Facebook Like

Kohalik Omavalitsus Jõhvi näitel - sarnased materjalid

koost, ksuste, tulundus, lmitud, eelarvega, vallal, tavaliste, vallavalitsuse, vajadustest, delegeerida
5
rtf

Kohalik omavalitsus

Sissejuhatus : 1.1 Kohalik omavalitsus. Kohalik omavalitsus Eestis ............................1-2 1.2 Kohalik omavalitsus Narvas.Riigiasutused Narvas...........................2-3 1.3 Kohaliku omavalitsuse suhted Narva riigiasutustega.......................3-6 1.1 Kohalik omavalitsus. Kohalik omavalitsus Eestis Termini...

Ühiskond - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUS Dots. Vallo Olle 2009 Konspekt loengute, slaidide, osaliselt seaduste ja õpik ,,Munitsipaalõigus loengud" V.Olle põhjal __________________________________________________________________________________________...

Õigus - Tartu Ülikool
592 allalaadimist
4
odt

Kohalik omavalitsus- Tartu linna näitel

Omavalitusus- Tartu linna näitel MÕISTE 1. Kohalik omavalitsus tähendab kohalike võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires ja kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust. 2. Seda õigust kasutavad otsestel, ühetaolistel ja üldistel valimistel salajase hääletuse teel vaba...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
78 allalaadimist
40
docx

Kohaliku omavalitsuse õigus

KORDAMISKÜSIMUSED KONTROLLTÖÖKS: Vt „Kohaliku omavalitsuse õigus 1. ptk ja 3. ptk p-d 1-4. 1. Kohaliku omavalitsuse õiguse mõiste Kohaliku omavalitsuse õigus on avalik-õiguslike normide kogum, mis kohaliku omavalitsuse realiseerimise tagamise eesmärgil reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuste (vallad ja linnad): 1) õigusliku s...

Õigus - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
11
docx

Kohalik omavalitsus

1. Kohaliku omavalitsuse majandustegevuse õiguslikud lähtealused. Võib teenuste osutamiseks asutada ametiasutuse hallatavaid asutusi, olla osanikuks või aktsionäriks äriühingus, samuti asutada SA-d ja olla MTÜ liikmeks- selle küsimuse otsustab volikogu, kuid ülejäänud pahnaga tegeleb valitsus- nimetab nõukogu liikmed, ...

Keskkonnaõigus -
37 allalaadimist
10
ppt

Kohalikud omavalitsused

Kohalikud omavalitsused Kristel Laurits Kohalik omavalitsus ehk KOV · Kohaliku omavalitsuse piirid määrab riigi territooriumi haldusjaotus. · Eestis on 227 KOV üksust, s.h 33 linna ja 194 valda. (Tartus on 22 omavalitsusüksust) · KOV üksused on ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
51 allalaadimist
80
doc

Haldusõigus

... kehtetuks tunnistamine: 3.Liigitus nimetuse alusel Seadustes on kindlaks määratud, millise nimetusega haldusakte millised organid vastu võtavad. Nii annab Vabariigi Valitsus määrusi ja korraldusi, minister määrusi ja käskkirju, kohaliku omavalitsusüksuse organid määrusi, otsuseid ja korraldusi. 4.Liigitus avaliku halduse kandjate alusel. Sellel alusel võib haldusakte liigitada: a.riigihaldusorganite vastu võetud haldusaktideks b.ja õiguslikult iseseisvate haldusekandjate antud haldusaktideks (sta...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
117
docx

Haldusõiguseõpik

...ldus organisatsioonilises mõttes. See on avalik haldus haldusorganisatsiooni tähenduses, mis koosneb avaliku halduse kandjatest, haldusorganitest jt. haldusinstitutsioonidest. Avaliku halduse kandjaks võib olla riik või mõni muu avaliku võimu kandja, näiteks kohalik omavalitsus; 2) avalik haldus materiaalses mõttes on haldustegevus, s.o. riikliku tegevuse liik, mida teostavad peamiselt haldusorganid ja teised haldusinstitutsioonid. Avalik haldus materiaalses mõttes on täidesaatev tegevus, mis on riigi üks põhifunktsioone; /haldusülesannete täitmine 3) avalik haldus f...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
144 allalaadimist
118
doc

Haldusõiguse konspekt

...kuid haldusõiguse valdkondi (teeseadus, lennundusõigus, politseiõigus, sotsiaalhoolekanne jne). Siia kuuluvad nn eriseadused, mille suhtes HMS on üldosa seaduseks. Haldusõiguse eriosa instituudid: avaliku teenistuse õigus, munitsipaal- ehk kohaliku omavalitsuse õigus, politsei ja korrakaitseõigus, planeerimis ja ehitusõigus, majandushaldusõigus, keskkonnaõigus, maksuõigus, sotsiaalõigus, eelarve ja finantsõigus, haridusõigus, liiklusõigus, kultuuri ja teadusõigus, riigikaitseõigus, andmekaitseõigus jne. 2...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
36
doc

Sissejuhatus haldusõigusesse

...uslikes juriidilistes isikutes jne. Neil juhtudel on määravaks eraõiguse normid – võlaõigusseadus, asjaõigusseadus, töölepingu seadus jne. Vt huvi korral nt riigivastutuse seaduse § 1 lg 3, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35. 2 Esimene halduskohtumenetluse seadustik võeti vastu 21.06.1993 ja jõustus 15.09.1993 (RT I 1993, 50, 694). Praegu kehtiv halduskohtumenetluse seadustik võeti vastu 25.02.1999 ja jõustus 01.01.2000 (RT I 1999, 31, 425). Soovitan otsida õigusakte...

Haldusõigus - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist
13
doc

Haldusõiguse konspekt

...1.2. Avaliku halduse erinevad määratlused. · Haldus organisatsioonilises mõttes on haldusorganisatsioon, mis koosneb halduse kandjatest, haldusorganitest ja muudest haldusasutustest. Avaliku halduse kandjaks võib olla riik või mõni muu avaliku võimu kandja, nt kohalik omavalitsus. · Haldus materiaalses mõttes on haldustegevus, st riigi tegevus, mille esemeks on haldusele pandud ülesannete täitmine. See on täidesaatev tegevus. · Haldus formaalses mõttes on kogu haldusasutuste poolt läbiviidav tegevus, olenemata sellest, kas see materiaalõiguslikus mõttes on...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
116 allalaadimist
42
docx

Haldusõigus

... jõustumine 01.01.2003 Muudetud järgmiste aktidega (näita) 1. peatükkÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala ja eesmärk (1) Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute koostamisel. (2) Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, ...

Haldusõigus - Keskkool
43 allalaadimist
79
doc

Ehituskorraldus

...TILE JA PLANEERINGUGA MÄÄRATUD KASUTUSOTSTARBELE PLANEERINGUTE LIIGID: · ÜLERIIGILISED PLANEERINGUD ( REGIONAALPOLIITIKA KUJUNDAMINE, LOODUSKAITSEALADE JA KOMMUNIKATSIOONIDE KAVANDAMINE JNE · MAAKONNAPLANEERINGUD ( RIIKLIKE JA KOHALIKE HUVIDE TASAKAALUSTAMINE ) · ÜLDPLANEERINGUD LINNALE VÕI VALLALE · LINNA- VÕI VALLAOSA DETAILPLANEERING ­ LÄHIAASTATE EHITUSTEGEVUSE ALUS DETAILPLANEERING MÄÄRAB: A. KOGU MAAALA KOHTA: 29 · KRUNTIDEKS JAOTUSE ...

Ehituskorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
195 allalaadimist
130
doc

Avaliku sektori ökonoomika

...t ettevõtete ja üksikindiviidide heaolu on liiga madal ja seetõttu ei saa avalik sektor veelgi suuremaks muutuda. 28. Milles seisneb erinevate võimutasandite suhete probleemide olemus? Erinevate võimutasandite all peetakse silmas suhteid keskvõimu ja kohalike omavalitsuste vahel. Probleem seisneb selles, et keskvõim ei tohi omavalitsuste küsimuste lahendamisse sekkuda, kuid omavalitsused on üksteisega võrreldes väga erinevad ja seetõttu on keeruline neid sarnaselt kohelda, kehtestades näiteks ühtse maksupoliitika. Samuti ei võimalda selline ...

Majandusteadus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
55 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...lt poliitilise 6 või sõjalise) eesmärgi saavutamiseks. Autonoomia ­ kujutab endast riigi territooriumi mingile osale antud sisemist omavalitsust, iseseisvust kohaliku elu küsimuste otsustamisel. (nt. Korsika, Ahvenamaa jne). 7 4. Mida mõistetakse poliitilise reziimi all? Poliitiline reziim kujutab endast poliitilise võimu teostamise meetodite kogumit, mis ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist
24
doc

Halduskontroll, riigivastutus

...i; - õiguskantsleri järelevalvet ja - kohtukontrolli. INTERNNE KONTROLL I Teenistusliku järelevalve … kohta räägin loengus lähemalt juurde. Seondub kaudselt ka vaidemenetlusega. Vaata: 1. Vabariigi Valitsuse seaduse § 93-101; 2. kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 661. II Riiklik järelevalve Vt Vabariigi Valitsuse seaduse § 75. Korrakaitse seaduse eelnõus1 mõiste määratlus: "Riiklik järelevalve on korrakaitseorgani tegevus eesmärgiga ennetada ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda või kõrvaldada korrarikkumi...

Haldusõigus - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist
23
doc

KOHALIKU OMAVALITSUSE TÖÖ, PÄDEVUS, ÜLESANDED, ORGANID

TALLINNA ÜLIKOOL RIIGITEADUSTE INSTITUUT Haldusjuhtimise bakalaureuse õppekava KOHALIKU OMAVALITSUSE TÖÖ, PÄDEVUS, ÜLESANDED, ORGANID Referaat Juhendaja: Reena Säästla Tallinn, 2008 Sisukord Sisukord..........................................................................................................................2 Sissejuhatus........................................................................................

Eesti õiguskord - Tallinna Ülikool
150 allalaadimist
6
pdf

Kohalik halduskorraldus

16.03.2010 KOHALIK HALDUSKORRALDUS Maavanem ja kohalik omavalitsus. Haldusreform Regionaalne valitsemine · Eesti jaguneb 15 maakonnaks ja 226 omavalitsusüksuseks ­ vallaks ja linnaks. Vald koosneb asustusüksustest: alevitest, alevikest ja küladest, ent võib olla ka va...

Halduskorraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
27 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

...t erinev õiguskord. UNITAARRIIK (ühtne riik) ­ tsentraliseeritud riigivõimu- ja valitsemisorganitega ning ühtse seadusandlusega. Riigi territoorium on küll jagatud haldusüksusteks, kuid neil üksustel ei ole iseseisvust, vaid neid juhivad keskse riigivõimu kohalikud esindused. KONFÖDERATSIOON ­ riikide liit, mis sõlmitakse rahvusvaheliste lepingutega teatud eesmärkide saavutamiseks. Konföderatsioonil ei ole ühist riigipead. Konfödseratsioon ise ei ole rahvusvahelise õiguse subjekt, vaid subjektsust kannavad konföderatsiooni moodustavad riigid. Riigi valitsemise ...

Ühiskond - Keskkool
136 allalaadimist
42
docx

Sotsiaaltöö kohalikus omavalitsuses

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool ST15 KÕ2 Erika Koplimaa ANALÜÜS Sotsiaaltöö kohalikus omavalitsuses Õppejõud: Kersti Suun-Deket, MA Mõdriku 2017 Sissejuhatus Sotsiaalteenuste korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. See tähendab, et sotsiaalteenuseid võib osutada ka mõni muu ...

Sotsiaaltöö alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
17 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

...t erinev õiguskord. UNITAARRIIK (ühtne riik) ­ tsentraliseeritud riigivõimu- ja valitsemisorganitega ning ühtse seadusandlusega. Riigi territoorium on küll jagatud haldusüksusteks, kuid neil üksustel ei ole iseseisvust, vaid neid juhivad keskse riigivõimu kohalikud esindused. KONFÖDERATSIOON ­ riikide liit, mis sõlmitakse rahvusvaheliste lepingutega teatud eesmärkide saavutamiseks. Konföderatsioonil ei ole ühist riigipead. Konföderatsioon ise ei ole rahvusvahelise õiguse subjekt, vaid subjektiivsust kannavad konföderatsiooni moodustavad riigid. Riigi valitsemise...

Ühiskond -
15 allalaadimist
45
doc

Suhtekorralduse eksami materjal

.... Positiivne imago omakorda toetab organisatsiooni põhitegevuse eesmärke (müügitulemuste parandamine, teenindustaseme tõstmine, klientide lojaalsuse tugevdamine jne). Mõistagi ei saa kõiki kommunikatsioonieesmärke allutada ainult nn müügi suurendamisele, sest ka kohalike elanike usaldus ning avalikkuse üldine soosiv suhtumine on omaette väärtused, ilma milleta tänapäeva demokraatlikus ja avatud ühiskonnas eksisteerimine on peaaegu võimatu. Samas ei ole ühegi organisatsiooni missiooniks ainult suhelda ja mingite sihtgruppidega "hästi läbi saada". Küll aga on oskus...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
167 allalaadimist
16
doc

AMETNIK HALDUSMENETLUSES

... areng .............................. 8 3. Täidesaatev võim tänapäeva valitsemissüsteemis ...................................... 11 3.1 Miks on regionaalne valitsemine tähtis? ...................................................... 12 3.2 Millises suunas kohalik valitsemine areneb? ................................................ 12 4. Eesti riigipead läbi aegade..............................................15 Kasutatud kirjandus .................................................................................... 16 ...

Haldusmenetlus - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
20
doc

Haldusõiguse kaasused

...lgatamist lepingu, mille kohaselt kohustus AS Oma Kodu välja ehitama detailplaneeringule vastava avalikult kasutatava tee, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni. Nimetatud ülesande täitmise peab EhS § 13 kohaselt tagama kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu koostamise taotleja ei ole kokku leppinud teisiti. vallavalitsus haldusorgan, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria olemas, välismõju olemas, mitmepoolne haldusleping, üksikregulatsioon. avalik-õiguslik ülesanne on detailplan...

Haldusõigus -
624 allalaadimist
49
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA: NÜÜDISÜHISKOND

...t erinev õiguskord. UNITAARRIIK (ühtne riik) ­ tsentraliseeritud riigivõimu- ja valitsemisorganitega ning ühtse seadusandlusega. Riigi territoorium on küll jagatud haldusüksusteks, kuid neil üksustel ei ole iseseisvust, vaid neid juhivad keskse riigivõimu kohalikud esindused. KONFÖDERATSIOON ­ riikide liit, mis sõlmitakse rahvusvaheliste lepingutega teatud eesmärkide saavutamiseks. Konföderatsioonil ei ole ühist riigipead. Konföderatsioon ise ei ole rahvusvahelise õiguse subjekt, vaid subjektsust kannavad konföderatsiooni moodustavad riigid. Riigi valitsemise...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
6
doc

Diplomitöö küsitlus

... 39.11. Muu oht 1 2 3 4 5 40. Kes peaks Teiepoolt märgitud ohtude ennetamisega tegelema? Eesti Vabariigi valitsus Kohalik Omavalitsus Politsei Piirivalve Eesti Vabariigi elanikud ise Mittetulundusühingud Keegi muu 41. Millised on Teie arvates tõhusaimad meetodid eelpool Teiepoolt märgitud ohtude ennetamiseks? Seadused Ennetustöö ...

Sotsiaaltöö korraldus -
59 allalaadimist
47
doc

Riigiõigus

...äletusel vastu võetud õigusakte. Peale selle kõneldakse ka seadustest materiaalses mõttes. Need on sellised õigusnorme või üldisi käitumiseeskirju sisaldavad aktid, mille on vastu võtnud parlament, rahvas või täitevvõim. Õigustloovad aktid on sellised riigi või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud aktid, mis sisaldavad õigusnorme - määratlemata isikute ringile suunatud üldkohustuslikke käitumiseeskirju. Seadus on seaduse vormis kas Riigikogu poolt Riigikogu kodukorraga või rahvahääletusel seadusega kindlaks määratud korras vastu võetud õigusakt, millel on kõrgeim õi...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
359 allalaadimist
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

... 66 P.3. JÄRELEVALVE INSTITUTSIOONIDE FUNKTSIOONID JA PÄDEVUS 67 TEEMA 7. PÕHIMÕISTED 69 TEEMA 8. TEISED ORGANISATSIOONID - I RÜHM: KOHALIKUD 71 OMAVALITSUSED; RIIGIKAITSELISED ORGANISATSIOONID; KULTUURAUTONOOMIA; KUTSEALADE OMAVALITSUSED; KIRIKUOMAVALITSUS- NENDE JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOONID JA PÄDEVUS §1. KOHALIKUD OMAVALITSUSED - MÕISTE, JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOONID, 71 PÄDEVUS JA STRUKTUUR P. 1....

Õigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
14 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

...n adresseeritud kõigile isikutele (üldsubjekt) või teatud isikute ringile (erisubjekt); 4) riigi tahteline akt, st õigusnormid on loodud pädeva institutsiooni poolt (riigi institutsioonid: seadusandlik ja täidesaatev riigivõim; riigi poolt tagatuna: kohalik omavalitsus), kuid õiguseks muutuvad ka riigi poolt tagatud tavanormid, moraalinormid või korporatiivsed normid; 5) on tagatud mittetäitmisel lõppastmes riigi sunni jõuga; kui ta ei ole tagatud riigi sunniga, siis ei ole tegemist mitte õigusnormiga, vaid nt printsiibiga (moraalinormiga)...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
498 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

...eetiliselt ümber töötama, sellel töötlusel rajanes mandri hilisem õigusteooria. Ka mujal leidis rooma õigus vastuvõttu, näit Saksamaal, kus seda kasutati lünkade täitmiseks ning mõjutas uue õiguse loomist. Lääne-Roomas ei saanud eriti suurt vastukaja, seal segunes kohalik õigus barbarite omaga. See- eest jäi Justinianuse kodifikatsioon Bütsantsi õiguse alusena kehtima pikaks ajak. Sajandite jooksul viidi küll sellesse sisse muudatusi, aga oma olemuselt jäi samaks 2. CIC üldine iseloomustus 2.1. CIC ­i struktuur, üksikosade struktuur, materjali järjestus ...

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
345 allalaadimist
41
doc

Riik ja Õigus täiskonspekt

...igiorganid. Rahvast käsitletakse organina, kui riigivõimu kõrgeima kandjana, kes üksnes teatud juhtudel teostab riigivõimu vahetult ehk otseselt. Riigiaparaat: seadusandlik organ; täidesaatev organ; justiitsorgan; riigipea. Sekundaarsed organisatsioonid: I - kohalik omavalitsus; riigikaitselised org; kultuurautonoomia org; kutsealaomavalitsus; kirikuomavalitsus II - poliitilisedd organisatsioonid (korporatiivsed) III - muud, nt mittetulnduslikud ja tulunduslikud organisatsioonid (korporatiivsed) Korporatiivne organisatsioon on kindla süsteemse sisekorraldus...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
527 allalaadimist
19
doc

Poliitika ja valitsemise alused

...konnast eristunud, ent tugevate sugukonnasarnaste joontega (valitsev hõim), põhinevad vallutustel ja andamikogumisel, sageli maa-alalt suured, ent lõdvalt seotud ja võimu intensiivsus (haldussuutlikkus) väike, võim suurem (ent mitte tänasega võrreldav) keskustes->kohalike asevalitsejate tähtsus, puuduv või nõrk eneseteadlikkus riigina, riik kui tsivilisatsiooniala, mille ümber valdavalt riigita alad. St pigem rajajoon kui piir. Feodalism: jagatud võimuga süsteemid - talupoegkonna kohal kõrgub ülikute suhete süsteem, kattuv ja jagatud võim, lõdvalt struktu...

Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
432 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

...istikus on oluline defineerida riiki läbi eelpool mainitud kolme tunnuse, kuid riigi tähendus siseriiklikult on palju spetsiifilisem – siin saab suveräänne riigivõim ise määratleda, milliseid institutsioone saab vaadelda riigi ja milliseid mitte (nt kas kohalikud omavalitsused on riik siseriiklikult, kuna neid on võimalik eristada, kuid rahvusvaheliselt on igal juhul tegemist riigiga). Riik omab õigusi ja kohustusi tervikuna, mitte tema üksikud asutused või organid. Samuti ei saa olla „vaidlusi“ erinevate kehaosade vahel, „üks tasku ei saa ...

Politoloogia - Keskkool
7 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun