Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 (1)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • Milliseid kaupu toota ?
 • Kui kellegi jaoks vajalikud kaubad ?
 • Kellele toota? haakub esimese küsimusega ­ mida toota ?
 • Miks nõutav kogus kasvab, kui kauba hind langeb ?
 • Kuidas turu tasakaal kujuneb ?
 • Kui kaua selline tootlikkuse tõus kestab ?
 • Milline on kuluarvestuse eesmärk ettevõttes ?
 • Mis liiki kulud meil ettevõttes tekivad ?
 • Kus kohas ettevõttes kulud tekivad ?
 • Millega seoses kulusid teeme ja kuidas üldkulud jaotuvad kulukandjate vahel ?
 • Mida ei loeta ettevõtluse tuluks ?
 • Mida ei loeta ettevõtluse kuludeks ?
 • Millal tasutakse tulumaksu avansilisi makseid ?
 • Kui suur on tulumaksu avansiline makse ?
 • Millal ei pea FIE tulumaksu avansilisi makseid maksma ?
1 MIKRO-MAKRO
1.1 Mikroökonoomika uurimissuund ja tähtsus.
Mikroökonoomika uurib, kuidas kodumajapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappivate
ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu või kasumit.
1.2 Majanduse põhiküsimused
Iga ühiskonna ressursid on piiratud ja see ei sõltu ei ühiskonna arengutasemest ega ka valitsevast ühiskonna
korraldusest. Iga majandussüsteem peab enda jaoks lahendama kolm põhiküsimust: mida toota, missuguseid
tootmistegureid kasutada ja kuidas toodetuid hüviseid jaotada.
Peaaegu igat hüvist saab toota erinevatel viisidel, milline neist valida sõltub taotletavast efektiivsusest.
Harilikult mõeldakse efektiivsuse all tootmise efektiivsust. Majandusteadlased kasutavad sageli aga mõistet
majanduslik efektiivsus. Majanduslikust efektiivsusest saame rääkida siis, kui ei ole võimalik suurendada
ühegi inimese heaolu, vähendamata samal ajal mõne teise inimese heaolu. Selline efektiivsuse määratlemine
on majandusteaduses tuntud Pareto efektiivsusena.
Selleks, et suurendada ühtede hüviste tootmist, vähendamata samal ajal teiste hüviste tootmist, peab
suurenema tootmise potentsiaal, mida saab tõsta suurendades investeeringuid tootmisse. Küsimusega kuidas
toota seondub ka ühiskondlik tööjaotus, mis põhineb suhtelisel eelisel. Suhteline eelis on võime toota kaupu
väiksema alternatiivkuluga Suhtelise eelise mõiste pärineb algselt kaubandusteooriast, kuid seda on viimasel
ajal laiendatud ka majanduse teistele valdkondadele. Tulenevalt suhtelisest eelisest peaks iga inimene
töötama seal, kus tema töö annab parima tulemuse. Seepärast ongi spetsialiseerumine majanduslikult väga
otstarbekas.
Toodetud hüviste jaotamise teeb vajalikuks ühiskondlik tööjaotus. Niikaua, kui eksisteerib võimalus
hüviseid vahetada, ilma, et ühe inimese heaolu suureneks teise inimese arvel, räägitakse efektiivsest
vahetusest. Seega võib vahetus olla efektiivne tingimustes, kus hüviste summaarne hulk jääb samaks.
Jaotusest sõltub tootmisressursside pakkumine. Inimeste põhiliseks sissetulekuallikaks on tulu, mida nad
saavad tootmistegurite müügist. Kui jaotus on ebaefektiivne, siis vähenevad inimeste töömotivatsioon või
ettevõtluse stiimulid. Selle tagajärjel võib väheneda aga tootmisressursside pakkumine.
Kõrvuti jaotuse efektiivsusega kerkib alati üles ka jaotuse õigluse küsimus. Siin on arvamusi mitmeid. Ühe
võimaluse kohaselt on jaotus õiglane siis, kui kõik saavad võrdse osa toodetud hüvisest. Teise võimaluse
kohaselt tuleks inimestele garanteerida minimaalne vajalik tulutase ning ülejäänu jaotada juba teistel alustel.
On ka arvamusi, et osa hüvistest tuleks jaotada inimeste vahel võrdselt ning samal ajal teine osa hüvistest
võib olla jaotatud mittevõrdselt. Alternatiivse lähenemisviisi korral oleks põhitähelepanu pööratud võrdsete
võimaluste loomisele, mitte aga tulu võrdsele jaotusele. Efektiivsuse ja õigluse omavaheline kõrvutamine on
siiski komplitseeritud, sest efektiivsust saab majandusliku analüüsi kaudu mõõta, õigluse mõõtmiseks vastav
kriteerium aga puudub.
1.2.1 Milliseid kaupu toota?
Toota tuleb neid kaupu, mida tarbijad vajavad st seda mida tarbija vajadusi rahuldaks ja mille eest ta oleks
nõus tasuma.(kaupu mille järele on nõudlust, mitte selliseid mille müügiga kahjumisse jääks. Kuidas toota:
ettevõtja peab leidma enda jaoks kõige sobivama ressursside kombinatsiooni. Kellele toota: ettevõtja peab
enda jaoks selgeks tegema tarbijaskonna kellele ta tahab toota ja vastavalt sellele käituma.(hind, kvaliteet).
Kui ressursid on piiratud ja alternatiive palju, peab iga ettevõtja-ärimees teadma, mida ta oma vahenditega
peale hakkab. Sama kehtib riigi kui terviku kohta. Valikut tehes tuleb majandamise viisist või ühiskondlikust
korraldusest hoolimata mõlemal vastata kolmele põhilisele küsimusele.
1
1.2.2 Mida toota?
See küsimus on ettevõtte seisukohalt elulise tähtsusega. Kõige lihtsam vastus kõlab nii: toota tuleb neid
kaupu ja teenuseid, mida tarbija või ühiskond vajab, s.t. mis rahuldaksid tarbija mingit vajadust ja mille eest
ta on nõus maksma. Turule, mida ei piira mingid välised jõud (näiteks poliitikute suva), ilmuvad just need
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #1 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #2 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #3 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #4 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #5 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #6 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #7 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #8 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #9 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #10 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #11 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #12 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #13 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #14 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #15 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #16 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #17 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #18 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #19 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #20 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #21 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #22 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #23 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #24 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #25 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #26 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #27 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #28 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #29 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #30 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #31 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #32 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #33 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #34 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #35 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #36 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #37 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #38 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #39 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #40 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #41 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #42 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #43 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #44 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #45 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #46 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #47 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #48 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #49 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #50 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #51 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #52 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #53 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #54 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #55 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #56 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #57 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #58 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #59 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #60 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #61 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #62 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #63 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #64 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #65 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #66 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #67 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #68 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #69 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #70 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #71 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #72 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #73 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #74 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #75 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #76 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #77 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #78 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #79 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #80 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #81 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #82 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #83 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #84 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #85 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #86 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #87 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #88 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #89 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #90 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #91 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #92 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #93 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #94 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #95 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #96 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #97 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #98 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #99 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #100 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #101 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #102 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #103 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #104 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #105 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #106 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #107 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #108 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #109 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #110 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #111 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #112 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #113 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #114 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #115 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #116 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #117 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #118 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #119 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #120 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #121 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #122 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #123 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #124 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #125 Lõpueksami küsimused ja vastused 2008 #126
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 126 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-02-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
486 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Rainer Tok Õppematerjali autor

Lisainfo

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)
finantsjuhtimine

Mõisted

suhteline eelis, võimaluse kohaselt, tööjõud, loodusressurssideks, majandusteaduslikus terminoloogias, kapitaliressursside, tootmise sisendiks, sisenditegurite ülesandeks, tootmisvõimaluste kõver, majandusteaduse uurimisobjektiks, normatiivne analüüs, endogeensed muutujad, eksogeensed muutujad, voog, hüpoteesi näol, internetiturust, nõudlus, nõudlusseaduse kohaselt, või palju, ostuvaliku tegemine, riist, hinna langusel, vastupidine mõju, esimese puhul, turu tasakaal, maksimumhind, miinimumhind, 18 nõudluse, 1 nõudluse, esialgsest tasakaalupunktist, 19 nõudluse, kogutulu, asenduskaupade rohkus, hüvise tähtsus, kasulikkuse mõistet, snobismiefekti toime, demonstratsiooni, nimetatud efektid, ükskõiksuskõverad, asenduse piirmäär, hulgast y, inferioorsetel kaupadel, tarbija valik, omataoliste seas, piirkasulikkuse teooria, kasulikkuse mõiste, lisaks sellele, tootmisfunktsioon, isokvant, piirprodukt, antud produkt, muutuvkuludeks, amortisatsiooni arvutamiseks, lühiperiood, lühiperioodi kulukõverad, püsivkulu lühiajas, vaadeldes muutuv, regressiivne kulukõver, pikaajaliselt, mittetäielik konkurents, monopol, monopolidel, peamine puudus, monopolistlik konkurents, oligopol, oligopsel turul, monopson, hinnaliider, kasumi maksimeerimine, tööturg, tööjõud, tööjõuturg, tööjõu pakkumine, tööjõu nõudlus, kapitaliturg, aktsia, obligatsioon, arenenud väärtpaberiturul, optsioon, olemuselt, maaturg, üro andmetel, juba praegu, aatomienergeetika puhul, üheks põhjuseks, igas riigis, gini koefitsient, makroökonoomika uurimisobjektiks, investeerimiskulutused, mõõdavad investeerimis, residendid, 39 tulude, arenenud ühiskonnale, keskkonna saastatus, paljudes riikides, tarbija ostukorv, majandustsükkel, pikemat tsüklit, eratarbimis, netoeksport, isiklik tarbimine, tarbimisfunktsioon, investeeringud, tootmislik tarbimine, investeeringud, investeeringud, samasugune, investeeringud, investeeringute aluseks, kogupakkumiseks, kogupakkumise näitajaks, kogupakkumise kõver, kogupakkumise puhul, horisontaalset lõiku, tootmisressursside alakoormatus, poliitikud, keynesi väitel, pakkumise šokiks, tööpuuduse määr, üksikisiku seisukohalt, siirdetöötuse korral, tööturupoliitika rõhud, teiseks põhjuseks, hädaabitööd, inflatsioon, ameerika põhja, 2 varjatud, ratsionaalsed ootused, isegi 3, 2 jooksev, hindade külmutamine, enam levinumad, ostukorvi, reaaltulu säilitada, inflatsiooni ohjeldamist, klassikaliselt, inflatsioon, valitsuse ostud, maksusüsteemil, neutraalsus, suunatus, vältimine, võrdsuse määratlemisel, horisontaalne võrdsus, vertikaalne võrdsus, kaudsed maksud, majandusteadlaste arvates, maksukorralduse stabiilsus, oluline mõjutaja, seadusandjad, raha ise, raha säästufunktsioon, rahaturg, rahaturud, rahapakkumise kujundamisel, finantsvahendaja, diskontomäär, sissetulekutelt, riigivõlg, maksud, maj, põlmaj, põlmaj, reservide olemasolu, ev seisukohalt, reformid, tootmissisenditeks, aktiivsed sisendid, algseteks teguriteks, lihtne taastootmine, laiendatud taastootmine, ressursid, põllumajanduse bioressursid, maa kasutamine, tööjõuressursid, mehed 16, tehnilised ressursid, materiaalsed ressursid, valmistoodangule järk, käibevara, tootmisvarud, lõpetamata toodang, taastootmisteooria, hüvitamine uutega, põllumajanduse ostuvõime, kapital, tööväärtusteooria järgi, turuväärtusteooria järgi, kapital, kapitali väärtus, kapital, põhikapital, kapitaliprotsent, majandusarvestus, o kulu, väljaminekud, käitiskulu, tootmiskulu, alternatiivkulu, kogukulu, piirprodukt, progressiivne kulukõver, rahaline sissetulek, puhastulu, kaubalisuse näitaja, kaasnev toodang, kõrvaltoodang, kogutoodang, majandamise lähtealuseks, ostuvõime, intensiivistamise võimalused, loomakasvatuses, naturaal, horisontaalne integratsioon, efektiivsusteooria olemus, tootmisvõimaluste kõveraks, suhted tegur, suhted toodang, max, tehn efekt, maj efektiivsus, efek, tehnoloogiaefekt, ressursid, taimekasvatuses, teaduslik uurimistöö, masinatööl, tõhusus, näitajates, tootmistehnoloogia, taimekasvatuses, töötahe, töövõime, tööoskus, tööjõudlus, tööviljakus, meetodi puuduseks, ajafond, töö intensiivsus, töö kvaliteet, kogutulu kaudu, vararentaablus, kattetulu, uurimine tootmis, selgitatakse milliseks, kusjuures aluseks, investeerimine, investeerimine kitsamalt, puhasinvesteering, laenukulu, tasuvuse uuring, lõpetav rahavoog, baasrahavoog, võimaluste valikul, kasumiindeks, sisemine rentaablus, investeeringu piirefektiivsus, eelarvestamise otsus, invest, kultuuride viljelemine, väärinduhind, müügihind, taimekaitse, raamatupidamisbilanss, summade kokkuvõtet, kontodevahelisi seoseid, aktiva, liigitusaluseks, liigitusaluseks, liigitusaluseks, liigitusaluseks, kontraarsel kontol, kontrapassiva konto, üksikud tulu, püsivkontod, sünteetilisteks kontodeks, analüütilisteks kontodeks, deebeti, lihtkirjendis, kahekordne kirjendamine, raamatupidamiskohustuslane, raamatupidamislausend alg, milledes, avansi, raamatupidamise sise, majandusarvestus, finantsarvestus, juhtimisarvestus, raamatupidamise seadusega, suurendavad rk, raamatupidamise sise, auditeerimise kohustus, auditeerimise õigus, kolmest näitajast, bilanss, raamatupidamise sise, lausend, hindamise aluseks, põllumajanduslik toodang, põllumajandustoodang, pm min, loomade massi, müümisel, muu väljaminek, arvestusleht, häda, diskont, põhiv, palga mõiste, palga arvut, puhkuse arvestamiseks, tulu selgitamine, kuluarvestus, muutuvkulud, juhtkond, palgakulud astmelis, otsekulud, liigitamise alused, tootegrupi puhul, juhtimisotsuste vastuvõtmisel, olulised kulud, kontrollitav, kulukohtade arvestus, perioodkulukandja, peamised ülesanded, peamine vajadus, kulukäitur, mahupõhised käiturid, nüüdisaja tootmises, turustuskulude kasv, finantskulude kasv, eelarved, eelduseks, otsustamise eesmärgil, lisaks eelnevale, ettevõtte struktuur, detsentraliseerimise käigus, planeerimis, planeerimis, tasakaalupunkti mahtu, jääktulumäär, vastutuspõhine arvestus, vastutuspõhine arvestus, vastutuskeskus, planeerimine, võtmesõna, planeerimine, retrograadne planeerimine, progressiivne planeerimine, vastassuunaline planeerimine, eelarvestamine, prognoosimine, projekteerimine, eelarvevalem, vastutuskeskustest, ettenähtud arvnäitajatest, plaani taga, analüüsi tulemused, päevaaruannetena, tasutud rendi, fie, kassaraamatus, ülejäänud kontodel, mobiiltelefonist, maksumaksja, rahavoog, maksuobjekt, fie, maksuametil, fie

Sisukord

 • MIKRO-MAKRO
 • Mikroökonoomika uurimissuund ja tähtsus
 • Majanduse põhiküsimused
 • Milliseid kaupu toota?
 • Mida toota?
 • Kuidas toota?
 • Kellele toota?
 • Ressursside piiratus ühiskonnas
 • Alternatiivkulud majanduses
 • Tootmistegurid ja tootmissisendid
 • Tootmise sisend
 • Tootmisvõimaluste kõver
 • Majandussüsteemid ühiskonnas
 • Traditsiooniline majandus
 • Plaanimajandus
 • Turumajandus
 • Segamajandus
 • Majandusanalüüsi meetodid ja vahendid
 • Normatiivne analüüs
 • Definitsioonid
 • Eeldusi
 • Hüpoteesi
 • Majandusmudeleid võib väljendada verbaalselt, matemaatiliselt või graafiliselt
 • Turg ja selle olemus
 • Konkurentsist lähtuvalt võib eristada järgmisi turutüüpe
 • Nõudlusseadus ja nõudlus
 • Nõudlus
 • Nõudlusseaduse
 • Tarbija rahulolu ja selle muutumine (piirkasulikkus)
 • Nõudluse mõjurid
 • Tarbijate sissetulek
 • Teiste kaupade hinnad
 • Tarbijate ootuste
 • Tarbijate arv
 • Tarbijate maitsest ja eelistus
 • Sissetuleku ja asendusefekti mõju tarbijale
 • Pakkumine ja pakkumisseadus
 • Pakkumine
 • Pakkumist mõjutavad tegurid
 • Tehnoloogilise tase
 • Vajalike ressursside hind
 • Alternatiivseteks kaubad
 • Tootjate ootused
 • Tootjate arvust
 • Turu tasakaal
 • Maksimum – ja miinimumhinnad
 • Nõudluse – ja pakkumise dünaamika
 • Nõudluse – ja pakkumise dünaamika e ämblikuvõrguteooria
 • Turu tasakaaluhind ja -kogus
 • Nõudluse – ja pakkumise elastsus
 • Nõudluse hinnaelastsus
 • Nõudluse elastsuse mõjurid
 • Pakkumise hinnaelastsus
 • Kasulikkuse teooriad
 • Ükskõiksuskõverad tootmises
 • Tarbimise optimeerimine
 • Tarbimise tasakaal ja eelarvejoon
 • Sissetuleku-tarbimise kõver
 • Engeli kõver
 • Tarbija valikuteooria rakendusi
 • Tarbija valik
 • Piirkasulikkuse teooria
 • Kasulikkus
 • Kogukasulikkus TU
 • Piirkasulikkus e marginaalkasulikkus MU
 • Kahaneva piirkasulikkuse seadus
 • Tootmisfunktsioon ja ressursside jaotus tootmises
 • Ressursside jaotus
 • Mastaabiefekt ja isokvant
 • Kahaneva piirtoodangu seadus
 • Kulude kujunemine tootmises
 • Tootmiskulude liigitus
 • Kulukõverad lühi - ja pikal perioodil
 • Lühiperiood
 • Pikk periood
 • Kulukõverate analüüsil
 • Lühiperioodi kulukõverad
 • Püsivkulu lühiajas
 • Pika perioodi kulukõverad
 • Regressiivne kulukõver
 • Optimaalne tootmismaht
 • Erinevate turutüüpide tunnusjooned
 • Täielik konkurents
 • Mittetäielik konkurents
 • Monopol
 • Monopolistlik konkurents
 • Oligopol
 • Oligopol
 • Monson ja oligopson
 • Monopson
 • Kasumi maksimeerimine ja kahjumi minimeerimine erinevate turutüüpide puhul
 • Ressursiturud majanduses
 • Tööturg
 • Kapital
 • Kapitaliturg
 • Riigi osa majanduses
 • Hinnamehhanism ja efektiivsus
 • Riigi funktsioonid
 • Sissetulekute jaotumine
 • Makroökonoomika uurimissuund
 • Riigi majanduslikud funktsioonid
 • Rahvuslik koguprodukt ja selle mõõtmine
 • Kogutoodang
 • Rahvuslik koguprodukt
 • Kapitali kogumahutus
 • Ekspordis
 • Impordis
 • Tulude – kulude ringkäik majanduses
 • Majanduses toimub pidev tulude-kulude ringkäik
 • Majanduslik heaolu riigis
 • Makroökonoomilised hinnaindeksid
 • tarbijahinnaindeks
 • SKP deflaator
 • tööstustoodangu tootjahinnaindeks
 • ehitushinnaindeks
 • ekspordihinnaindeks
 • impordihinnaindeks
 • Majandustsüklid
 • üldjuhul on selleks majanduskasv) ajas korduvaid perioodilisi kõikumisi
 • Riigi kogunõudlus ja selle muutumine
 • Keynesi rist, tarbimise – ja säästmise funktsioon
 • Investeerimine majanduses
 • Otsus selle kohta, kas investeerida või mitte sõltub kahest asjaolust
 • Investeeringunõudlust mõjutab
 • Riigi kogupakkumine ja selle muutumine
 • Põhilisteks kogutoodangut mõjutavateks teguriteks on
 • Kogupakkumise kõver
 • Rahvuslik tasakaal ja selle kujunemine
 • Pakkumise šokk
 • Tööhõive ja töötus majanduses
 • Töötuse liigid
 • Eesti Vabariigi praegune tööturupoliitika
 • Aktiivse tööturupoliitika
 • Inflatsioon ja selle tekkimise põhjused
 • Inflatsioon väljendab
 • Inflatsiooni liigid
 • Avalik inflatsioon
 • Varjatud e. allasurutud inflatsioon
 • Nõudlusinflatsioon
 • Pakkumis- (kulu-) inflatsiooni
 • Palga- ja hinnainflatsioon
 • Siirdeinflatsioon
 • Maksuinflatsioon
 • Majandusootuste inflatsioon
 • Struktuurne inflatsioon
 • Roomava inflatsiooni
 • Jooksev ehk galopeeriv inflatsiooni
 • Hüperinflatsioon
 • Inflatsioonispiraal
 • Inflatsiooni mõõtmine
 • Tarbijahinnaindeks
 • Tootjahinnaindeks
 • Täielik hinnaindeks
 • Inflatsiooni majanduslikud tagajärjed
 • Soodne mõju
 • Negatiivne mõju
 • Inflatsiooni ohjeldamine
 • Deflatsiooni
 • Devalvatsioon
 • Indekseerimine
 • Annulleerimine
 • Phillipsi kõver lühi- ja pikaajalises käsitluses
 • Lühiperioodi Phillipsi kõver
 • Pikaajaline Phillipsi kõver
 • Riigi fiskaalpoliitika
 • Fiskaal e eelarvepoliitika
 • Valitsuse kulutused
 • Maksud ja maksustamine
 • Üldine liigitus
 • Liigitus vastavalt kehtestamise korrale ja kehtivuse territooriumile
 • Majandustsükkel ja eelarvepoliitika Eelarvepoliitika põhieesmärk
 • Eelarvepoliitika tulemuslikkus
 • Raha olemus ja funktsioonid Raha
 • Funktsioonid
 • Rahapakkumine
 • Raha pakkumine
 • Rahanõudlus
 • Pakutud ja nõutud raha
 • Rahapakkumise vähenemine loob rahaturul ajutise rahapuuduse, majapidamised ja firmad püüavad
 • %määra. Kõrgem %määr aga viib selleni, et raha hulk, mida inimesed tahavad hoida sularahana
 • Rahapakkumise kujunemisele avaldavad mõju
 • Rahapoliitika
 • Finantsvahendajad ja keskpank
 • Finantsvahendaja
 • Keskpank
 • Raha ja krediidipoliitika
 • Keskpank reguleerib raha pakkumist
 • Avaliku
 • Tulud
 • Eelarve defitsiit= valitsuse kulud-valitsuse tulud
 • Nõuded riigi eelarvele
 • PÕLLUMAJANDUS ÖKONOOMIKA
 • Põllumajanduse funktsioonid
 • Turukitsendused
 • Tootmiskitsendustena
 • Tootmiskitsendused
 • Tootmist võib vaadelda ka järgnevatest aspektidest
 • Tootmissisenditeks on maa, töö ja kapital
 • Tootmisprotsessi tegurid jaotatakse ka
 • Toodetud e tuletatud teguriks
 • Lihtne taastootmine
 • Laiendatud taastootmine
 • Ressursid
 • Loodusressursid
 • Põllumajanduse bioressursid
 • Produktiivvahenditeks
 • Maa iseärasused
 • Tööjõuressursid
 • Tööjõuressursse mõjutavad
 • Tööjõu kvaliteedi moodustavad
 • Tehnilised ressursid
 • Tehnika
 • Ehitised
 • Materiaalsed ressursid
 • Tööjõud kasutab töövahendit mõjutab tööobjekti = toodang
 • Põllumajanduses: tööjõud→ töövahend → produktiivvahend → tööobjekt = toodang
 • Põhivarade
 • Põhivarafondi
 • Põhivarade naturaal-esemeline kooseis
 • Põhivarade liigitus tootmisprotsessist osavõtu järgi
 • Põhivarade üksikute rühmade vahelist suhet nimetatakse nende struktuuriks, jaguneb
 • Tootmise põhivarad
 • Tootmisvälised põhivarad
 • Ettevõtte põhikapitali
 • Käibevara
 • Ettevõtte käibevarafondi e käibefondi moodustavad
 • Käibevara struktuur
 • Taastootmisteooria
 • Põhivarade taastootmise protsessis
 • Kapitaalmahutuste
 • Põhivarade taastootmise rahaliste vahendite allikateks on
 • omavahendid
 • välisvahendid
 • Ostujõud e ostuvõime
 • Põllumajanduse ostuvõime
 • Tööjõu taastootmise
 • Tööjõudu taastoodetakse (asendatakse) loomulikul kujul
 • Tööjõudu taastoodetakse väärtuselises vormis
 • Kapital
 • Tööväärtusteooria järgi
 • Turuväärtusteooria
 • Kapitali tunnused (turumajandusteoorias)
 • Kapital esineb oma ringkäigus
 • Kapital esineb oma ringkäigus: rahakapital→tootlik kapital→kaupkapital→rahakapital
 • Põhikapital
 • Käibekapital
 • Kapitali hinna aluseks
 • Kulud
 • Majandusarvestus
 • Finantsarvestus
 • Ettevõtte sisearvestuse, s.o kulu- ja juhtimisarvestuse
 • Väljamaksed
 • Väljaminekud
 • Kulud
 • Käitiskulu
 • Tootmiskulu
 • Alternatiivkulu
 • Kogukulu
 • Keskmine kulu e kulu tooteühiku kohta e ühikkulu
 • Piirprodukt
 • Piirkulu
 • Piirtulu
 • Kulude liigitamine
 • Kogukulu (TC)
 • Lühiperioodi kulukõverad
 • Muutuvkulud kogukuluna lühiajas
 • Muutuvkulud ühikkuluna on lühiajas
 • Püsivkulud ühikkuluna lühiajas
 • Püsivate ja muutuvate kulude käsitlemisel ühikkuludena
 • Pikaperioodi kulukõverad
 • Progressiivne kulukõver
 • Püsivkulud kogukuluna pikal perioodil
 • Muutuv ja püsivkulude ühikkuluna pikal perioodil
 • Püsivkulud ühikkuluna pikal perioodil
 • Rahaline sissetulek
 • Sissetulek e laekumiskäive e sissetulekukäive e laekumine
 • Kogutulu- palgakulu =puhastulu
 • Puhastulu- maksud =puhaskasum e kogutoodangu väärtus- käitiskulud = puhastoodang (puhastulu)
 • Kogutoodangu väärtus –tootmiskulu(käitiskulud+kapitali%nõudlus) = puhaskasum
 • Kogutoodangu väärtus – muutuvkulud = kattetulu
 • Kaubalisuse näitaja
 • Põhitoodanguks
 • Kaasnev toodang
 • Kõrvaltoodang
 • Kogutoodang
 • Põllumajanduse kogutoodangu
 • Käibe rentaablus= realiseerimis kasum/realiseerimis netokäive *100 %
 • Vara rentaablus = puhaskasum/aastakeskmine koguvara*100 %
 • Kulurentaablus = kasum/müüdud kaupade kulu *100 %
 • Tulukuse koef (indeks) = kogutulu/palganõudlus+kapitali % nõudlus
 • Kattetulu = kogutoodangu väärtus-muutuvkulud
 • Kapitali tulu = tulukuse indeks * kapitali % nõudlus
 • Töötulu = tulukuse indeks * palganõudlus
 • Tootmiskulu indeks = tootmiskulud/kogutoodang
 • Kaubalisus
 • Põllumajanduse ostuvõime
 • Intensiivne tee
 • Ekstensiivne tee
 • Tootmise kontsentreerimise olemus
 • Tootmise kontsentreerimise tulemus
 • Kontsentreerumise tegurid
 • Kontsentreerimisprotsessi
 • Kontsentreerimise protsessi iseloomustavad näitajad
 • Tootmise kontsentreerimise kirjeldus
 • Tootmise intensiivistamise põhiolemus
 • Pm tootmise intensiivistamine
 • Maj. mõttes
 • näitajad
 • näitajad
 • Intensiivsustaseme erinäitajad maaviljeluses on
 • Spetsialiseerumine on
 • Spetsialiseerimise
 • *territoriaalne
 • *haruline
 • *majandiline (ettevõttesisene)
 • Majandi spetsialiseerimist võib kindlaks määrata
 • Spetsialiseerumist mõjutavad tegurid
 • Tootmise integreerivad tegurid
 • Efektiivsusteooria olemus
 • Efektiivsusteooria selgitab
 • Efektiivsuse
 • Väheneva tootlikkuse seadus
 • Tehniline efektiivsus
 • Tehn.efekt=P/(K,T,M)
 • Majanduslik efektiivsus
 • Sotsiaalne efektiivsus
 • Keskkonna efektiivsus
 • Tehnoloogiaefekt
 • O L
 • Joonis
 • Joonis
 • Mastaabiefekt
 • Joonis:Püsiv mastaabiefekt
 • Joonis:Kasvav mastaabiefekt
 • Joonis:Kahanev mastaabiefekt
 • Struktuuriefekt
 • Laiemas mõistes
 • Kitsamas mõistes
 • Teguritootlikkus =
 • Osatootlikkus =
 • Kogutootlikkus =
 • väljund sünteetilistes ühikutes
 • Võrreldav efektiivsus =
 • Suhteline efektiivsus
 • Summaarne enamsaak (SE)
 • Astmeline enamsaak (AE)
 • Keskmine enamsaak (KE)
 • püsiv tootlikkus
 • N-väetisi toimeaines (kg/ha)
 • kahanev tootlikkus
 • kasvav tootlikkus
 • Väetiste üldefektiivsuse
 • Väetiste keskmine efektiivsus
 • Saagifunktsioon
 • bx-cx
 • Majanduslikult optimaalne väetisnorm
 • Väetiste majandusliku efektiivsuse
 • Pestitsiitide efektiivsust
 • Söödakultuuride majandusliku efektiivsuse
 • Söötade üldefektiivsuse
 • =P/sü
 • Sööda erikulu
 • =sü/P
 • Söötade kasutamise rentaabluse arvutamise 2 meetodit
 • Põllumajanduse mehhaniseerimise arengustrateegia
 • Tehnika kasutamise efektiivsus
 • Uute nüüdisaegsete põllumajandusmasinate ja –tehnoloogiate juurutamisega kaasnevad järgmised
 • Töö efektiivsuse näitajateks on
 • Tööjõudlus
 • Tööviljakus
 • Tööviljakus ( T
 • Naturaalne
 • Väärtuseline
 • *Tööviljakuse hindamise alused ja põhinõuded *
 • Tööviljakuse hindamine peab olema
 • Toodangut rohkendavate tegurite
 • Töökulutusi vähendavad tegurid
 • Ajafond
 • Töö optimaalne aeg
 • Töö intensiivsus
 • Töö kvaliteet
 • Tootmise
 • Tootmise terviklik e koguefektiivsus
 • Tootmistulemusi hinnatakse
 • Kogutulu tootmistulemuste hindamisel on mõnevõrra laiem tähtsus kui toodangul, sest
 • Efektiivsusnäitajate süsteem
 • Kasumist
 • Vararentaablus
 • Põllumajanduses rakendatud tootmisressursid
 • Tootmisressurssidega seotud efektiivsuse näitajad
 • tööviljakus e tootlikkus (P/T)
 • vara e fonditoolus (P/F)
 • haritava maa tootlikkus (P/M)
 • varamahukus (F/P)
 • Tootmise efektiivsuse näitaja omahind ja ta pöördsuurus
 • toodangu hulk tootmiskulude ühiku kohta (P/C)
 • kasum ühe töötaja kohta (c/T)
 • vara e fondirentaablus (c/F)
 • kasum maaühiku kohta e maarentaablus (m/M)
 • tootmiskulude rentaablus (m/C)
 • kogutoodangu väärtus (
 • Kattetulu
 • Konjunktuur
 • Konjunktuuri
 • Võrreldava ja suhtelise tasuvuse põhimõte
 • Investeerimine
 • Reaalinvesteering
 • Finants- e portfelliinvesteering
 • Mitteainelised investeeringud
 • Investeerimine kitsamalt
 • Koguinvesteeringu moodustavad
 • Puhasinvesteering
 • PUHASINVESTEERING (
 • Negatiivne
 • Investeeringute tulu
 • Investeeringute kulu
 • Laenukulu
 • Invest otsuseid mõjut tegurid
 • Investeeringute rahaallikad
 • Investeeringuprojektide hindamine teostatavuse ja tasuvuse seisukohast
 • Rahavoogude jaotus (3)
 • Invest. võimaluste valikul on kasut 5 kriteeriumi
 • Tasuvusaja meetodi
 • Nüüdispuhasväärtuse
 • Kasumiindeks- (PI)
 • Sisemine rentaablus
 • Invest efektiivsuse hindamise üldalused
 • Invest efektiivsuse hindamise objektid
 • Invest efekt-st mõjut-vad tegurid
 • Kapitali eelarvestamine
 • Riski võib defineerida kui
 • Maakasutuse efektiivsust hinnatakse (2)
 • Pm kultuuride ja maakasutuse majanduslikule hindamisele lähenetakse kahesuguselt
 • Kasum efektiivsuse lähtealusena. Kasumit kujundavad tegurid
 • Kasum
 • Kasumit (tootmisefekti) kujundavad: realiseerimis-hind ja täisomahind
 • Müügihind-müügitoodangu omahind = kasum
 • Vaata lisaks konspekt, teema 7 tabel !!!
 • Kasumit kujundavad loomakasvatuses
 • Kaubatoodangu müügihinda kujundavad
 • Tootmisomahinda kujundavad
 • Vaata lisaks konspekt, teema 8 tabel !!!
 • Muutuvkulud
 • Püsikulud
 • RAAMATUPIDAMINE
 • Esimesse rühma
 • Teise rühma
 • aktivate) struktuuris
 • Kolmandasse rühma
 • Neljandasse rühma
 • Konto
 • Lõppsaldo
 • Aktiva- ja passivakontod
 • Sünteetilised ja analüütilised kontod
 • Põhi- ja kontraarsed kontod
 • Ajutised ja püsivkontod
 • Aktiva- ja passivakontod
 • Kontraarseid kontosid
 • Ajutised ja püsivkontod
 • Ajutised kontod
 • Sünteetilisteks kontodeks
 • Lihtkirjendis
 • Dokumentide säilitamine
 • Ettevõtte Dokumendikäibe näidis
 • Arvestuse liigid
 • Finantsarvestus
 • Juhtimisarvestus
 • Raamatupidamise seadusega
 • Raamatupidamise korraldamise põhinõuded
 • Kassapõhine arvestus
 • Tekkepõhine arvestus
 • Raamatupidamise sise-eeskiri (RPSE )
 • Auditeerimise kohustus
 • Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid
 • Rakendatav raamatupidamistava
 • Tegevusaruandes
 • Põllumajandustoodang
 • Arvestus
 • Mõiste
 • Bilansis
 • Kahekordselt alaneva jäägi meetod
 • Aastanumbrite järjekorra meetod
 • Palga mõiste
 • Keskmise palga mõiste
 • Keskmise palga arvestamine
 • Keskmise palga arvutamine
 • Sotsiaalmaks= 33% brutopalgast (firma kulu)
 • Töötuskindlustuse makse= brutopalgast 1% (töötaja palgakulu); ja
 • =brutopalgast 0,5 % (firma kulu)
 • Kinnipidamised palgast
 • Näited palga arvutamiseks koos maksude erinevate variantidega (Ilmi näide Intranetist)
 • Brutopalk
 • krooni
 • Töötuskindlustus =
 • Kogumispensioni II sammas =
 • KOKKU
 • Maksuvaba kuus
 • Tulumaks =
 • Kuulub väljamaksmisele
 • krooni
 • krooni
 • Sotsiaalmaks 33%
 • Töötuskindlustus 0,5%
 • KOKKU TÖÖANDJA KULU
 • krooni
 • krooni
 • Isik on liitunud kogmispensioniga ja rakendatakse maksuvaba miinimumi
 • Isik ei ole liitunud kogmispensioniga ja rakendatakse maksuvaba miinimumi
 • Isik ei ole liitunud kogmispensioniga ning ei rakendata maksuvaba miinimumi
 • Isik on liitunud kogmispensioniga ning ei rakendata maksuvaba miinimumi
 • puhkusetasu arvestamise aluseks võetakse 6 kuu arvestatud tasud
 • Kokku
 • 100 181
 • puhkusetasu arvestamise aluseks võetakse kuupalk
 • Puhkusetasu =
 • Tarnijatele tasumata arveid tuleb inventeerida enne aastaaruande koostamist
 • Lausend
 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • hästi esitatud
 • ühtne
 • muutuvkuludeks
 • püsivkuludeks
 • segakuludeks
 • osaliselt püsivateks või osaliselt muutuvateks kuludeks
 • astmelisteks kuludeks e. astakkuludeks
 • Otsekulud
 • Kaudkulu
 • Ebaolulisteks kuludeks
 • Olulised kulud
 • Kontrollitav
 • Mittekontrollitavad
 • Vastutuspõhine
 • KULUARVESTUSE PÕHIMÕTTED
 • KÄIVE
 • REALISEERITUD TOODETE
 • MUUTUVAD KULUD
 • BRUTOKASUM
 • MÜÜGIKATE e. JÄÄKTULU
 • MITTETOOTMISLIKUD
 • KULUD
 • KOKKU PÜSIKULUD
 • KULUD)
 • Tellimusejärgset kuluarvestust
 • * tellimuse kuluarvestuseks
 • * lepingu kuluarvestuseks
 • * partii kuluarvestuseks
 • Protsessijärgset kuluarvestust
 • * protsessi kuluarvestuseks
 • * teenuse/funktsiooni kuluarvestuseks
 • * üksiktoote kuluarvestuseks
 • Ühik kulukandja
 • Perioodkulukandja
 • Tooteühiku
 • Muutuvad kulud
 • Tooteühikute
 • Toodanguühiku omahind = ( muutuvkulud + püsikulud)/toodanguühikud
 • Eelarvete koostamine
 • OTSUSTAMINE
 • Kulude kontrolli
 • Vastutuskeskuste
 • Ettevõtte struktuur
 • Vastutuskeskused (org lüli) liigitatakse
 • Kulukeskus
 • Tulukeskus
 • Kasumikeskuse
 • Investeerimiskeskuste
 • Töötaja vastutus
 • Eesmärkide saavutamise meetod
 • Tegevusnäitajate valiku
 • Kontroll vastutuskeskuste lõikes
 • Eelarve kontrolli ülesanne
 • * Kontrollitav kulu
 • * Kontrollimatu kulu
 • Eelarvelise kontrolli aruanded
 • Kulude analüüsi
 • Tasakaalupunkti
 • Tasakaalupunkt e kasumilävi e null kasum
 • Nullkasum= müügihind*tegevusmaht-muutuvkulude määr * tegevusmaht – püsikulud=0
 • Tasakaalupunkt
 • Jääktulust
 • piirkasumist)
 • JÄÄKTULU (piirkasum) =KÄIVE – MUUTUVAD KULUD
 • Jääktulumäär (%)= jääktulu/ müügikäive
 • Jääktulumäär
 • Vastutuspõhine arvestus
 • Vastutuspõhine arvestus
 • I Ettevõtte struktuur
 • Ettevõtte
 • II Vastutuskeskused
 • Vastutusaladel
 • Vastutuskeskus
 • Planeerimine
 • Planeerimise protsess
 • Plaanide koostamise 3 võimalust
 • Planeerimisperioodi pikkust
 • Planeerimismeetodid
 • Planeerimise 3 peamist kasutegurit on
 • Eelarvestamise protsess
 • Eelarvestamine
 • Eelarve koostamine
 • Eelarve koost meetodid
 • Eelarvestamise liigid
 • Ülalt alla
 • Alt üles
 • Vastassuunaline
 • Ettevõttesisese planeerimise protsess
 • Firmasisene planeerimine hõlmab järgmisi allosi
 • Kontroll
 • Otsustamine e tegutsemine
 • Planeerimine hõlmab endas
 • Prognoosimine
 • Projekteerimine
 • Eelarvete koostamine
 • Paindlike eelarvete koostamisel
 • Paindlike eelarvete kasutamise eesmärk
 • Eelarvestatud
 • Koondplaan e koondeelarve
 • ETTEVÕTTESISENE ARUANDLUSSÜSTEEM
 • Füüsilisest isikust ettevõtja peab deklareerima ka dokumentaalselt tõendamata tulusid
 • Päevaraamat
 • Legend päevaraamatu juurde
 • Kassapõhist arvestust pidava FIE raamatupidamisaruannete koosseis
 • Tulumaksu seaduse § 36. Maksustatava tulu arvestamine
 • Majandusaasta
 • TULUMAKSU AVANSILISED MAKSED
 • Millal
 • ERIKONTOL OLEVA SUMMA MUUTUMINE MAKSUSTAMISPERIOODIL
 • Minimaalne sotsiaalmaksu kohustus
 • Maksimaalne sotsiaalmaksu kohustus
 • MAKSU JUURDEMAKSMINE JA TAGASTAMINE

Kommentaarid (1)


veronja20: hea materjal, igati kasuks
22:03 31-10-2011


Sarnased materjalid

528
doc
16
doc
51
odt
5
doc
9
doc
21
docx
116
pdf
28
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto