Majandusarvestuse vastused (0)

5 Hindamata
 
MAJANDUSARVESTUS
1. Majandusarvestuse olemus ja koht ettevõtte juhtimissüsteemis. Arvestuse liigid. Finants-
arvestus. Juhtimisarvestus. Kuluarvestus. (1, lk. 9-13)
Majandusarvestus on maj.info identifitseerimise, hindamise, töötlemise ja edastamise protsess
eesmärgiga võimald. info kasutajatel langet. juhtimisotsuseid.
Maj.arvestus kui infoprotsess hõlmab:
· kogumist, identifitseerimist, mõõtmist ja hindamist,
· vastava info registreerimist, töötlemist ja kokkuvõtmist,
· maj.tegevuse kohta aruandluse koost. (rp. ja e/v sisesed aruanded),
· aruannete interpreteerimist anal. käigus e/v siseste ja väljaspool tehtavate otsustuste tarvis.
Maj.arvestus on infoprotsess, millel on oma infotarbijad, kes jaotuvad e/v välisteks ja sisesteks in-
fotarbijateks. Sõltuvalt infotarbijate huvist on nende suhe e/v maj.tulemustesse erinev.
Väliseid infotarbijaid (aktsionärid, võlausaldajad, riigiametid jne.) huvitab e/v kui terviku kohta
käiv info, mida võimaldab finantsarvestus.
E/v sisesed infotarbijad (juhtkond, töötajaskond jt.) vajavad infot e/v siseste igapäevaste otsuste
vastuvõtmiseks, mis võimald. hinnata e/v allüksuste ja erinevate tegevussegmentide tulemusi. Sel-
lega tegeleb juhtimisarvestus.
Kuluarvestus ühendab teatud määral finants- ja juhtimisarvestust. Jälgib kulude kajastamist:
· e/v finantsarvestuse protsessis (rp. registrites, varude maksumuse kujunemisel ja kajastumisel
bilansis, realis. kaupade kulu kujunemisel kasumiaruandes);
· kulude anal. ja selle rakendusi e/v siseses juhtimisarvestuses (toodete ja teenuste omahinna kal-
kuleerimisel, kulude planeerimisel, hinnakujundusel jne.).
E/v kuluarvestuse süsteemi loomisel tuleb määratl. eesm., milliseid süst. peab täitma. Kuluarvestu-
se süst. eesm. jaot.:
1) Üldised eesmärgid:
· mat. ressursside soet., tootmise ja kasut. rahaliste vahendite kindlaksteg. ning kajastam.,
· kulude planeerimine,
· kuludega seotud normatiivide määratlemine,
· kuludega seotud eesmärkide saavutamise kontroll.
2) Spetsiifilised eesmärgid:
· toodete ja teenuste oma- ning müügihinna kalkuleerimine,
· mat. ressursside kasutamise efektiivsuse kontroll,
· juhtimisotsuste kulukeskse infoga varustamine,
· e/v siseste tulemusüksuste teg.tulemuste kindlaksmääram. ja e/v jooksva maj.tulemuse hindam.
Eesmärkide saavut. aluseks on e/v kuluarvestuse süst. realiseerumise 3 komponenti:
1. kululiikide arvestus peab selgit., millised kulud e/v-s esinevad, võttes arvesse nende kujun. ja
käitumise erinevaid aspekte. Kesksed aspektid on seotud kulude registreerimise ja hindamisega;
2. kulukohtade arvestus peab selgit., millistes e/v struktuuri või põhitegevuse protsessi osades eri-
nevad kululiigid tekivad. Kesksete aspektidena vaadeld. üldkulude jaotumist kulukohtade lõikes;
3. kulukandjate arvestus peab selgit., millises mahus on e/v erinevate kuluobjektide tarvis kulusid
tehtud. Võimald. võrrelda eri kuluobjektide tulemusi (nt. toodete omahinda) ja selle alusel suunata
e/v erinevate tegevusvaldkondade tulemusi.

1
Efektiivne kuluarvestuse süst. tagab õigeaegse, kvalit. ja läbipaistva ülevaate kuludest, mille tule-
musena luuakse eeldused eesm. tulen. põhjend. juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. Neid aluseid seost.
teiste e/v eksist. vajal. valdkondadega (strateegia, müük, marketing, kvaliteet, juhtimine, rp. jne.).
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Majandusarvestuse vastused #1 Majandusarvestuse vastused #2 Majandusarvestuse vastused #3 Majandusarvestuse vastused #4 Majandusarvestuse vastused #5 Majandusarvestuse vastused #6 Majandusarvestuse vastused #7 Majandusarvestuse vastused #8 Majandusarvestuse vastused #9 Majandusarvestuse vastused #10 Majandusarvestuse vastused #11 Majandusarvestuse vastused #12 Majandusarvestuse vastused #13 Majandusarvestuse vastused #14 Majandusarvestuse vastused #15 Majandusarvestuse vastused #16 Majandusarvestuse vastused #17 Majandusarvestuse vastused #18 Majandusarvestuse vastused #19 Majandusarvestuse vastused #20 Majandusarvestuse vastused #21 Majandusarvestuse vastused #22 Majandusarvestuse vastused #23 Majandusarvestuse vastused #24 Majandusarvestuse vastused #25 Majandusarvestuse vastused #26 Majandusarvestuse vastused #27 Majandusarvestuse vastused #28 Majandusarvestuse vastused #29 Majandusarvestuse vastused #30 Majandusarvestuse vastused #31 Majandusarvestuse vastused #32 Majandusarvestuse vastused #33 Majandusarvestuse vastused #34 Majandusarvestuse vastused #35
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 35 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-06-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
72 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
nipitiri2014 Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuhu oleme minemas ?
 • MIDA ME TAHAME SAAVUTADA ?
 • MIDA ME PEAME ETTE VÕTMA, KUIDAS SEDA SAAVUTADA JA MÕÕTA ?

Mõisted

Sisukord

 • MAJANDUSARVESTUS
 • Eelised
 • Puudused
 • PLAANILINE
 • KASUMIARUANNE
 • RAHAVOOGUDE
 • PROJEKTSIOON
 • BILANSS
 • Controllingu
 • Controllerile
 • Controller

Teemad

 • Majandusarvestuse olemus ja koht ettevõtte juhtimissüsteemis. Arvestuse liigid. Finants
 • arvestus. Juhtimisarvestus. Kuluarvestus
 • Majandusarvestus
 • finantsarvestus
 • juhtimisarvestus
 • Kuluarvestus
 • Üldised eesmärgid
 • Spetsiifilised eesmärgid
 • kululiikide arvestus
 • kulukohtade arvestus
 • kulukandjate arvestus
 • Nõuete arvestus
 • Nõuete arvestuse ül
 • ostjate laekumata arved = müüdud, kuid ostjate poolt tasumata kaubad (teenused) müügihin
 • nas + käibemaks
 • vekslid
 • ebatõenäoliselt laekuvad arved
 • Realiseerimise printsiip
 • Otsese mahakandmise meetod
 • Reserveerimismeetod
 • Mitmesugused nõuded esit. 4 kirjel
 • Kaubavarude hindamise meetodid
 • Kaubavarud
 • Kaubavarude hindamine
 • Individuaalhinna meetod
 • Keskmise soetusmaksumuse meetod
 • kaalutud keskm. hind
 • first in first out
 • last in first out
 • Finantsinvesteeringute arvestus
 • Finantsinvesteeringud jaot
 • Lühiajalisteks
 • Pikaajalisteks
 • Mittetäielik kapitaliosaluse meetod
 • Täielik kapitaliosaluse meetod
 • Laiendatud kapitaliosaluse meetod
 • Emaettevõte
 • Tütarettevõte
 • Sidusettevõte
 • Kontsern
 • realis.maksumus
 • Investeeringu taastamine
 • Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus
 • Põhivara
 • Mat. põhivara olemus
 • Põhivara soetusmaksumus
 • Amortisatsiooni arvestus
 • Kulumi arvest. meetodid
 • Lineaarne meetod
 • soetusmaksumus
 • likv.väärtus) / eeldatav kasulik tööiga
 • Toodangumahu meetod
 • perioodil
 • toodangu
 • kogutootli
 • eeldatav
 • väärtus
 • likvid
 • soetusmaks
 • Degressiivsed (kiirendatud) kulumi arvestam. meetodid
 • alaneva jäägi meetod
 • aastate summa meetod
 • Kasutada jäävate perioodide arv / perioodide summa (kumulatiivselt)
 • Immateriaalse vara tunnused
 • Immat. põhivara
 • Immat. varad jaot
 • Soetusviisi järgi
 • Identifitseerituse astme järgi
 • Ettevõtte kohustuste arvestus
 • Kohustus
 • Kohustused jaot
 • I. Lühiajal. kohustused
 • Determineeritavad
 • Hinnangulised kohustused
 • Tingimuslikud kohustused
 • II. Pikaajal. kohustused
 • Pikaajal. võlakohustused
 • Muud pikaajal. võlad
 • Pikaajal. eraldised
 • Võlakiri
 • Veksel
 • Omakapitali arvestus
 • Omakapital = käibevara + põhivara
 • lühiajal. kohustused
 • pikaajal. kohustused
 • Omakapital = varad
 • kohustused
 • Omakapital riigiettevõtetes
 • Omakapital täisühingus
 • Omakapital aktsiaseltsis või osaühingus
 • I Seotud omakapital
 • Aktsia- või osakapital nimiväärtuses
 • Fondiemissiooni
 • Omaaktsiad või osad (miinusmärgiga)
 • üle/alla nimiväärtuse)
 • Annetatud kapital
 • Reservid
 • Vaba omakapital
 • eelmiste per. jaotamata kasum (kahjum)
 • aruandea. kasum (kahjum)
 • omaaktsiad (miinus)
 • Maj.arvestuse reguleeritus Eestis ja rahvusvahelises mastaabis (regulatsiooni objekt ja
 • reguleerivad institutsioonid)
 • Regulatsiooni objekt
 • Reguleerivad institutsioonid
 • Rahvusvahelises mastaabis
 • Regionaalses mastaabis
 • Riikide organisatsioonid
 • AICPA
 • E/v rp. aastaaruanne, selle strukt. ja koost. põhiprintsiibid. Bilanss, kasumiaruanne, ra
 • havoogude aruanne
 • IAS 1 järgi peab rp. aastaaruanne sisaldama
 • Euroopa Ühenduse 4. direktiivi järgi peab rp. aastaaruanne sisaldama
 • Bilanss
 • kasumiaruanne
 • Aastaaruande lisades
 • e. varad
 • Käibevarana
 • Kohustus
 • Ettevõtte bilansi omakapital
 • Kasumiaruanne
 • Rahavoogude aruanne
 • Rahavoog
 • Rahavoog põhitegevusest
 • Rahavood firma investeeringutest
 • Rahavood finantseerimistegevusest
 • Finantsaruandluse analüüsi põhiaspektid omaniku seisukohalt
 • I E/v likviidsus
 • = käibevarad – lühiajal. kohustused
 • = käibevarad / lühiajal. kohustused
 • II Tegevustulemuse e. esmase efektiivsuse analüüs
 • III Kapitali struktuuri suhtarvud
 • Võlakordaja = koguvõlgnevus / koguvara
 • Kapitaliseerituse tase = pikaajal. võlgnevus / pikaajal. võlgnevus + omakapital
 • Intresside kattekordaja = ärikasu + finantstulu / finantskulu
 • IV Rentaabluse suhtarvud
 • Rentaablus
 • Varade rentaablus (ROA) = puhaskasum + maksud + finantskulu / koguvara
 • Omakapitali rentaablus (ROE) = puhaskasum – eelisaktsia dividendid / keskmine omakapital
 • V Aktsiakapitali analüüs
 • Kasum ühe aktsia kohta (EPS) = puhaskasum – eelisaktsia dividendid / lihtaktsiate arv
 • VI Rahavoogude aruanne
 • Finantsaruandluse analüüsi põhiaspektid kreeditori seisukohalt
 • Lühiajal. kreeditoridele
 • happetest
 • Pikaajal. kreeditore
 • Likviidsus
 • üldine tase e. lühiajal. võlgnevuse kattekordaja
 • Kapitali strukt. e. pikaajal. maksevõime anal
 • Tegevusjõudluse (toimimise) e. esmase efektiivsuse analüüs. Ettevõtte talitus- ja finant
 • seerimistsükli anal
 • Esmase efektiivsuse analüüs
 • koguvahendite käibekordaja
 • Põhivarade tootlus
 • Käibekapital
 • Ettevõtte talitustsükkel
 • Talitustsükkel = varude käibevälde + debit. võlgnevuse käibevälde
 • Lühiajal. kohustuste käibekordaja
 • Lühiajal. kohustuste käibekordaja = realis. kaupade kulu / keskm. kredit. võlgnevus
 • E/v finantseerimistsükkel
 • Finantseerimistsükkel = talitustsükkel – lühiajal. kohustuste käibevälde
 • Lühiajalise maksevõime (likviidsuse) analüüs
 • Maksevõime üldine tase = käibevara / lühiajalised kohustused
 • Likviidsussuhe = (käibevara – kauba- ja tootmisvarud) / lühiajal. kohustused
 • Rahal. vahendite tase = raha ja väärtpaberid / lühiajal. kohustused
 • Rentaabluse analüüs
 • Tulukus e. rentaablusnäitajad
 • Rentaabluse üldnäitaja
 • Käiberentaablus
 • KR = puhaskasum / netokäive
 • Varade rentaablus
 • VR = (puhaskasum + maksud + finantskulu (EBIT)) / koguvara
 • OKR)
 • OKR = (puhaskasum – eelisaktsiate dividendid) / keskmine omakapital
 • OKR dünaamika (ROE) = puhaskasum / omakapital
 • Kululiikide arvestuse põhimõtted
 • üldine eesm
 • Kululiikide eristamise alus
 • Kulude jaot. varade hindamiseks
 • Kulude jaotam. juhtimisotsuste ettevalmistam
 • Kulude jaotam. kontrolli tarvis
 • Kulude, tegevusmahu ja kasumi vahel seoste anal. Jääktulu anal. Tasakaalupunkti anal
 • E/v siseste finantsotsuste langetam. keskne kriteerium
 • jääktulu põhise arvestuse
 • E/v tegevusmahtude ja maj.tulemuste vahel. seoste anal
 • Tasakaalupunkt (kasumilävepunkt)
 • Jääktulu (piirkasum) = käive – muutuvad kulud
 • Käive = müüdava kauba kogus x hind
 • Muutuvkulu
 • Ühiku jääktulu = ühiku müügihind – ühiku muutuvkulud
 • Jääktulu määr = jääktulu / käive
 • Tasakaalupunkti analüüs
 • Tasakaalupunkt ühikutes = püsikulud / ühiku jääktulu
 • Tasakaalupunkt käibes = püsikulud / jääktulu määr
 • Kulukohtade ja -kandjate arvestus. Omahinna kalkuleerimine ja selle metoodika
 • Kulukohtade arvestus
 • Kulukohtade klassifikats
 • Üldkulude (kaudkulude) sidum. kulukandjatega
 • Objektiivsete jaotuspõhimõtete kujundam
 • Kulukandjate arvestus
 • Peam. ül
 • arvestus
 • omahind
 • Tooteühiku omahind = (muutuvkulud / ühikute kulu) + (püsikulud / plaaniline ühikute kulu)
 • Arvestuse meetodid
 • täiskulude meetod
 • otsekulude meetod
 • Omahinna kalkuleerimise meetodid
 • e/v ühtse üldkulu jaotusbaasi kasutam.;
 • osakondade jaotusbaaside kasutam.;
 • tegevuspõhise kuluarvestuse kasutam
 • Tegevuspõhine kuluarvestus
 • Tegevuspõhine (retrospektiivne) kuluarvestus
 • Kulukäitur e. kulumõjur
 • mahupõhised käiturid
 • tegevuspõhised
 • Kulude kogum
 • lühiajal. muutuvkulud
 • Pikaajal. muutuvkulude
 • Firmasisene planeerimine (eelarvestamine). Ettevõtte koondplaan
 • Plan
 • Prognoosimist
 • Projekteerimist
 • Eelarve koostamist
 • Plan. (eelarvestam.) protsess
 • Eesm. seadm
 • finantsplaan
 • Traditsioonilised meetodid
 • Nullbaasist lähtuvad meetodid
 • Ettevõtte koondplaan
 • Koondplaan
 • põhitegevusplaanist
 • finantsplaanist
 • Müügiplaan
 • Plaaniline kasumiaruanne
 • Invest. plaan
 • Rahavoogude plaan
 • Plaaniline bilanss
 • Äriplaani struktuur ja selle finantsprojektsioonide koostamine (plaanilise kasumiaruan
 • de, rahavoogude plaani ja plaanilise bilansi koostamine)
 • Äriplaani struktuur
 • Sisukord
 • Kokkuvõte
 • Ettevõtte kirjeldus
 • Tooted, teenused, põhitegevuse valdkonnad
 • Müügi- ja turundusplaan
 • Tegevus-/tootmisplaan
 • Juhtimine ja organisatsioon
 • Läbitavad etapid
 • Kapital ja selle struktuur
 • Finantsplaan
 • Plaanilises kasumiaruandes
 • Rahavood
 • Lisad
 • Tulemusjuhtimise kontseptsioon. Kulu-, tulu-, kasumi- ja investeeringukeskused ning
 • nende majandustulemuste arvestus ja analüüs
 • Tulemusjuhtimine
 • mõtteviisi ja tegutsemisprintsiibina
 • Protsessina
 • Tööjaotusena
 • Süst., meetoditena, juhtimisvahendina
 • Personali suunamisvahendina
 • kontrollivahendina
 • õppimise, muudatuste juhtimise ja arendamisprotsessina
 • Vastutuskeskused
 • Kulukeskus
 • Tulukeskus
 • Kasumikeskus
 • Investeeringukeskus
 • Tulemusüksuste maj.tegevuse arvestus ja anal
 • Kulukeskuste
 • Tulukeskuste
 • Kasumikeskuste
 • Jääktulu I e. piirkasum = tulu
 • muutuvad otsekulud
 • Jääktulu II e. otsekulude järgne jääktulu = jääktulu I
 • püsivad otsekulud (toote, vald
 • konna, kliendi lõikes)
 • Ärikasum = jääktulu II – püsikulud
 • Investeeringukeskuste
 • ROCE-ROI = kasum / invest
 • Invest.rentaablus = (kasum / käive) x (käive / varad)
 • Põhitegevuse invest.rentaablus = jääktulu II/koguvarad = intressideeelne kasum/koguvarad
 • Invest. puhasrentaablus = tulemusüksuse jääkkasum / koguvarad
 • Transferthind
 • Transferthind = otsekulud + e/v kui terviku alternatiivkulu tooteühiku kohta
 • Firmasisene aruandlus
 • controller
 • Päevaaruanne
 • Nädalaaruanne
 • Kuuaruanne
 • Kvartaliaruanne
 • Aastaaruanne
 • olemus, eesmärgid ja ülesanded
 • controlling
 • controllingusüsteem
 • üldine eesmärk
 • controllingut
 • ül. eesmärgist tulenevalt
 • u juhtimislik ül
 • ülesanded ettevõttes
 • tsentraal-controller
 • cont
 • rolling
 • detsentraalsed controller
 • i ül. jagunevad
 • Planeerimisül
 • Informatsioonilised ül
 • Anal. ja kontrollialased ül
 • Juhtimisül
 • Controlling
 • u instrumendina
 • Strat. controlling
 • Balanced Scorecard, BSC
 • Strateegia
 • Eesmärgid
 • Finantsaspekt
 • Kliendiaspekt
 • Sisemiste protsesside aspekt
 • Arengu aspekt

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

12
pdf
31
pdf
40
doc
45
doc
74
doc
4
doc
10
pdf
35
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto