Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
 • Organisatsiooni mõiste
  Kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. Teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke.
 • Organisatsiooni edukuse eeldused
  Org peab andma tulemusi, märksõnadeks loovus , uuendused, muudatused. Neli koostisosa : inimesed, tegevused, siseehitus, ainelised ja rahalised varad . Org peab jälgima ja arvestama väliskeskkonda tegemaks muudatusi ja uuendusi . Uuendustel on mõte ainult siis, kui väliskeskkond neid aktsepteerib.
 • Juhtimise kui protsessi mõiste
  Inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine, et saavutada organisatsiooni eesmärgid ja rahuldada tema liikmete vajadused. Tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil.
 • Juhtimise funktsioonide definitsioonid (kavandamine, organiseerimine, eestvedamine , kontrollimine, otsustamine, delegeerimine, koordineerimine , mehitamine , suhtlemine )
  Kavandamine ( plaanimine ) – organisatsiooni ja tema liikmete eesmärkide ning nende saavutamise teede ja abinõude kindlaksmääramine.
  Organiseerimine – töömahu väljaselgitamine , selle jaotamine üksikisikute vahel, ametikohtade moodustamine ja allüksusteks koondamine, alluvusvahekordade määratlemine.
  Eestvedamine – püüe ja võime mõjutada järgnejate tegevust eesmärkide saavutamiseks suhtlemise vahendusel.
  Kontrollimine – standardite kehtestamine, tulemuste hindamine vastavalt standarditele ja organisatsiooni eesmärkidele mittevastava tegevuse korrigeerimine.
  Otsustamine – kahe või enama võimaluse hulgast valiku tegemine.
  Delegeerimine – otsustusõiguse ja vastutuse suunamine madalamale juhtimistasandile.
  Koordineerimine – allüksuste tegevuse kooskõlastamine.
  Mehitamine – isikkoosseisu moodustamine, ümberrühmitamine, säilitamine, arendamine ja töötajate vajaduste eest hoolitsemine.
  Suhtlemine – inimese ideede, arvamuste ja seisukohtade kohta teabe edastamine teistele inimestele, et luua neis mingis asjas arusaam.
 • Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi
  • Tippjuhid – firma tegevuse üldine ja põhimõtteline suunamine ja kooskõlastamine, eeskätt juhtide tegevuse suunamine. (juhatus, juhatuse esimees, tegevdirektorid, asetäitjad)
  • Keskastme juhid – tegeleda strateegiast lähtuvate kindlate tegevuskavade väljatöötamise ja allpool saavutatud tulemuste kokkuvõtmisega. Spetsialistide tegevuse suunamine.
  • Esmatasandi juhid (esmasjuhid) – juhendada üksiktoimingute elluviimist ja neid kontrollida. Tehniliste täitjate suunamine ja kontrollimine.

 • Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi

 • Juhi rollid H. Minzbergi järgi
 • Otsustamisega seotud rollid
  • Ettevõtja roll
  • Ressursside jagaja roll
  • Arusaamatuste lahendaja roll
  • Läbirääkija roll

 • Suhtlemisega seotud rollid
  • Tseremoniaalne (esindaja) roll
  • Juhtija-eesvedaja roll
  • Sidepidaja
 • Infoga seotud rollid
  • Info vastuvõtja roll
  • Ingo jagaja roll
  • Kõneleja roll

 • Juhile vajalikud oskused
 • Tehnilised oskused
  • Ärikirjade koostamine
  • Arvuti kasutamine
  • Koosolekute korraldamine
  • Organisatsiooni põhitegevusega seonduvate erialateadmiste valdamine jne
 • Suhtlusoskus
  • oskus motiveerida inimesi
  • lahendada konflikte
  • korraldada meeskonnatööd jne
 • Kontseptuaalsed oskused
  • võime luua üldkäsitlus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas
 • Teadusliku juhtimise koolkonna looja ja põhiseisukohad
 • Looja on F. Taylor. Puutus tihedalt kokku juhtimise, töökorralduse ja tootmise efektiivsuse küsimustega.
 • Töö tuleb teaduslikult uurida, et leida parim meetod ülesandega toimetulekuks
 • Töötaja oskused ja võimed peavad olema talle antud tööle vastavad, seega tuleb töötajaid hoolega valida, treenida ja arendada.
 • Tööliste ja juhtkonna vahel peab olema koostöö
 • Tööliste ja juhtkonna vahel olgu konkreetne tööjaotus . Juhtkond tegeleb ja vastutab planeerimise, valiku, treenimise ja kontrolli eest, töölised oma töövaldkonna eest.
 • Administratiivse koolkonna looja ja põhiseisukohad
 • Looja Henri Fayol. Juhtimise põhifunktsioonide ja juhtimispõhimõtete väljatöötamine.
 • Otstarbekas tööjaotus
 • Võim ja vastutus
 • Distsipliin
 • Käsuliini ühtsus
 • Tegevussuuna ühtsus
 • Üksikhuvi allutamine üldistele huvidele
 • Personali õige töötasustamine
 • Tsentraliseerimine
 • Alluvusahel
 • Kord organisatsiooni ülesehituses
 • Õiglus alluvatega suhtlemisel
 • Personali stabiilsus
 • Initsiatiiv
 • Koostöö
 • Inimsuhete koolkonna esindajad ja põhiseisukohad
 • Hugo Münsterberg – lisas teaduslikule juhtimisele psühholoogilise aspekti. Industriaalpsühholooga rajaja.
 • Psühholoogid saavad tööstusettevõtteid aidata kolmes valdkonnas:
  • Aidata leida töökohale sobilikke töölisi
  • Välja selgitada psühholoogilised tingimused, mis võimaldavad hästi tööd teha
  • Välja selgitada tööliste mõjutamise võimalused
 • Mary Follett – ühendas teadusliku juhtimise ja sotsiaalpsühholoogia ning propageeris selliseid väärtusi nagu professionaalsus, demokraatia, koostöö ja inimsõbralikkus. Eestvedamise kontseptsioon , meeskonnatöö , kus juht tajub oma rolli koostöös teistega , mitte võimu alluvate üle.
 • Eristas kahte mõjuvõimu tüüpi:
  • Mõjuvõim koos teistega ( power with)
  • Mõjuvõim teiste üle (power over)
 • Elton Mayo – keskendus töökoha ergonoomilistele aspektidele. Avastas , et lisaks töö- ja palgatingimustele, avaldab mõju ka sotsiaalne aspekt.
  • Hawthrone’i efekt – hakati eristama tehnoloogilisi, sotsiaalseid ja ideoloogilisi suhteid.
  • Teguri, mis mõjutavad indiviidi – grupiprotsessid , töötajate individuaalsed omadused, erinevad juhtimisstiilid, juhi suhtlemisvilumused ja –oskused, sotsiaalsed suhted.
 • Inimressursi koolkonna esindajad ja põhiseisukohad
 • Mayo uuringud viisid motivatsiooniteooriateni, mida loetakse inimressursi teooria aluseks. Motivatsiooniteooriate rajajad : Abraham Maslow (vajaduse hierarhia teooria), Douglas McGregor (X ja Y teooria).
 • Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonda mõjutavad tegurid
 • Väliskeskkond
  • Makrokeskkond
   • Rahvusvahelised tegurid
   • Majanduslikud tegurid
   • Sotsiaal-kultuurilised tegurid
   • Poliitilised ja õiguslikud tegurid
   • Tehnoloogilised tegurid
  • Mikrokeskkond

  • Sisekeskkond

  • Töötajad
  • Juhtimine
  • Kultuur

 • PEST analüüsi selgitus
 • Political , Economical, Social , Technological analüüs kirjeldab majanduskeskkonna erinevaid aspekte ja seda kasutatakse ettevõtte tegevuskeskkonna analüüsil.
 • Organisatsiooni keerukus ja muutlikkus
 • Keskkonna muutlikkuse määra näitab, kui kaua ühed keskkonnamõjud püsivad. Keskkonna keerukuse määr näitab, palju on keskkonnas neid olulisi jõude, mis võivad organisatsiooni mõjutada.
 • Organisatsioonikultuuri mõiste
 • Koosneb org-s toimivatest normidest, väärtustest, hoiakutest ja tõekspidamistest , mis kujundavad organisatsiooni liikmete käitumist. Sisekultuur ütleb inimestele, mida võib ja mida ei või org-s teha. Väljakujunenud org. kultuuriga ettevõttes ühtlustub töötajate käitumine, ettevõtte toimimine muutub stabiilsemaks ja väheneb formaalse juhtimise ja kontrolli vajadus.
 • Organisatsioonikultuuri tegurid
 • Individuaalne initsiatiiv, riski aktsepteerimine, suund, integreerumine , juhtkonna toetus alluvatele, kontroll, identiteet, hüvituste süsteem, konflikti tolerants, kommunikatsioon.
 • Organisatsioonikultuuri tasandid
  • Tehiskeskkond – nähtavad elemendid, ruumid, riietus, traditsioonid, naljad
  • Väärtused – teadvustatud, dokumentides sõnastatud
  • Baasarusaamad – nähtamatud, endastmõistetavad eeldused
 • Eetilise juhtimise põhimõtted
 • Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks.
 • Ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõtted
 • Majanduslik vastutus (tee kasumit ja täida seadust), vastutus avalikkuse ees (artiklid ühiskonnaelu puudutavatel teemadel, osalemine erinevate liitude tegevuses, avalikud esinemised), sotsiaalne vastutus (palutud sponsorluse jagamine, osalemine heategevusüritustel ja erinevates sotsiaalsetes programmides), sotsiaalse lähenemisega juhtimine (organisatsiooni sots.vastutus kasjastub tema missioonis, heategevusürituste korraldamises, erinevate sotsiaalsete gruppide toetamises, keskkonna parandamises).
 • Kavandamise mõiste
 • Org-i ja tema liikmete eesmärkide ning nende saavutamisteede ja abinõude kindlaks määramine. Kavandamistegevus jaguneb eesmärgi püstitamiseks, strateegiate väljatöötamiseks ja tegevuskavade koostamiseks .
 • Kavandamise tähtsus
 • Kavandamine aitab koordineerida tegevust, vähendab ebaselgust, väheneb topelttegevus ja „tühi töö“, kontrolli võimalus.
 • Kavandamiskäik
 • Toimingute rida, mida tuleb kava koostamisel sooritada .
 • Tulevikus ühiskondliku, majandusliku ja tehnilis -tehnoloogilise keskkonna vajaduste, nõuete ja võimaluste hindamine.
 • Organisatsooni liikmete väärtushoiakute, huvide ja taotluste hindamine.
 • Rolli määratlemine, mida organisatsioon peaks muutuvas ja arenevas keskkonnas etendama.
 • Soovitud osa täitmiseks vajalike varude ja nende hankimise allikate analüüsimine.
 • Strateegia kujundamine, mis hõlmaks ja sobitaks kokku võimalused ja organisatsiooni liikmete hoiakud ja taotlused, soovitud rolli ja varud.
 • Kogu org-i pingutusi suunavate kavade koostamine.
 • Allüksustes üksikasjalike tegevusplaanide väljatöötamine
 • Teabe edastamise korra ja suhtlemise sisseseadmine, mis tagaks asjaosaliste osavõtu kavandamisest.
 • Tagasiside ja kontrollikorra sisseseadmine, mis võimaldaks kavade elluviimisel kindlaks määrata probleemid.
 • Eesmärgi mõiste. Nõuded eesmärkidele.
 • Eesmärk on kindel lõpptulemus, mida tahetakse saavutada. Nõuded: täpsus, õige järjestus ja ühtsus.
 • S – specific
 • M – measurable
 • A – achievable
 • R – realistic
 • T – time based
 • Juhtimine eesmärkide kaudu
 • Tegutsemisviis org-s, mille käigus üksteisega seotud org-i allüksused ja töötajad määravad kindlaks ning ühildavad oma eesmärgid ühise eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks koostööd.
  • Organisatsiooni eesmärkide väljaselgitamine
  • Org-i struktuuri ülevaatamine
  • Alluvate osalemine eesmärkide püstitamisel
  • Efektiivne mõõdikute süsteem
  • Eesmärkide saavutamiseks vajalikus tegevuse planeerimine
  • Eesmärkide saavutamiseks vajaliku tehevuse muutmine ja/või täiustamine
  • Org-i eesmärkide võrdlemine
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #1 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #2 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #3 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #4 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #5 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #6 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #7 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #8 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #9 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #10 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #11 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #12 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #13 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #14 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #15 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #16 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #17 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #18 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #19 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #20
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2016-05-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 28 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor dautheikr Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Põhjalikud vastused õppejõu slaidide põhjal.
  Õppejõud Virve Siirde.
  (TMO3171)

  organisatsioon , juhtimine , küsimused , vastused , org , töötaja , organisatsioon , põhiseisukohad , motivatsioon , hüvitus , meeskond , stress , sõltuvus

  Mõisted

  Sisukord

  • Organisatsiooni mõiste
  • Organisatsiooni edukuse eeldused
  • Juhtimise kui protsessi mõiste
  • Juhtimise funktsioonide definitsioonid (kavandamine, organiseerimine
  • Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi
  • Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi
  • Juhi rollid H. Minzbergi järgi
  • Juhile vajalikud oskused
  • 
  • Teadusliku juhtimise koolkonna looja ja põhiseisukohad
  • Administratiivse koolkonna looja ja põhiseisukohad
  • Inimsuhete koolkonna esindajad ja põhiseisukohad
  • Inimressursi koolkonna esindajad ja põhiseisukohad
  • Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonda mõjutavad tegurid
  • 
  • PEST analüüsi selgitus
  • Organisatsiooni keerukus ja muutlikkus
  • Organisatsioonikultuuri mõiste
  • Organisatsioonikultuuri tegurid
  • Organisatsioonikultuuri tasandid
  • Eetilise juhtimise põhimõtted
  • Ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõtted
  • Kavandamise mõiste
  • Kavandamise tähtsus
  • Kavandamiskäik
  • Eesmärgi mõiste. Nõuded eesmärkidele
  • Juhtimine eesmärkide kaudu
  • Gantti graafiku toimimise põhimõte
  • Strateegia mõiste
  • Missiooni mõiste
  • Visiooni mõiste
  • Põhiväärtuste mõiste
  • Strateegilise juhtimise protsess
  • SWOT analüüsi selgitus
  • Viie konkurentsijõu mudel (M.Porter)
  • Demingi ring (W.Demingi järgi)
  • Tulemusjuhtimise mõiste
  • Tulemusjuhtimise põhiseisukohad
  • Organiseerimise mõiste
  • Organiseerimise eesmärgid
  • Organiseerimise põhiprintsiibid
  • Organisatsiooni struktuuri mõiste
  • Organisatsiooni struktuuri tüübid, nende eelised ja puudused
  • Organisatsiooni mehhaanilise ja orgaanilise ülesehituse põhimõtted
  • Juhtimisulatuse mõiste ja sisu
  • Juhtimistasandi mõiste ja sisu
  • Kitsa ja laia juhtimisulatuse eelised ja puudused
  • EELISED
  • PUUDUSED
  • Riviorganisatsiooni mõiste ja sisu
  • Staabiorganisatsiooni mõiste ja sisu
  • Rivi- ja staabiorganisatsiooni vaheliste konfliktide põhjused
  • Kontrolli mõiste, kontrolli vajalikkus
  • Mõjuvõimu mõiste, mõjuvõimu allikad
  • Otsustamise mõiste, otsustamise etapid
  • Delegeerimise mõiste, delegeerimise vajadus
  • Delegeerimisprotsess
  • Koordineerimise mõiste, koordineerimise vajadus
  • Mehitamise mõiste, mehitamise vajadus
  • Eestvedamise mõiste
  • Juhi ja liidri erinevuse selgitus
  • 7S teooria (McKinsey) selgitus
  • Liidri isiksuse omaduste teooriate selgitus
  • Juhtimise käitumisteeoriad (K. Lewin, R. Likert), (D. McCregor X ja Y teooria)
  • R. Blake ja J. Mouton Juhtimise võrkmudel)
  • Eestvedamise situatsiooniteooriad
  • Motivatsiooni mõiste
  • D. McClellandi saavutustevajaduse teooria põhiseisukohad ning erinevus A
  • Maslow vajadustepüramiidi teooriast
  • C. Alderferi ERG teooria põhiseisukohad
  • S. Adamsi võrdsuse teooria põhiseisukohad
  • V. Vroomi ootuste teooria põhiseisukohad
  • F. Hezbergi kahe-faktori teooria põhiseisukohad
  • J. Hackmani ja G. Oldhami töö omaduste teooria põhiseisukohad
  • Meeskonnatöö mõiste
  • Sünergia mõiste
  • Meeskonna loomise põhimõtted
  • Meeskondade ja gruppide sarnasused ja erinevused
  • Meeskondade arenguetapid
  • Meeskonna erinevad inimtüübid
  • Tulemusliku
  • Taju mõiste, taju mehhanismid
  • Hoiaku mõiste. Hoiaku muutmise võimalused
  • Väärtushinnangu mõiste. Väärtushinnangute mõju
  • Kommunikatsiooni sisu
  • Eduka suhtlemise eeldused
  • Suhtlemisstiilid
  • Suhtlemisbarjäärid
  • Sisekommunikatsiooni probleemid
  • Konflikti mõiste
  • Konfliktide lahendamine
  • Stressi olemus, stressi põhjused
  • Kaasava juhtimise sisu
  • Muudatuste juhtimise sisu
  • Muudatuste elluviimise protsess
  • Muutustele vastuseisu inimlikud põhjused
  • Õppiva organisatsiooni sisu
  • Organisatsioonis õppimist toetavad ja takistavad jõud

  Teemad

  • Organisatsiooni mõiste
  • Organisatsiooni edukuse eeldused
  • Juhtimise kui protsessi mõiste
  • Juhtimise funktsioonide definitsioonid (kavandamine, organiseerimine
  • eestvedamine, kontrollimine, otsustamine, delegeerimine, koordineerimine
  • mehitamine, suhtlemine)
  • Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi
  • Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi
  • Juhi rollid H. Minzbergi järgi
  • Hugo Münsterberg
  • Mary Follett
  • Elton Mayo
  • PUUDUSED
  • Riviorganisatsiooni mõiste ja sisu
  • Staabiorganisatsiooni mõiste ja sisu
  • Rivi- ja staabiorganisatsiooni vaheliste konfliktide põhjused
  • Kontrolli mõiste, kontrolli vajalikkus
  • Mõjuvõimu mõiste, mõjuvõimu allikad
  • Otsustamise mõiste, otsustamise etapid
  • Delegeerimise mõiste, delegeerimise vajadus
  • Delegeerimisprotsess
  • Koordineerimise mõiste, koordineerimise vajadus
  • Mehitamise mõiste, mehitamise vajadus
  • Eestvedamise mõiste
  • Juhi ja liidri erinevuse selgitus
  • 7S teooria (McKinsey) selgitus
  • Liidri isiksuse omaduste teooriate selgitus
  • Juhtimise käitumisteeoriad (K. Lewin, R. Likert), (D. McCregor X ja Y teooria)
  • R. Blake ja J. Mouton Juhtimise võrkmudel)
  • Eestvedamise situatsiooniteooriad
  • Motivatsiooni mõiste
  • D. McClellandi saavutustevajaduse teooria põhiseisukohad ning erinevus A
  • C. Alderferi ERG teooria põhiseisukohad
  • S. Adamsi võrdsuse teooria põhiseisukohad
  • V. Vroomi ootuste teooria põhiseisukohad
  • F. Hezbergi kahe-faktori teooria põhiseisukohad
  • J. Hackmani ja G. Oldhami töö omaduste teooria põhiseisukohad
  • Meeskonnatöö mõiste
  • Sünergia mõiste
  • Meeskonna loomise põhimõtted
  • Meeskondade ja gruppide sarnasused ja erinevused
  • Meeskondade arenguetapid
  • Meeskonna erinevad inimtüübid
  • selgitus
  • eeldused
  • Taju mõiste, taju mehhanismid
  • Hoiaku mõiste. Hoiaku muutmise võimalused
  • Väärtushinnangu mõiste. Väärtushinnangute mõju
  • Kommunikatsiooni sisu
  • Eduka suhtlemise eeldused
  • Suhtlemisstiilid
  • vähe
  • vähesel
  • kõrge
  • äärmiselt avatud
  • vähesel
  • maksimaalselt avatud
  • maksimaalselt arvesse
  • keskmisel määral
  • Suhtlemisbarjäärid
  • Sisekommunikatsiooni probleemid
  • Konflikti mõiste
  • Konfliktide lahendamine
  • Stressi olemus, stressi põhjused
  • Kaasava juhtimise sisu
  • Muudatuste juhtimise sisu
  • Muudatuste elluviimise protsess
  • Muutustele vastuseisu inimlikud põhjused
  • Õppiva organisatsiooni sisu
  • Organisatsioonis õppimist toetavad ja takistavad jõud

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  23
  docx
  Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused
  34
  docx
  Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused
  60
  doc
  Juhtimine Kordamiseks-kevad 2014
  20
  docx
  Juhtimise kordamisküsimused
  22
  pdf
  Organisatsiooni juhtimine I Kontrolltöö
  29
  docx
  Organisatsioonikäitumine eksamimaterjal - vastused kordamisküsimustele
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  8
  doc
  Organisatsioonikäitumise kordamisküsimused

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !