Facebook Like

Majandussotsioloogia 4.seminar - sarnased materjalid

suremus, tapma, viitab, ratastooli, sündimus, muutumised, investeeringud
4
docx

Majandussotsioloogia 5.seminar

...hulgal abipalveid töö, raha ja muude hüvede saamiseks. 1. R. D. Putnam arutleb erinevate seoste üle sotsiaalse kapitali taseme, sallivuse ja võrdsuse vahel ühiskonnas. Valige välja Teie jaoks 3 kõige intrigeerivamat seost, mille üle soovite seminaris arutleda ning põhjendage oma valikut. Sissetulek on võrdsemalt jaotunud rohke sotsiaalse kapitaliga osariikides ning lõhe rikaste ja vaeste vahel on eriti suur vähese sotsiaalse kapitaliga osariikides. Põhjendus: Siin esineb selge näide, et vähese sotsiaalse kapitaliga riikides hoiava...

Majandussotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
2 allalaadimist
6
docx

Majandussotsioloogia 5. seminari kodutöö

... MAIDO 28.09.2015 Jarvis, D. S. L. (2007) Risk, Globalisation and the State: A Critical Appraisal of Ulrich Beck and the World Risk Society Thesis, Global Society, 21(1), 23-46 Tekst toob välja, et moderniseerunud ühiskond on liikumas järgmisesse faasi, mida U. Beck nimetab ’refleksiivseks modernsuseks’ (ingl. k reflexive modernity)? Refleksiivne modernsus on kaasajastamise protsess, mis on välja arenenud tööstuslikust modernsusest, sellele on omane, et ei toimu...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
12
docx

Majandussotsioloogia eksam

6. Loeng – Tarbimisühiskond  Erinevad lähenemised tarbimisele ning nende peamised erinevused a. Demonstrattiivse tarbimise kontseptsioon: Vebelen i. Ostuvõime demonstreerimine ja inimese sotsiaalse staatuse määramine ii. Tarbim...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
2
docx

Majandussotsioloogia seminar 2. kodutöö

Milline statistiline problemaatika rändega kaasneb? Miks ei ole võimalik väljarännet üheselt mõõta? ÜRO alalise elukohavahetuse definitsioon ütleb, et inimene loetakse uues riigis alaliseks elanikuks/püsielanikuks, kui ta on seal riigis elanud või kavatseb seal elada vähemalt 12 kuud. Samas liiguvad...

Majandussotsioloogia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
1 allalaadimist
28
docx

Majandussotsioloogia eksamikonspekt

II Loeng – Ühiskonna areng ja majandussotsioloogia kujunemislugu 1. Riigi, ühiskonna ja majanduse arengu eeltingimused A.Smith’i järgi, selle kriitika  Tööviljakuse kasv läbi tööjaotuse, spetsialiseerumise Töö – algne univeersaalne vahetusväärtus, määrab kauba hinna (mitte kuld) TöÃ...

Majandussotsioloogia -
5 allalaadimist
4
docx

Majandussotsioloogia

V Seminar, Majandussotsioloogia - Tekst toob välja, et moderniseerunud ühiskond on liikumas järgmisesse faasi, mida U. Beck nimetab ’refleksiivseks modernsuseks’ (ingl. k reflexive modernity)? Kuidas on selliste muutustega ühiskonnas seotud järgmised protsessid: a) globaliseerumine b) individualiseerum...

Majandussotsioloogia -
25 allalaadimist
7
docx

Majandussotsioloogia eksmiks kordamine

...ihitus, anoomia – sotsiaalsest muutusest tingitud (traditsiooniliste) normide kadumine; tähendusepuudus, sihitus, äng. äng. 4. Weber: 9. Weber: sotsiaalse muutuse olemus? sotsiaalse muutuse olemus? Kapitalistliku maja...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
24
docx

Majandussotsioloogia kordamismaterjal

...õltumine tööjaotuse tõttu; • Anoomia: sotsiaalsest muutusest tingitud (traditsiooniliste) normide kadumine; tähendusepuudus, sihitus, äng Solidaarsus seob ühiskonna kokku (sotsiaalsed grupid – väärtuste ja traditsioonide kompleksid) 4. Weber: sotsiaalse muutuse olemus; kapitalismi põhitüübid; domineerimistüübid; Moderniseerumine: sekulariseerumine, ratsionaliseerumine (teaduspõhisus, süsteemsus) – kõigis eluvaldkondades (majandus, teadus, õigus, poliitika, religioon jne) • Vabastab traditsioonilise Ã...

Majandussotsioloogia -
1 allalaadimist
16
docx

Majandussotsioloogia kordamisküsimused

... Turgude dematerialiseerumine ja de-territorialiseerumine; deindustrialiseerumine, masskohandamine. ,,weightless economy" Ajutiste, paindlike ja ebakindlamate töösuhete levimine, töö feminiseerumine, kõrgema usaldustasemega töösuhete levik 4. Loeng ­ Kaasaegneühiskond ja majandus *Mõisted: Modernne ühiskond- tänapäeva ühiskond Hilismodernne ühiskond (teisene modernsus)- iseloomustab tänapäeva arenenud globaalsete modernsete ühiskondade jätkusuutlikust (või arengut), mitte osa järgneva ajastut, tuntud kui postmodernism või postmodern...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
1 allalaadimist
42
docx

Majandussotsioloogia eksami kordamisküsimused

... 1 o Orgaaniline solidaarsus: sotsiaalne diferentseerumine, vastastikune majanduslik sõltumine tööjaotuse tõttu o Anoomia: sotsiaalsest muutusest tingitud (traditsiooniliste) normide kadumine; tähendusepuudus, sihitus, äng. 4) Weber: sotsiaalse muutuse olemus; kapitalismi põhitüübid; domineerimistüübid; o Sotsiaalse muutuse olemus: moderniseerumine: ilmalikustumine, ratsionaliseerumine kõigis eluvaldkondades. Traditsioonilise ühiskonna piirangutest vabastamine, kaasneb aga bürkoraatia. o Kapitalism...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
1
doc

Majandussotsioloogia II kodutöö

Majandussotsioloogia II kodutöö 1) Milliste muutustega ühiskonnas on seotud lastele omistatud väärtuse teisenemine ajaloolises perspektiivis? Tooge vähemalt 3 näidet loetud tekstist. · Agraarühiskonnas oli tavaliseks nähtuseks laste väga noores eas töötamine. Selle tõttu said...

Majandussotsioloogia - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
24
docx

Majandussotsoloogia põhjalik eksami materjal

...onaalsel kui individuaalsel tasandil: • Infoühiskonna areng; • Suurendab nii avatust kui ebakindlust; • „everyone is guessing the guesses of others, who are also guessing their guesses“ (Giddens, 1998: 104) Individualiseerumine • Individualiseeritud elutingimused ja eluviisid • Ühiskondlike kriiside tajumine individuaalsetena • Individuaalne vastutus oma valikute ees: „we have no choice but to choose“ (Giddens, 19 Aja ja ruumi lahutatus: • Sotsiaalne su...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
4
docx

IV seminar Majandussotsioloogia

4. seminar 1. Milliste muutustega ühiskonnas on seotud lastele omistatud väärtuse teisenemine ajaloolises perspektiivis? Tooge vähemalt 3 näidet loetud tekstist. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kehtestatud lapstööjõu seadused ja kohtustuslik haridus muutsid alamklassi laste väärtusi. Alamklass...

Majandussotsioloogia -
4 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

... aeg küps selliste suurte teooriate jaoks. Tuleks keskenduda keskastme teooriale ­ tegelevad mingi spetsiifilise valdkonnaga. Mertoni järgi keskastme teooriad on nt: õigussotsioloogia, religioonisotsioloogia, linnasotsioloogia, perekonnasotsioloogia, majandussotsioloogia, kultuurisotsioloogia. Prantsuse strukturalism ­ strukturalism tekkis keeleteaduses 20.saj alguses. Hiljem sai üldiseks humanitaarteaduslikuks teooriaks, lähemenisviisiks. On olnud mõjukas teooria erinevates valdkondades. Claude Levi-Strauss (1908-2009). ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
4
docx

Majandussotsioloogia 3. kodutöö

...iti emad) on vähem ratsionaalsed, rohkem väljendusrikkad, ei saa töötada pikki tuned ja vähem pühendunud tööle, seetõttu ka vaadatakse neid ka vähem ideaalsemate töötajatena. Kirjeldage meeste ja naiste karjäärivõimalusi Mehhiko tööturu kontekstis. 1940-1982 suurem osa meesetest said suuri sotsiaalseid hüvitisi ja perekonnapalka, mis võimaldas neil täita perekonnatoitja rolli. Tehased, mida juhtisid välismaalased, olid mõeldud vallalistele naistöötajatele, keda vaadati kui asendatavaid töölisi. Need tööd sisaldasid pikki tuned, madalaid...

Majandussotsioloogia -
1 allalaadimist
4
docx

II Seminar- majandussotsioloogia

II Seminar, küsimused - Milline statistiline problemaatika rändega kaasneb? Miks ei ole võimalik väljarännet üheselt mõõta? Väljarände ulatuslikkust on üsna raske mõõta. Nimelt liiguvad paljud inimesed erinevate riikide vahel ning leidub ka neid, kelle elu toimub rööbiti mitmes erinevas ri...

Majandussotsioloogia -
1 allalaadimist
16
doc

Majandussotsioloogia kordamisküsimused eksamiks

Majandussotsioloogia kordamisküsimused Majandus ühiskonnas Kultuur ja majanduskultuur- ühiskonna liikmetele iseloomulik eluviis koos nende poolt loodud materiaalsete väärtustega: edastatakse järeltulevatele põlvkondadele ja teistele ühiskondadele (gruppidele); on muutuv sotsiaalses aeg-ruumis. ...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
20
docx

Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused

Majandussotsioloogia kordamisteemad ja toetav kirjandus eksamiks valmistumisel (kättesaadav raamatukogust ja olulisemad tekstid ka Moodle’st). LOENGUMATERJALIDE põhjal on eksamitöös testküsimused järgmistel teemadel: 2. Loeng – Majandus ühiskonnas • Põhimõisted: kul...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
71 allalaadimist
8
docx

Majandussotsioloogia kordamisküsimused 2015

Majandussotsioloogia kordamisteemad ja toetav kirjandus eksamiks valmistumisel (kättesaadav raamatukogust ja osaliselt ka Moodle’st. A.Giddens’i õpikut Sociology võite kasutada nii 2009 kui 2013 väljaannet, vastavalt kättesaadavusele. Pange tähele, et 2013 väljaandes on teemasid veidi rohkem ja seetõttu o...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
1
doc

Majandussotsioloogia I kodutöö - väärtused

MAJANDUSSOTSIOLOOGIA - VÄÄRTUSED 1) Palun selgitage, milliste teguritega on seotud Ingleharti ja tema kolleegide sõnul väärtuste muutumised ühiskonnas ja kuidas need seostuvad ühiskonna sotsiaalmajandusliku arenguga? Ingleharti ja tema kolleegide sõnul sõltub väärtuste areng olulisel määral üh...

Majandussotsioloogia - Tartu Ülikool
14 allalaadimist
17
docx

Sotsioloogia alused

...Kurjategijad kipuvad olema ka enamasti vaesed. Sutherland'i teoorias ka valgekrae kuritegevus ­ kõrge sotsiaalse positsiooniga seadusrikkujad. Aga need pole tavaliselt vägivaldsed. Enamasti valgekraelised kurjategijad vahele ei jää. 4. Robert K Mertoni struktuuri teooria. 5. Sildistamise teooria ­ inimesele pannakse silt külge ja see võib näiteks noorele inimesel mõjuda. Inimene võtab sildi omaks ja hakkabki deviantselt käituma. · Deviantsed subkultuurid 1. Kriminaalne subkultuur ­ organiseeritud kurite...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
63 allalaadimist
10
docx

Majandussotsioloogia kordamisküsimused eksamiks

Majandussotsioloogia eksam 2. loeng - Ühiskonna areng ja (majandus)sotsioloogia kujunemislugu 1) Riigi, ühiskonna ja majanduse arengu eeltingimused A.Smith'i järgi, selle kriitika. Majandustegevus (eriti koloniaalmaades) vajas riigilt poliitilist ja militaarset kaitset. Riigi rikkuse ja ühiskondliku a...

Töökeskkond ja ergonoomika - Tartu Ülikool
72 allalaadimist
6
docx

Majandussotsioloogia 4. seminari kodutöö: The Price and Value of Children

...väärtus ületas emotsionaalse väärtuse. Laste kindlustamine oli kui investeering. Vaesed pered maksid pigem laste elukindlustuse eest, kui kulutasid raha näljas laste kõhtude täitmiseks. Laste pühadus oli kadunud, sest nüüd vaadati lapsi kui tulu allikaid. 4. Milline muutus toimus laste elukindlustust pakkuvate ettevõtete töös ning kuidas on see seotud vastupanuliikumiste tööga (nt.Child Savers)? Laste elukindlustust pakkuvate firmade prioriteediks muutus tulu asemel laste emotsionaalne väärtus. Kindlustusfirmad muutusid ise laste kaitsjateks n...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
6
docx

Majandussotsioloogia 2. seminari kodutöö: väljaränne ja majandus

...llel ajal aset leidnud demograafilisest üleminekust (suremus vähenes kiiresti, sündimuse vähenemine järgnes ajalise nihkega) ning maapiirkondades ülerahvastusest põhjustatud väljarändesurvest. Teist väljarände lainet nimetatakse suureks põgenemiseks. 1944. aasta sügisel lahkus Eestist teistkordse nõukogude võimu taaskehtestamise eel ligikaudu 80 000 inimest. Kolmas suurem väljaränne algas peale iseseisvuse taastamist ning kasvas pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ja suurenes veelgi 2008. aastal globaalse majanduskriisi vallandudes, mil kiiresti k...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
2
docx

Mobiilne tööjõud ja töömigratsioon

...ikud. Saatvale riigile loob tööjõumigratsioon piirangu arendada riigi majandustegevust, sest seal koolitatakse inimesed välja, kuid need koolitatud inimesed rändavad minema vastuvõtvasse riiki ning seega ei jää saatvasse riiki enam haritud tööjõudu. 4. Palun selgitage, milliste aspektidega tuleks arvestada tööjõumigratsiooni puhul Ida-Euroopa ja kitsamalt Eesti perspektiivist lähtuvalt? Ida-Euroopat ja Eestit arvesse võttes, tuleks arvestada, et Ida-Euroopa alla kuuluvad majanduslikult nõrgemad riigid kui Lääne-Euroopa alla ning Ã...

Majandussotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
1 allalaadimist
8
docx

Majandussotsioloogia 8. seminari kodutöö: Haridustaseme mõju edule tööturul. Muutuv majandus ja tööturg.

... ERLE MAIDO TAAB11 19.10.2015 Tekst: Kazjulja, M. ja Saar. E. (2014) Haridustaseme mõju edule tööturul. Muutuv majandus ja tööturg. Toim. Eamets, R. Eesti Statistikaamet 1. Tooge teksti põhjal välja, kuidas on erinevad teooriad selgitanud hariduse mõju edukusele tööturul (sh inimkapitali, signaliseerimise ja sõelumise teoreetilised lähenemised, sümboolne teooria ning...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
4
docx

Eesti Inimarengu Aruanne 2012-2013

Eesti Inimarengu Aruanne 2012-2013, ptk 1.5 Väärtused (A. Realo) 3.seminar 1. Palun selgitage, milliste teguritega on seotud Ingleharti ja tema kolleegide sõnul väärtuste muutumised ühiskonnas ja kuidas need seostuvad ühiskonna sotsiaalmajandusliku arenguga? Ingleharti ja tema kolleegide sõnul sõltub väärtuste areng olulisel määral ühisk...

Majandussotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
4 allalaadimist
4
docx

Majanduslikust ebavõrdsusest ühiskonnas

...s enamik naisi on tööturul, on kujunenud naistele suunatud töökohad ning töö ja pereelu ühendamiseks sobilikud töötingimused. Tihti on need hõivealad iseenesest madalama palgatasemega, mistõttu naiste palgad üldiselt osutuvadki meeste omast madalamaks. 4. Püüdke selgitada, miks on vajalik ühiskonna ebavõrdsust uurida, muuhulgas majandusarengu aspektist. Tooge vähemalt 3 näidet ebavõrdsuse erinevate aspektide kohta, mis võivad ühiskonnas ilmneda ja muuhulgas majandustegevusele mõju avaldada. Ühiskonna ebavõrdust on vaja uurida,...

Majandussotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
9 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

... · Keskastme teooriad ­ tegelevad mingi spetsiifilise valdkonnaga Keskastme teooriad näiteks (? ­ natukene on segane, mida Merton keskastme teooria all mõtles): · Õigussotsioloogia · Religioonisotsioloogia · Linnasotsioloogia · Perekonnasotsioloogia · Majandussotsioloogia · Kultuurisotsioloogia Prantsuse strukturalism · Strukturalism tekkis keeletaduses 20. Sajandi alguses · Hilejm ..? Tuntuim esindaja on Vlaude Levi-Strauss (1908 ­ 2009) · Uuris inimmõtlemist · Kasutas selleks mõtlemise produkte ­ müüdid (vaimsed produktid), reeglid ·...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
2
docx

Majandussotsioloogia küsimused nüüdisaegne väljaränne

...änne toimunud (I, II ja III laine puhul)? Esimene laine oli 19. Saj keskpaigast alates ja timus peamiselt selle tõttu, et suremus vähenes. 20% eestlastest rändas Eestist välja, peamiselt Venemaale, kus oli palju vaba maad. Teine laine toimis 1944. Aasta, kui peamiselt eliit lahkus Rootsi, USAsse ja Kanadasse. II maailmasõja eest põgenemiseks. Kolmas laine hakkas toimuma 90ndate alguses, kui Eesti iseseisvus ja kestab veel tänasenigi. Kõige rohkem aga sai III laine hoogu 2008.a, kui toimus majanduskriis ja paljud läksid paremat...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
49
docx

SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA SELLE PRAKTILISI VÄLJAKUTSEID EESTIS

...es, sot- siaalses, kognitiivses ja keelelises arengus. Laps ei käsuta ära oma potentsiaale, ei võta omaks ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme. Koolieas võivad ilmneda soovimatus õppida, käitumishäired, kan- natavad suhted grant 4556) teostamisel oli õpetajate ja põhirõhk laste tõrjutust kaasõpilastega. Häired soodustavate tegurite võivad tekkida varasemate uurimisel, mis on ühtlasi negatiivsete kogemuste aluseks tõ...

Sotsioloogia -
28 allalaadimist
72
doc

Sotsioloogia materjal eksamiks

...de vahel: Majandusteadus uurib majanduslikke nähtusi (majanduslike hüvede vahetus, tootmine, rahandus jms.). Sotsioloogia uurib teisi sotsiaalseid nähtusi. Tegelikult uurib ka sotsioloogia palju nn. majanduslikke nähtusi. Spetsiaalselt tegeleb sellega majandussotsioloogia. Teine võimalik eristus: Majandusteadus eeldab, et inimene on individualist, egoist ja püüab pidevalt oma kasumit maksimeerida. Sotsioloogid eeldavad pigem, et inimene on sotsiaalne ja sõbralik. Sotsioloogia ja õigusteadus Traditsiooniline eristus nende vahel: Õigus...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
52 allalaadimist
16
docx

ÜHISKONNA ARENG JA MAJANDUSSOTSIOLOOGIA KUJUNEMISLUGU

ÜHISKONNA ARENG JA MAJANDUSSOTSIOLOOGIA KUJUNEMISLUGU ADAM SMITH (1723-1790) "Rahvaste rikkus" 1776 Majandusteaduslik uurimus (uue teadusharu sünd) - majandusteadus, samas juhend poliitika kujudamiseks Ajastu kontekstis radikaalsed vaated Uuenduslik idee tootvast tööst kui riigi rikkuse allik...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun