Mehaanika (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milline on palli poolt läbitud teepikkus ja nihe ?
 • Milline on kolmest antud kiirusest on kõige suurem ?
 • Kui pika vahemaa läbis rattur 2 ja ¾ minutiga ?
 • Milline oli tema distantsi läbimise kiirus ?
 • Mitmendal sekundil ta läbib kümnenda meetri ?
 • Kui pika vahemaa auto seejuures läbib ?
 • Kui kõrgele tõuseb valgustusrakett, kui tema algkiirus oli 50 m/s ?
 • Miks inimene jääl libisedes kukub harilikult tahapoole ?
 • Kui keha saab kiirenduse, mis siis seda põhjustab ?
 • Kui palju näitas dünamomeeter ?
 • Kui suurele veojõule see vastab ?
 • Millise aja jooksul sellisel juhul toimus seiskumine ?
 • Milline on tema raskusjôud ?
 • Kui silla kõverusraadius on 112,5 meetrit ja auto kiirus 108 km/h ?
 • Kui suusataja mass on 90 kg ?
 • Milline on paadi kiirus, kui paadi mass on 200 kg ?
 • Kui takistavaid tegureid mitte arvestada ?
 • Kuid omab gaasipüstolit ?
 • Milline on helikopteri potentsiaalne energia maapinna suhtes ?
 • Milline on pääsukese suurim kineetiline energia ?
 • Kui kehale mõjub jõud, mis on risti liikumise suunaga ?
 • Kui keha liigub inertsi mõjul ?
 • Millise energia arvel auto liigub ?
 • Millise energia arvel auto liigub ?
 • Kui järve vee mass on ligikaudu 1,3 x 10 8 kg ?
 • Kui kõrgele tõuseb pall ?
 
Säutsu twitteris
1. Mehaanika
 • Mehaaniline liikumine
  1.1.1. Liikumise kirjeldamine
  Keha mehaaniliseks liikumiseks nimetatakse selle asukoha muutumist ruumis aja jooksul teiste kehade suhtes. Jäiga keha liikumist nimetatakse kulgliikumiseks, siis kui keha punktid läbivad ühesuguse kuju ja pikkusega trajektoori.
  Keha, mille mõõtmeid võib antud liikumistigimuste korral mitte arvestada, nimetatakse punktmassiks.
  Keha, mille suhtes määratakse punkti asukoht ruumis, nimetatakse taustkehaks.
  Taustkeha , sellega seotud koordinaadistik ja aja arvestamiseks valitud alghetk moodustavad koos taustsüsteemi, mille suhtes keha liikumist vaadeldakse.
  Keha nihkeks nimetatakse suunatud sirglõiku, mis ühendab keha algasukoha tema asukohaga vaadeldaval ajahetkel.
  Need punktid, mida liikuv keha ( punktmass ) läbib,
  moodustavad alati mingi pideva joone. Seda trajektoor
  joont , mida mööda keha liigub nimetatakse trajektooriks.
  Trajektoori pikkust nimetatakse
  Liikumine võib olla sirgjooneline, kõverjooneline,
  tasapinnaline ja ruumiline. A nihe B
  Sirgjoonelise liikumise korral trajektoor ja nihe ühtivad. Kõvekjoonelise liikumise korral, kui keha algasukoht ja liikumise lõpppunkt langevad ühte, siis nihe on null. Liikumine on suhteline. Näiteks auto suhtes autos sõitvad inimesed ei liigu. Liiguvad teeääres seisva inimese suhtes. Kuna keha asukoht ei saa muutuda silmapilkselt, on liikumise kirjeldamiseks vaja mõõta aega.
  SI - süsteemis on ajaühikuks 1 sekund. ( tähis s ). Minutis ( tähis min) on 60 s ja tunnis (h ) 60 min. ; 1 h = 60 min = 60  60 s = 3600 s
  Seosed ajaühikute vahel.
  sekund (s)
  minut (min.)
  tund (h)
  sekund
  1
  1/60
  1/3600
  minut
  60
  1
  1/60
  tund
  3600
  60
  1

  Näiteks: 1,3 min. = 1,3 x 60 = 78 s 5/6 min = 5/6 x 60 = 50 s
  Kordamisküsimusi:
  Mille eest maksame takso kasutamisel - teepikkusee või nihke eest?
  Pall kukkus kolme meetri kõrguselt, põrkus põrandalt ja püüti kinni ühe meetri kõrguselt. Milline on palli poolt läbitud teepikkus ja nihe ?
  3. Millist trajektoori mööda liigub jalgrattapedaal maantee , jalgrattaraami ja jalgratturi saapa suhtes ?
  4. Millisel järgmistest juhtumitest võib keha vaadelda punktmassina:
  a) auto sõidab Tartust Tallinna. b) auto sõidab praamile.
  c) sateliit tiirleb ümber Maa. d) eesriie langeb.
  5. Too näiteid liikumise kohta, kus nihe on
  a) võrdne teepikkusega b) teepikkusest lühem c) võrdne nulliga
  6. Staadioni ringraja pikkus on 400 m. Milline on jooksja teepikkus ja nihe 100 ja 800 meetrilise distantsi läbimisel ?
  7. Liikuvas rongis istub inimene istmel. Mille suhtes inimene liigub ja mille suhtes ta on ta paigal ?
  Ülesanded:
  1. Teisendada järgmised ajaväärtused sekunditeks:
  a) 3 min ; b) 1,2 min ; c) 1/4 min ; d) 1 tund ja 20 min.
  2. Teisendada järgmised pikkused meetriteks:
  a) 0,2 km ; b) 3 cm ; c) 4 mm ; d) 0,5 mm ;
  3. Teisendada järgmised massid kilogammideks :
  a) 0,9 t ( tonni ) ; b) 5 g ; c) 27g
  1.1.2. Ühtlane sirgjooneline liikumine.
  Ühtlaseks sirgjooneliseks liikumiseks nimetatakse sellist liikumist, mille puhul trajektoor on sirge ja keha nihked mistahes võrdsetes ajavahemikes on võrdsed. Ûhtlast sirgjoonelist liikumist on kõige lihtsam kirjeldada.
  Keha nihe ja selleks kulunud aeg.
  t: 0 s 1 s 2 s 3 s
  s = 5 m 5 m 5 m
  Harva tuleb ette, et keha liigub pidevalt sirgjooneliselt. Mittesirgjoonelist liikumist võib ette kujutada väikest lõikudena, millised on sirged . Füüsika toimitakse tihti niiviisi, et kujutatakse ette mõni ideaalsete omadustega nähtus või keha, mille kohta käivad seadused on võimalikult lihtsad. Seejuures ei arvestata paljusi pisiasju, mis antud olukorras tulemusi oluliselt ei mõjuta. Näiteks pole ju tarvis arvestada maapinna kumerust sõidul Tartust Elva. Taolist idealiseeritud keha või nähtust nimetatakse füüsikaliseks mudeliks.
  Kiirus on peamine liikumist iseloomustav suurus. Ûhtlase sirgjoonelise liikumise kiiruseks nimetatakse suurust, mis võrdub nihke ja nihke sooritamiseks kulunud ajaga Suhe tähendab ühe suuruse jagamist teise suurusega.
  v = s / t ,
  kus s ( m ) – nihe, t ( s ) - aeg , v ( m / s ) - kiirus. Füüsikalist suurust tähistatakse mingi tähega, näiteks t on aja tähis, v kiirus tähis jne. Sulgudes olev täht või tähtede kombinatsioon näitab antud suuruse mõõtühikuid. Näiteks: ( m ) - meeter, ( s ) - sekund, ( m / s ) meetrit sekundis, s.t. meeter jagatut sekundile.
  Liikumisel on alati mingi suund. Seepärast kiirus ja nihe on vektoriaalsed suurused ehk vektorid . Kui tegemist on sirgliikumisega, siis saab liikumissuunda nihke ja kiiruse korral kirjeldada märkide + või – abil.
  Nihet mõõdetakse meetrites, mis on rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühik. Alates 1983. a. loetakse 1 meeter võrdseks vahemaaga, mille valgus läbib 1/c sekundiga , kus c on valguse kiirus vaakumis .
  Praktikas kasutatakse pikkuseühikuid: 1 km = 1000 m e. 103 m; 1 cm = 0,01 m ehk 10 - 2 m ; 1mm = 0,001 m e. 10 - 3 m.
  Mõningates riikides kasutatakse toll – süsteemi: 1in (toll) =25.4 mm = 0,0254 m;
  1ft ( jalg) = 0,3048 m; 1 yd ( jard ) = 0,9144m; 1 stat mi (USA miil ) = 1609,344m; 1 mile ( meremiil ) = 1852 m.
  Nihke ja aja arvutamiseks tuleb need kiiruse valemist avaldada:
  s = v t t = s / v
  Kiiruse mõõtühikuks SI - süsteemis on 1 meeter sekundis (m/s), mis tähendab, et
  ühe sekundiga läbib keha ühe meetri.
  Kasutatakse ka ühikuid 1 kilomeetert (km) tunnis (h) - km/h.
  1 km/h =1000 m / 3600 s = 1 / 3,6 m /s .
  Näiteks, kui tuleb leida, mitu m/s vastab kiirusele 5 km/h, siis tuleb 5/3,6 = 1,39 m/s

  Seosed kiiruste ühikute vahel
  m/s
  km/h
  m/s
  1
  3,6
  km/h
  1/3,6
  1
  Ülesanded:
  1. Milline on kolmest antud kiirusest on kõige suurem ?
  a) 72 km/h b) 25 m/s c) 1560 m/min.
  2. Ratturi kiirus 16,2 km/h. Kui pika vahemaa läbis rattur 2 ja ¾ minutiga ?
  3. Tartu sügisjooksu 99 põhidistantsi, 23 km, võtja Pavel Loskutov läbis selle ajaga 1 tund, 11 minutit ja 7 sekundit Milline oli tema distantsi läbimise kiirus ?
  4. Vastuvoolu liikuv mootorpaat läbib 18 km vahemaa 1,5 tunniga. Millise ajaga läbib paat sama vahemaa vastupidises suunas, kui jõevoolu kiirus on 3 km/h
  1.1.3. Mitteühtlane liikumine.
  Väga paljudel juhtudel liikumisel kiirus muutub pidevalt. Seega toimub mitteühtlane liikumine. Näiteks autoga sõites ühest punktist teise kiirus pidevalt muutub. Ometi iseloomustab selline kiiruste muutumine auto sõitu ja võimaldab ligikaudu välja arvutada, mis kellaajal kuhugi punkti jõutakse.
  Sellist arvutatud kiirust nimetatakse mitteühtlase liikumse keskmiseks kiiruseks. Keskmise kiiruse arvutamiseks tuleb leida kogu läbitud teepikkuse s kogu ja kogu liikumisaja t kogu suhe ( jagatis ). Keskmise kiiruse tähiseks on v k ( m / s )
  v k = skogu / tkogu .
  Kiirust antud ajahetkel või trajektoori antud punktis nimetatakse hetkkiiruseks. Näiteks auto spidomeeter näitab just hetkkiirust. Hetkkiirus ja nihe on suunaga suurused ehk vektorid. Seda tähistab nooleke tähise kohal. Kui liikumise suund ei ole oluline, ei ole vaja vektorimärke arvestada.
  Hetkkiiruse hindamiseks tuleb mõõta niivõrd lühikese ajavahemiku t jooksul sooritatud nihe s , mille kestel keha kiirus ei jõua oluliselt muutuda: v = s / t
  Näiteks, kui radariga mõõta auto kiirust 150 m kauguselt , siis ajavahemis t 10—6 s.
  Liikumist, mille puhul keha kiirus mistahes võrdsetes ajavahemikes muutub võrdsete suuruste võrra nimetatakse ühtlaselt muutuvaks liikumiseks.


  Keha kiirus ja liikumise aeg.
  t: 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s
  / / / / / / /
  v:0m/s5m/s 10 m/s 15 m/s 20m/s 25m/s 30m/s
  Kiiruse muutumist iseloomustab kiirendus. Kiirenduseks nimetatakse vektoriaalne suurust, mis võrdub kiiruse muudu ja sellele vastava ajavahemiku suhtega. Kiirendust tähistatakse a –ga arvutatakse valemiga a =( v - vo) / t
  kus v ( m/s ) - lõppkiirus; vo ( m/s ) - algkiirus ; t ( s ) - liikumise aeg; a ( m/s2 ) - kiirendus.
  Kiirendusühikuks on võetud sellise liikumise kiirendus, mille puhul ühtlaselt muutuva liikumise kiirus muutub ühes ajaühikus ühe kiirusühiku võrra.
  Mõned kiirendused a (m/ s2)
  Tramm 0,5… 1
  Kiirlift 1... 2
  Võidusõiduauto 5...10
  Startiv auto 2… 6
  Pidurdav auto - 4….-6
  Inimese taluvus piir 100
  Maanduv lennuk -5....- 8
  Kosmoselaev 30...90

  Teades keha algkiirust vo ja kiirendust a, saab ühtlaselt muutuva liikumise kiirus leida mistahes ajahetkel. Selleks tuleb kiirus avaldada kiirenduse valemist.
  v = vo + at ,
  Ûhtlaselt kiireneval liikumisel kiirendus on positiivne arv ( + a ). Ûhtlaselt aeglustuval liikumisel kiirendus on negatiivne ( - a ) ja v = vo - at .
  Kui algkiirus on null ( vo= 0 ), siis v = at
  Kui lõppkiirus on null ( v = 0 ) S.t. liikumine lõpeb seismajäämisega, siis
  0 = vo + at ja vo = - at
  Kiirenduse üheks liigiks on raskuskiirendus (vabalt langeva keha kiirendus) Raskuskiirendust tähistatakse g . Maakera ühes ja samas punktis on kõikide kehade raskuskiirendus ühesugune. Raskuskiirendus väheneb kõrguse suurenedes merepinnast. Samuti oleneb g väärtus laiuskraadist: ekvaatoril on see 9, 78 m / s2 ja poolustel 9,83 m/s2 Tartus 9.818 m/s2
  Keskmiseks raskuskiirenduseks loetakse g = 9,8 m/s2. Kooli arvutusteks võetakse g 10 m/s2 .
  Vabal langemisel kehtivad samad kiiruse valemid, kuid kiirendus - a asemel on valemis raskuskiirendus g .
  g = (v - vo)/ t
  Visatud kehadega seotud ülesannete lahendamisel tuleb silmas pidada, et ülesvisatud keha algkiirus ei ole kunagi null. vo 0, lõppkiirus võib olla null v = 0 , sest kiirus pidevalt väheneb.
  Alla liikudes (kukkudes) enamasti algkiirus on null vo = 0 ja lõppkiirus ei ole null v 0 ning kiirus pidevalt suureneb.
  Ühtlaselt muutuva liikumise teepikkuse arvutusvalemi saamiseks viime läbi järgmise arutelu. Ûhtlaselt muutuva liikumisel keskmine kiirus on võrdne alg - ja lõppkiiruse aritmeetilise keskmisega vk= ( vo+v )/2. Kiirus v sõltub aga algkiirusest ja kiirendusest vastavalt valemile. v = v0 + at. Nii saame keskmiseks kiiruseks vk = ( vo+vo+at )/ 2, siit saame kiiruse valemi
  vk = vo+at/2
  ja teepikkuse s = vot + at2/2 Antud kiiruse valem on kehtiv, kui alg - ja lõppkiirus ei ole nullid (v0 ja vo0). Kui keha alustab liikumist paigalseisust, s.t. vo=0 , siis kiirus v =at/2 ja teepikkus s = at2/2
  Pidurdusel kiirendus on negatiivne ( - a ) ja valemites kõigi kiirendusega (a) liikmete ette tuleb miinusmärk: vk = vo - at/2 ; s= vot - at2/2 ; v= - at/2 ; s= - at2/2 Keha seiskumisel lõppkiirus võrdub nulliga. v =0
  Ülesvisatud ja vabalt langevale kehale kehtivad eelpool märgitud valemid, ainult kiirendus - a asemel on vabalangemise kiirendus - g ja teepikkuse asemel kõrgus h. Üles liikudes algkiirus ei ole null voo ja lõppkiirus on harilikult null v=0 , siis
  vo = - gt ja h = -gt2/2
  Alla liikudes ( kukkumine ) algkiirus hariliku on null vo=0 ja v0 v = gt ja h = gt2/2
  Aeg , mis kulub keha üles liikumiseks ja alla liikumiseks on võrdsed.
  Ülesanded.
  1. Keha alustab vaba langemist. Mitmendal sekundil ta läbib kümnenda meetri ?
  Näidisülesanded:
  1. Audi A4 1,8 saavutab 100 km/h 12,1 sekundiga paigalseisust. Milline on auto kiirendus ?
  Andmed: Lahendus:
  v0= 0 a= ( v – v0 )/t
  v = 100 km/h = 100/3,6=
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Mehaanika #1 Mehaanika #2 Mehaanika #3 Mehaanika #4 Mehaanika #5 Mehaanika #6 Mehaanika #7 Mehaanika #8 Mehaanika #9 Mehaanika #10 Mehaanika #11 Mehaanika #12 Mehaanika #13 Mehaanika #14 Mehaanika #15 Mehaanika #16 Mehaanika #17 Mehaanika #18 Mehaanika #19 Mehaanika #20 Mehaanika #21 Mehaanika #22 Mehaanika #23 Mehaanika #24 Mehaanika #25 Mehaanika #26 Mehaanika #27
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-05-27 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 153 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor miskipoleendine Õppematerjali autor

  Lisainfo

  mehaanika osa. Liikumine
  liikumise valemid

  Mõisted

  Sisukord

  • Mehaanika
  • Mehaaniline liikumine
  • at/2
  • p
  • = const
  • Perioodilised liikumised
  • Dn/60 (m/s)
  • 12
  • l/g

  Teemad

  • A
  • v = s / t
  • v ( m / s )
  • km = 1000 m e. 10
  • cm = 0,01 m
  • ehk 10
  • m ; 1mm = 0,001 m e. 10
  • 3
  • Mõningates riikides kasutatakse toll – süsteemi: 1in (toll) =25.4 mm = 0,0254 m;
  • s = v
  • t
  • t = s / v
  • jagatis )
  • m / s )
  • kogu
  • v =
  • 6
  • a =( v - v
  • m/s )
  • s )
  • m/s
  • v = v
  • at
  • a )
  • at
  • v = at
  • v = 0 )
  • = v
  • at
  • g
  • g = 9,8 m/s
  • m/s
  • raskuskiirendus g
  • g = (v - v
  • v = 0
  • = 0
  • s = v
  • t + at
  • v =at/2
  • s = at
  • a )
  • at/2 ;
  • s= v
  • t - at
  • kiirendus - a asemel on vabalangemise kiirendus - g ja teepikkuse asemel kõrgus h
  • v=0
  • v = gt
  • h = gt
  • võrdsed
  • Suurema näitlikkuse saavutamiseks võib liikumist kirjeldada graafiliselt. Graafik näitab
  • kuidas ühe suuruse muutumisel muutub mingi teine sellest sõltuv suurus
  • Graafiku joonestamiseks kantakse mõlemad suurused sobivalt valitud mõõtkavas
  • koordinaattelgedele. Kui horisontaalteljele (abstsissteljele) kanda aeg (harilikult vôetaks see
  • ajateljeks) ja vertikaalteljele (ordinaatteljele) keha asukoha väärtused, siis saadud graafik
  • väljendab keha asukoha sõltuvust ajast. Seda graafikut nimetatakse
  • liikumisgraafikuks
  • Liikumisgraafiku põhjal saab otsustada ka keha liikumise kiirus üle. Mida suurem on
  • kiirus, seda suurema tõusuga on graafik, s.t. seda suurem on nurk graafiku ja ajatelje vahel
  • Joonisel 1 on kujutatud mitu erinevatele kiirustele vastavat liikumisgraafikut. Graafikud 1, 2 ja 3
  • kirjeldavad keha liikumist x-telje suhtes positiivses suunas. Keha, mille graafikuks on sirge 4
  • liigub vastupidises suunas
  • Kasutades kiiruse graafikut, võib määrata ka teatud ajavahemikul läbitud teepikkuse
  • Joonisel 2 on kujutatud kiiruse graafik. Et leida mingi aja jooksul läbitud tee pikkus on vaja
  • kiirus korrutada ajaga, s.t. kiiruseteljel asuva lõigu arvulne väärtus korrutada sellega risti
  • oleva , ajateljel asuva lõigu arvulise väärtusega. Tulemuseks saame tumeda ristküliku pindala
  • Ristküliku pindala sisaldab nii mitu mastaabile vastavat pinnaühikut, kui mitu meetrit liikus
  • objekt
  • Keha ühtlaselt muutuval liikumisel piki x-telge ei ole kiirus jääv suurus, vaid
  • muutub vastavalt valemile: v
  • = v
  • a
  • t. Selles valemis tähendavad v
  • ja a
  • kiiruse, algkiiruse ja kiirenduse vektorite projektsioone x-teljel. Seetõttu on kiiruse
  • graafikul joonisel 3 näidatud kuju. Sirge 1 vastab positiivse kiirendusega ( kiirus kasvab
  • ja sirge 2 kujutab negatiivs kiirendusega liikumisele (kiirus kahaneb). Nendele
  • graafikutele vastavate liikumiste algkiirused on võrdsed, s.o. kui ajahetk t = 0, siis keha
  • kiirus on v
  • Eraldame ühtlaselt muutuva liikumise kiiruse graafikul väikese lõigu ab (joon. 4)
  • ja tõmbame punktidest a ja b ristsirged ajateljele. Ajatelje lõik cd võrdub arvuliselt
  • võikese ajavahemikuga, mille vältel kiirus muutus punktile a vastavalt väärtuselt kuni
  • punktile b vastava väärtuseni. Graafiku lõigu ab all paikneb kitsas riba abdc
  • Kui lõigule cd vastab ajavahemik on küllalt väike, siis selle ajavahemiku vältel
  • muutub kiirus samuti vähe. Selle väikese ajavahemiku jooksul võib lugeda liikumist
  • ühtlaseks. Kujund abdc erineb sel juhul väga vähe ristkülikust ning selle pindala võrdub
  • lõigule cd vastava ajavahemiku jooksul toimunud nihkega
  • Sellisteks kitsasteks ribadeks võib jaotada kiiruse graafiku all paikneva kujundi
  • kogu pindala. Seega võrdub aja t jooksul toimunud nihe trapetsi OABC pindalaga
  • Trapetsi pindala võrdub aluste poolsumma ja kõrguse korrutisega. Antud juhul võrduvad
  • aluste pikkused arvuliselt v
  • ja v
  • Kõrgus aga võrdub arvuliselt ajaga t. Siit järeldub, et
  • nihe s võrdub
  • t /2
  • Asetame sellesse valemisse v
  • asemel
  • saame
  • = (v
  • t ) t /2 = ( 2v
  • t + a
  • / 2
  • Isaac Newton (1643 - 1727), inglise füüsik, astronoom ja matemaatik
  • klassikalise mehaanika looja. Avastas gravitatsiooniseaduse. Newtoni mehaanika jäi
  • kaheks sajandiks füüsikalise maailmapildi aluseks
  • Inertia - ladina keelest - liikumatus
  • tegevusetus. )
  • jõuks
  • Newtoni II seadus
  • N )
  • ladina keeles - gravitas - raskus.)
  • m ( kg )
  • g ( m/s
  • näiteks kiirlift
  • alustab laskumist)
  • P = m ( g - a ) = 0
  • v ( m/s )
  • r ( m )
  • /r )
  • g = v
  • a = 0
  • ma = 0
  • F
  • v)
  • kgm/s
  • p = mv
  • v
  • F )
  • s )
  • A = Fs
  • vatt ( W )
  • A = - ( E
  • = mv
  • radiaan
  • rad = 57
  • = 2
  • f = 1/ T
  • /t =
  • v )
  • l )
  • s )
  • a = v
  • /r =
  • r = 4
  • F = mv
  • x = x
  • cos
  • sin (
  • t
  • herts ( Hz )
  • f ( Hz )
  • f = 1/T
  • m )
  • Üheks lainetuse liigiks on helilained. Heli on rõhulaine, mis gaasides ja vedelikes
  • levib pikilainena, tahketes kehades aga kombineeritult. Helirõhk (p) on helilaines esineva
  • rõhu ja antud ruumipunktis heli puudumisel eksisteeriva atmosfäärirõhu vahe. Inimkõrv
  • kuuleb helina võnkumisi, mille sagedus on vahemikus 16 ...... 20 000 Hz.Ûlemine piir
  • 000 Hz ) on inimestel väga erinev ja väheneb inimese vananemisega. Inimhääle
  • piirid on 64 Hz (madalam, bassi noot) ja 1300 Hz (ülemine, soprani noot ) Klaveri
  • helistik on vahemikus 27,5...... 4096 Hz. Esimese oktavi ,, la “ on pillide häälestuse
  • lähteheli sagedusega 440 Hz. Tõstes telefonitoru nn. ,, vaba toon” peaks olema 440 Hz
  • Inimkõrv on kõige tundlikum 1000....4000 hertsiste sageduste suhtes. 16 Hz -st väiksema
  • sagedusega võnkumisi nimetatakse infraheliks ja 20 000 Hz -st suurema sagedusega
  • võnkumisi ultraheliks. Heli kõrgus oleneb heli sagedusest. Mida suurem on heli sagedus
  • seda kõrgem on heli. Kõrv tajub heli seda valjemana , mida suurem on keskonna
  • osakeste võnkeamplituud. Heli valjus sõltub ka mingil määral sagedusest
  • Kui mingi keha heliseb, siis ta paneb võnkuma lähedalolevad keskkonna ( näiteks
  • õhu ) osakesed ja annab seejuures ära osa oma energiast. Heliseva keha energiavaru
  • väheneb, väheneb ka tema võnkeamplituud ja nõrgeneb heli
  • Heliallika võimsus on ajaühikus vabanev helienergia hulk (mõõtühikuks W)
  • Heli intensiivsus (tugevus) I on ajaühikus pinnaühikut läbiv helienergia hulk
  • I = p
  • p on helirõhk
  • v akustiline jäikus (
  • keskkonna tihedus
  • ja v heli kiirus antud keskkonnas)
  • mõõdetakse desibellides
  • dB)
  • L = 10 log I / I
  • kus I on antud heli intensiivsus ja I
  • on nõrgema kuuldava heli intensiivsus ehk
  • kuuldelävi ( I
  • = 10
  • Kindla sagedusega heli nimetatakse puhastooniks ehk lihtsalt tooniks. Muusikatoon
  • sisaldab tavaliselt peale ühe põhitooni sellest kõrgema sagedusega ülemtoone. Põhitooni
  • ja ülemtoonide sagedused suhtuvad nagu täisarvud: 1: 2:3:4..... .Põhitoon määrab
  • muusikatooni kõrguse, kuna ülemtoonide suhtelisest tugevusest sõltub selle kõlavärving
  • ehk tämber. Heli, milles on esindatud kõikvõimalikud sagedused, nimetatakse müraks
  • Heli levimiskiirus sõltub temperatuurist. Eri keskkondades levib heli erisuguse kiirusega
  • Vaakumis heli ei levi
  • Heli levimiskiirus õhus 0
  • m/s
  • Temperatuuri tõustes kasvab heli kiirus. Nii näiteks on kiirus 15
  • C juures 342 m/s
  • ja 100
  • C juures 386 m/s
  • Heli kiirused mitmesugustes keskkondades 0
  • C juures ( m/s )
  • õhk - 332
  • vask - 3800
  • klaas - 5600
  • vesi - 1450
  • raud - 4900
  • kuusepuu - 4800
  • Helivaljuste skaala detsibellides
  • T ( s )
  • l ( m )
  • g ( m/s
  • g = 4
  • l/T

  Kommentaarid (1)

  NobodyMe profiilipilt
  Lia V: väga hea ja põhjalik
  18:02 17-11-2010


  Sarnased materjalid

  11
  doc
  Mehaanika
  5
  docx
  Mehaanika
  1
  doc
  Mehaanika
  2
  doc
  Mehaanika
  4
  doc
  Mehaanika
  109
  doc
  Füüsikaline maailmapilt
  13
  doc
  Mehaanika ja soojus
  26
  docx
  Mehaanika kordamine

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !