Kategoorias matemaatika didaktika leiti 11 faili

Pedagoogika >> Matemaatika didaktika
Matemaatika koolieelikutele
3
docx

Matemaatika koolieelikutele

Matemaatika koolieelikutele Õpetajaraamat Endel Noor, Ingrid Rohtla Kokkuvõtte Millest lähtuda? Selles osas te võite näha kuidas Piaget` ja Bruneri järgi psühholoogiline areng seotud matemaatikaga. Ja miks me peame õpetama nii ja mitte teitmoodi. · Soovitatakse protsessi ja a...

Matemaatika didaktika -
65 allalaadimist
Arv-number-eesmärk-siht-matemaatiline jutuke- rühmitamine-järjestamine-matemaatika õpetamine
1
docx

Arv-number, eesmärk-siht, matemaatiline jutuke, rühmitamine-järjestamine, matemaatika õpetamine

·Millistele tegevustele matemaatika õpetamine lasteaias toetub? - Matemaatika õpetamine lasteaias toetub vaatlemisele koos kuulamisega, võrdlemisele ja modelleerimisele. ·Milline tegevus on rühmitamine, järjestamine? - Rühmitamine on paljudest esemetest ühesuguste tunnustega esemete eraldamine. Ühise tunnuse abil rühmadesse jaotamine. Järjestamine on objektide võrdlemine neid...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
56 allalaadimist
Matemaatika õpetamise eesmärgid ja sisu l
6
docx

Matemaatika õpetamise eesmärgid ja sisu l

a, 1999. a ja 2008. a õppekavade võrdlev analüüs. 1.Õppekavade üldeesmärkide ning struktuuri analüüs mis on ühist, mis erinev; hinnang toimunud muutustele? Kõigis õppekavades on ühine lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös, toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulga...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
40 allalaadimist
Referaat-quot Matemaatika õpetamine quot
docx

Referaat "Matemaatika õpetamine"

Tartu Ülikool Matemaatika õpetamine Autor: Sarah Raichmann Juhendaja: Helin Puksand Tartu 2018 Sissejuhatus Käesolev referaat annab ülevaate matemaatika õpetamisest lähtudes selle hetkeolukorrast ning tuleviku perspektiividest. Referaadis on kasutatud Tallinna Ülikooli algõpetuse lektori Sirje Pihi ja matemaatikaõppe uuendusproj...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
1 allalaadimist
Heuristiline vestlus-õppetegevuste efektiivsus-jõukohasuse printsiip-näitlikud vahendid-õpioskuste kujundamine
2
docx

Heuristiline vestlus; õppetegevuste efektiivsus; jõukohasuse printsiip; näitlikud vahendid; õpioskuste kujundamine;

avastamise elementidega vestlus. Lapsed ise jõuavad õpetaja juhtimisel, tema suunavate korralduste ja selgituste toel soovitud tulemuseni Mis tõstab õppetegevuste efektiivsust lasteaias? Millele tuleks tähelepanu pöörata ja mida arvestada? Efektiivsust tõstab, kui lapsi suunata ise: -uurima, avastama -lahendama probleemsituatsioone -vaidle...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
59 allalaadimist
Õppetegevuste planeerimine
2
docx

Õppetegevuste planeerimine

Õpetegevuste planeerimine Kel plaanis õppekava loomine või arendamine, peaks leidma vastuse küsimustele: - Milliseid hariduslikke sihte/eesmärke haridusasutus peaks toetama? - Millised hariduslikud kogeused võiksid aidata õppijatel neid eesmärke saavutad? - Kuidas neid kogemusi efektiivselt organiseerida? - Kuidas kindlaks teha/hinnata, kas eesmärgid on saavutatud? Õpikäsitlus- kirjeldab...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
21 allalaadimist
Hulga samaväärsus-mõõtmistegevused-suuruste võrdlemine-arvu tutvustamine-hulgad ja loendamine
2
docx

Hulga samaväärsus, mõõtmistegevused, suuruste võrdlemine, arvu tutvustamine, hulgad ja loendamine

Mida tähendab hulga samaväärsuse säilitamine? Näide. 2. Nimeta mõõtmistegevuse kujunemise (kujundamise) etapid. 3. Millised on suuruste võrdlemise etapid? 4. Kuidas tutvustaksid lapsele uut arvu? Miks just nii? 5.Kirjelda hulkade, loendamise ja arvutamise omavahelisi seoseid. Miks on arvutama õppimisel eelpoolnimetatud tegevused olulised? Millises järjekorras peaks laps need omandama? 1. Hulga samaväärsus...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
60 allalaadimist
Matemaatikategevuste lõimimine-Ajamõistete kujundamine
2
doc

Matemaatikategevuste lõimimine; Ajamõistete kujundamine

Matemaatikategevuste lõimimine teiste õppetegevuste ja igapäevategevustega Lõimimise tähtsus: 1. Võimaldab käsitleda õpitavat erinevalt (seosed, meetodid, võtted, vahendid) 2. eesmärk on tagada tervikliku maailmapildi teke Teiste õppetegevustega ­ Keel ja kõne ­ Nt. ajamõisteid sisaldavate mõistatuste lahendamine "üks puu ­ 12 haru, igal harul ­ 4 pesa, igas pesas ­ 7 muna, igal munal ­ oma nim...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
54 allalaadimist
Kuulamine-vaatlemine-võrdlemine-modelleerimine- Numbrikaart-sõnakaart-arvukaart-Rühmitamine-Järjestamine-Matemaatilised tegevused-Samaväärse hulga moodustamine
2
docx

Kuulamine, vaatlemine, võrdlemine, modelleerimine; Numbrikaart, sõnakaart, arvukaart; Rühmitamine; Järjestamine; Matemaatilised tegevused; Samaväärse hulga moodustamine

Pange järgnevad õppimise alusoskused loogilisse järjekorda (võrdlemine, kuulamine, modelleerimine, vaatlemine). Kuidas on nad seotud uute teadmistega? Kuulamine, Vaatlemine, Võrdlemine, Modelleerimine. Kuulamise teel omandavad lapsed vähesel määral, vaatlemise teel keskmisel määral, võrreldes on lapsel tihti ka käelist tegevust, nt klotside puhul saab laps ka katsuda, kumb on suurem ­ väiksem, mistõttu...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
53 allalaadimist
Raamatu Õppekavad ja lasteaed-10 olulisemat põhimõtet
2
docx

Raamatu Õppekavad ja lasteaed, 10 olulisemat põhimõtet

Raamatu "Õppekavad ja lasteaed" põhjal kirjutatud põhimõtete (mida pead arvestama, kui planeerid lasteaias õppetegevust) hulgast vali 10 Sinu jaoks olulisimat põhimõtet ning põhjenda kirjalikult nende põhimõtete järgimise olulisust. Põhjendusi kirjutades lähtu küsimustest: Miks pead antud põhimõtet õppetegevust planeerides oluliseks järgida? Kuidas aitab antud põhimõte kaasa Sinu õppetegevuse õnnestumise...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
17 allalaadimist
Tasapinnal orienteerumine-ruumis orienteerumine-kella õpetamine
1
docx

Tasapinnal orienteerumine, ruumis orienteerumine, kella õpetamine

Mänguline tegevus tasapinnal orienteerumiseks. Lasen lastel joonistada ülesse paremasse nurka koera. Ülesse vasakusse nurka lasen joonistada seda, mida koerad söövad. Alla paremasse nurka joonistavad lapsed koha, kus koer magab. Alla vasakusse nurka asja, millega meeldib koerale kõige rohkem mängida. Paberi keskele palun lastel joonistada koera sõbra. 2. Kaks mängulist tegevust ruumis orientee...

Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
24 allalaadimist