Majandusinfosüsteemid (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida annab IS/IT audit ?
 • Mida endast kujutab Cobit raamistik ?
 • Mida annab IKT kasutamine, mis on head omadused ?
 • Mis on IKT vahendite kasutamisest tulenevad probleemid ?
 • Millest koosneb ühel töökohal kasutatava IKT valdkonna (omamise) hind ?
 • Millega tegeleb IKT juht ?
 • Millega tegeleb IT arendus, projektijuhid ?
 • Millega tegeleb IT Administraator ?
 • Mis moodi käsitletakse info turvalisust ?
 • Millega tegelevad IKT hooldus ja kasutajatugi ?
 • Mida nimetatakse IKT platvormiks ?
 • Mida annab ettevõttele VPN teenus, konkreetsed lahendusvariandid ?
 • Mida annab ettevõttele VoIP teenus, konkreetsed lahendusvariandid ?
 • Millega tegeleb CRM tarkvarateenus, peamised funktsioonid ?
 • Millega tegeleb DHP tarkvarateenus, peamised funktsioonid ?
 • Millega tegeleb Grupivara tarkvarateenus, peamised funktsioonid ?
 • Mille poolest erinevad strateegilised- ja operatiivinfosüsteemid ?
 • Mille alusel otsustada IS-i konkreetsele ettevõttele sobivust ?
 • Mida IS teeb info töötluse mõttes ?
 
Säutsu twitteris


Majandusinfosüsteemid

1. Selgita süsteemse käsitluse põhimõtteid.

• Süsteemne käsitlus põhineb arvamusel, et süsteemi elemendid  toimivad  
erinevalt, kui need on keskkonnast või tervikust eraldatud.
• Mõtlemisviis, mis käsitleb meid ümbritsevas maailmas ja meis endis 
toimuvat/leiduvat süsteemidena ja süsteemidesse kuuluvana.
• Näiteks:   majandussüsteemid   ( kapitalism ,   turumajandus),   õigussüsteem 
jne.

2. Süsteemi definitsioon, selgita (kasuta joonist).

• Süsteem   –   omavahel   seotud   objektide   terviklik   kogum,   mis   on 
mitteamorfne   ja   terviklik.   Süsteemi   iseloomustavad   elemendid   ehk 
objektid, sidemed,  hierarhia  ja käitumine. Sageli on süsteemi piiritlemine 
keeruline.
• Süsteemi   struktuur   ja   omadused   peavad    garanteerima    süsteemi 
eesmärkide täitmise.
• Joonised:
 

Sisendiks on mingi ressurss, tegevuseks (süsteemis sees) mingi 
teisendus/protsess ja väljundiks tulemus.

3. Selgita süsteemide klassifitseerimise aluseid.

• Käitumine – staatilised vs dünaamilised (ajas muutuvad).
• Matemaatiline – lineaarsed vs mittelineaarsed.
• Aeg – pidevaja  vs diskreetaja süsteemid.
• Parameetrid – statsionaarsed  vs portatiivsed süsteemid.
• Sisendite ja väljundite arv – ühemõõtmelised vs mitmemõõtmelised.

4. Mida käsitletakse mõistega mudel, too näiteid (kasuta joonist).

•  Teatava    süsteemi   (elementide   ja    nendevaheliste    seoste   kogumi) 
esitusviis,   mille   eesmärk   on   süsteemi   paremini   tunda   ja   selle   põhjal 
süsteemi arendada või paremini juhtida. Vaatlushetkel jäetakse kõrvale 
ebaolulised detailid, n-ö idealiseeritud kirjeldus.
• Joonis:
 

5. Mudelite omadused ja esitusviisid, miks neid on vaja.
 Omadused:

o saab luua erinevatest valdkondadest, erinevatel eesmärkidel.
o saab   luua   kirjeldusena,   ideena,   tekstina,   valemitena,   joonistena, 
objektidena (koopia vmt).
o võib olla eeltööks suuremale mudelile (süsteemi loomise protsessis).
 Esitlusviisid:
o erinevate esitlusviiside jaoks on loodud erinevaid standarte.
o erinev detailsuse tase esitlusviisidel (ülevaade vs detailne kirjeldus).
  Mudeleid    on   vaja   süsteemi   visualiseerimiseks   ning   selleks,   et   süsteem   ja 
selle toimimine oleks üheselt mõistetav.

6. Too erinevaid infosüsteemi definitsioone ja eesmärke ning selgita neid.

on võimalik andmeid töödelda, salvestada või edastada tehniliste 
süsteemidega, mis kaasab normaalseks talituseks vajalike vahendite, 
resursside ja protsessidega

Infosüsteem on mingi informatsiooni, selle töötlemist käsitlevate reeglite 
ja vajalike vahendite  kompleks . Ehk: informatsioon kui süsteemi sisend, 
reeglid   ja   vajalikud   vahendid   ehk   sisendi   teisendamine   ja   vastavad 
vahendid süsteemis.
• Infosüsteem on info liikumist käsitlevate reeglite kogumik.
• Infosüsteem on teatav andmete süstemaatilise töötlemise ja säilitamise 
viis. Paberil , arvutis jne.

7. Info, andmed ... laienda ja selgita valdkonda.

• Informatsioon – mingis kontekstis tähendust omav teave. Info on kellegi 
(inimene,   asutus   või   IS)   arusaam   teatavate   asjade   kohta   käivatest 
andmetest ja nendevahelistest seostest  taustainfo ehk kontekstiga.
• Andmed – informatsiooni konkreetne esitus, väärtuste ja nende vaheliste 
seoste hulk. Kindla ja teatud kontekstis kasuliku või tähendust omava 
struktuuriga andmeid võib lugeda infoks.
•  Andmebaas  (andmekogu) – spetsiifilise struktuuriga ( kirjete  ja väljadega 
seostatud )   andmekogum,   millel   on   sisendid   ja   väljundid.   Kindel   ja 
piiritletud    struktuur   on   eelkõige   vajalik   kiirema   info   leidmise   ja 
salvestamise tagamiseks.   Näited: Access, SQL.
• Kood – andmete esitus konkreetses  seadmes . Arvutis nullide ja ühtede 
jada, paberil tähed, morsesignaalid jne.
• Teadmine – mida rohkem väärtusi ja nende vahelisi  seoseid , seda rohkem 
võimalusi. Teadmusbaasid.
8. Mida   käsitletakse   mõistega   toimesüsteem   ja   kuidas   see   on   seotud 
infosüsteemidega.
Toimesüsteem 
on
 süsteem,   mis   on   piiritletud   ühe 
organisatsiooniga.Toimesüsteemi   moodustavad   reeglid,   mis   juhivad 
organisatsiooni toimimist.
 Toimesüsteem on reaalne ehk täidesaatev süsteem, mis kasutab infosüsteemi.
 Infosüsteemi arendades lähtutatkse toimesüsteemi  vajadustest .

9. Selgita inimeste ja infosüsteemide  sarnasusi  ja erinevusi.

Sarnasused- Nii inimene kui arvuti suudavad infot talletada ja töödelda.
Erinevuseks on infotöötluse kiirus
info säilitamise maht, infosüsteemid võimaldavad talletada  piiramatus  koguses 
infot. 
Inimene suudab korraga haarata ja meelde jätta ainult piiratud arvu objekte. 
Infosüsteemid on inimese väljamõeldud ning nende areng sõltub inimesest, ise 
nad ei arene. 
Nii inimest, kui infosüsteemi on võimalik rünnata. Inimest teise inimese poolt 
ning infosüsteemi pahavara poolt. Infosüsteem ei ole võimeline iseseisvalt 
alustama ründamist, käsu selleks peab andma inimene.
 Sarnasused:
o mõlemad talletavad infot.
o toimingute eesmärgistatus.
 Erinevused:
o inimesel on töötamise vajadus.
o reeglite  paindlikkus .
o õppimisvõime.
o IS puhul vaja reeglid kellegi poolt eelnevalt  rangelt  paika panna.

10. Tehisintellekti ja virtuaalreaalsuse ilmingud tänapäeval.

 Tehisintellekti eesmärk on välja selgitada need  mehhanismid , millel põhineb 
inimese    intellektuaalne    tegevus,   selleks,   et   kasutada   neid   konkreetsete 
teaduslik - tehniliste ülesannete lahendamisel (nt  keskkondades , kus inimese 
viibimine on võimatu või ohtlik) - luua nn tehisintellektisüsteeme. Näiteks: 
pommi - robotid, tehisintellektuaalne  tarkvara   meteoroloogias  jne.
 Virtuaalreaalsuse   ilmingud   on   tänapäeval   kõikjal   meie   ümber: 
meelelahutuses,   haridusvaldkonnas,    teaduses ,   ja   ka   meditsiinis.   See 
keskkond    luuakse     riist -   ja   tarkvara   komplekti   abil.   Näiteks: 
militaarkoolitamine, kirurgide koolitamine, astronoomilised keskkonnad.
Tehisintellekt  on masinate intelligentsus ja  informaatika  haru, mis üritab seda 
luua. 

Tehisintellekti harud:
• Loogiline tehisintellekt.
• Otsing.
• Mustrite avastamine.
• Teadmiste esitus.
• Järeldamine.
• Terve mõistuse teadmised ja arutlemine.
• Kogemusest õppimine.
• Plaanimine.  (Tehisintellekt 2011)
Virtuaalreaalsus  on riistvaralisi ja tarkvaralisi vahendeid kasutades loodud simuleeritud 
keskkond. Mõne  rakenduse   kasutajaliides  võimaldab programmidega paremat 
suhtlemist sihtotstarbelise riietuse abil, nagu müts,  kiiver , prillid,  kindad , jalanõud, 
relvad ja juhtimisvahendid, mida saab arvutiga ühendada. Nii saab koolitada 
sõjaväelasi,  kunstnikud  saavad luua teoseid ning  arhitektid  püstitada suhteliselt kiiresti 
ja odavalt ehitiste makette.
11. Selgita infomudeli mõistet ja selle seotust protsessidega
• Organisatsioonis oleva info kaardistamiseks kasutatakse  infomudelit, mis paikneb 
oma   loogilisel   tasandil   ärimudelite   ja   andmemudelite   vahel.   Info   arhitektuuri 
kaardistamisega   määratakse   aga   lisaks   infole   informatsiooni   tekke   allikad, 
väärtused,   struktuur,   tarbijad,   edastuskanalid,   töötlemisvajadused,   säilitamine, 
kaitsmine ja ka hävitamine.
• Informatsiooni eesmärk ja tähendus organisatsioonis määratakse äri tasandil. Seega 
tuleks   vaadelda   informatsiooni   vajadust   ja   tekkimist   protsesside   lõikes.   Nii   on 
loogiline,   et   protsessi   omanik   on   ka   ühtlasi   informatsiooni   omanik,   mis   selle 
protsessi käigus tekib, või mis mujalt hankides oluliste seostega rikastatakse. Nii 
võib protsessist (ja tegevustest) eraldatud infot käsitledagi pigem andmetena:
.
12. Selgita info väärtust, teadmusjuhtimise  mõistet ja selle eesmärke.
• Infol ei olegi sageli omaette eriti suurt väärtust, see võib oluliselt sõltuda kontekstist 
ja info kasutajatest. 
• Info kasulikuks tegemisel tuleb silmas pidada selle rakendatavust. Rakendatavuseks 
tuleb oma inforessurssi hinnata (väärtus, turvalisus) ja juhtida (teadmusjuhtimine – 
knowledge   management ).
• Arvutite ja infotöötlemisega seotud  kontekstides  oli teadmusjuhtumine (knowledge 
management) eelkõige mõistetud kui  tehnikad  salvestatud teadmise töötlemiseks ja 
juhtimiseks    tarbijani.    Teisalt    on   teadmusjuhtimine   mõistetud   kui   teadmiste   ning 
toodete   loomise   ja   teadmusringluse   protsessi   juhtimine   organisatsioonides, 
arvestades inimese võtmepositsiooni teadmuse  kandjana
• Teadmusjuhtimise  programmid  on tavaliselt seotud organisatsiooni eesmärkidega ja 
nende   sihiks   on   jõuda    spetsiifiliste    tulemusteni,   nagu   näiteks   jagatud   teave, 
parendatud  teostus , konkurentsieelis  või kõrgetasemeline  innovatsioon
13. Selgita infosüsteemide ja IKT valdkonna sarnasusi ja erinevusi, nende seotust.
• Infosüsteemid on vanemad ja sisaldavad endas pea alati ka mitteinfotehnoloogilisi 
osi, reeglitega kaetud suhteid jms. Samas, IKT toetab tihti mitut infosüsteemi ning 
on seotud ka muude infoteenustega.
• IKT ei ole tihti kaetud reeglitega, seepärast ei saa seda alati lugeda 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Majandusinfosüsteemid #1 Majandusinfosüsteemid #2 Majandusinfosüsteemid #3 Majandusinfosüsteemid #4 Majandusinfosüsteemid #5 Majandusinfosüsteemid #6 Majandusinfosüsteemid #7 Majandusinfosüsteemid #8 Majandusinfosüsteemid #9 Majandusinfosüsteemid #10 Majandusinfosüsteemid #11 Majandusinfosüsteemid #12 Majandusinfosüsteemid #13 Majandusinfosüsteemid #14 Majandusinfosüsteemid #15 Majandusinfosüsteemid #16 Majandusinfosüsteemid #17 Majandusinfosüsteemid #18 Majandusinfosüsteemid #19 Majandusinfosüsteemid #20 Majandusinfosüsteemid #21 Majandusinfosüsteemid #22 Majandusinfosüsteemid #23 Majandusinfosüsteemid #24 Majandusinfosüsteemid #25 Majandusinfosüsteemid #26
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 26 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-12-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 30 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor L2nny Õppematerjali autor

Meedia

Mõisted

Sisukord

 • Majandusinfosüsteemid
 • Gartner Grupp leidis, et võrku ühendatud tööarvutiga seotud kulud jagunevad
 • Net Group pakub infosüsteemide omamiskuluna järgmiseid kulutusi
 • Eelarvestatud kulud
 • Soetuskulud;
 • Arenduskulud;
 • Kasutajatugi; Hilisemad hooldus- ja administreerimiskulud
 • Juhtimiskulud;
 • Muud kulud
 • Eelarvestamata kulud
 • Lõppkasutajad (Fuzz faktor);
 • Võimalikud rikked ja soovitav veakindlus
 • IT probleemide lahendaja, või suuremates organisatsioonides terve osakond (
 • HelpDesk
 • , kelle üldisteks ülesanneteks on
 • /Default.aspx

Teemad

 • Selgita süsteemse käsitluse põhimõtteid
 • Süsteemi definitsioon, selgita (kasuta joonist)
 • Süsteemi struktuur ja omadused peavad garanteerima süsteemi
 • eesmärkide täitmise
 • Selgita süsteemide klassifitseerimise aluseid
 • Mida käsitletakse mõistega mudel, too näiteid (kasuta joonist)
 • Mudelite omadused ja esitusviisid, miks neid on vaja
 • Too erinevaid infosüsteemi definitsioone ja eesmärke ning selgita neid
 • on võimalik andmeid töödelda, salvestada või edastada tehniliste
 • süsteemidega, mis kaasab normaalseks talituseks vajalike vahendite
 • resursside ja protsessidega
 • Info, andmed ... laienda ja selgita valdkonda
 • Mida käsitletakse mõistega toimesüsteem ja kuidas see on seotud
 • infosüsteemidega
 • Selgita inimeste ja infosüsteemide sarnasusi ja erinevusi
 • talletada ja töödelda
 • infotöötluse kiirus
 • areng sõltub inimesest
 • rünnata
 • Tehisintellekti ja virtuaalreaalsuse ilmingud tänapäeval
 • Tehisintellekt on
 • masinate
 • ntelligentsus
 • informaatika
 • aru, mis üritab seda
 • luua
 • Selgita infomudeli mõistet ja selle seotust protsessidega
 • infomudelit
 • Selgita info väärtust, teadmusjuhtimise mõistet ja selle eesmärke
 • Selgita infosüsteemide ja IKT valdkonna sarnasusi ja erinevusi, nende seotust
 • Selgita infosüsteemi kattega (ulatuse, suurusega) seonduvat
 • Selgita IKT valdkonda organisatsioonis (millest koosneb, miks, tasuvus?)
 • IKT kui arendusmootor ettevõttes, näited
 • IKT kui tugiteenus, näited
 • Mida annab IS/IT audit? Mida endast kujutab Cobit raamistik?
 • Mida annab IKT kasutamine, mis on head omadused?
 • Mis on IKT vahendite kasutamisest tulenevad probleemid?
 • Millest koosneb ühel töökohal kasutatava IKT valdkonna (omamise) hind?
 • Soetada
 • Rentida
 • Selgita IKT personali struktuuri organisatsioonis. Mida endast kujutab
 • ITIL raamistik?
 • Millega tegeleb IKT juht?
 • Millega tegeleb IT arendus, projektijuhid?
 • Millega tegeleb IT Administraator?
 • Mis moodi käsitletakse info turvalisust?
 • Millega tegelevad IKT hooldus ja kasutajatugi?
 • Kasutajatugi
 • Mida annab ettevõttele VPN teenus, konkreetsed lahendusvariandid?
 • Mida annab ettevõttele VoIP teenus, konkreetsed lahendusvariandid?
 • Üle interneti rääkimiseks on eelkõige vaja kiiret
 • internetiühendust või peab klient olema kaablikompanii levialas. Suurepärane
 • kliendiabi teenus, aga aitab tagada selle, et klient peaks võimalikult vähe oma
 • telefoni teenuste pärast muretsema
 • Selgita garantiiküsimusi IKT valdkonnas
 • Nimeta mahult erinevaid IKT teenuste hankimise viise, litsentside
 • variandid
 • Loetle olulisemaid tarkvarateenuste funktsionaalseid valdkondi
 • Selgita erinevaid veebiinfosüsteemide tasemeid
 • Millega tegeleb CRM tarkvarateenus, peamised funktsioonid?
 • Millega tegeleb DHP tarkvarateenus, peamised funktsioonid?
 • Millega tegeleb Grupivara tarkvarateenus, peamised funktsioonid?
 • Mille poolest erinevad strateegilised- ja operatiivinfosüsteemid?
 • Mille alusel otsustada IS-i konkreetsele ettevõttele sobivust?
 • mõistet IKT valdkonnas
 • Kirjelda IS elutsüklit, selle muutumist ajas
 • Miks käsitletakse infosüsteeme tihti arendusprojektidena ja millega tegeleb
 • projektijuht
 • Selgita projektimeetodi omadusi
 • Selgita infosüsteemide projekteerimise koskmudelit, lisa joonis
 • Selgita infosüsteemide projekteerimise spiraalmudelit, lisa joonis
 • Selgita infosüsteemide projekteerimise unifitseeritud protsessi (RUP), lisa
 • joonis
 • Selgita infosüsteemide projekteerimise agiilseid meetodeid (nt. SCRUM)
 • lisa joonis
 • Selgita IS hanke (pakkumiste) meetodit
 • Millistest osadest peaks koosnema IS pakkumiskutse eelne analüüs ehk
 • lähteülesanne?
 • Selgita IS funktsionaalseid omadusi
 • Selgita IS mittefunktsionaalseid omadusi
 • Mille alusel leida parim IKT teenuse või IS lahenduse pakkuja
 • hindamiskriteeriumid)
 • Selgita ettevõtte (visiooni täitmise) tasakaalustatud mõõtmise skeemi (BSC), lisa
 • Millist kasu võib IKT tuua ettevõtte juhtimise lihtsustamiseks
 • Selgita organisatsiooni võimekusmudelit (CMM) , lisa joonis
 • Selgita IS projekteerimise seoseid ettevõtte arendusega (BPR)
 • Selgita teenuste disaini protsessi
 • design thinking
 • Selgita süsteemianalüüsis kasutatavate mudelite jaotust
 • Enterprice (Strategic Capability) Architecture
 • Business Architecture
 • Information Architecture
 • Data Architecture
 • Systems Architecture
 • Computer Architecture
 • Selgita
 • Use Case
 • mudelit ja eesmärke, lisa näide
 • Selgita hierarhia mudelit ja eesmärke, lisa näide
 • Selgita protsessi mudelit ja eesmärke, lisa näide
 • effectiveness
 • Selgita andmemudelit (ER, OM) ja eesmärke, lisa näide

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

24
docx
Majandusinfosusteemid KT
1072
pdf
Logistika õpik
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
79
doc
Majandusanalüüs
161
pdf
Juhtimise alused
343
pdf
Maailmataju uusversioon
1
docx
Rahvusvaheline turundus
114
doc
Laondus ja veokorraldus

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !