Kursusetöö: Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ (1)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas mõista mõistet päevakajaline ?
 
Säutsu twitteris

TALLINNA MAJANDUSKOOL
Sekretäri- ja ametnikutöö
osakond


xxxxxx
xxxxx
Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus

Kursusetöö
Juhendaja :
xxxxxxx


Tallinn 2009
Sisukord

Sissejuhatus 3
1. Teose vaba kasutamise olemus 4
1.1 Teose kasutamine ilma autori nõusolekuta 4
1.2 Teose vaba kasutamise võimalused 6
2. Autoriõigustega rikkumisega kaasnev vastutus 19
2.1 Autori õigused 19
2.2 Autoriõiguste rikkumisega kaasnev karistus - ja tsiviilõiguslik vastutus 22
Kokkuvõte 25
Kasutatud kirjanduse loetelu 26

 • Sissejuhatus


  Füüsilise omandi puhul, näiteks auto või jalgratas, peab võõra omandi kasutamisel olema omaniku luba. Samuti on ka üldiselt autoriõiguse seadusega kaitstavate teoste puhul, kus peaks olema autori nõusolek teose kasutamiseks. Teos ei vaja iga kord autori nõusolekut ning seda võib kasutada ilma e eelneva nõusolekuta. Kursusetöö autor peab oluliseks välja selgitada, millisel juhul on teose kasutamine õiguspärane ja millisel juhul on vastuolus teose tavapärase kasutamisega ning kahjustab põhjendamatult autori seaduslikke huve. Tänapäeva infoühiskonnas on igapäevase elu toimimise eelduseks informatsiooni kättesaadavus. Infoallikaid on palju ja teosed on kergesti kättesaadavad ning inimesed oskavad neid võimalusi hästi ära kasutada. Paraku ei ole isikud teadlikud autoriõigustest ning mil määral ja kus nad võivad teiste autorite teoseid vabalt ilma nõusolekuta kasutada. Kursusetöö autor otsustas selle teema kitsaskohti uurida.

  Kursusetöö eesmärgiks on anda ülevaade teose vaba kasutamise võimalustest ning teadvustada autoriõiguste rikkumisega kaasnevat vastutust.

  Käesolev töö koosneb kahest peatükist. Kaks peatükki jagunevad omakorda kaheks alapeatükiks.
  Töö esmane ülesanne on välja selgitada, millisel juhul võib isik teost ilma autori nõusolekuta kasutada. Kursusetöö autor peab oluliseks jõuda selgusele, millisel juhul on teose kasutamine õiguspärane ja millisel juhul on see vastuolus teose tavapärase kasutamisega ning kahjustab põhjendamatult autori seaduslikke huve.

  Töö teises peatükis peab autor oluliseks käsitleda autoriõiguste olemust. Uurida autoriõiguste rikkumise suhtes kohaldatavaid õiguskatsevahendeid kui ka tsiviilõiguslikku ning karistusõiguslikku vastutust. Kursusetöö viimases alapeatükis ilmneb asjaolu, et autoriõiguste rikkumisse ei saa suhtuda kergekäeliselt, sest karistused rikkumiste suhtes on karmid . Autori arvates on see oluline, kuna tänapäeva ühiskonnas on väga palju infoallikaid ning informatsioon on kergesti kättesaadav ning on oluline, et inimesed oskaksid seda õieti kasutada ilma, et kahjustataks autori isiklikke kui ka varalisi õigusi.

  1. Teose vaba kasutamise olemus • 1.1 Teose kasutamine ilma autori nõusolekuta


  Enamasti on õigus teoseid kasutada vaid autori eelneval nõusolekul, kuid eranditena teatud juhtudel ja mahus on võimalik teoseid kasutada ka autori nõusolekuta. 1

  Berni konventsiooni artikli 9 kohaselt kuulub konventsiooni järgi kaitstavate kirjandus- ja kunstiteoste autoritele ainuõigus lubada teoste reprodutseerimist igal viisil ja igas vormis, kuid liitu kuuluvad riigid võivad otsustada, kas lubada selliste teoste reprodutseerimist teatud erijuhtudel.2

  Eelviidatud erijuhtude kehtestamise võimalusele tuginedes on ka Eesti autoriõiguse seaduses sätestatud erandid, millal tohib teost vabalt kasutada. Teose vaba kasutamise võimalused tulenevad otseselt ja ammendavalt seadusest ning seaduse vaba ja laiendav tõlgendamine ei ole lubatud.3
  Esiteks teose vaba kasutamine ei tohi olla vastuolus teose tavapärase kasutamisega ega tohi kahjustada põhjendamatult autori seaduslikke huve. Mida mõista tavapärase kasutamise ja autori seaduslike huvide võimaliku kahjustamise all, oleneb konkreetsetest faktilistest asjaoludest ja nende tõlgendamisest. Näiteks kui perioodilises väljaandes avaldatud artiklis kajastatakse uudisromaani või teadusajakirjas ilmunud teadusteostes tutvustatakse seejuures romaani terviklikku süžeed koos lõpplahendusega või teaduslikke lõppjäreldusi, siis võib see vähendada lugejate huvi romaani ja teadusajakirja ostmise vastu. Sellest väheneks ja jääks saamata autori poolt põhjendatult loodetud autoritasu, mis on hinnatav autori huvide kahjustamisena.4


  Teiseks teose vaba kasutamise juhtumid seonduvad vaid autori varaliste õigustega. Autori isiklike õiguste järgimise kohustuste täitmisest kasutaja vaba ei ole. Sellega seonduvalt nõuab seadus üldjuhul ka vaba kasutuse juhtude korral teose nime ning avaldamisallika äranäitamist.5

  Autori huvide ja ainuõiguste kaitse garantii on nn kolmeastmeline test (three step test) , millele peab vastama iga teose vabakasutamise soov.6

  Kolmeastmeline test tuleneb Berni konventsiooni artiklist 9 lg 2. Berni konventsiooni artikkel 9 lg 2 kohaselt liitu kuuluvate riikide seadusandlus otsustab, kas lubada teoste reprodutseerimist teatud erijuhtudel, kuid vaid tingimusel, et selline reprodutseerimine ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.7

  Teose vaba kasutamine võib toimuda ainult juhul, kui:
 • selline vaba kasutamise võimalus on autoriõiguse seaduse IV peatükis sõnaselgelt ettenähtud;
 • selline kasutamine ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega;
 • selline kasutamine ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huvisid.

  Viimased kaks tunnust ei ole seaduses ja Berni konventsioonis avatud. Järelikult tuleb neid igal üksikul juhul ise tõlgendada. Eestis puudub veel vastav kohtupraktika ja kogemus nende tunnuste kohaldamiseks, seega tuleb silmas pidada, et autor või isik, kes kasutab autori õigusi seaduse või lepingu alusel, võib alati vaidlustada teose vaba kasutamise juhul, kui ta väidab, et eespool toodud tingimusteest on vähemalt ühte rikutud.8
  1.2 Teose vaba kasutamise võimalused


  Füüsilise omandi puhul, näiteks auto või jalgratas, peab võõra omandi kasutamisel olema omaniku luba. Samuti on ka autoriõiguse seadusega kaitstavate teoste puhul, kus peaks olema autori nõusolek teose kasutamiseks. Siiski ei vaja teose kasutamisel iga kord autori nõusolekut ning seda võib kasutada ilma autori eelneva nõusolekuta. Autoriõiguse seadus lubab ainul füüsilisel isikul teost vabalt kasutada seaduses sätestatud juhtudel. Teose autoril on isiklikud ja varalised õigused, teose kasutamine kuulub varaliste õiguste alla. Seega seadusandja piirab teose autori varalisi õigusi lubades teost kasutada isiklikeks vajadusteks .
  • Teose reprodutseerimine - Autoriõiguse seaduse kohaselt: “Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud teise isiku õiguspäraselt avaldatud teose füüsilise isiku poolt reprodutseerimine isiklikeks vajadusteks. Selline reprodutseerimine ei tohi taodelda mis tahes ärilisi eesmärke. ”9 .

  Heiki Pisuke leiab oma raamatus „Autoriõiguse alused“, et seadus ei defineeri mõistet isiklikud vajadused ka töö autori arvates vajaks see mõiste piiritlemist.
  • Teose tsiteerimine ja refereerimine - Akadeemilise elu kõige iseloomulikumaks tegevuseks on teiste autorite teoste tsiteerimine ja refereerimine. Tsiteerimine ja refereerimine tagavad eelneva loomingu järjepidevuse kultuuris ja garanteerivad autoritele nende isiklike õiguste järgimise. Tsiteerimine on teise autori loodud teose osa üks ühele kordamine oma teoses. Refereerimine on teise autori sisu ja vormi autorilähedane edasiandmine.10

  Tsiteerimise puhul tuleb jälgida AutÕS § 19 p 1 sätestatut. Autoriõiguse seaduse kohaselt on tsiteerimine lubatud ainult juhul kui teos on ennem õiguspäraselt avaldatud. AutÕS § 9 lg 1 kohaselt on teos avaldatud õiguspäraselt siis, kui teos ise või selle koopiad on autori nõusolekul avaldatud üldsusele kasutamiseks sellises koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda ja seda omandada . Tsiteerida tohib ainult motiveeritud mahus mis on iga teose puhul fakti küsimus. See oleneb konkreetse teose pikkusest. Motiveeritud mahu ületamisel on tegemist ebaseadusliku reprodutseerimisega.
  Tsiteerimisel või refereeringul tuleb ära märkida järgmised rekvisiidid :
 • autori nimi (kui see on teosel näidatud)
 • teose pealkiri (nimetus)
 • teose avaldamise allikas (ajalehe, ajakirja, raamatu jms nimetus, kirjastaja, domeen (interneti aadress), intervjuu andmise viis, aeg, koht jms sõltuvalt teose liigist.
  Tsiteerimisel on oluline järgida teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust, et vältida autori teksti mõtte moonutamist.11
  • T eose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel - Autoriseaduses § 29 p 2 on kehtestatud reeglid teose õppe-eesmärkidel kasutamise juhtudel on järgmised:

 • teos või selle osa peab olema õiguspäraselt avaldatud;
 • teost või selle osa kasutatakse vaid illustreeriva materjalina ja ainult õppe- või teaduslikel eesmärkidel.
  Seaduse sättes kasutatavad mõisted „illustreeriv materjal“ ja „õppe- või teaduslikud eesmärgid“ vajavad iga kord tõlgendamist sõltuvalt kujunenud praktikast ja konkreetsest kaasusest . Seaduses neid mõisteid ei avata .
 • Teost või selle osa võib kasutada ainult motiveeritud mahus. Illustreerimise puhul tuleb järgida, et see ei muutuks reprodutseerimiseks. Illustreerimine tähendab vaid konkreetse näitena väljatoomist käsitluse kontekstist. Seadus jätab siin võimaluse illustreeriva materjalina kasutada nii tervet teost kui ka teose. Illustreeriva materjali kasutamise puhul tuleb olla ettevaatlik. Autor võib väita, et tema stiili illustreerib vaid katkend muusikalisest suurvormist, lõik või osa romaanist , loengutekstist või esseest . Teose tervikuna esitamine vajab autori nõusolekut kui teose reprodutseerimine. Näiteks luuletus on teos, mille reprodutseerimine tervikuna vastab motiveeritud mahu nõuetele, aga samas terve luulekogu esitamine mitte.
 • Kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke
 • Tuleb ära märkida järgmised rekvisiidid
  autori nimi (kui teosel näidatud);
  teose pealkiri (nimetus);
  teose avaldamise allikas.12

  • Teose reprograafiline reprodutseerimine õppe ja teaduslikel eesmärkidel

  Koopiate tegemine artiklitest, raamatukatkenditest, keeleõpikutest ja muudest kirjalikest materjalidest ja jaotamine mitmesugustele õppeüritustel on levinud praktika.
  Autoriõiguse seisukohalt on tegemist teose reprograafilise reprodutseerimisega. Reprograafiline
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #1 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #2 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #3 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #4 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #5 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #6 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #7 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #8 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #9 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #10 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #11 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #12 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #13 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #14 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #15 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #16 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #17 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #18 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #19 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #20 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #21 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #22 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #23 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #24 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #25 Kursusetöö-Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏ #26
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 26 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-12-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 101 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor E Kaalikas Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Sissejuhatus 3
  1. Teose vaba kasutamise olemus 4
  1.1 Teose kasutamine ilma autori nõusolekuta 4
  1.2 Teose vaba kasutamise võimalused 6
  2. Autoriõigustega rikkumisega kaasnev vastutus 19
  2.1 Autori õigused 19
  2.2 Autoriõiguste rikkumisega kaasnev karistus- ja tsiviilõiguslik vastutus 22
  Kokkuvõte 25
  Kasutatud kirjanduse loetelu 26

  autoriõigused , õigus , seadus , kasutamine , teos , autori nõusolek

  Mõisted

  Sisukord

  • Kursusetöö

  Teemad

  • TALLINNA MAJANDUSKOOL
  • xxxxxx
  • Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus
  • Juhendaja
  • xxxxxxx
  • Tallinn 2009
  • Sisukord
  • Sissejuhatus
  • Teose vaba kasutamise olemus
  • Autoriõigustega rikkumisega kaasnev vastutus
  • Kokkuvõte
  • Kasutatud kirjanduse loetelu
  • three step test
  • Teose reprodutseerimine
  • Teose tsiteerimine ja refereerimine
  • teose kui terviku mõtte õige edasiandmise
  • kohustust
  • Teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel
  • Teose reprograafiline reprodutseerimine õppe ja teaduslikel eesmärkidel
  • Teose vaba avalik esitamine õppeasutustes
  • Perioodilistes väljaannetes avaldatud päevakajaliste artiklite reprodutseerimine
  • eetrisseantud raadio- ja televisioonisaadete edastamine
  • Kirjandus- ja kunstiteoste reprodutseerimine ja üldsusele edastamine
  • päevasündmuste kajastamisel
  • Avalikult peetud kõnede, ettekannete, jutluste, kohtukõnede jms suuliste teoste
  • reprodutseerimine
  • Üldsusele avatud kohtades asuvate teoste fotografeerimine ja muu
  • Teose reprodutseerimine avaliku raamatukogu , arhiivi või muuseumi poolt
  • Teose vaba kasutamine haldustegevuse või õigusmõistmise käigus, sotsiaalsetel ja
  • kultuurilistel eesmärkidel
  • Arvutiprogrammi ja andmebaasi vaba kasutamine
  • Teose vaba kasutamine autori nõusolekuta, kuid õiglase tasu eest

  Kommentaarid (1)

  Canizares profiilipilt
  Canizares: päris hästi
  18:23 16-11-2012


  Sarnased materjalid

  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused
  36
  pdf
  Intellektuaalne omand ja andmekaitse-konspekt
  44
  doc
  õigusõpetuse kordamis küsimused
  107
  doc
  Õiguse alused põhjalik konspekt
  190
  pdf
  Õiguse üldteooria
  214
  docx
  Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
  57
  doc
  äriõigus konspekt
  384
  pdf
  TÖÖLEPINGU SEADUS

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !