Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid (1)

5 VÄGA HEA
 
Kriminaalmenetlus
Sotsioloogilises plaanis võib kriminaalmenetluse põhiolemuseks lugeda teatud napi sotsiaalse ressursi jagamist sel viisil, et jagamise tulem oleks
legitiimne, st ühiskonnas siduvana aktsepteeritav.
Kriminaalmenetluses jagatavaks ressursiks on:
1) riigipoolne karistusõiguslik reageering toimepandud kuriteole e nn kuriteo järelmid;
Riigipoolsed võimalikud karistusõiguslikud reageeringud toimepandud kuriteole järgmised:
1. Kriminaalkaristuse kohaldamine (KarS § 44-46 ja 49-54)
2. Kriminaalkaristuse asendamine üldkasuliku tööga (KarS § 69-70)
3. Kriminaalkaristusest tingimuslik vabastamine (KarS V ptk.)
4. KarS-i VII ptk-s sätestatud nn muude mõjutusvahendite kohaldamine
5. Iseseisvaks riigipoolseks reageeringuks toimepandud kuriteole tuleb lugeda KarS-i §-s 80 sätestatud ja humanismist kantud kohtu
võimalust vabastada karistusest kuni viieaastase vangistusega karistatava kuriteo toimepanemises süüdimõistetud isik, kes on ise kuriteo
toimepanemise tagajärjel raskelt kannatada saanud.
2) kuriteo kui minevikusündmuse asjaolude selgitamine;
Mis tahes riigipoolset karistusõiguslikku reageeringut ei saa loogiliselt olla enne, kui on alust rääkida kuriteo toimepanemisest.Kuriteo
toimepandusest rääkimine saab toimuda teatud kindlat skeemi kasutades ­ KarS-ist lähtuvat ja karistusõiguse teoorias edasiarendatud
deliktistruktuuri kasutades.
Deliktistruktuurist lähtuv kuriteost rääkimine: Kuriteotoimepanemise kahtluse korral tuleb kriminaalmenetluse raames
esimeses järjekorras selgitada deliktistruktuuri I astmega (süüteokoosseis) hõlmatavat
alles süüteokoosseisu täidetuse tuvastamisel analüüsida õigusvastasuse ning süüga seonduvat.
Nt kui kriminaalmenetluse mingil etapil ilmneb, et puuduvad kuriteo tunnused (kriminaalmenetluse alus), st ilmneb lünk deliktistruktuuris,
siis on tegemist kriminaalmenetlust välistava asjaoluga ( § 199 lg 1 p 1 mõttes) ja krm tuleb jätta alustamata, lõpetada või mõista
süüdistatav õigeks.
Mitte alati ei sõltu krm-e alustamine ja kulgemine kuriteotunnuste olemasolust. § 199 lg-s 1 on ka teisi krm-st välistavad alused lisaks krm-
e aluse puudumisele.
Lähtudes PS § 22 lg 1 sätestatud süütuse presumptsioonist ei ole lubatud kuriteos kahtlustatavat kohelda mingi huvipakkuva objektina,
mille uurimisel võiks pühendada abinõu. VASTUPIDI: õigusriiklik keskkond nõuab, et seda isikut tuleb kohelda subjektina, mis tähendab
talle kõigi ja sh ka ulatuslike spetsiaalselt krm-ks ettenähtud põhiõiguste tagamist.
3) üldjuhul kahtlustatava nõusolekut eeldav riigipoolne kriminaalmenetlusõiguslik reageering kuriteotunnustega teole.
Kohtud ja kohtumenetlused: ajalugu, kultuur, poliitika, teadus.
Kriminaalmenetluse eesmärgid.
Kriminaalmenetlusel on 2 põhilist eesmärki:
süütu süüdistatav tuleb õigeks mõista ­ eesmärk teenib indiviidi huve
süüdlane tuleb süüdi mõista ­ eesmärk teenib ohvri ja ühiskonna huve
Seega saavutame järgmisi eesmärke:
Et õigus võidutseks ­ täpsemalt, menetlusnormi mittejärgides politsei hakkab süüdistama üle oma võimu (võimu ületamisega).
Süütu inimesele kannatusi mittepõhjustamine.
Põhiõigusi kindlustamine.
Karistamine, et keegi ei rikuks ühiskonnas eksisteerivaid norme.
ohvrid soovivad loovutada oma konflikti riigile, kes sellega oskab paremini tegutseda ja lahendada ­ riik on selline pool, kes saab
neutraalselt otsustada (veritasu vältimine).
laiendavad inimese normide ja väärtuste arusaamad.
Korraloomine ja selle täitmine. On sätestatud menetluskord: Normi eesmärk ­ orienteerumine tulemuse saavutamises.
Kriminaalmenetluse piiritlemine.
Ruumiline kehtivus
EV kriminaalmenetlusõiguse sätted kehtivad kõigis EV territooriumil toimetatavates kriminaalmenetlustes sõltumata kuriteo
toimepanemise kohast, kui see ei ole välislepingutega määratud teisiti (rahvusvahelises kriminaalmenetlusalases koostöös, kui Eesti on
taotlevaks või täitvaks riigiks)
Erand: välisriigis kogutud tõendid arvestatakse tõenditena krm-s Eestis, va juhul, kui need on kogutud toiminguga, mis on vastuolus Eesti
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #1 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #2 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #3 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #4 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #5 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #6 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #7 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #8 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #9 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #10 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #11 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #12 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #13 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #14 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #15 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #16 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #17 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #18 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #19 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #20 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #21 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #22 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #23 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #24 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #25 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #26 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #27 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #28 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #29 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #30 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #31 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #32 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #33 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #34 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #35 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #36 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #37 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #38 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #39 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #40 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #41 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #42 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #43 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #44 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #45 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #46 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #47 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #48 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #49 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #50 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #51 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #52 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #53 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #54 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #55 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #56 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #57 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #58 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #59 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #60 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #61 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #62 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #63 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #64 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #65 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #66 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #67 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #68 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #69 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #70 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #71 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #72 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #73 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #74 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #75 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #76 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #77 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #78 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #79 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #80 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #81 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #82 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #83 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #84 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #85 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #86 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #87 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #88 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #89 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #90 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #91 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #92 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #93 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #94 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #95 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #96 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #97 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #98 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #99 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #100 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #101 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #102 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #103 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #104 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #105 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #106 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #107 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #108 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #109 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #110 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #111 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #112 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #113 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #114 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #115 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #116 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #117 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #118 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #119 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #120 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #121 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #122 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #123 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #124 Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid #125
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 125 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2017-12-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
17 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
fantasy711 Õppematerjali autor

Kommentaarid (1)


Alex Nik: Tänan abistava materjali eest!
21:18 07-05-2019


Sarnased materjalid

269
docx
1072
pdf
544
pdf
937
pdf
194
pdf
214
docx
107
doc
75
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto