Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Põhjalik referaat teemal : Piusa koobastiku looduskaitseala (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx ?
 
Säutsu twitteris
RAKVERE AMETIKOOL

Jaana Peetsalu
MT09
PIUSA KOOBASTIKU LOODUSKAITSEALA
ReferaatJuhendaja : Kerli Kõue
Rakvere 2011
Sisukord
 • Sissejuhatus lk 3
 • Looduskaitseala asukoht lk 4
 • Kaitseala kaitsekord lk 5-6
 • Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eesmärk lk 7
 • Piusa koopa ürgorg lk 8
 • Piusa koobaste ajalugu lk 9
 • Loodus lk 10
 • Tiigilendlane lk 11-12
 • Veelendlane lk 13-14
 • Tõmmulendlane lk 15-16
 • Habelendlane lk 17-18
 • Nattereri lendlane lk 19-20
 • Pruun-suurkõrv ehk suurkõrv lk 21-22
 • Põhja- nahkhiir lk 23-24
 • Piusa matkarada lk 25-28
 • Kokkuvõte lk 29
 • Kasutatud allikad lk 30 • Sissejuhatus
  Piusa koobastiku looduskaitseala on loodud kaitsmaks Piusa liivakivikoopaid kui Eesti, aga ka Baltimaade suurimat nahkhiirte talvitusala. Koopad võeti kaitse alla 1981. aastal, looduskaitseala moodustati 1999. aastal. Kaitseala pindala on 46 hektarit ja siin leidub sobilikke elupaiku lisaks nahkhiirtele ka mitmetele teistele haruldastele loomaliikidele- siin elavad kivisisalik ja koobastiku kõrval liivakarjääri tiikides mudakonn ja harivesilik.
  Piusa koopad on tegelikult kunagised klaasiliiva ehk kvartsliiva kaevandamiseks rajatud käigud. Ehituselt on tegu ristuvate ning paralleelsete koridoride süsteemiga, mille käike eraldavad lae toestuseks jäetud liivakivist sambad. Siinse hea klaasiliiva leiukoha avastas 1920. aastal geoloog Hendrik Bekker. Heledat Sventoi lademe Gauja kihistu liivakivi hakati kaevendama 1922. aastal, tööstuslikult 1924. aastal Mõrsjamäest. Esialgu tehti seda maa- alustes käikudes ehk stollides, liiv veeti välja vagonettidega. Allmaakaevandus suleti 1966. aastal, kui koobastikust põhja pool avati karjäär, mille 1985. aasta toodang ulatus juba 28000 tonnini.
  Koopad suleti suure varinguohu tõttu 2006. aastal. Pärast koopaavade sulgemist ja lagede kindlustamist avati külastajatele 2008. aastal Piusa Muuseumikoobas koos väljaehitatud vaateplatvormiga.
  Kuus läänepoolset vanemat koobast on suhteliselt väikesed - käikude pikkus ulatub vaid mõnekümne meetrini, kõrgus valdavalt 2-3 meetrini. Raudteejaama kõrval asuvad seitsmes ja kaheksas kaevandus erinevad teistest aga väga kõrgete, kuni 10 meetriste käikude poolset. Kaevanduse selles osas alustati liiva kaevandamist ülemistest kihtidest ning liiguti töö käigus allapoole. Seejuures moodustusidki kõrged ja avarad sammaskäigud, mis on eriti ulatuslikud idapoolseimas kaevanduses, kus käigud ulatuvad horisontaalsuunas mitmesaja meetri ulatuses maa alla.
  Uuemate kaevanduskäikude lagedes võib märgata lõhesid, esineb ka sissevarisenud kohti. Ohtlike piirkondade sulgemiseks üritati möödunud sajandi 80-ndatel aastatel lõhkamisega varistada koobaste sissepääse, mis aga ei õnnestunud.
  Atraktiivsesse Sammaskoopasse on plaanitud rajada muuseumi, mis tutvustaks turistidele klaasiliiva kaevandamise ajalugu ning arengut, samuti ka kohaliku aluspõhja geoloogiat.
 • Looduskaitseala asukoht
  Piusa koopad asuvad Orava vallas Piusa jõe ürgoru vasakpoolses oruveerus Piusa raudteejaama lähedal Valga-Petseri raudtee ääres. Koopad on tekkinud klaasiliiva käsitsi kaevandamise tagajärjel aastatel 1922-1966 ja kujutavad endast maa-aluseid võlvikujuliste lagede ja liivakivist sammastega käikude süsteemi. Uute klaasiliivavarude otsimine ja kasutusele võtmine sundis muutma kaevandustehnoloogiat ja üle minema karjääriviisilisele kaevandamisele, mis toimus alates 1966. aastast.
  Endiselt jäid aga kasutusele maa-alused transporditeed, kuni 1976. aastani, mil toodi karjääri veoautod ja millega veeti liiv raudteejaama.
  Siinkandis levivatel toitainetevaestel liivmuldadel ehk nõmmedel ja paludel suudab
  kasvada peamiselt ainult mänd, seepärast nimetatakse neid metsi nõmmemännikuteks
  ja palumännikuteks. Alusmets siin peaaegu puudub, rohttaimi esineb vähe,
  kasvavad vaid kuivust taluvad liigid: samblad (palusammal, karusammal , kaksikhammas)
  ja samblikud (porosamblik, põdrasamblik, käosamblik) ning kohati kanarbik .
  Puhmalistest kasvavad veel pohl , leesikas, kukemari .

 • Kaitseala kaitsekord
  Lubatud tegevus
  Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning pidada jahti kogu kaitsealal . Allmaakaeveõõntes on lubatud viibida ainult kaitseala valitseja nõusolekul, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel. Allmaakaeveõõnte vaatlemiseks mõeldud vaateplatvormil on viibimine lubatud.
  Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal viibimine on lubatud, arvestades «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut.
  Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine. Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ning maastikusõidukiga sõitmine kaitseala valitseja nõusolekuta on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
  Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud kohas. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud kohas ja rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.
  Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) Kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus
  2) Metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudmisi raieaja ja - tehnoloogia , metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse suhtes
  3) Uute tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks ning olemasolevate ehitiste hooldustööd
  4) Allmaakaeveõõnte hooldustööd

  Keelatud tegevus
  Kaitsealal on keelatud:
  1) Majandustegevus
  2) Loodusvarade kasutamine
  3) Telkimine ja lõkke tegemine, välja arvatud lõkke tegemine metsakoosluse kujundamisel kaitseala valitseja nõusolekul
  Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) Muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet
  2) Koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid
  3) Kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut
  4) Anda nõusolekut väikeehitise ehitamiseks
  5) Anda projekteerimistingimusi
  6) Anda ehitusluba
  7) Rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee- erikasutusluba või ehitusluba või nõusolekut väikeehitiste ehitamiseks
  Tegevuse kooskõlastamine
  Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit .
  Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.
  Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata kaitseala kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.
 • Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eesmärk
  Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
  - Piusa koobastikku (allmaakaeveõõsi) ja nahkhiirte talvituskolooniat
  - Nõukogu direktiivi looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta lisas nimetatud elupaigatüüpi – vanu loodusmetsi
  -
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #1 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #2 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #3 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #4 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #5 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #6 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #7 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #8 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #9 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #10 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #11 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #12 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #13 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #14 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #15 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #16 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #17 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #18 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #19 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #20 Põhjalik referaat teemal- Piusa koobastiku looduskaitseala #21
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-02-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 26 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor buffynightgirl Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  grazu profiilipilt
  grazu: aitäh !
  11:43 06-11-2012


  Sarnased materjalid

  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
  90
  pdf
  Öko ja keskkonnakaitse konspekt
  226
  doc
  Portugali põhjalik referaat
  26
  pdf
  Eesti looduskaitse
  82
  doc
  Eksami kordamisküsimuste vastused
  46
  doc
  Eesti kaitsealad-referaat
  69
  doc
  Turunduse eksam
  1072
  pdf
  Logistika õpik  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun