Facebook Like

Palgapoliitika Eestis - sarnased materjalid

steem, streik, haridus, organisatsioon, palgapoliitika, eurole, hjuseks, riigieelarve, hooldust, arstiabi, haigla, protsentuaalselt, palgat, katkevad, rele, innovatiivne, vastaspool, ldjuhul, istetakse, kirjeldavad, instrumendiks, majanduskoost, heks, taastumine, majanduskriis, turg, henenud, tete, palgad, valides, kokkuhoid, tervishoius
5
docx

Palgapoliitikast Eestis, on meil vähetasustatud töökohti?

Reili Kardmaa RM11 Palgapoliitikast Eestis, on meil vähetasustatud töökohti? Juhtusin mõned päevad tagasi poes kuulma, kuidas laps palus ema, et ostetaks õhtuks magustoitu ka. Ema vastas lapsele, et kahjuks ei saa me mõnda aega magustoitu lubada, kuna vähendati töötasu ning raha selleks lihtsalt ei jätku. Loomulikult pole ...

Pangandus - Kutsekool
3 allalaadimist
12
doc

Eesti hariduspoliitika. Peamised probleemid ja võimalikud lahendused.

...tamismudel peab parandama väikese õpilaste arvuga koolide olukorda. Haridus peab asuma uuesti demokratiseerumise ja kompetentse juhtimise teele. Iga viie aasta tagant toimuv konkurss koolijuhi kohale pärsib haridusele nii vajalikku stabiilset kompetentset juhtimist. Palgapoliitika. Avaliku sektori palgad sõltuvad majanduskasvust ja maksusüsteemist. Õpetajate alampalk viiakse keskmise palga tasemeni ja seejärel tõstetakse vähemalt keskmise palga kasvuga samas tempos. Väljalangus põhikoolist. Eesti üks suuremaid haridusprobleeme on massiline väljalangus põhi...

Haridus - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...kontrollimine ja vajadusel juhendamine • kriitiliste olukordade lahendamine • töötajate motiveerimine ja stimuleerimine • palgapoliitika väljatöötamine ja rakendamine Tähtsamaid omadusi, mida nõutakse tänapäeval laojuhilt, on võime minna kaasa muutus- tega ja olla ka ise muudatuste elluviija. Laondus on muutunu...

Logistika alused - Kutsekool
101 allalaadimist
24
docx

Fiskaalpoliitika

...ta. Kolmandas peatükis on valdkondade lõikes ülevaade Vabariigi Valitsuse prioriteetidest, strateegilistest eesmärkidest ja tegevustest eesmärkide saavutamiseks ning eesmärkide saavutamise maksumusest. Ainsa erandina ei ole välja toodud valitsuse tegevusprogrammi palgapoliitika valdkonda, mille tegevused on tervikliku planeerimise ja kajastamise huvides ära toodud vastavate sisevaldkondade all. Neljandas peatükis kajastatakse riigi eelarvestrateegia raksendamise protsessi, strateegia uuendamist ja järelvalvet. Samuti käsitletakse riigi finantsjuhtimise arendamist kui ri...

Majandus - Tartu Ülikool
211 allalaadimist
12
doc

ETTEVÕTTE X PALGAPOLIITIKA JA PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

MAINORI KÕRGKOOL Juhtimise instituut Personalijuhtimise eriala ETTEVÕTTE X OÜ PALGAPOLIITIKA JA PALGFAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED Referaat Juhendaja: Helina Vigla X Koolituse palgapoliitika ja palgakorralduse põhimõtted 2 Tallinn 2009 X Koolituse palgapoliitika ja palga...

Hindamine ja palgakorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
299 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...at käitumist ja rakendada teadlikult toimivat motivaatorit 18. Muudatuste tüübid, omaksvõtmine, põhilised takistajad, vastupanu ja vastuseis muudatustele. Kohandav muutus- muudatused millegi olemasoleva ja töötava arendamiseks (tootearendus, uus palgapoliitika, tööaja ülevaatamine klienditeeninduse arendamiseks, personaliprogrammi arendus). Innovatiivne muutus- üleminek millelegi uuele (programmile, süsteemile, metoodikale, tootele, teenusele), kus põhioskused jäävad ka muutunud olukorras aluseks, kuid juurdeõppimise va...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
102 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...asustada. Nn langevatel turgudel tuleb aga toodete hindu alandada, mis toob paratamatult kaasa kulude, sh tööjõukulude vähendamise vaja-duse. Vaid monopoolsed ettevõtted saavad jätkata sel juhul oma toodete hinnakujundust kulupõhiselt ja suudavad seetõttu vähen-dada ka survet palgapoliitikale. 228 Raidve, H. Rask, M. Töölepinguseadus. II raamat. Tallinn. Äripäev, lk. 77 229 Samas lk. 78. 230 Türk K. Inimressursside juhtimine. TÜ Kirjastus, Tartu 2005, lk. 253 - 258 Joonis 4.17. Töö hüvitamise tegurid231 Töötasupoliitika stabiliseerimiseks ja reguleerimiseks ning õiglase...

Juhtimine -
149 allalaadimist
78
ppt

Sotsiaalpoliitika

...astust ja hoolivat suhtumist oma vanematesse · ...tuleb märgata enda kõrval inimest ja tuleb elada väärikalt! Eesti sotsiaalpoliitika süsteem I. TÖÖSUHTED JA TÖÖKESKKOND 1. Töösuhted · isiku tasand töösuhetes · ühiskondlikud töösuhted ­ sotsiaalsed partnerid 2. Palgapoliitika - alampalga kokkulepe 3. Töökeskkond · tööohutus · töö- ja puhkeaeg · töötingimused Eesti sotsiaalpoliitika süsteem II. TÖÖTURUPOLIITIKA 1. Tööhõivepoliitika - aktiviseerimisprogrammid ja meetmed 2. Töötu sotsiaalne kaitse ­ töötuskindlustushüvitis, töötu abiraha 3. Tööturutee...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
157 allalaadimist
38
docx

Personali juhtimine ja arendamine

...öö suurim võimalik efektiivsus nii töötajate, firma kui ka ühiskonna seisukohalt. Efektiivselt töötava personali ligimeelitamine: personali planeerimine; töö analüüs; personali värbamine; personali valik. Efektiivselt töötava personali säilitamine: töötasu ja palgapoliitika; karjääri planeerimine; organisatsiooni arendamine; töösuhted. Personali efetiivsuse suurendamine: personali hindamine; personali koolitus; personali arendamine. 4 Kutsestandardid j...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
8
doc

TÖÖTUD JA AKTIIVNE TÖÖTURUPOLIITIKA

...unamiseks. 4 Joonis 2. Registreeritud isikute osakaal riskigrupis 2.2 Tööturupoliitika Tööpoliitikana laiemas mõttes käsitletakse tööjõu maksustamise, tööseadusandluse, palgapoliitika, kollektiivsete läbirääkimiste, töötervishoiu ja -ohutuse, töötushüvitiste, aktiivse tööpoliitika ja tööturul võrdsete võimaluste loomisega seonduvaid teemasid. Tööpoliitikast rääkides peetakse silmas aktiivset (tööturuteenuste pakkumine töötutele vt tabel 1) ja passiivset (töötushüvitiste sü...

Ühiskonnaõpetus - Kutsekool
2 allalaadimist
6
doc

Palgakorraldus, eksami küsimused

...me tagamine tööjõuturul. Võimaldab tööle võtta vajalike oskuste ja teadmistega inimesi · Töötajate oskuste parandamine - võimaldab töötajate arendamist ettevõttele soovitud suunas · Toodete ja teenuste kvaliteedi paranemine · Meeskonnatöö arendamine 2. Palgapoliitika põhikomponendid Kirjelda ühte põhjalikumalt. · Rahaline · Mitte rahaline · Soodustused · Tegevuste juhtimine 3. Palgasüsteemi koostamise alused Strateegia-personali strateegia-motivatsiooni poliitika-motivatsioonisüsteemi põhimõtted 4. Palgasüsteemi ...

Palgakorraldus - Tallinna Majanduskool
105 allalaadimist
40
docx

Ehituse juhtimine

...a inimressursi maksimaalselt efektiivse rakendamise organisatsiooni eesmärkide saavutamise huvides ning selle põhitegevusteks on: personali valik, personali värbamine, koolitamine ja arendamine, personali planeerimine, töö analüüs, personali hindamine, töötasu- ja palgapoliitika (k.a. preemiad), tööandja- ja töövõtja vahelised suhted. Käsitleb probleeme nagu: kas firmale vajalikke töid teeb põhjendatud arvul töötajaid, kas töötajad on sobiva ettevalmistusega, kas töötajate potentsiaali-võimeid kasutatakse täielikult, kas kasutatav inimressurss on piisav firmale tule...

Ehituse juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
86 allalaadimist
70
doc

Personali planeerimine

...ormaalse ja mitteformaalse tunnustamise kord, jälgige kas juhid seda täidavad 21 * Fikseerige töötajatega seotud protseduurid täpselt ja arusaadavalt * Hinnake palgapoliitika konkurentsivõimelisust. F Lugemissoovitus: Krell, E. 5 Ways to Manage High Turnover. HR Magazine, Apr 2012 Fox, A . Drive Turnover Down. HR Magazine, July 2012 Ülesanne: 100 töötajaga organisatsioon soovib vähendada personali voolavust. Analüüsides personali...

Personali juhtimine ja... - Kutsekool
13 allalaadimist
176
doc

Nõukogude Liidu ajalugu osa 2

... polnud. Saades parteijuhiks tegutses H üsna oskuslikult. Beria ja Malenkov oma uue kursi läbi viimisel olid parteiaparaati päris tugevalt räsinud. Partei pidi täitevvõimu vaid toestama, selle õlule oleks jäänud ideoloogia jne. Mai lõpus vaadati üle senine palgapoliitika. Kui sei oli kohalikul tasandil parteijuht saanud rohkem palka kui täitevvõimu juht, siis muudatustega sisuliselt parteilastelt võeti palka maha ja pandi juurde täitevvõimule, võrdsustati parteivõim ja täitevvõim palga osas. Oli parteiametnikele üsna rängaks löögiks...

Ajalugu - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
196
pdf

Makroökonoomika

...vara legaalsuse ja kaubamärgialaste teadmistega; - kaugtöö soosimine seadusandluse kaudu. 11) muudab lihtsamaks väike- ja keskmise suurusega ettevõtlusega tegelemise; Lembit Viilup PhD IT Kolledz Palgapoliitika Valitsusliidu eesmärk on konkurentsivõimelise palgapoliitika juurutamine juurutamine, mis tagaks töötajate motivatsiooni siseneda ja olla Eesti tööturul ning kindlustaks teadmistepõhise majanduse toimimise. V lit liit Valitsus...

Makroökonoomika -
166 allalaadimist
37
doc

Majandusteooria

... ­ ametlikus statistikas kajastamata töötus. Potentsiaalsed töötajad, keda ametlikult töötute hulka ei arvata (alahõivatud - tahavad aga ei saa tööturu olukorra tõttu täiskohaga töötada, heitunud) Klassikaline töötus ­ tööpuudus, mis tekib ametiühingu või valitsuse sekkumisel palgapoliitikasse (lähtutakse neoklassikalisest koolkonnast) Tööpoliitika ­ tööturu reguleerimine ja tööpuuduse vähendamine Aktiivne tööpoliitika ­ tööturu reguleerimine, kus valitsus püüab tööpuuduse tekkepõhjusi ennetada, luues tööturul tasakaalu majanduspoliitiliste hoobadega. Kasutatavad meetmed: uu...

Õigus - Tartu Ülikool
515 allalaadimist
13
docx

Majandusteooria kordamisküsimused

...n mitteaktiivse rahvastiku sees inimesed, kes ei ole võimelised töötama tervislikel põhjustel, vanuste tõttu vms. Sellised on näiteks puudega inimesed ja vanurid. 76. Kuidas on omavahel seotud palgatase ja tööpuudus? Kuidas mõjutab tööpuudust ametiühingute ja valitsuse palgapoliitika? Mida kõrgem on palk, seda rohkem soovib inimesi töötada. Samas on ettevõtted huvitatud tööjõu palkamisest, mida madalam on palgatase. 1) Ametiühingute liikmeid ja teisi hõivatuid nim seesolijateks, need, kes ei ole hõivatud, on väljasolijad. Seesolijad on väljasolijatest erald...

Majandus -
220 allalaadimist
36
docx

PERSONALIJUHTIMINE

Põhjalik konspekt kogu ainest, puudu vaid ühe loengu materjal.

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...emokraatia elemente, kutsutakse osalusdemokraatiateks. Osalusdemokraatiat saab paremini realiseerida väiksemate otsustusüksuste tasemel (perekond, korteriühistu, küla). Vahemärkusena võiks mainida, et viimaste aastate hädaldamine Eestis a la „valitsus ei kuula rahvast“ on sisuliselt otsedemokraatia ja osalusdemokraatia pooldajate rünnak- protest esindusdemokraatia vastu. Aga ilma esindusdemokraatiata, kutseliste poliitikuteta ja ametniketa lihtsalt pole võimalik tänapäeva ühisko...

Akadeemiline kirjutamine -
22 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

... ühiskonnas mitmekesisuse. Kodanikuühiskonnast saame rääkida ainult seal, kus on tegu piiratud valitsemisega, s.t niisuguse riigivõimuga, mis ei sekku inimeste eraellu ega omaalgatusse. Majanduse suhtes teostab piiratud valitsemisega riik vaid üldist kontrolli ja juhtimist. Eestis algas kodanikuühiskonna struktuuride ja suhete kujunemine 19 sajandi viimasel veerandil (laulu- ja mänguseltsid ). Täishoo saavutas kodanikuühiskonna ülesehitamine pärast Eesti taasiseseisvumist 1991 a. Tsiviilühiskonna vajalikkus? kodanikuühiskonnas leiavad väljundi erinevad huvid ja sotsiaa...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
946 allalaadimist
11
docx

KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS

...ste parandamine - võimaldab töötajate arendamist ettevõttele soovitud suunas. 10) Toodete ja teenuste kvaliteedi paranemine. 11) Meeskonnatöö arendamine. 12) Kergesti juhitav - teeb töö tasustamise lihtsaks ja kõikidele hästi mõistetavaks. 43. Millised on peamised palgapoliitika elemendid? Palgapoliitika elemendid: · ettevõttesisene palgatasemete erinevus (näitab palgatasemete erinevusi tööliste ja juhtide osas, iseloomustajaks palgasirge tõus). · palgatase võrreldes palgaturuga (palgapositsioon tööjõuturuga võrreldes). · töötasu sis...

Töö- ja palgakorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
232 allalaadimist
36
docx

Majandus

...haldusüksusest ja asudes teise haldusüksusesse/riiki elama registreeris oma lahkumise elukohajärgses haldusüksuses. Eesti teise haldusüksusesse lahkunud isikut nimetatakse eelmisest elukohast väljarändajaks (väljarännanuks).  emigratsioon — isiku elama asumine Eestist teise riiki.  emitent – väärtpaberi väljaandja  eneseteostus – teatud moraalset rahulolu, mida inimene võib töö tegemisest saada  eratarbimine – majapidamiste kulutused, mis on tehtud uue lõpptoodangu või -teenuse hankimiseks  esmasturg – väärtpaberitur...

Pangandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
14 allalaadimist
89
doc

Ajalugu

...deti palju tselluloosi. Panganduses oli tähtis koht Wallenbergide perekonnal. 1.7.2 SISEPOLIITIKA Põhiseaduslik monarhia. Parlament Riksdag - kahe kojaline. 19. sajandi lõppust 1907. aastani oli kuningaks Oskar II. 1907 - kuningaks sai Gustav V - kes käis ka Eestis vabariigi ajal. 1905 - lagunes Rootsi-Norra personaalunion. Sajandivahetusel hakkasid Rootsis valitsema pahempoolsed meeleolud - tehti palju uuendusi: töökaitse seadus; 1913 vanaduspensionide maksmine; alustati karskus kampaaniat. Norra tahtis kontrolli oma välispoliitka üle oma kätte võtta. Kui...

Ajalugu - Keskkool
224 allalaadimist
22
docx

AVALIKUD POLIITIKAD EKSAMIKS 2014

...i maandamine; avalikkuse poolehoiuga arvestamine Baber ­ 10 põhjust, miks avalik poliitika erasektorist erineb 1)avaliku sektori ülesanded on keerulisemad ; 2)otsuste elluviimine on raske ; 3)annab tööd suurele arvule inimestele, kelle motiveerituse tase on väga erinev (Eestis ca 27%) ; 4)tegeleb võimaluste garanteerimisega ; 5)tegeleb turutõrgete tagajärgedega 6)tegeleb asjadega, mis on seotud suurema sümboolse tähendusega ;7)iseloomustavad rangemad tegevusstandardid 8)on suuremad võimalused tegutseda lähtuvalt õiglusest 9)peab opereerima või vähemalt näima opereer...

Politoloogia -
71 allalaadimist
25
pdf

Praktiline ülesanne personalijuhtimises

...lepärasemaks. 1.2. Millised tööülesanded kuuluvad (peaksid kuuluma) teie arvates personalijuhi kohustuste hulka? · personalidokumentide haldamine; · personali planeerimine; · personali värbamine ja valik; · personali hindamine ja motiveerimine; · palgapoliitika väljatöötamine; · töötajate koolituste kavandamine ja korraldamine; · arenguvestluste ja rahulolu-uuringute läbiviimine; · sisekommunikatsiooni korraldamine; · ühisürituste korraldamine; · töötervishoiu korraldamine; · tööohutusreeglite jälgimine. 1.3. Mill...

Personalitöö - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
55
pdf

Seminar 1 - Eesti majandus

...vara legaalsuse ja kaubamärgialaste teadmistega; - kaugtöö soosimine seadusandluse kaudu. 11) muudab lihtsamaks väike- ja keskmise suurusega ettevõtlusega tegelemise; 20 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Palgapoliitika Valitsusliidu eesmärk on konkurentsivõimelise palgapoliitika juurutamine, mis tagaks töötajate motivatsiooni siseneda ja olla Eesti tööturul ning kindlustaks teadmistepõhise majanduse toimimise. Valitsusliit: 1) suurendab avaliku sektori palgakulu üksnes samas tempos nominaalse tootlikkuse kasv...

Majandus -
60 allalaadimist
29
docx

Uusim aeg Sisepoliitika 1918-1939

...eadus ­ Rahvuskogu ja 1937. aasta põhiseadus; Riigikogu VI koosseis, presidendivalimised ja Kaarel Eenpalu valitsus; juhitav demokraatia; opositsioon autoritaarse riigikorra vastu. Maanõukogu ja Ajutise Valitsuse tegevus 1918­1919 Teade Saksa vägede edasitungist tekitas Eestis ärevust. Maa okupeerimine ja Saksamaaga liidendamine oli muutumas tõsiasjaks. Vältimaks halvimat, moodustati 19. veebruaril 1918 erakorraliste volitustega Päästekomitee, kuhu kuulusid Päts, Konik, Vilms. 24. veebruaril kuulutati Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Eestimaa Päästekomitee moo...

Eesti uusima aja ajalugu - Tallinna Tehnikakõrgkool
5 allalaadimist
33
doc

Ühiskonnaõpetus - poliitika

... 6 Struktuuri järgi · Institutsionaalsed · Assotsiatsioonid ja ühingud · Ajutised seltsingud Kaudne surve Otsene surve President Eesti Vabariigi presidendi valimine · President valitakse kas Riigikogus või valimiskogus. PS §79. Eestis pole Riigikogu senini presidenti valida suutnud. · Presidendiks kandideerija peab olema: o vähemalt 40 aastat vana, o sünnilt Eesti kodanik. PS §79 · Vabariigi President on Eesti riigipea (PS §77): o ühiskonnas huvide tasakaalustaja, o...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
89 allalaadimist
58
docx

Sisepoliitika 1918-1939

...Rahvuskogu ja 1937. aasta põhiseadus; Riigikogu VI koosseis, presidendivalimised ja Kaarel Eenpalu valitsus; juhitav demokraatia; opositsioon autoritaarse riigikorra vastu. Maanõukogu ja Ajutise Valitsuse tegevus 1918–1919 Teade Saksa vägede edasitungist tekitas Eestis ärevust. Maa okupeerimine ja Saksamaaga liidendamine oli muutumas tõsiasjaks. Vältimaks halvimat, moodustati 19. veebruaril 1918 erakorraliste volitustega Päästekomitee, kuhu kuulusid Päts, Konik, Vilms. 24. veebruaril kuulutati Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Eestimaa PäÃ...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
40
docx

EESTI SOTSIAALHOOLEKANDE JA SOTSIAALPOLIITIKA KUJUNEMINE

...õigus tervise kaitsele. Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. Abi liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. Riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet. Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Õigus tööle Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. ...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
41 allalaadimist
15
doc

Mikro- ja makroökonoomika - kordamisküsimused

...tiku hulka? Kas neid isikuid on võimalik ja/või vajalik töötajate hulka tuua? 6. Kuidas satuvad inimesed töötute kategooriasse? Kuidas sellest seisundist välja saadakse? 7. Kuidas on omavahel seotud palgatase ja tööpuudus? Kuidas mõjutab tööpuudust ametiühingute ja valitsuse palgapoliitika? 8. Mis on nn. efektiivpalk ja kuidas see mõjutab töö tootlikkust? Kuidas saab efektiivpalga teooria abil selgitada asjaolu, et erinevatel erialadel on sageli erinev töötuse määr? 9. Kuidas saaks vähendada (a) siirdetöötust, (b) struktuurset töötust? 10. Millised olulised muutused on toi...

Majandus - Tartu Ülikool
863 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...et kodumaaga ei kaotatud, loodi omaette kogukonnad. Ka Siberisse rännati. Põhjus: rahvaarvu kiire loomulik juurdekasv ennetas oluliselt linnade ja tööstuse arengut, oli ülerahvastatus. Väljaränne peamiselt agraarse iseloomuga, linnadesse ei mindud nii palju, Venelasi eestis oli 4%, baltisakslasi 3,5% sajandu alguses. Linnastumise olukord oli üsna tagasihoidlik. Keskajal 5%, 19. saj 8%, 20 saj alguses 15% aga maailmasõja ajal 22%. Majanduslik edenemine: põllumajandus (mõisamajandus, talumajandus, Stolõpini agraarreform), Põllumajandus oli ikkagi põhiteema, 2/3...

Ajalugu - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
30
doc

Mikro- ja makroökonoomika kordamisküsimused

...s neid isikuid on võimalik ja/või vajalik töötajate hulka tuua? 6. Kuidas satuvad inimesed töötute kategooriasse? Kuidas sellest seisundist välja saadakse? 7. Kuidas on omavahel seotud palgatase ja tööpuudus? Kuidas mõjutab tööpuudust ametiühingute ja valitsuse palgapoliitika? 8. Mis on nn. efektiivpalk ja kuidas see mõjutab töö tootlikkust? Kuidas saab efektiivpalga teooria abil selgitada asjaolu, et erinevatel erialadel on sageli erinev töötuse määr? 9. Kuidas saaks vähendada (a) siirdetöötust, (b) struktuurset töötust? 10. Millised olulised muutu...

Mikro ja makroökonoomika -
70 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun