Facebook Like

Kohaliku omavalitsuse õigus (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on kohaliku omavalitsuse õigus laiemas tähenduses ?
 • Kuidas suhestuvad omavahel kohaliku omavalitsuse õigus ja omavalitsusteadused tervikuna ?
 • Kuidas suhestuvad kohaliku omavalitsuse õigus ja omavalitsuspoliitika ?
 
Säutsu twitteris
KORDAMISKÜSIMUSED KONTROLLTÖÖKS:
Vt „Kohaliku omavalitsuse õigus 1. ptk ja 3. ptk p-d 1-4.
1. Kohaliku omavalitsuse õiguse mõiste
Kohaliku omavalitsuse õigus on avalik-õiguslike normide kogum, mis kohaliku omavalitsuse realiseerimise tagamise eesmärgil reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuste ( vallad ja linnad):
1) õigusliku seisundit , korraldust, ülesandeid, finantse ja tegevuse kontrolli;
2) õigussuhteid teiste - nii avalik-õiguslike kui ka eraõiguslike - õigussubjektidega.
Seega on kohaliku omavalitsuse õiguse puhul tegu nii inertse (nt KOVi organite sisemine tööjaotus , ja korraldus) kui eksternse (nt valla ja linna õigussuhted oma elanikega reguleerivad avalik-õiguslikud õigusnormid ) õigusega.
2. Kohaliku omavalitsuse õiguse liigitus õigusinstituutide kaupa
 • omavalitsuskorraldusõigus - kohaliku omavalitsuse üksuste õiguslik staatus, sisemine struktuur ja ülesanded ning nende organite õiguslik staatus
 • omavalitsushaldusõigus - kohaliku omavalitsuse üksuste materiaalsed funktsioonid, mis rajanevad kohaliku omavalitsuse õiguse normidel
 • omavalitsusfinantsõigus - kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmiseks vajalike rahaliste vahendite soetamine, eraldamine ja otstarbekohane kasutamine: eelarve-, kassa- ja raamatupidamissüsteemid, vara-, tulu-, reservide- ja võlahaldus
 • omavalitsusmajandusõigus - kohaliku omavalitsuse majandustegevuse avalik-õiguslik regulatsioon (majandustegevuse organisatsioonilised vormid, formaalne ja materiaalne privatiseerimine jm) ja majandusprintsiibid, millele see majandustegevus on allutatud
  On võimalik eristada üld-ja eriosa . Üldosa – tegeleb selle õigusvaldkonna üldprintsiipidega, mis kehtivad kõigi KOVide puhul. Eriosa – käib KOVi õiguse süsteemide spetsiaalse väljaarendamise kohta. Kuna Eestis on ühtne KOVi korraldus, tuntub meie kontekstis KOVi õiguse üld-ja eriosa eristamine olevat väheproduktiivne.
  KOVi õigust saab jaotaga järgmiselt:
 • materiaalne – konstitutsiooniõiguse ja omavalitsuskorralduseõiguse õiguslikud alused
 • menetuslik – materiaalse õiguse realiseerimisel tuleb arvestada kehtivate meenetlusreeglitega (määrusandlik menetlus, istungi kokkukutsumise menetlus, valimismenetlus)
 • protsessiõiguslik – võimaldab konkreetse õiguse realiseerimist (nt KOVi konstitutsiooniline kaebus)
  KOVi liigitus ei ole ammendatav ja on võimalikud täiendavad struktuursed jaotused .
  3. Piiritlege:
  3.1. omavalitsuskorraldusõigus ja riigiõigus
  Omavalituskorraldusõigus ja riigiõigus käsitlevad mõlemad (riigi- v KOV) organite ülesehitust, ülesannete ringi ja õiguslikku seisundit. Mõlemad põhinevad PS regulatsioonidel.
  Nemad sarnanevad teineteisega reguleerimisobjektilt, sest nende mõlema keskpunktis asuvad organite struktuur, ülesannete sfäär ja õiguslik status . Kattuvus eksisteerib ka selles, et KOV korralduse alust reguleeritakse PS s ja konstitusioonilistes seadustes . Riigiõigus mõjutab omavalitsuskorraldusõigust. Omavalitsuskorraldusõigus on konkretiseeritud riigiõigus. Kui riigiõigus põhineb suveräänsel (riigi) võimul, siis kohalikud omavalitsusüksused rajanevad õigusel omavalitsusele. Nende õiguslik status on reguleeeritud PS s ja sedustes.
  3.2. kohaliku omavalitsuse õigus ja haldusõigus
  Kohaliku omavalitsuse õigus ja haldusõigus kuulub sisu poolest haldusõiguse eriossa, sest ta normib üksnes ühte haldustegevuse valdkonda - kohaliku omavalitsuse üksuste haldust. Samal ajal on tal tihe seos teiste haldusõiguse eriosa valdkondadega, näiteks, korrakaitseõigusega, keskkonnaõigusega, ehitusõigusega jt, sest nendes eriõiguslikult reguleeritud õigusvaldkondades teostavad kohaliku omavalitsuse üksused arvukaid materiaalseid funktsioone.
  Kuna kohaliku omavalitsuse õiguse tuumaks on korraldusõigus on omavalitsuskorraldusõigusel, -majandusõigusel ja -finantsiõigusel palju kokkupuutepunkte haldusõiguse üldosaga, eriti halduskorraldus- ja –menetlusõigusega.
  4. Mis on kohaliku omavalitsuse õigus laiemas tähenduses?
  Kohalik omavalitsuse õigus laiemas tähenduses hõlmab nii avalik-õiguslikke kui ka eraõiguslikke õigussuhteid, kus kohaliku omavalitsuse üksused võivad kolmandate isikute suhtes kasutada ka eraõiguslikke vahendeid(nn valikuvabaduse printsiip). Nt võib vall või linn anda oma vara rendile, olla rentnikuks või tema jaoks olulises äriühingus osanikuks või aktsionäriks, sõlmida kolmanda isikuga tööettevõtulepinguid jne.
  Seega võib kohaliku omavalituse õigust käsitleda ka laiemas tähenduses - neid eraõigusesse kuuluvaid õigusnorme hõlmavana, mis reguleerivad õigussuhteid, mille vähemalt üheks subjektiks on kohaliku omavalituse üksus. Kohaliku omavalitsuse õiguse piiritlemine muutub praktilisemaks, kui see puudutab kohaliku omavalitsuse pädevusi, kohtualluvust ja järgnevat õiguslikku vastutust.
  5. Kuidas suhestuvad omavahel kohaliku omavalitsuse õigus ja omavalitsusteadused tervikuna ? Tooge 8 näidet omavalitsusteadustest. Kuidas Teie poolt loetletud relevantsed teadusvaldkonnad suhestuvad kohaliku omavalitsusega?
  KOV õigus on osa omavalitsusteadustest. Omavalitsusteadused funktsioneerivad jurisprudentsi harudistsipliinina. Omavalitsusteadused tegelevad erit vaatekohtadest KOVi avaldumisvormide, tegevuse ja tulemuste, eksisteerimistingimuste, mõjude ja kontseptsioonide käsitlemise, uurimise, läbitöötamise ja lahendamisega. Selles seisneb omavalitsusteaduste põhieesmärk.
  Omavalitsusteadustel on kokkupuude paljude teadusharudega, mh:
  1) Võrdlev omavalitsusõigusteadus (rahvusliku ja välismaiste omavalitsuskorraldussüsteemide hindamine) = toetudes teiste riikide KOV õiguslikule korraldusele võib KOV võtta eeskuju välisriikide KOV-i õiguslikest meetmetest kohalike küsimuste lahendamiseks
  2) Avalik õigus = (eriti haldusõigus, keskkonnaõigus, ehitus-ja planeerimisõigus) avaliku õiguse normid annavad õigusliku aluse KOV tegevusele
  3) Eraõigus = (nt eraõiguslikud tegevus-ja organisatsioonilised vormid) eraõiguse normide alusel osaleb KOV juriidilise isikuna, omades õigust varale, pärandile jms.
  4) Sotsioloogia = KOV saab kasutada sotsiloogilisi uurimusi, mis seletavad teatud ühiskondliku probleemi olemust ja tekkepõhjusi (nt kuritegevus )
  5) Statistika, nt demograafia = statistika toob arvuliselt esile lahendamist vajavaid küsimusi (nt tööpuudus , väljaränne)
  6) Linnaökoloogia = kasutades keskkonnateadusi tagab KOV jätkusuutliku linnaruumi arendamise
  7) Omavalitsuseetika = määratakse kindlaks kõlbelised reeglid KOV üksuste ja personali tööle.
  8) Ärijuhtimine = KOV üksustele kuuluvate ettevõtete majandusliku seisu parendamine
  9) linnageograafia – seoses kohaliku liigenduse ja territoriaalsete muudatustega
  6. Kuidas suhestuvad kohaliku omavalitsuse õigus ja omavalitsuspoliitika? Mis on omavalitsuspoliitika olemus, mille tulemuseks ta on ja kuidas ilmneb? Osata liigitada etteantud juhtumeid teatud liiki omavalitsuspoliitikaks.
  KOV õigus loob omavalitsuspoliitika eeldused ja kehtestab selle piirid. Oma olemuselt on omavalitsuspoliitika ühiskonnapoliitika- siin kujundatakse inimeste ühiselu ja reageeritakse vahetult ühiskondlikele vajadustele, tehes seda igas KOV üksuses erineval moel ja intensiivsusega. Vastavalt tänapäevase KOV olemusele ilmneb KOV poliitika nii asiste otsuste(etteantud kohustuse mittepoliitiline täitmine, nt riikliku ülesande puhul) kui ka parteipoliitikana(parteipoliitiline otsus kui võimuotsus), kusjuures tegelikkuses need põimuvad ja domineerivaks momendiks on üldiselt asine otsus.
  Omavalitsuspoliitika on selle tulemus, et KOV üksustes toimuvad valimised, erakonnad on kaastegevad omavalitsustaandil poliitilise tahte kujundamisel ja KOV üksused võivad iseseisvalt otsustada ja korraldada kohaliku elu küsimusi. Omavalitsuspoliitika tegeleb PS ja seadusandja poolt jäetud vaba ruumi täitmisega.
  Omavalitsuspoliitika on nt KOV majandus- ja rahanduspoliitika, sotsiaalpoliitika , planeerimispoliitika, keskkonnapoliitika , õiguspoliitika jt.
  7. Mis on omavalitsusõiguspoliitika, kuidas see suhestub kohaliku omavalitsuse õigusega ja mis on omavalitsuspoliitika põhivaldkonnad?
  Omavalitsusõiguspoliitika on omavalitsusteadusharu, mis võrdleb KOV-i positiivset õigust tegeliku sotsiaalmajandusliku olukorraga ja põhiseadusliku korra teostamisega. Omavalitsusõiguspoliitika teostamisel võetakse arvesse erinevaid arusaamu KOV õigusest. See määrab kindlaks vajalikud eesmärgid ja suunised omavalitsuse õiguse arendamiseks.
  Korrapoliitika = millist omavalitsuskorraldussüsteemi konstitutsiooniõiguslikult etteantud raamides realiseeritakse; kas ja kuivõrd peavad kohaliku omavalitsuse üksused olema aktiivsed. Nt kodanike osaluse tõstmine, KOV määrusandlusõiguse tugevdamine
  Struktuuripoliitika =
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kohaliku omavalitsuse õigus #1 Kohaliku omavalitsuse õigus #2 Kohaliku omavalitsuse õigus #3 Kohaliku omavalitsuse õigus #4 Kohaliku omavalitsuse õigus #5 Kohaliku omavalitsuse õigus #6 Kohaliku omavalitsuse õigus #7 Kohaliku omavalitsuse õigus #8 Kohaliku omavalitsuse õigus #9 Kohaliku omavalitsuse õigus #10 Kohaliku omavalitsuse õigus #11 Kohaliku omavalitsuse õigus #12 Kohaliku omavalitsuse õigus #13 Kohaliku omavalitsuse õigus #14 Kohaliku omavalitsuse õigus #15 Kohaliku omavalitsuse õigus #16 Kohaliku omavalitsuse õigus #17 Kohaliku omavalitsuse õigus #18 Kohaliku omavalitsuse õigus #19 Kohaliku omavalitsuse õigus #20
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2016-09-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 4 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor yulenka Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Vt „Kohaliku omavalitsuse õigus 1. ptk ja 3. ptk p-d 1-4.
  1. Kohaliku omavalitsuse õiguse mõiste
  Kohaliku omavalitsuse õigus on avalik-õiguslike normide kogum, mis kohaliku omavalitsuse realiseerimise tagamise eesmärgil reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuste (vallad ja linnad):
  1) õigusliku seisundit, korraldust, ülesandeid, finantse ja tegevuse kontrolli;
  2) õigussuhteid teiste - nii avalik-õiguslike kui ka eraõiguslike - õigussubjektidega.
  Seega on kohaliku omavalitsuse õiguse puhul tegu nii inertse (nt KOVi organite sisemine tööjaotus, ja korraldus) kui eksternse (nt valla ja linna õigussuhted oma elanikega reguleerivad avalik-õiguslikud õigusnormid) õigusega.

  2. Kohaliku omavalitsuse õiguse liigitus õigusinstituutide kaupa
  1) omavalitsuskorraldusõigus - kohaliku omavalitsuse üksuste õiguslik staatus, sisemine struktuur ja ülesanded ning nende organite õiguslik staatus
  2) omavalitsushaldusõigus - kohaliku omavalitsuse üksuste materiaalsed funktsioonid, mis rajanevad kohaliku omavalitsuse õiguse normidel
  3) omavalitsusfinantsõigus - kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmiseks vajalike rahaliste vahendite soetamine, eraldamine ja otstarbekohane kasutamine: eelarve-, kassa- ja raamatupidamissüsteemid, vara-, tulu-, reservide- ja võlahaldus
  4) omavalitsusmajandusõigus - kohaliku omavalitsuse majandustegevuse avalik-õiguslik regulatsioon (majandustegevuse organisatsioonilised vormid, formaalne ja materiaalne privatiseerimine jm) ja majandusprintsiibid, millele see majandustegevus on allutatud
  On võimalik eristada üld-ja eriosa. Üldosa – tegeleb selle õigusvaldkonna üldprintsiipidega, mis kehtivad kõigi KOVide puhul. Eriosa – käib KOVi õiguse süsteemide spetsiaalse väljaarendamise kohta. Kuna Eestis on ühtne KOVi korraldus, tuntub meie kontekstis KOVi õiguse üld-ja eriosa eristamine olevat väheproduktiivne.

  omavalitsus , vall , pädevus , omavalitsuse üksus , omavalitsuse õigus , haldusekandja

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  75
  doc
  Kohaliku omavalitsuse õigus
  11
  docx
  Kohalik omavalitsus
  13
  docx
  KOV õiguse kordamisküsimused I kontrolltööks
  23
  doc
  KOHALIKU OMAVALITSUSE TÖÖ-PÄDEVUS-ÜLESANDED-ORGANID
  117
  docx
  Haldusõiguseõpik
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused
  80
  doc
  Haldusõigus
  84
  doc
  Haldusõigus  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun