Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Managment of IT (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
A2. Sisukord
A.2 Infotehnoloogia juhtimine – Management of IT 2
A.2.1 Infotehnoloogia strateegia – IT strategy 2
A.2.1.1 Mõista infotehnoloogia strateegia vajadust. – Evaluate the need for an IT strategy. 2
A.2.1.2 Kirjeldada infotehnoloogia strateegia ja äristrateegia integreerimist. – Describe how integrate the IT strategy with the business 2
A.2.1.3 Seostada infotehnoloogia strateegia äriplaaniga. – Relate IT strategy with business processes. 2
A.2.2 Erinevate organisatsiooniliste struktuuride infotehnoloogiavajadused. – The IT needs of different organisational structures. 2
A.2.2.1 Kirjeldada infotehnoloogianõuded antud organisatsioonilistes stsenaariumides. – Discribe differing IT requirements within given organisational scenarios. 2
A.2.2.2 Kirjeldada vastavus organisatsiooniliste vajaduste ja infotehnoloogia vahel. – Design appropriate matches between organisational need and IT 3
A.2.2.3 Koostada tehnoloogia mõju analüüs antud olukorra kohta. – Compose a technology impact statement within a given situation 3
A.2.3 Tüüpilised infotehnoloogiafunktsioonid ja meetodid. – Typical IT functions 3
A.2.3.1 Detailiseerida enamlevinud infotehnoloogiafunktsioonid organisatsiooni piires. – Detail the most common IT functions within an organisation 3
A.2.3.2 Kirjeldada tehingutöötlussüsteemide, protsessijuhtimissüsteemide, plaanimissüsteemide, automaatikasüsteemide ja kõigi haldusinfosüsteemide atribuudid . – Describe the attributes of transaction processing systems, process control systems, planning systems, automation systems, and all levels of MIS (management information system) 3
A.2.3.3 Selgitada andmebaaside, andmekaevandamise ja andmeaitade põhimõisted. – Explain the concept of databases, data mining and data warehousing 4
A.2.4 Süsteemiarendus võrreldes valmissüsteemide hankimise või allhangetega. – Systems development versus systems procurement and outsourcing 5
A.2.4.1 Süsteemiarendust nõudva olukorra kirjeldus. – Explain the situations that require systems development 5
A.2.4.2 Süsteemiarenduse, tehniliste- rahanduslike- ja inimkomponentide kirjeldus. – Describe the human, technical and financial components of systems development 5
A.2.4.3 Hankeid või allhankeid nõudva olukorra kirjeldus. – Explain the situations that require procurement and outsourcing 5
A.2.4.4 Loetleda allhangete taustaks olevad põhjused ärilisest vaatepunktist. – List the reasons behind outsourcing from a business perspective 6
A.2.4.5 Süsteemiarenduse ja allhangete eeliste ning puuduste võrdlustabeli koostamine – Prepare a table of advantages and disadvantages behind systems development and outsourcing 6
A.2.4.6 Loetleda olulised tegurid otsuse tegemiseks enne vastava teostuspoliitika valikut – Prepare a checklist of factors for consideration prior to implementation of such policies 7
A.2.5 Personali valikuga seotud kaalutlused. - Staffing considerations 7
A.2.5.1 Kirjeldada infosüsteemide arenduse ja hooldusega seotud rollid. – Describe the different roles played in developing and maintaining Information Systems 7
A.2.5.2 Kirjeldada lõppkasutaja mõiste. – Describe the concept of End User Computing 7
A.2.5.3 Süsteemiarenduse ja allhangete eeliste ning puuduste analüüs seoses personaliküsimustega. – Describe the advantages and disadvantages of systems development and outsourcing in relation to staff issues 7
Vaata tabel A2.4.5 8
A.2.5.4 Kirjeldada inimressursipoliitika vajadus personali säilitamiseks (nt tööalane liikuvus, vilunud ressursid , koolituskulud jne). – Describe the need for HR policies to retain staff, e.g. job mobility , skilled resources, cost of training. 8
A.2.6 Kvaliteedijuhtimine . – Quality Assurance 8
A.2.6.1 Kirjeldada kvaliteedijuhtimise vajadus infosüsteemides. – Describe the need for quality assurance in Information Systems 8
A.2.6.2 Kvaliteedijuhtimise põhimeetodite kirjeldus (nt TQM, Total Quality Management, terviklik kvaliteedijuhtimine). – Describe the concept of Total Quality Management (TQM) 8
A.2.6.3 Põhiriskide määratlus seoses ebapiisava kvaliteediga infosüsteemides ning infotehnoloogia vallas. – Define the risks associated with lack of quality in IS/IT 8
A.2.6.4 Selgitada IT investeeringute jälgimise ja hindamise vajadust. – Describe Continuous Process Improvement 8
A.2.7 Infotehnoloogiliste investeeringute järelvalve ja hindamise vajadus. – Monitoring and Evaluation 9
A.2.7.1 Määratleda kogu omamise kulu (TCO - total cost of ownership). – Define Total Cost of Ownership (TCO) 9
A.2.7.2 Loetleda TCO kuuluvad osised. – List the items included in TCO 9
A.2.7.3 Vajadus projekti plaanimise järele. – Describe the need for project planning 10
A.2.7.4 Vajadus projekti kulukalkulatsiooni järele. – Describe the need for project costing 10
 • Infotehnoloogia juhtimine – Management of IT


  IT juhtimine on IT rakenduste arendamise, juurutamise ja kasutamise protsessi ehk IT elutsükli juhtimine. Protsessi juhtimiseks tuleb kindlustada vajalikud ressursid: inimesed, kes omavad vastavaid teadmisi ja oskusi, raha ja tehnoloogiline baas. Tuleb luua organisatsioon , mis võimaldavad neid ressursse optimaalselt kasutada ja juhtida. Protsessid peavad toimima kokkulepitud mängureeglite raamistikus, mille seavad seadusandlus , standardid ja lepped .
 • Infotehnoloogia strateegia – IT strategy

 • Mõista infotehnoloogia strateegia vajadust. – Evaluate the need for an IT strategy.


  Rakendades IT strateegilise juhtimise ja töökorralduse põhimõtteid on võimalik ettevõtete ja avaliku sektori konkurentsivõimet tõsta otstarbekamate IT rakenduste ja efektiivsemate investeeringute kaudu. Infotehnoloogia on valdkond , kus tõelise edu tagab vaid kõigi oluliste osapoolte: strateegide (tippjuhtide), ärijuhtide, tehniliste asjatundjate (IT spetsialistide ja arvutifirmade) ning kasutajate üksteisemõistmine ja koostöö.
  Hinnates IT strateegia vajadusi igal konkreetsel juhul tuleb arvestada ka järgnevaga:
  • Valik. IT arendusprojektide valimine tuleb teostada ettevõtte strateegilistest prioriteetidest lähtudes – tuleb hinnata ühtses kontekstis kõigi ettevõtte valdkondade arendusprojektidega. Valiku etapp lõpeb käivitatud projektiga, millele on kinnitatud vastutajad, ajakava ja eelarve.
  • Muudatused. Tuleb arvestada, et uus IT rakendus toob ettevõttes endaga kaasa tihti suuri töökorralduse muutusi.
  • Raha. Lisaks traditsioonistele IT kulude ja eelarvetele tuleb suuremat rõhku panna uute strateegiliste IT projektide tulude hindamisele ja tasuvuse määramisele.
  • Kasutus-, tugi- ja hooldusprotsessid. Kas korraldada tugi ja hooldus ettevõttesiseste jõududega või tellida väljastpoolt jne?
  • Inimesed ja organisatsioon. Laialdane IT kasutamine toob kaasa ka uusi nõudeid töötajate täiendkoolitusele ja töökaitsele. IT töökorraldus ettevõttes, IT spetsialistide värbamine, hindamine ja motiveerimine sisaldab hulganisti spetsiifikat, mida on vaja arvestada.
  • Reeglistik. Ettevõtte infosüsteem peab vastama kehtivatele seadusandlustele ja kasutama olemasolevaid standardeid.
  • IT audit – infosüsteemi ja IT töökorralduse eesmärkide ja nõuete vastavuse kontroll.

 • Kirjeldada infotehnoloogia strateegia ja äristrateegia integreerimist. – Describe how integrate the IT strategy with the business


  IT rakendamine äritegevuses sõltub palju konkreetse organisatsiooni ja kohaliku ärikeskkonna ning infrastruktuuri arengutasemest.
  Ettevõtte tegevusalane oskusteave ja ideed peituvad “äritegevuses” ja ärijuhtides. Oskusteave tehnoloogiast ja selle võimalustest peitub ettevõtte IT-alases tegevuses ja IT spetsialistides. Kui ettevõtte kogu IT tegevus piirdub tehnika elushoidmisega, siis pole loota IT rakendamist ärioskuste täiustamiseks – ärivõimalustest haaramiseks ja konkurentsieelise kindlustamiseks. See tähendab, et ka IT strateegia (s.o põhimõtted, arengusuunad ja strateegilised tegevuskavad, kuidas ettevõte ITd rakendab) peab olema tihedalt seotud äristrateegiaga. Paljudes ettevõtetes puudub formuleeritud IT strateegia üldse või ei ole ta seotud äristrateegiaga. endastmõistetavalt piirab see oluliselt võimalusi kasutada ITd äri edasiviiva mootorina ja viib IT-spetsialistide ja ärijuhtide võõrandumisele üksteisest.
  Põhiküsimus on: kuidas meil õnnestub saavutada koostöö ärijuhtide ja IT spetsialistide vahel, et luua tulevikuettevõtted, kus ühendatakse ettevõtte tegevusalane oskusteave ja tehnoloogiapotentsiaal ning kus IT investeeringute tasuvus on suurim.
 • Seostada infotehnoloogia strateegia äriplaaniga. – Relate IT strategy with business processes.


  E-majandus on võimsalt kasvanud, kuid see on alles suurte muudatuste algus. E-kaubandus on ainult esimene ebakindel samm globaalse E-äri maailma suunas, kus ettevõtted kasutavad side- ja IT- tehnoloogiaid kõigis oma suhtlusfaasides äripartnerite, klientide ja tarnijatega. Tuleviku virtuaalsed ettevõtted tähendavad suuri tootmis- ja müügimahte ilma tehaste ja ladudeta. Oma ja partnerite äri koordineeritakse võrgu kaudu.
 • Erinevate organisatsiooniliste struktuuride infotehnoloogiavajadused. – The IT needs of different organisational structures.

 • Kirjeldada infotehnoloogianõuded antud organisatsioonilistes stsenaariumides. – Discribe differing IT requirements within given organisational scenarios.


  Väikeettevõtetel on soovitatav sobivaid IT-rakendusi võtta kasutusele samm- sammult . Tänapäevanõue on, et arvuti oleks ka klientide, partnerite ja tarnijatega suhtlemise kanal . Kindlasti toimub ka väikseimaski ettevõttes või füüsilisest isikust ettevõtjate tööarvutis mingisugune äriandmete talletamine. On vajalik ja kasulik, kui need andmed moodustaksid mingi süsteemi – siin tekib võimalus rakendada lihtsamaid dokumendihalduse programme . Oleks väga efektiivne, kui kliendihaldusega seotud dokumente saaks suurema vaevata liita kohalt on sageli paratamatu, et tippjuhil või omanikul tuleb ühtlasi täita ka IT-juhi rolli. Tegelikult tuleb ka IT-lahenduste valikul ning kasutamisel lähtuda lihtsast analüüsist ning üldtuntud juhtimismeetoditest.
  Ettevõtja, kes uurib uusi trende ning kuulab kriitilise meelega erinevate IT-konsultantide pakutavaid lahendusi, leiab alati oma äri arendamiseks uusi võimalusi. Ei maksa unustada, et uute lahenduste ärisse toomisel võidavad kõige rohkem need firmad, mis
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Managment of IT #1 Managment of IT #2 Managment of IT #3 Managment of IT #4 Managment of IT #5 Managment of IT #6 Managment of IT #7 Managment of IT #8 Managment of IT #9 Managment of IT #10
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-03-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 55 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor theuser Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Põhimõtteliselt midagi konspekti sarnast. Infotehnoloogia juhtimine.

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  1072
  pdf
  Logistika õpik
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  91
  doc
  VA dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs
  19
  docx
  Moodul 1 – Info- ja sidetehnoloogia-IST-mõisted
  48
  doc
  Personaalarvutite riistvara ja-arhitektuur
  92
  pdf
  Infosüsteemide ülalhoid - konspekt
  544
  pdf
  Mitmekeelne oskussuhtlus
  52
  docx
  Sissejuhatus infosüsteemidesse kontrolltöö teooria

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun