Operatsioonijuhtimine konspekt (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kui suured on kapitalikulud tootmise ja hangete puhul ?
 • Millised on muutuv- ja püsikulud hangete puhul ?
 • Millised on tootmise ja hangete jääktulud ?
 • Milline on otsuse mõju personalile ?
 • Milline on otsuse mõju ökoloogiale ?
 • Kui palju peab olema teeninduskanaleid, punkte ?
 • KES on kliendid ?
 • MIS on kliendi vajadused ?
 • KUIDAS neid vajadusi rahuldada ?
 • Kus me praegu oleme võrreldes teistega ?
 • Kus me tahaksime olla ?
 • Mida peame tegema, et sinna jõuda ?
 • Mida ja kuidas siis ikkagi mõõta ?
 
Säutsu twitteris
1. Tootmis(teenindus)süsteem ja operatsioonijuhtimise meetodid 
 
1.1. Tootmis(teenindus)süsteem, selle  sisendid , väljundid ja mõjurid 
Operatsioonisüsteem – organisatsiooni kogu tootmis- või teenindustegevuse süsteem. 
Väljund – eesmärk, kuhu peame jõudma. Väljunditeks on tooted ja teenused. 
Sisend  – ressurss. Näiteks: 

kapital  

materjal  

tööjõud 

energia 

tooraine
Mõjuriteks on näiteks: 

teave  väliskeskkonnast  –  teave  toote  või  teenuse  kohta,  ressursside  maksumus,   tehnoloogia  
arengusuunad , valitsuse normatiivaktid jne. 

teave sisekeskkonnast – organisatsiooni eesmärgid, poliitika, arengusuunad jne. 

teave süsteemi seisundi kohta. 
Erinevus tootmis- ja teenindussüsteemi vahel 
Ehe toode on käega katsutav, seda võib varuda, transportida, osta ja hiljem kasutada. Teenus seevastu ei ole 
käega  katsetav  nagu   tarbekaup ,  teenuse  tootmine  ja  tarbimine  toimub  üheaegselt,  teenus  ei  ole  asi,  vaid 
tegevus. 
Kui  teenindusettevõtteid  lähemalt  vaadata,  siis  näeme,  et  enamikul  juhtudel  on  neis  ühendatud  teenuse 
osutamine ja toote valmistamine. Toote valmistamine protsess on tagaplaanil ja harilikult me seda ei näe. Te 
ostate  lennupileti  ja  käsitlete  ostuprotsessi  kui  teenust.  Kuid  selleks,  et  lennuk  lendaks,  peab  ta  läbima 
plaanipärase hoolduse, mis on tööstuslik protsess. 
 
1.2. Tootmis(teenindus)süsteemi toimimise uurimise võimalused (lähenemised) 
Tootmise kitsaskohtade analüüs
 – vastab küsimusele „Mida kujutab endast optimaalne  tootmisprogramm ?“. 

Kui  tootmises  ei  ole  kitsaskohta,  siis  saab  toodangut  valmistada  soovitavas  koguses.  Kuid  seda  on 
otstarbekas  teha  vaid  siis,  kui  jääktulu  väärtus  (ühiku  realiseerimistulu  –  ühiku  muutuvkulu)  on 
positiivne. 

Kui tootmises on kitsaskoht, tuleb arvutada jääktulu  suhtarv  iga tootegrupi jaoks (jääktulu suhtarv = ühiku 
jääktulu absoluutne suurus/ühiku valmistamise aeg). Väikseima jääktulu suhtarvuga toode jäetakse välja. 
ABC-analüüs  –  kasutatakse  tootmise  võtmemomentide  ja  prioriteetide  määramiseks.  Praktika  näitab,  et  5-
20%  tootmisprotsessi  sisendeist  annavad  75-80%  tulemustest.  Ülejäänud  sisendid  annavad  ainult  5-20% 
kogutulemusest. See tähendab, et väikestel naturaalsetel suurustel on suur rahaline väärtus. Tootmisjuht peab 
neid  teadma  ja  ABC-analüüs  võimaldab  neid  leida.  Juhtkonna  ülesandeks  on  ülesannete,  protsesside, 
materjalide,  tootegruppide  prioriteetide  määramine.  Ülesandeid  jagatakse  A,  B  ja  C  ülesanneteks,  lähtudes 
tähtsuse ja tähtajalisuse kriteeriumidest. Sellest klassifikatsioonist jäävad välja ülesanded, mis ei ole tähtsad 
ega tähtajalised.  
Tootmise alternatiivide analüüs – vastab küsimusele „Kas toota mõni toote koosseisu kuuluv  komponent  ise 
või osta  tarnijalt ?“. Kasutatakse järgmisi hindamismeetodeid: 
Sisu 
Meetod 
Uute  eesmärkide  püstitamine,  olemasolevate 
Kas otsus on kooskõlas ettevõtte eesmärkidega? 
eesmärkide korrigeerimine 
Kui suured on kapitalikulud tootmise ja hangete puhul?  Ettevõtte põhi- ja käibevahendite analüüs 
Kas on tagatud kvaliteet hangete puhul? 
Oma- ja hangitavate toodete analüüs 
Millised on muutuv- ja püsikulud hangete puhul? 
Tootmise ja hangete kogukulude võrdlemine 
Mõlemate  alternatiivide  muutuv-  ja  püsikulude 
Millised on tootmise ja hangete jääktulud? 
arvutamine 
Milline on otsuse mõju personalile? 
Töökohtade säilitamine, personali kvalifikatsioon 
Toorainete   ja  materjalide  kasutamise  seadus-
Milline on otsuse mõju ökoloogiale? 
andlikud normid, tootmise ja turunduse protsessid 
Võrdlusanalüüs – äriprotsessi pideva mõõtmise ja võrdlemise protsess  äriliidrite suhtes kogu  maailmas, et 
saada  informatsiooni,  mis  aitab  organisatsioonil   parendada   oma  äritegevust.  Võrdlusanalüüs  toimub  neljal 
tasandil: 

organisatsiooniline  tasand  –  mõõdetakse  sisemist   efektiivsust ,  selgitatakse  välja  kitsaskohad  ja 
organisatsiooni üksikute osade varjatud arenguvõimalused 

konkurentide  tasand  –  võrreldakse  oma  ja  konkurentide  saavutusi  või  tegevusi;  võrreldakse  toodete 
disaini, administratiivset juhtimist, palgasüsteeme jne 

funktsionaalne tasand – võrreldakse tööstusharu analoogseid funktsioone täitvaid ettevõtteid 

üldine  tasand  –  seire  ületab  konkurentide  ja  tööstusharu  tasandi.  Kriteeriumiks  on  võime  rakendada 
kogemust oma tegevusvaldkonnas. 
Tasuvusanalüüs – määratakse toote kogus, mille puhul toote valmistamise kulud võrdsustuvad kogutuluga ja 
millest alates tekib kasum. 
Projekti hindamine – projekt koosneb aja jooksul toimuvate majanduslike tegevuste jadast. Projekti analüüs 
kujutab endast tulevaste sündmuste hindamist. Hindamine koosneb kahest osast: eeldatavate tulude ja kulude 
kindlaksmääramisest ja hinnangu andmisest investeerimisvõimalustele.  
 
1.3. Operatsioonifunktsioonide kriteeriumid 
Operatsioonifunktsioonide kriteeriumid on: 

kvaliteet 

paindlikkus  

kiirus 

hind ( tootmiskulud
 
1.4. Ettevõtte konkurentsivõime põhitegurid 
Ettevõtte konkurentsivõime põhitegurid on: 

paindlikkus 

kvaliteet 

tootlikkus  = väljundid/sisendid = toodang (teenused,  resultaat )/kulud ( ressursid

innovatsioon  ja informatsioon. 
 
1.5. Operatsioonijuhtimise baasmeetodid  
Otsustusmaatriks 

Väliskeskkonna  seisundid  
Tegevuse 
S1 
S2 
...Sj... 
Sn 
alternatiivid 
Väliskeskkonna seisundite esinemise tõenäosus 
P1 
P2 
...Pj... 
Pn 
a1 
e11 
e12 
...e1j... 
e1n 
a2 
e21 
e22 
...e2j... 
e2n 
...ai... 
ei1 
ei2 
...eij... 
ein 
am 
em1 
em2 
...emj... 
emn 
 
Alternatiiv   –  kõigi   otsustaja   käsutuses  olevate  vahendite  (ressursside)  ja  tema  mõju  all  kujunevate  tegurite 
kõik otsustajast olenevad seisundid. 
Väliskeskkonna  seisundid  –  otsustaja  poolt  mittejuhitavad  (mittemõjutatavad,  mittereguleeritavad) 
tegutsemistingimused, mis alternatiivide tulemuslikkust oluliselt muudavad. 
 
Otsustuspuu  
Otsustuspuu  on  diagramm,  mis  kajastab  loogilist  arutluskäiku  probleemi  üle  otsustamiseks.  See  koosneb 
neljast osast: 
 

Otsuse sõlmpunktid, kus kõik võimalikud sammud ja  valikud  koonduvad otsustaja kätte. See on  punkt, 
kus tuleb langetada otsus. 

Juhuslikkuse/määramatuse  sõlmpunktid,  kus  tuuakse  ära  kõik  esile  kerkida  võivad  määramatud 
sündmused ja nende võimalikud tagajärjed. Selles punktis tuleb määramatused lahendada. 

Lõpp-punktid  (tulemused  või  tagajärjed),  mis  võtavad  kokku  iga  võimaliku  valiku  ja  juhuslikkuse 
kombinatsiooni  tagajärjed. 

Tõenäosused iga juhusliku sündmuse tagajärgede esinemise kohta. 
1. samm. Joonista välja otsustuspuu, et probleemi olemus oleks üheselt arusaadav. Esimese sammuna tuleb 
kronoloogilises  reas  välja  joonistada  eesseisvad  otsused  ja  juhuslikult  esineda  võivad  sündmused. 
Otsustuspuu  puhul  on  täiesti  mõeldav  ja  tavaline,  et  sõlmpunktides  peab  olema  võimalus  valida  ära  tee 
midagi alternatiiv. On vaja meeles pidada, et otsustuspuu jaoks on oluline, et seal joonistuks välja  ainuomane  
tee otsustuspunktist lõpp-punktideni. Otsustuspuu peab olema kujundatud nii, et juhuslikkuse sõlmpunktides 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Operatsioonijuhtimine konspekt #1 Operatsioonijuhtimine konspekt #2 Operatsioonijuhtimine konspekt #3 Operatsioonijuhtimine konspekt #4 Operatsioonijuhtimine konspekt #5 Operatsioonijuhtimine konspekt #6 Operatsioonijuhtimine konspekt #7 Operatsioonijuhtimine konspekt #8 Operatsioonijuhtimine konspekt #9 Operatsioonijuhtimine konspekt #10 Operatsioonijuhtimine konspekt #11 Operatsioonijuhtimine konspekt #12 Operatsioonijuhtimine konspekt #13 Operatsioonijuhtimine konspekt #14 Operatsioonijuhtimine konspekt #15 Operatsioonijuhtimine konspekt #16 Operatsioonijuhtimine konspekt #17 Operatsioonijuhtimine konspekt #18 Operatsioonijuhtimine konspekt #19 Operatsioonijuhtimine konspekt #20 Operatsioonijuhtimine konspekt #21 Operatsioonijuhtimine konspekt #22 Operatsioonijuhtimine konspekt #23 Operatsioonijuhtimine konspekt #24 Operatsioonijuhtimine konspekt #25
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-09-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 90 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor mlp22 Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Prognoosimise meetodid
 • Faktijärgsed meetodid
 • Statistilised meetodid
 • Prognoositav näitaja aegrea
 • ekstrapolatsioon, paindlikud
 • Mitmeteguriline
 • regressioonmudelid
 • Markovi ahelmudelid)
 • Analoogia meetodid
 • ajaloolise analoogia meetod
 • Ennetava informatsiooni
 • patentmeetodi
 • Eksperthinnangute meetodid
 • individuaalsed, kollektiivsed)
 • Kompleksmeetodid
 • eesmärkide süsteemi meetod

Teemad

 • Tootmis(teenindus)süsteem ja operatsioonijuhtimise meetodid
 • Tootmis(teenindus)süsteem, selle sisendid, väljundid ja mõjurid
 • Erinevus tootmis- ja teenindussüsteemi vahel
 • Tootmis(teenindus)süsteemi toimimise uurimise võimalused (lähenemised)
 • Tootmise kitsaskohtade analüüs
 • ABC-analüüs
 • Tootmise alternatiivide analüüs
 • Võrdlusanalüüs
 • Tasuvusanalüüs
 • Projekti hindamine
 • Operatsioonifunktsioonide kriteeriumid
 • Ettevõtte konkurentsivõime põhitegurid
 • Operatsioonijuhtimise baasmeetodid
 • Otsustusmaatriks
 • Otsustuspuu
 • samm
 • samm
 • samm
 • Näide
 • samm
 • samm
 • samm
 • Modelleerimine
 • Monte Carlo meetod
 • Prognoosimine
 • Prognoosimise etapid
 • Asukoha valimine
 • Kaalumismeetod
 • Tasuvusanalüüs
 • Raskuskeskme meetod

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

20
pdf
Operatsioonijuhtimine kordamisküsimused
2
doc
Operatsioonijuhtimine-
161
pdf
Juhtimise alused
17
doc
Operatsioonijuhtimise kordamisküsimused ja vastused
101
pdf
Projektipersonali juhtimine konspekt
1072
pdf
Logistika õpik
44
pdf
Motivatsioonipsühholoogia konspekt
18
docx
OPERATSIOONIJUHTIMISE EKSAM

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !