Facebook Like
Hotjar Feedback

Metsanduse arengukava - sarnased materjalid

puidut, eluj, riigimets, imalik, uuendusraied, hjustavad, puistu, htlane, iguse, identiteet, metsamaa, ulatuse, bakalaureuse, tete, ehkki, meelsus, henenud, teadvustamata, alased, iendavad, langetamiseks, rgustiku, koosm, steemiga, elavate, kontseptsioonile, ndites, ulukid, torm, likoolis, aladest, paranenud, maksupoliitika, noores, tteid
29
doc

Eesti metsanduse arengukava aastani 2020

Eesti Maaülikool Metsandus- ja maaehitusinstituut Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 Juhendaja lektor Tartu 2011 Sisukord Sisukord...........................................................................................................................................2 1. Sissejuhatus.....................................................................................................................

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
56 allalaadimist
2
doc

Metsanduse arengu võimalused

Metsanduse arengu võimalused Maailma metsaressursi kohta on värskeim andmestik kogutud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (UN Food and Agriculture Organisation (FAO)) poolt metsaressursside hindamise protsessi (Global Forest Resources Assessment) käigus. Eestis on umbes 2,3 mln hektarit metsa, ...

Metsandus - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist
3
doc

Metsanduse ajalugu Venemaal

Metsanduse ajalugu Venemaal Metsade kasutuse, halduse ja seadusandluse võib laiaslaastus jagada üheksasse erinevasse perioodi. Alustades 8. sajandiga kui metsi ja metsamaid kasutati täiesti vabalt, lõpetades praeguse hetke olukorras, kus Venemaa metsandus püüab järgi jõuda Euroopa seadusandlusele ja tavadele. Per...

Metsandus -
5 allalaadimist
7
doc

Metsanduse referaat

Metsandus on hankiva majanduse haru, mis hõlmab metsamajandust ja metsade kasutamist, mis omakorda hõlmab metsaraiet, puidu väljavedu ning selle esmast töötlemist.

Geograafia - Põhikool
40 allalaadimist
19
doc

Leedu metsaseadus ja -poliitika

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus - ja maaehitusinstituut Metsatööstuse osakond Kenno Epler Leedu metsaseadus Referaat õppeaines ,,Metsapoliitika ja metsanduse ajalugu" Juhendaja lektor Meelis Teder Tartu 2011 SISUKORD Sissejuhatus....................................................................................................................... 3 1. Leedu metsandus.........................................................................................

Metsakasvatus -
50 allalaadimist
24
docx

Raiemaht Eesti metsades ja seda mõjutavad tegurid

...i tööhõive tagaja ja metsapuhkuse pakkuja. Kolmandaks, ökoloogiline - mets kui liigilise mitmekesisuse säilitaja ja neljandaks kultuuriline, mets kui osa Eesti kultuurist (Keskkonnaministeerium). Käesoleva referaadi eesmärgiks on anda lühike ülevaade Eesti metsanduse hetkeolukorrast. Kuidas on muutunud raiemahud, –intensiivsus ning –pindala. Anda lühike ülevaade raiemahtude hindamise metoodikatest ning analüüsida, mis mõjutab Eestis raiemahtusid. Eesti maismaast ligi pool ehk 48,7% katab mets. 2013. aastal kattis Eestis metsamaa 2,3 miljonit hektarit ja ...

Metsamajandus - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
10
ppt

Riikide metsamajanduse võrdlemine

...isia ja Hispaania) on kõige paremini arenenud metsatööstuse klaster, millisel kõige halvemini? Üldine Riigi metsaressurssidega varustatust iseloomustatakse metsamaa pindala, metsasuse, puiduvaru, juurdekasvu ja liigilise koosseisu kaudu. Metsanduse kuldne reegel on, et puitu ei tohi raiuda rohkem, kui seda juurde kasvab. Milline riik neljast on kõige paremini, milline kõige halvemini varustatud oma puiduga?Kõige paremini Rootsi, siis Malaisia, Hispaania ja Poola. Kui suurel pindalal kasvavad metsad nendes riikides? Kui suur on m...

Metsamajandus -
41 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...i taastamisele suunatud tegevus; kaitsealuste liikide poolt tekitatud kahju hüvitamine.  KIKi poolt rahastatavad programmid on: veekaitse programm jäätmekäitluse programm välisõhukaitse programm looduskaitse programm metsanduse programm kalanduse programm tehnika programm keskkonnateadlikkuse programm maapõue programm jahinduse programm maakondlik programm  KIKi rahalised allikad. Tasu/Maksu liik Riigieelarve [%] s.h KIKi [%] Saastetasu 100 100 Pake...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
46
odt

EESTI METSANDUS 2011

...tabeleid ja graafikuid (teemades Eesti metsad, Metsatööstus ja puidukaubandus, Erametsandus). EESTI METSANDUS 2011 EESTI METSAD EESSÕNA Eestlastele on läbi aegade olnud omane lähedane suhe metsaga ja pikaajalised head traditsioonid metsanduse arendamisel. Metsad, mille kogupindala on enam kui 2 miljonit hektarit, moodustavad iseloomuliku osa Eesti maastikust, kattes üle poole meie maa territooriumist. Viimase 70 aasta jooksul on metsade puidutagavara suurenenud enam kui 4 korda. Mitmekordselt on suurenenud ka kaitsealuste metsade pi...

Metsaressurss ja -klaster -
20 allalaadimist
5
docx

Eesti metsa arengukava võrdlus 1936 ja 2010

...sa eest maksma ajakohast hinda, kusjuures ei pööratud peamises sihis erilist tähelepanu jätkusuutlikkusele nagu seda on praeguses arengukavas tehtud. Veel on ära mägitud olulisel kohal olevana väliskaubanduse edukus ja aktiivsus. Varasema, 1936. Aastal välja töötatud metsanduse arengukava täpsemateks eesmärgid ning sarnasuste ja erinevuste võrdlus käesoleva arengukavaga: Hoida ära riigimetsade pindala vähenemine ja astuda samme matsapindala suurendamiseks ja tootevõime tõstmiseks ­ Ka käesolevas metsa arengukavas on ära märgitud metsapindalade säilitamine ja teatud m...

Metsamajandus -
6 allalaadimist
42
docx

Üldmetsakasvatuse I kontrolltöö konspekt

Metsandus on majandusharu, mis on seotud metsa ja puiduga ning mille raames tegeletakse metsa uuendamisega, kasvatamisega, kaitsmisega ning puidu varumise ja töötlemisega. Metsandus on teadusharu, mis uurib kõike metsaga seonduvat ja sisaldab endas palju kitsamaid metsanduslikke teadussuundi. Metsanduse sees võib eristada kolme valdkonda e. suunda: 1. Metsakasvatus – bioloogiline suund metsanduses, mida võib defineerida kui tegevust metsas toimuvate bioloogiliste protsesside mõjutamiseks, mille eesmärk on kasvatada majanduslikult väärtuslikke puistuid. (dendroloogia, metsataimeka...

Metsakasvatus - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
100
pdf

LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA

...vanuste taimedega vahetult pärast uuendusraiet. Sõltuvalt sellest, millised on metsamajandusele esitatud nõuded, eristatakse mitmesuguseid raieküpsusi. Kõikidel nendel küpsusvanustel on oma metoodiline põhjendus. Järgnevalt vaadeldakse neid küpsusvanuseid, milliseid metsanduse praktikas tänapäeval enim rakendatakse. Need on: tehniline küpsus; mahuküpsus; ökoloogiline (loomulik) küpsus; hinnaküpsus; kasumiküpsus; oodustatud kasumiküpsus. Kolm esimest on tehnilistele ja eetilistele kriteeriumidele tuginevad küpsusvanused. Metsanduse ökonoomika seisukohast...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
34
pdf

Rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng

... seadused ja patendid rahvusvaheliste kohtute loomine: Rahvusvaheline Kriminaalkohus, Rahvusvaheline Kohus väidetavalt on ka terrorism globaliseerunud Globaliseerumine ja rahvusvaheliste mõjutuste kasv on mistahes eluvaldkonnas, sealhulgas keskkonnakaitses ja metsanduses, mis on üheks tänapäeva olulisemaks arengutrendiks. Globaliseerumise tõukejõuks on muutused tehnoloogias, eelkõige liikumisvõimaluste/transpordi ja kommunikatsiooni kiire areng. Globaliseerumise kolm mõõdet: Majanduslik üleilmastumine ­ tekivad rahvusvahelised korporatsioonid, suurettevõtted Kultuu...

Rahvusvaheline metsapoliitika... -
140 allalaadimist
67
doc

Loengukonspekt metsanduse üldkursuse õppeaines

Loengukonspekt metsanduse üldkursuse õppeaines 1. Eesti metsad ja metsandus Metsandus on väga lai mõiste, mis koosneb: 1. majandusharudest, mis tegelevad kõigi metsa kasutusviisidega (tähtsal kohal on puidu raiumine ja töötlemine) kui ka metsa uuendamise, kasvatamise ja kaitsega. 2. teadus- ja haridusharust mis ...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
147 allalaadimist
53
pdf

KESKKONNAKAITSE ÜLDKURSUS

...imastel tegevusaastatel on välisabi projektide maht kasvanud samasse suurusjärku. 
 Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnaprogramm jaguneb • veemajanduse programm; • jäätmekäitluse programm; • keskkonnakorralduse programm; • looduskaitse programm; • metsanduse programm; • kalanduse programm; • keskkonnateadlikkuse programm; • maakondlik programm.
 Keskkonnakasutusest laekuvast rahast kantakse riigieelarvesse: 1) saastetasu; 2) pakendiaktsiis; 3) piiriveekogudes ja majandusvööndis asuvate maardlate kaevandamisõiguse tasu; 4) 30 protsenti üle...

Keskkonnakaitse - Keskkool
1 allalaadimist
53
pdf

Keskkonnakaitse üldkursus konspekt

...imastel tegevusaastatel on välisabi projektide maht kasvanud samasse suurusjärku. 
 Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnaprogramm jaguneb • veemajanduse programm; • jäätmekäitluse programm; • keskkonnakorralduse programm; • looduskaitse programm; • metsanduse programm; • kalanduse programm; • keskkonnateadlikkuse programm; • maakondlik programm.
 Keskkonnakasutusest laekuvast rahast kantakse riigieelarvesse: 1) saastetasu; 2) pakendiaktsiis; 3) piiriveekogudes ja majandusvööndis asuvate maardlate kaevandamisõiguse tasu; 4) 30 protsenti üle...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
17
doc

Materjalid metsanduseks

... ka metsa Kultuurpuistud moodustavad neist ca 5%, seega struktuuriga ning erineb naabermetsaosadest. uuendamise, kasvatamise ja kaitsega. enamik, maailma metsadest (95%) on loodusliku Puistute eraldamisel lähtutakse bioloogilistest, Metsanduse võib tinglikult jagada kolmeks päritoluga. Ligi 55% maailma metsadest paikneb ökoloogilistest ja metsamajanduslikest suunaks : arengumaades ja ülejäänud 45% arenenud riikides. tingimustest 1. Metsakasv...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
180 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

... 5 väljakut mõõtmetega 1 x 1 m, kus määrati liigiline koosseis ja katteväärtus. Radade olukorda hinnati 5-palli süsteemis ja mõõdeti ka radade sügavust (Roosaluste 1988). Rekreatsiooni mõju keskkonna, sh metsade seisundile ning alade koormustaluvust uuriti Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudis 1980-tel ja 1990-tel aastatel. Rekreatiivseteks metsadeks loeti haljasvööndi parkmetsi, linnametsi ja rahvusparki, maastikukaitsealade puhketsoonide metsi ning rekreatviiseteks maadeks peale metsamaade ka haljastusmaid (ka lagendikud, puhkerannad, veed-alad, ...

Loodus - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
18
pdf

Kreeka metsamajandus

...õukogud ja komisjonid. Lisaks Metsaameti on teisi organisatsioone, mis aitavad kaasa metsa kaitsele ja arengule: • Kreeka Põllumajanduse Koostööliitude Konföderatsioon (PASEGES) • Kreeka Metsaomanike Liit (F.O.A.) • Kreeka Geotehnikakoda (GEO.C.G.) • Kreeka Metsanduse Selts (H.F.S.) • Valitsusvälised keskkonnakaitseorganisatsioonid, näiteks Kreeka Looduskaitse Selts, Kreeka Ornitoloogia Selts, Maailma Looduse Fond Kreekas, Kreeka biotoobi/märgalade keskus ja Arcturose Selts. Metsandusalast uurimistööd tehakse kahes metsainstituudis ning metsandusharidust a...

Geograafia - Keskkool
1 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

... abil, mille tulemuseks on jäätmete keskkonda viimine (edaspidi jäätmete kõrvaldamine). 3) Eri liiki maastike omavahelise sidususe ja maastike mitmeotstarbelisuse säilitamiseks tuleb maastikupoliitikat rohkem integreerida eri tegevusvaldkondade (looduskaitse, muinsuskaitse, metsanduse, põllumajanduse, ehitustegevuse jne) poliitikatesse. Maastike sidusus seisneb eelkõige eri funktsiooniga maastikutüüpide (kultuurmaastike, pärandkoosluste, rikutud maastike, loodusmaastike) terviklikus käsitlemises maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamise vajadustest lähtudes. Laiemas täh...

Tehnoökoloogia - Eesti Mereakadeemia
40 allalaadimist
2
doc

Mets- kui eestlaste tähtis loodusvara

...nkisoone näiteks majanduslik, sotsiaalne, ökoloogiline ja samas ka kultuuriline. Majanduslikult on mets suur tuluallikas. Puidusektorit võib pidada üheks Eesti tähtsamaiks majandusharuks, kuna juba tööstuse käigest annab mets ühe neljandiku. Riigikogu poolt heakskiidetud metsanduse arengukavas aastani 2010 on märgitud, et sotsiaalse arengu seisukohast on metsandus eriti tähtis tööhõive kindlustaja, eriti maa piirkondades. Paljudes maakohtades on metsandus peamine kui mitte ainus töökohti pakkuv tootmisharu. Metsa majandamisest laekuvad maksud moodustavad suure osa k...

Kirjandus - Keskkool
18 allalaadimist
24
doc

Euroopa metsandus

...ese (ca 5% maailma rahvastikust) otseselt mittepuidulistest metsasaadustest, saades metsast toitu või müües metsast korjatud ravimtaimi, marju jms. Teadlased leiavad metsast pidevalt uusi liike ja avastavad raviva toimega taimi. Metsarikastes riikides on kogu riigi majandus metsandusest 3 sõltuv. Näiteks Soomes moodustab metsandus ja metsatööstus peaaegu 10% sisemajanduse kogutoodangust.(1) 4 2. Euroopa metsandusstrateegia: üldine raamistik Euroopa Liit hõlmab suuri metsa...

Keskkond - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
6
docx

Saksamaa metsamajandus

...kud. Saksa puidu- ja metsatööstus on üks maailmaturu, tehnoloogia ja innovatsiooni juhte. Saksamaa ehitustraditsioon puidutöötluses ulatub mitmete sadade aastate taha. Näiteks oli Saksamaa glulam'i ehk liimpuitplaadi sünnimaks, mille tootmist alustas Hetzer 1906.aastal. Püsiva metsanduse alused loodi Saksamaal nagu juba öeldud- 300 aastat tagasi Hans Carl von Carlowitzi poolt 1713.aastal. Töödeldud puidutooted, innovatiivsed ehitusmeetodid ja kõrgkvaliteetne tehnika puidu töötlemiseks ja viimistlemiseks on nõutud kogu maailmas ning kvaliteedimärk 'made in Germany' (tehtud ...

Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist
11
docx

Ulukikahjustused

Mets on kõigis oma arengujärkudes tihedalt seotud loomastikuga. Loomastiku koosseis metsas oleneb metsa koosseisust, liitusest, vanusest, rindelisusest, metsatüübist, metsa asetusest teiste maastikuelementide suhtes, inimese majanduslikust tegevusest ja metsa suurusest. Kõige loomarikkamad on sega- ja ...

Metsamajandus -
7 allalaadimist
11
doc

Eesti metsade raiemaht ja seda mõjutavad tegurid

...adest on erinevate kaitsereziimidega metsad. Metsasuse poolest oleme Euroopas 4. kohal, olles tagapool vaid Soomest, Rootsist ja Sloveeniast. Kaitstavate metsade osakaalu osas oleme Euroopas 10. kohal, jäädes alla Kesk-Euroopa riikidele, kus metsi on vähe ja kus eesmärk pole metsandusest tulu teenida. Eesti on u 30%- lise metsade kaitse osakaaluga peajagu ees oma naaberriikidest. Näiteks Lätis on 19,5%, Leedus 18,7%, Rootsis 12,3%, Venemaal 10,7% ja Soomes 7,2% metsadest kaitse all. Enimlevinud puuliigid Eestis on mänd, kask ja kuusk. Puuliikide osakaalu mõjutab metsavaru kasu...

Loodusvarade kasutamise... -
25 allalaadimist
58
docx

Keskkonnakaitse üldkursuse kordamine eksamiks

...konna endise seisundi taastamisele suunatud tegevus o kaitsealuste liikide poolt tekitatud kahju hüvitamine  rahastatavad programmid: o veemajanduse programm, jäätmekäitluse programm, keskkonnakorralduse programm, looduskaitse programm, metsanduse programm, kalanduse programm, keskkonnateadlikkuse programm, maakondlik programm  rahastusallikad: o Eesti Vabariigi keskkonnatasud o Euroopa Liidu struktuurifondid o osa Euroopa Investeerimispanga (EIB) laenust Eesti riigile o Eesti CO2 kvoodim...

Keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
33 allalaadimist
4
doc

Põllumajandus ja metsandus 9. klassile

...eid, reguleerib kliimat, kaitseb muldi, ühtlustab jõgede veetaset, pakub elupaika paljudele elukatele ja inimestele puhkamisvõimalusi. Metsatüüp - Metsi liigitatakse kasvukoha, loodusolude, kliima, pinnamoe, mulla ja puistu omaduste alusel (lehtmets, okasmets) Metsamajandus - Metsanduse haru, mis hõlmab metsa kasvatamist, kaitset, valvet, majandamist. Metsasus-metsamaa pindala osatähtsus(%) mingi piirkonna üldpindalas Metsavarud-looduslikud metsad, kust saadakse puitu ja muid vajalikke hüvesid Metsamajandus-majandusharu, mis tegeleb metsa kasvatamise, kaitse, valve ja majandamisega Metsaka...

Geograafia - Põhikool
30 allalaadimist
44
docx

EESTI METSAD

...hjustel, mis männi puhulgi.  väga populaarne on ka maarjakase kasvatamine  hooldamine o eriti vajalik just esimestel kultiveerimisjärgsetel aastatel o 1-3 korda esimestel aastatel o Põhiliselt heina niitmine Metsakaitse – on metsanduse haru, mis tegeleb kahjustuste vältimisega metsas, kultuurides, taimlas ning kahjustuste tõrjega  Kahjustusi metsas võivad põhjustada o Ilmastiku äärmusseisundid – temp, torm, lumi, rahe o Loomad (põder, putukad) o Haigused (peamiselt mitmesu...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
13 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...; · Juhendamine. Planeerimises kasutatavad meetodid on: tööalane hindamine töötajate arendamise planeerimise alusena, reservi planeerimine ametikohtadele ja arenguvestlused. 6. Karjääriarendamise meetodid ja nende rakendamine organisatsioonis Kirjalikult fikseeritud arengukava töötajale, mentorprogrammid, karjääriteede kui ettevõtte vajaduse korral tekkivate võimaluste tutvustamine, vabade ametikohtade kuulutamine firma sees, tähtajalised ametikohavahetused. Juhtimiseks kasutatakse karjäärinõustamist. 7. Karjääriaspektid Organisatsiooniline aspekt: karjääriteed...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
102 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...mese kohta väheneb aastaks 2050 praeguselt 0,56 hektarilt 0,38 hektarile nii rahvastiku üldise kasvu kui ka metsamaa põllumaaks muutmise tõttu. Kasvav nõudlus metsatööstuse toodangu - puidu, paberi ja kütuse - järele ületab teatud piirkondades juba praegu jätkusuutliku metsanduse võimalused. Taime- ja loomaliikide väljasuremine - Taime- ja loomaliikide hävimine on paljuski pöördumatu muutus ning mõjutab inimkonna väljavaateid kõige rohkem. Hävimisohus olevate või ohustatud linnu-, imetaja- ja kalaliikide osatähtsust märgitakse nüüd kahekohaliste numbritega: 11% maail...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
946 allalaadimist
31
doc

Keskkonnaõigus

...ramm või strateegia, mille kehtestab Riigikogu, Vabariigi Valitsus, valitsusasutus, maavanem või KOV organ õigusaktiga. KM strat hindamist korrald strat plan.dok koostamise käigus enne selle kehtestamist õigusaktiga, kui see dokument: 1) koost põllumaj, metsanduse, kalanduse, energeetika, tööstuse, transpordi, jäätmekäitluse, veemaj, telekommunikatsiooni või turismi valdkonnas ja selle alusel kavandatakse olulise KMga tegevust või kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise KMga; 2) on üleriigiline, maakonna või üldplaneering; 3) o...

Õigus - Tartu Ülikool
274 allalaadimist
10
doc

PORTERI KODUTÖÖ

...ks 2007. aastal. Vormsi saarelt aga korjati käbisid müügiks ka eelmisel aastal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Metsad Iiri- ja Eestimaal erinevad palju, aga metsaomanike püüdlused on üsna sarnased. Kõigepealt lühidalt Iiri metsandusest. Metsad katavad ca 10% Iirimaa pindalast, mis on ELi madalaim näitaja. Sellest umbes 339 000 ha (46%) on erakätes ja ülejäänud 398 000 ha on riigi omandis. Metsanduse arengukava näeb ette metsasuse osakaalu tõstmist 17%ni aastaks 2035, seda eelkõige eramaadele istutatava metsa arvel...

Majandus - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
50
pdf

Loodusvarad

... Metsadega seotud huvide tasakaalukas arvestamine on metsanduse suurim proovikivi. Metsa pakutavate hüvede mitmekülgsust, ulatus- Metsanduse arengut suunav raamdokument ,,Eesti likkust ja tähtsust inimkonnale on tunnistatud mitmel ...

Keskkonna kaitse -
2 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun