Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused (0)

5 Hindamata

Esitatud küsimused

 • Mis vahe on kahel mõistel "maailmareligioonid" ja "maailma religioonid" ?
 • Millised usundid kuuluvad aabrahamlike religioonide perekonda ?
 • Millisest ladinakeelsest sõnast pärineb mõiste "kultuur" ?
 • Milline kultuuri kolmest komponendist on ajas kõige püsivam ?
 • Mida tähendab sakraalne ja mida tähendab sekulaarne ?
 • Millisteks alaliikideks jaguneb maagia ?
 • Mida tähendab kvaasimüüt ?
 • Mida tähendab "mütoloogiline bestiarius ?
 • Millised on mütoloogilise bestiariuse kolm põhilist klassi ?
 • Kuidas nimetatakse aktiivsest tegevusest loobunud jumalat ?
 • Mida tähendab mõiste "riitus ?
 • Kuidas jagunevad riitused ?
 • Kuidas nimetatakse ladina keeles traditsioonilist ohvri toomise põhimõtet ?
 • Mida mõeldakse "teoloogia" all ?
 • Kes oli Max Müller ?
 • Kes oli Sir Edward Tylor ?
 • Kes oli William James ?
 • Mida James ütles usu kohta ?
 • Kes oli William Smith ?
 • Kes oli Nathan Söderblom ?
 • Kes oli Rudolf Otto ?
 • Kes oli Sir James Frazer ?
 • Kes oli Mircea Eliade ?
 • Kes kreeka filosoofidest moodustasid klassikaliste filosoofide triaadi ?
 • Mida tähendab "metafüüsika" ja kes selle mõiste võttis kasutusele ?
 • Mida tähendab empirism ja kes võttis selle mõiste kasutusele ?
 • Mida tähendab ratsionalism ja kes võttis selle mõiste kasutusele ?
 • Kes filosoofidest moodustavad ratsionalistide triaadi ?
 • Kes mõtles välja utilitarismi ?
 • Kes rajas sotsialismi ?
 • Mida tähendab positivism ja kes selle lõi ?
 • Mida tähendab pragmatism ja kes selle lõi ?
 • Mida tähendab instrumentalism ja kes selle lõi ?
 • Mida tähendab stsientism ?
 • Mida tähendab eksistentsialism ja kes sellele panid aluse ?
 • Milliseks kaheks alaliigiks jaguneb eksistentsialism ?
 • Kes on prantsuse tunnustatuim eksistentsialistlik filosoof ?
 • Millega tegeleb religioonifilosoofia ?
 • Kes oli keskaja tunnustatuim katoliiklik religioonifilosoof ?
 • Kes oli saksa tuntuim religioonifilosoof ?
 • Kes oli taani tuntuim religioonifilosoof ?
 • Mida ütles Jumal oma olemuse kohta Moosesele ?
 • Kes panid aluse sotsioloogiale ?
 • Kes oli Max Weber ?
 • Mida tähenda religioonisotsioloogia ?
 • Mida tähendab sotsiaalne fragmentatsioon ?
 • Kes on tuntuim ameerika religioonipsühholoog ?
 • Mida tähendab noosfäär ja kes võttis selle nimetuse kasutusele ?
 • Mida tähendab mõiste "arheotüüp" ja kes võttis selle kasutusele ?
 • Kuidas nimetas Sigmund Freud usku ?
 • Kes ameerika psühholoogidest on käsitlenud omamise ja olemise probleemi ?
 • Millega tegeleb religioonifenomenoloogia ?
 • Mida tähendab mõiste "numinoosne ?
 • Kes on religioonifenomenoloogia rajaja ?
 • Millega tegeleb religiooniantropoloogia ?
 • Mida tähendab sekulaarne humanism ?
 • Kes avastas galaktikate punanihke ?
 • Mida see tähendab ?
 • Mida tähendab singulaarsus ?
 • Mis on reliktkiirgus ja kes selle avastasid ?
 • Kui vana on universum ?
 • Mida tähendab kosmilise evolutsiooni printsiip ?
 • Mida tähendab kosmiline antroopsusprintsiip ja kes selle formuleeris ?
 • Kes juhtis Inimese Genoomi Projekti ja mis on ta populaarse raamatu pealkiri ?
 • Mitmeks järguks ajaliselt jaguneb paleoliitikum ?
 • Milliseid kultuure eristab paleoliitikumis Gabriél Mortillet ?
 • Millal algas ja millal lõppes neoliitikum ?
 • Millal toimus neoliitiline revolutsioon ja mida see tähendab ?
 • Millal võis hakata kujunema Homo religiosus ?
 • Mida tähendab Homo necans ?
 • Kuidas nimetatakse ladina keeles "võimukat" või "võimu ihaldavat" inimest ?
 • Millal algas ja millal lõppes mesoliitikum ?
 • Kuidas kutsusid endid sumerid ?
 • Kuidas kutsuti Sumeris "ürgmerd ?
 • Millised jumalused sündisid ürgmerest ?
 • Kuidas nimetatakse kreeka keeles "püha pulma ?
 • Kuidas nimetatakse trepikujulisi templirasjatisi ?
 • Mida tähendab sakraalne kuningavõim" ?
 • Kuidas nimetasid sumerid surnuteriiki ?
 • Kuskohal leiti 2600 eKr vanuseid haudu ?
 • Kuidas nimetati jumalat Sumeris ja kuidas akadi keeles ?
 • Milline on maailma vanima, kirjanduslikku laadi Babüloonia eepose nimi ?
 • Milline on Babüloonia loomiseepose nimi ?
 • Mis oli babüloonia preestri esmaseks kohuseks ?
 • Milline oli babüloonia preestri tiitel ?
 • Mis oli Babüloonias kultuse peamiseks mõtteks ?
 • Milline oli Babüloonias ja Assüürias suurim püha ja kuidas seda kutsuti ?
 • Kuidas nimetati Babüloonia poliitilist jumalust ?
 • Kuidas nimetati Assüüria poliitilist jumalust ?
 • Millise nimetuse all tunti Babülonis Marduki templit ?
 • Milline oli jumalanna Istari poolt armastatud jumaluse nimi ?
 • Kuidas kutsuti Istarit Hammurapi seadustes ?
 • Milline jumalus oli käsitööliste ja kunstnike patroon ?
 • Kuidas nimetatakse sealt leitud keele ja kultuuri uurimisega tegelevat teadusharu ?
 • Milline oli Kaanani usund oma laadilt ?
 • Milline oli Kaanani jumaluse üldnimi ?
 • Kuidas kutsuti Eli abikaasat ?
 • Millist jumalust on samastatud kreeklaste Aphroditega ?
 • Milles seisneb tema ambivalentsus ?
 • Milline oli ugariti tekstide järgi otsustades kõige aktiivsem jumalanna ?
 • Mis oli Kaanani kuninga peamiseks kohuseks ?
 • Millised on loodususundeid iseloomustavad kuus põhitunnust ?
 • Milline mõtteviis on omane loodusrahvastele ?
 • Kuidas nimetatakse usku totemlikesse esemetesse ?
 • Millised usundid kuuluvad Aabrahamlike usundite perekonda ?
 • Kust pärineb mõiste "judaism" ?
 • Kes on judaismile alusepanija ?
 • Kes rajas Iisraeli suurriigi ?
 • Milline usk on judaism ?
 • Kes koostas judaismi dogmaatika ?
 • Kuidas nimetatakse judaismi kanoonilist seadustekogu ?
 • Mis ajavahemikuga seostatakse judaismi teket ?
 • Kuidas nimetatakse hajuvil elavaid juute ?
 • Kuidas nimetatakse juutide pühakirja ja milline on selle alajaotus ?
 • Millistest tähtedest koosneb tetragramm ?
 • Milline on peale Jahve teine Jumala nimetus Vanas Testamendis ?
 • Kuidas nimetatakse juudi kirjanduse tippteost ?
 • Kes oli Haagar ja milline oli ta poja nimi ?
 • Mida tähendab nimi "Iisrael" ?
 • Kes oli juutide esimene kuningas ?
 • Kelle nimega on seotud esimese templi ehitamine Jeruusalemmas ?
 • Mis aastal toimus nende riikide rajamine ?
 • Kes vallutas ja mis aastal Samaaria ?
 • Kes vallutas ja mis aastal Jeruusalemma ?
 • Kuidas nimetatakse juutide asustamist Babülooniasse ?
 • Kes vabastas ja mis aastal juudid Babülooniast ?
 • Kuidas nimetatakse Vana Testamendi kreekakeelset tõlget ?
 • Milline valitseja paigutas Zeusi kuju Jeruusalemma templisse ?
 • Kes kõrvaldas Zeusi kuju Jeruusalemma templist ja mis aastal see toimus ?
 • Kelle määras Rooma senat Juudamaa kuningaks ja millal see toimus ?
 • Milline Rooma keiser andis käsu Juudamaa vallutamiseks ?
 • Kes juhtis roomlaste sõjakäiku Juudamaal ?
 • Kes roomlastest vallutas teistkordselt Jeruusalemma ja millal see toimus ?
 • Kuidas kutsuti suurkohust heebrea ja kreeka keeles ?
 • Palju oli seal liikmeid ?
 • Mida tegi Heroodes Suurkohtuga ?
 • Milline amet oli keskajal kristlaste poolt juutidele lubatud ?
 • Kuidas kristlased Hispaanias kutsusid end näilikult ristida lasknud juute ?
 • Kuidas kutsuti neid juute, kes saadeti välja Hispaaniast ja Portugalist ?
 • Kuidas kutsuti neid juute, kes saadeti välja Prantsusmaalt ja Saksamaalt ?
 • Millist keelt nad kõnelesid ?
 • Millised väärtpaberid võtsid juudid esimestena kasutusele ?
 • Kes kasutas sõna "sionism" esmakordselt ?
 • Kuidas seda sionismi kutsuti ?
 • Kes juhatas esimest sionistlikku kongressi ?
 • Milline on Tõotatud maa nimetus heebrea keeles ?
 • Millise sõnaga tähistati juutide sisserändamist Palestiinasse ?
 • Kuidas kutsutakse juutide müstikat ?
 • Kuidas nimetatakse juutide usutunnistust ja kuidas see kõlab ?
 • Kuidas juudid kutsuvad "käsu poega" ?
 • Kuidas juudid kutsuvad "käsu tütart" ?
 • Kuidas juudid kutsuvad abielulepingut ?
 • Kuidas juudid nimetavad keelatud toitu ?
 • Mida tähendab kreekakeelne sõna Christos ?
 • Mitu jüngrit oli Jeesusel ?
 • Kuidas kutsuti Jeesusele eelnenud Judea kõrbe askeeti ?
 • Milline oli Jeesuse kuulutustegevuse algul tema hüüdlause ?
 • Milliste sõnadega väljendati kreeka keeles kolmesugust armastust ?
 • Kuidas nimetatakse Josephuse kirjutatud teksti osa, kus nimetatakse Kristust ?
 • Millised raamatud Uues Testamendis kirjutas arst Luukas ?
 • Mida tähendab nimetus "katoolsed kirjad" ?
 • Kuidas nimetatakse Uue Testamendi ainukest prohvetlikku raamatut ?
 • Milline evangeelium on vanim sünoptilistest evangeeliumidest ?
 • Milline on suurim patt ?
 • Millised on kristlust kui religiooni iseloomustavad neli nimetust ?
 • Millised on Jeesust iseloomustavad neli nimetust ?
 • Mis mõttes seda on kasutatud ?
 • Milline tänapäeval sageli kasutatav sõna puudub Uues Testamendis ?
 • Kuidas nimetatakse inimestele varjatuks jäänud Jumalat ladina keeles ?
 • Millal valmis Uue Testamendi kaanon ja mida see tähendab ?
 • Milline on kristluse tuntuima misjonäri nimi enne ja pärast pöördumist ?
 • Kus hakati kristlasi kutsuma kristlasteks ?
 • Kuidas nimetati Rooma maailmariiki ladina keeles ?
 • Milline keiser võrdsustas kristluse Rooma riigi teiste religioonidega ?
 • Millise ediktiga ja mis aastal see toimus ?
 • Milline keiser ja mis aastal kuulutas kristluse Rooma keisririigis riigiusuks ?
 • Mis aastal jagunes Rooma riik kaheks ja kuidas neid riike kutsuti ?
 • Kuidas kutsuti Teist Roomat, kus see asus ja mis aastal see linn pühitseti ?
 • Millal ja kus kutsuti kokku esimene üleüldine kirikukogu ?
 • Mida tähendab "kristoloogiline dogma" ?
 • Mida tähendab ladinakeelne sõna "filioque" ?
 • Millisel kirikukogul ja millal võeti vastu Püha Kolmainsuse dogma ?
 • Kuidas kutsutakse Püha Kolmainsust ladina keeles ?
 • Kes eitas Kristuse jumalikku ja igavest olemust ja kuidas kutsuti ta järgijaid ?
 • Millisel kirikukogul ja millal võeti vastu Kristuse kahe loomuse dogma ?
 • Kes peavad Kristust ainult Jumalaks ?
 • Kes ütlesid, et inimlik ja jumalik loomus pole Kristuses täiesti ühtivad ?
 • Kuidas kutsuti kristliku õpetuse kaitsjaid ?
 • Kes pani aluse vanaaja kirikuloo kirjutamisele ?
 • Kes tõlkis Piibli ladina keelde ja kuidas seda tõlget nimetatakse ?
 • Kes pani aluse õpetusele kahest olemisvaldkonnast ?
 • Kuidas nimetatakse kirikulõhet ja millal see toimus ?
 • Kes paavstidest ja mis aastal õhutas Liivimaa vastast ristisõda ?
 • Kes paavstidest õhutas esimest ristisõda ja mis ajavahemikul see toimus ?
 • Kes vallutas Jeruusalemma ristisõdijatelt tagasi ja millal ?
 • Millal toimus neljas ristisõda ja mida sellega saavutati ?
 • Kes vallutas Konstantinoopoli lõplikult ja mis aastal ?
 • Millist linna kutsutakse kolmandaks Roomaks ?
 • Mis kujutis oli Bütsantsi vapil ?
 • Milline vene valitseja krooniti esimeseks tsaariks ?
 • Kes kirjutas eestlastest kui usklikumast rahvast Euroopas ?
 • Millises kirikus nähakse Rooma keisririigi edasikestmist ?
 • Mis aastal toimus reformatsioon ja kes selle algatas ?
 • Kes koostas reformatsiooni aegse usutunnistuse ja kuidas seda nimetatakse ?
 • Millised kaks olulist raamatut kirjutas Luther ja mis aastal ?
 • Mitu sakramenti on katoliku kirkus ja mitu jättis alles Luther ?
 • Kuidas kutsuti täiskasvanute ristijaid ja kes oli selle liikumise algataja ?
 • Kes olid Sveitsi reformaatorid ja kuidas nimetatakse nende rajatud kirikut ?
 • Milline kuningas pani aluse anglikaani kirikule ?
 • Kes on praegune Roomakatoliku kiriku paavst ?
 • Kes talle eelnes ?
 • Kus ja millal tekkis kristlik fundamentalism ?
 • Kes suri ristil ?
 • Kui Jumal või Jeesus kui inimene ?
 • Miks juudid ei tunnusta Kristust Messiana ?
 • Kes jüngritest tunnistas Jeesuse Kristuseks, seega siis Messiaks ?
 • Mida tähendab sõna "islam" ?
 • Milline usund valitses Muhamedi eelses Araabias ?
 • Milline ingel ilmutas end Muhamedile ?
 • Kuidas kutsuti koobast Mekas ja Mediinas kus Muhamed sai oma ilmutused ?
 • Mis aastal lahkus Muhamed Mekast, kuhu ta läks ja kuidas seda kutsutakse ?
 • Mis aastal Muhamed suri ?
 • Kes sai tema järglasena esimeseks kaliifiks ?
 • Kes oli teine ja kolmas kaliif ?
 • Kes oli neljas kaliif ja kellega ta oli abielus ?
 • Kuidas kutsuti neljanda kaliifi pooldajaid ?
 • Milliseks kaheks peamiseks suunaks lõhenes islam ?
 • Kuidas kutsutakse islami ühiskonda ?
 • Kuidas kutsuvad muslimid "raamatu rahvast" ?
 • Kuidas kutsutakse siiitide iga aastast leinapüha ?
 • Kuidas kutsutakse siiitide varjunud imaami ?
 • Mitmes kaliif lasi ühtse Koraani teksti koostada ja kuidas teda kutsuti ?
 • Kuidas nimetatakse araabia keeles Koraani esimest suurat ?
 • Kuidas nimetatakse kariloomade rituaalset tapmist ?
 • Milliseks kaheks maailmaks jaotab islam kogu maailma ?
 • Kuidas kutsuvad muslimid lubatud toitu ja keelatud toitu ?
 • Kes kirjutasid suured kommentaarid Koraani kohta ?
 • Kuidas nimetatakse Meka suunda ?
 • Kuidas nimetatakse palvetsüklit ?
 • Kuidas nimetatakse palvetsükli erinevaid faase ?
 • Kuidas nimetatakse puhastusrituaali ?
 • Kuidas nimetatakse mosees asuvat kõnepulti ?
 • Milline on Koraani kõrval enamiku muslimite teine pühakiri ?
 • Kuidas nimetatakse prohveti ütlust ?
 • Mitmest osast koosneb iga prohveti ütlus ja kuidas neid nimetatakse araabia keeles ?
 • Kuidas nimetatakse islami müstikat ?
 • Keda peetakse islami müstika prototüübiks ?
 • Kuidas kutsutakse islami õigust ?
 • Kuidas nimetatakse headust ja kurjus araabia keeles ?
 • Kes on islamis kõrgeim seaduse andja ?
 • Kuidas nimetatakse araabia keeles inimese suhteid Jumalaga ja üksteisega ?
 • Kuidas kutsutakse vaimulikku kohtunikku ?
 • Kes on islami juriidiliselt autoriteetseim isik ?
 • Kuidas nimetatakse tema poolt välja antud otsust ?
 • Mitmest osast koosneb sariaat ?
 • Kuidas nimetatakse konkreetsetele juhtumitele kohandatud õigusnorme ?
 • Mitut liiki õigusrikkumisi tunneb islami kriminaalõigus ?
 • Kuidas neid nimetatakse araabia keeles ?
 • Mitme päeva jooksul pärast sündimist tuleb lapsele panna nimi ?
 • Kuidas nimetatakse islamis lunaraha ?
 • Mitu lahutust lubab islam mehel naisele anda enne lõplikku lahkuminekut ?
 • Kuidas kõlab sõna "lahutus" araabia keeles ?
 • Millisel kuuel juhul keelab islam äritsemise ?
 • Kust pärineb mõiste "fundamentalism" ja mida see endast kujutab ?
 • Kuidas nimetatakse poliitilist islamit araabia keeles ?
 • Mis aastal sündis poliitiline islam ja kes selle asutas ?
 • Kuidas nimetatakse araabia keeles usu ja riigi ühtsust ?
 • Mille poolest erineb islamism islamist ?
 • Mis on hinduism ja kuidas seda nimetatakse sanskriti keeles ?
 • Kuidas nimetavad hindud ise oma usku sanskriti keeles ja mida see tähendab ?
 • Kes olid Põhja-Indiasse tunginud rändrahvad, kust nad tulid ja millal ?
 • Milline oli kõige varasem hinduismi vorm ja mis ajavahemikul see levis ?
 • Kuidas kutsuti "Metsaraamatuid" ja "Istungeid" sanskritipäraselt ?
 • Kuidas kõlab "Ma olen brahman" sanskriti keeles ?
 • Mida tähendab " tat tvam asi" ?
 • Kuidas nimetatakse hinduismi vaimse tegevuse põhieesmärki ?
 • Milline seadus mõjutab hinduismis inimese elu ?
 • Kuidas nimetatakse olemasoleva ringkäiku ?
 • Mida tähendab reinkarnatsiooni õpetus ?
 • Mis ajavahemikul levis vanem hinduism ?
 • Kust on see pärit ?
 • Kes on hinduismis kõige looja jumalus ?
 • Kes on tema abikaasa ?
 • Kes on hinduismis loodu alalhoidja jumalus ?
 • Kes on hinduismis nii hävitav kui ka uue looja jumalus ?
 • Kes on tema naised ?
 • Kuidas nimetatakse hinduistlikku jumaluste kolmikut ?
 • Kes oli antropozoomorfne Ganesa ?
 • Kuidas kutsuti mütoloogilist ahvjumalust ?
 • Millal tekkis kaasaegne hinduism ?
 • Kes pani aluse krisnaismile ?
 • Kuidas seda liikumist kutsutakse ?
 • Kuidas nimetatakse hinduismis jumalikku loovat või maagilist väge ?
 • Kuidas nimetatakse sanskriti keeles vägivallatust ?
 • Milline hindu filosoof kirjutas Bhagavadgita filosoofiast ?
 • Kuidas nimetatakse hindu nooruki pühitsemise rituaali sanskriti keeles ?
 • Kuidas nimetatakse teadmist sanskriti keeles ?
 • Kes on Dzainismi rajaja ?
 • Mida kujutab dzainistide sümbol ?
 • Kes rajas sikhismi ?
 • Kus on kirjas sikhide usutunnistus ?
 • Kuidas kutsutakse sikhide pühakirja ?
 • Kuidas nimetatakse sikhide jumalateenistuse kohta (templit) ?
 • Milline oluline sikhidest meeste riietusese ei alga k-tähega ?
 • Kuidas nimetatakse sikhide sümbolit ?
 • Mida tähendab nimi "Buddha" ?
 • Milline on Buddha nimi ja suguvõsa nimi ?
 • Kus pidas Buddha oma esimese jutluse ja kuidas seda nimetatakse ?
 • Kuidas nimetatakse "kolme kalliskivi" ?
 • Kes oli see India kuningas, kes kuulutas sõjad ebakõlbelisteks ?
 • Kuidas nimetatakse täielikku pühitsust saanud munka ?
 • Kes oli eesti tuntuim budist ?
 • Millele langeb budismis pearõhk ?
 • Millisteks suundadeks jaguneb budism ?
 • Kuidas nimetatakse budismis maagilisi jooniseid ?
 • Kuidas nimetatakse Tiibeti rahvausundit ?
 • Kuidas nimetatakse budismi kloosterülikoole ?
 • Milline budismi liik on levinud Jaapanis ?
 • Kes oli see prantslanna, kes uuris Tiibetit ?
 • Mida tähendab satori ?
 • Kes kirjutas teose ida metafüüsikast ?
 • Milline mõiste hiina ja eesti keeles määrab Hiinas religiooni valdkonna ?
 • Milline on Hiina vanima, maagia ja loodususundi elementidega raamatu pealkiri ?
 • Kuidas nimetatakse Hiina kahte ürgalget ?
 • Kuidas nimetatakse nendest kombineeritud sümbolit ?
 • Kuidas kutsuti Hiinas meest, kes on tuntud "vana õpetajana" ?
 • Kuidas kutsuti tema loodud õpetust ?
 • Milline on tema tuntuks saanud raamatu pealkiri ?
 • Kuidas kutsuti Hiinas teist kuulsat filosoofi ?
 • Kuidas kutsuti tema loodud õpetust ?
 • Milline on temale omistatud raamatu pealkiri ?
 • Milline inimene on taoistide ideaaliks ja kuidas see kõlab hiina keeles ?
 • Milliseid inimesi püüdis kasvatada konfutsianism ja kuidas see kõlab hiina keeles ?
 • Millistest inimestest pidid need erinema ja kuidas neid kutsuti hiina keeles ?
 • Mida tähendab Hiina sünkretistlik üldusund ?
 • Millise kahe mõiste vahel teevad hiinlased vahet ?
 • Kuidas nimetati Jaapanis "Riisimehena" tuntud jumalust ?
 • Kuidas kutsuti päikesejumalannat ?
 • Kuidas kutsuti esimest jumalatepaari ?
 • Kes oli jumalus Amaterasu lapselaps ?
 • Kuidas nimetatakse Jaapanis valitsevat kõige vanemat usundit ?
 • Kuidas nimetatakse templi väravaid, mis on ka Jaapanis valitseva usundi sümboliks ?
 • Kuidas nimetatakse templi pühamus asuvat "Jumala ihu ?
 • Kuidas nimetati usundit, mis keelustati ameeriklaste poolt pärast Jaapani kapituleerumist ?
 • Millal hakkas Jaapanis levima budism ja kuidas seda nimetati ?
 • Milline oli Aabrahami poja nimi ?
 • Kuidas kutsuti apostel Paulust enne pöördumist Damaskuse teel ?
 • Kuidas nimetatakse araabia keeles Koraani esimest suurat ?
 • Millisest suuremast eeposest pärineb ,,Bhagavadgita" ?
 • Kuidas nimetatakse muistse Hiina kahte kosmilist ürgjõudu ?
 • Kuidas nimetatakse templi Väravaid, mis on Jaapanis valitseva usundi sümboliks ?
 
Säutsu twitteris
Tallinna Tehnikaülikool
Majandusteaduskond
Rahvusvaheliste suhete instituut
Rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetool
Õppejõud Jüri  Raudsepp , PhD
Religiooniteooria üldmõisted I
1. Mis vahe on kahel mõistel “maailmareligioonid” ja “maailma religioonid ” ? 
Maailmaareligioonid   –   usundid,   mida   pooldavad   üle   100   miljoni   inimese   maailmas   (nt    kristlased
islamiusulised jt)
Maailam religioonide – kõik maailmas eksisteerivad religioonid
2. Millised usundid kuuluvad aabrahamlike religioonide perekonda? 
Judaismkristlus  ja  islam
3. Millisest ladinakeelsest sõnast pärineb mõiste “kultuur”? 
cultura
4.   Missugused   kolm   komponenti   moodustavad   kultuuri   ja   kellelt   see   kultuuri   mõiste   määrang 
pärineb? 
Teadus+ kunst + religioon =kultuur
Pärineb: N. Roerich
5. Milline kultuuri kolmest komponendist on ajas kõige püsivam? 
vaimsed väärtused. Nende allikateks on raamatud, mis on ja jäävad,  kõnelevad  eri keeltes vaimu ühist 
keelt.
6. Nimetage kultuuride jagunemise kolm rühma.
1. Lineaar -aktiivsed kultuurid
2. multi -aktiivsed kultuurid
3. reaktiivsed kultuurid
7. mida tähendab  sakraalne  ja mida tähendab sekulaarne? 
Sakraalne ehk püha on on nähtus,  olend , paik, aeg, ese, tekst vm., mis on oluline, puutumatu, õige, tõene.
Sekulaarne ehk ilmalik
8. Millisteks   alaliikideks  jaguneb  maagia
1.analoogiamaagia-mille   põhimõtteks   on     „võrdne   kutsub   esile   võrdse”-   mingi   tegevuse   või 
sündmuse järeleaimamine kutsub esile ka selle sündmuse ka tegelikult.
2.kontagioosne   maagia-   mille   puhul   arvatakse,   et     eemalseisvat   isikut   on   võimalik   mõjutada 
esemete  varal , mida see isik on puudutanud või omanud.
3. Profülaktiline maagia-mille eesmärgiks on ebasobivat sündmust või nähtust ära hoida.
9. Mida tähendab kvaasimüüt? 
Müüdi sarnane jutustus, mille eesmärgiks võib olla  pilkamine  või mõne asja saamisloo või omaduste 
halvustamine. Nad võivad olla ka moraliseerivad – pedagooglised.
10. Klassifitseerige  müüdid   Karen  Armstrongi järgi.
1.Paleoliitnikum: küttide  mütoloogia  (~20 000 – 8000ekr)
2. Neoliitikum : põllumeeste mütoloogia (~8000-4000 ekr)
3.  Varajased tsivilisatsioonid  (~4000 – 800 ekr)
4. Telgajastu (~800 – 200 ekr)
5. Telgajastujärgne periood (~ 200 ekr – 1500 pkr)
6. Suur läänemaine muutimine (~1500 – 2000 pkr)
11. Mida tähendab “ mütoloogiline  bestiarius?” 
midagi loomalikku, kogumik mütoloogilistest olenditest ja nende liigitamisest
12. Millised on mütoloogilise bestiariuse kolm  põhilist  klassi? 
1
Zoomorfsed olendid, antropozoomorfsed olendid, paradoksmorfsed olendid
13. Defineerige mõistet “usk.” 
*Subjektiivne  tõekspidamine , mis ei vaja mingit objektiivset põhjendust.
*Usk on kindel usaldus selle vastu mida oodatakse ja veendmus selles, mida ei nähta.
14. Nimetage Jumala peamised kolm atribuuti. 
Vägi, kõikteadmine ja majesteetlikkus
15. Kuidas nimetatakse aktiivsest tegevusest loobunud jumalat? 
Deus    otiosus-   ürgjumal,   kes   on   aktiivselt   tegutsenud   loomisel,   siis   aga   loovutuanud   positsiooni   uue 
põlvkonna   jumalale   ja   eemaldunud   kättesaamatusse   kaugusesse.   Teada   austatakse   kuid   kultuslikult 
kummardatakse harva (lõpuaegadel võib aga tagasi tulla)
16. Loetlege uskumuste liigid. 
panteismpolüteism , henoteism, monoteism , deism, teism  ja  ateism .
17. Defineerige mõistet “ kultus .” 
Jumalate või esemete usuline austamine
18. Mida tähendab mõiste “ riitus ?” 
Usuline käitumine. 
Sõnaline  osa: lituriga,  palve
Talituslik osa:  laulatus , ristlus, ohverdamine
19. Kuidas jagunevad riitused? 
1. Apotropailsed riitused ehk tõrje riitused – kurja eemalepeletamiseks
2. Eliminatoorsed riitused ehk eksortism – kurja vaimu väljaajamine
3.   Siirderiitused   –   seotud   inimese   elu   mingi   perioodi   lõppemisega.   Täisealiseks   saamise 
initsiatsiooniriitused.
4. kalendririitused- põlluharijatel viljakusega seotud riitused
5. demineeruvad riitused – patukahetsusriitus
6. ohverdamisriitused
7. pühitsemis- ja needmisriitused
20. Kuidas nimetatakse ladina keeles traditsioonilist ohvri toomise põhimõtet? 
Du ut des – ma annan, et sa annaksid
21. Nimeta ohvri  põhiliigid
1. Anniohver – kink  selleks, et soovitav õnnestuks või tänu millegi õnnestumise eest
2. lepitusohver – ohvritalitus, et ohverdajate ülesastumised saaksid lepitatud
3. konviirohver – osa ohvrist eraldatakse jumalusele või surnule, osa süüakse osavõtjate poolt
4. kummuniooniohver- ühendusohver, kus ohvriaine esindab Jumalat ennast ja ohvriroa ühisel 
söömisel  uuendatakse side Jumala ja koguduse vahel.
22. Mida mõeldakse “ teoloogia ” all? 
Usuteadus , ilmutuses sisaldavate usuliste tõdede mõistusepärane eaduslik ja süstemaatiline  käsitlemine
23. Nimeta teoloogia liigid. 
Inimene võib jumalat tunnetada:
1. Jumala poolt loodu kaudu, mida nim. Naturaalseks teoloogiaks
2. Jumala   endailmutusena   ajaloos,   kuid   ülimalt   Kristuse    isikus ,   mida   nim.   Dogmaatiliseks 
teoloogiaks
3. Jumalat võib tunnetada hinge otsuse kogemusena, mida nim. Müstiliseks teoloogiaks
4. Jumalat võib tunnetada ka teaduse abil, mida nim. Nterdistsiplinaarseks teoloogiaks.  
24. Kes oli Max Müller ? Nimetage tema peamine teos. 
Müller oli esimene, kes inglise keelt kõnelevale maailmale tutvustas maailma usundeid, eestkätt india 
omi.   Müller sidus usundi tekkimise loodusnähtuste personifitseerimisega. See pani aluse tema rajatud 
natuurmütoloogia  koolkonnale  olulisem oli siin päikesega  seonduv solaarne mütoloogia.
„Rigveda” , „Comperative Mytology” 
25. Kes oli Sir Edward Tylor? Nimetage tema peamine teos. 
2
Inglise  antropoloogia  isa. 
„Researches into the  early  history of  Mankind” , „Antropology”
26. Kes oli William James? Nimetage tema peamine teos. 
Pragmatismi   peaesindaja.   Teada   paelus   saksamaa   füüsikaline    psühholoogia    suund. 
Religioonipsühholoogia .  
„Princibles of Psychology”
27. Mida James ütles usu kohta? 
1. Religioon on inimkonna universaalne ja sealjuures normaalne  fenomen .
2. Usuelu  ei kujuta ühtset nähtust, vaid varjeerub suurtes piirides.
3. kõik usundid osutavad transtsendentaalsele maailmale.
28. Kes oli William Smith? Nimetage tema peamine teos. 
Šoti päritolu  heebrea  ja  araabia  keele  professor  ning entsüklopedist. Arendas uut piiblipoliitikat. Teda 
peetakse    moodsa     religioonisotsioloogia    rajajaks.   Viitas   perioodiliste   riituste   tähtsusele   ühiskonna 
konsolideerimiseks. 
„Lectures on the  Religion  of the Semites”
29. Kes oli  Nathan  Söderblom? Nimetage tema peamine teos. 
Rootsi   piiskop  ja   religiooniloolane,   kes  ehitas   silla   võrdleva   usuteaduse   ja  kristliku   teoloogia   vahel. 
Piiblikriitika avastamine.
 „The  Living  God”
30. Kes oli  Rudolf  Otto? Nimetage tema peamine teos. 
Saksa religiooni ajaloo ja  fenomenoloogia  uurija. Huvitus mittekirstlikest usunditest „Püha”
31. Kes oli Sir James Frazer? Nimetage tema peamine teos. 
Avaldas teooria mõtlemises arengust maagilisest  mõtlemisest  üle religioosse mõtlemise kuni teadusliku 
mõtlemiseni. Seda teooriat hiljem ei aktsepeeritud. 
„The  Golden  Bough” ja „ Study  in Magic  and Religion”
32. Kes oli Mircea Eliade? Nimetage tema peamine teos. 
Huvitus Itaalia renessansi filosoofiast. Taasavastas Kreeka filosoofia. Suureks sooviks oli dešifreerida 
kosmoses peitud sõnum. Tugev aimdus  saatuse  poolt ettemääratusse.
„The  Sacred and Profane”, „A History of Religious   Ideas
Religiooniteooria üldmõisted II 
1. Kes kreeka filosoofidest moodustasid klassikaliste filosoofide triaadi? 
PlatonAristoteles , Sokrates
2. Nimetage need kolm peamist probleemi, millega tegeleb filosoofia.
92% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #1 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #2 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #3 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #4 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #5 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #6 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #7 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #8 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #9 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #10 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #11 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #12 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #13 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #14 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #15 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #16 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #17 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #18 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #19 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #20 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #21 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #22 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #23 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #24 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #25 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #26 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #27 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #28 Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused #29
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 29 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-05-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
24 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Liina Kodres Õppematerjali autor

Lisainfo

KÕik kordamisküsimused,üldmõisted I ja II, ürgühiskonna kujunemine, sumeri usund, babüloonia, assüüria, kaanan, loodususundid, judaism I ja II, kristlus I ja II, islam I ja II, Hinduism I ja II, budism, hiina, jaapan, kõike usuneid võrdlev/analüüsiv tabel, eksamiküsimused 2012
üldmõisted , ürgühiskond , sumeri , babüloonia , assüüria , kaanan , loodususund , judaism , kristlus , islam , hinduism , budism , hiina , jaapan , analüüs , religioon

Mõisted

Sisukord

 • Judaism
 • The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief

Teemad

 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Majandusteaduskond
 • Rahvusvaheliste suhete instituut
 • Rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetool
 • Õppejõud Jüri Raudsepp, PhD
 • Religiooniteooria üldmõisted I
 • Mis vahe on kahel mõistel “maailmareligioonid” ja “maailma religioonid” ?
 • Millised usundid kuuluvad aabrahamlike religioonide perekonda?
 • Millisest ladinakeelsest sõnast pärineb mõiste “kultuur”?
 • Missugused kolm komponenti moodustavad kultuuri ja kellelt see kultuuri mõiste määrang
 • pärineb?
 • Milline kultuuri kolmest komponendist on ajas kõige püsivam?
 • Nimetage kultuuride jagunemise kolm rühma
 • mida tähendab sakraalne ja mida tähendab sekulaarne?
 • Millisteks alaliikideks jaguneb maagia?
 • Mida tähendab kvaasimüüt?
 • Klassifitseerige müüdid Karen Armstrongi järgi
 • bestiarius?”
 • kolm põhilist klassi?
 • Defineerige mõistet “usk.”
 • Nimetage Jumala peamised kolm atribuuti
 • Kuidas nimetatakse aktiivsest tegevusest loobunud jumalat?
 • Deus otiosus
 • Loetlege uskumuste liigid
 • Defineerige mõistet “kultus.”
 • Mida tähendab mõiste “riitus?”
 • Kuidas jagunevad riitused?
 • Kuidas nimetatakse ladina keeles traditsioonilist ohvri toomise põhimõtet?
 • Du ut des
 • Nimeta ohvri põhiliigid
 • Mida mõeldakse “teoloogia” all?
 • Nimeta teoloogia liigid
 • Kes oli Max Müller? Nimetage tema peamine teos
 • Kes oli Sir Edward Tylor? Nimetage tema peamine teos
 • Kes oli William James? Nimetage tema peamine teos
 • Mida James ütles usu kohta?
 • Kes oli William Smith? Nimetage tema peamine teos
 • Kes oli Nathan Söderblom? Nimetage tema peamine teos
 • Kes oli Rudolf Otto? Nimetage tema peamine teos
 • Kes oli Sir James Frazer? Nimetage tema peamine teos
 • Kes oli Mircea Eliade? Nimetage tema peamine teos
 • Religiooniteooria üldmõisted II
 • Kes kreeka filosoofidest moodustasid klassikaliste filosoofide triaadi?
 • Nimetage need kolm peamist probleemi, millega tegeleb filosoofia
 • Mida tähendab “metafüüsika” ja kes selle mõiste võttis kasutusele?
 • Mida tähendab empirism ja kes võttis selle mõiste kasutusele?
 • Mida tähendab ratsionalism ja kes võttis selle mõiste kasutusele?
 • Kes filosoofidest moodustavad ratsionalistide triaadi?
 • Kes mõtles välja utilitarismi?
 • Kes rajas sotsialismi?
 • Mida tähendab positivism ja kes selle lõi?
 • Mida tähendab pragmatism ja kes selle lõi?
 • Mida tähendab instrumentalism ja kes selle lõi?
 • Mida tähendab stsientism?
 • Mida tähendab eksistentsialism ja kes sellele panid aluse?
 • Milliseks kaheks alaliigiks jaguneb eksistentsialism?
 • Kes on prantsuse tunnustatuim eksistentsialistlik filosoof ?
 • Millega tegeleb religioonifilosoofia?
 • Kes oli keskaja tunnustatuim katoliiklik religioonifilosoof ?
 • Nimeta tema põhiteos
 • Keda filosoofidest peetakse saksa klassikalise idealistliku filosoofia esimeseks ja teiseks
 • alussambaks?
 • Kes oli saksa tuntuim religioonifilosoof?
 • Kes oli taani tuntuim religioonifilosoof?
 • Mida ütles Jumal oma olemuse kohta Moosesele?
 • Kes panid aluse sotsioloogiale?
 • Kes oli Max Weber?
 • Mida tähenda religioonisotsioloogia?
 • Mida tähendab sotsiaalne fragmentatsioon?
 • Kes on tuntuim ameerika religioonipsühholoog?
 • Mida tähendab noosfäär ja kes võttis selle nimetuse kasutusele?
 • Mida tähendab mõiste “arheotüüp” ja kes võttis selle kasutusele?
 • Kuidas nimetas Sigmund Freud usku?
 • Kes ameerika psühholoogidest on käsitlenud omamise ja olemise probleemi?
 • Millega tegeleb religioonifenomenoloogia?
 • Mida tähendab mõiste “numinoosne?”
 • Kes on religioonifenomenoloogia rajaja?
 • Millega tegeleb religiooniantropoloogia?
 • Nimetage viis religiooniantropoloogilist aspekt
 • Protoloogiline aspekt – tunnistab inimese loomist
 • Mida tähendab sekulaarne humanism?
 • Kes avastas galaktikate punanihke? Mida see tähendab?
 • Mida tähendab singulaarsus?
 • Mis on reliktkiirgus ja kes selle avastasid?
 • Kui vana on universum?
 • Kirjeldage Suurele Paugule (Big Bang) järgnenud sündmusi
 • Mida tähendab kosmilise evolutsiooni printsiip?
 • Mida tähendab kosmiline antroopsusprintsiip ja kes selle formuleeris?
 • Kes juhtis Inimese Genoomi Projekti ja mis on ta populaarse raamatu pealkiri?
 • Ürgühiskonna kujunemine
 • Nimeta varase inimese kolm arenguetappi
 • Homo habilis, homo erectus ja homo sapiens
 • Mitmeks järguks ajaliselt jaguneb paleoliitikum?
 • Homo habilis
 • Homo erectus
 • Homo sapiens
 • Milliseid kultuure eristab paleoliitikumis Gabriél Mortillet?
 • Acheul
 • Millal algas ja millal lõppes neoliitikum?
 • Millal toimus neoliitiline revolutsioon ja mida see tähendab?
 • neoliitiline revolutsioon
 • Millal võis hakata kujunema Homo religiosus?
 • Mida tähendab Homo necans?
 • Kirjelda Elman Service inimühiskonna arengu klassifikatsiooni
 • Salk
 • tribe

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

20
docx
19
docx
990
pdf
343
pdf
477
pdf
110
doc
168
doc
0
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto