Facebook Like
Hotjar Feedback

Kivikonstruktsioonid (1)

3 KEHV
Punktid
 
Säutsu twitteris
KIVIKONSTRUKTSIOONID .
Konspekt on loengu abimaterjal.
SISUKORD.
1. Sissejuhatus
1.1. Kivikonstruktsioonide ajaloost lk. 1
1.2. Terminid ja tähised 2
2. Ehituskonstruktsioonide arvutamise põhimõtted 6
2.1. Piirseisundid 7
2.2 Koormused 7
2.3. Tugevusarvutuse alused 8
3. Müüritööde materjalid ja nende omadused
3.1. Kivid ja plokid 8
3.2. Mördid 9
3.3. Armatuur ja betoon 9
4. Müüritise töötamine. Müüritise omadused 10
4.1. Müüritise tugevus 10
4.2. Müüritise töötamine survel , tõmbel, lõikel ja paindel 10
4.3. Müüritise deformatsiooniomadused 11
5. Müüritise tugevdamine armeerimisega
5.1. Müüritise survetugevuse suurendamine 12
5.2. Müüritise pikiarmeerimine 12
6. Müüritise tugevusarvutused
6.1. Arvutuse alused 12
6.2. Vertikaalselt koormatud armeerimata müür 13
6.2.1. Avadeta seina ja postide tugevusarvutused 13
6.2.2. Nõtke ja ekstsentrilisustegur, survetsooni pindala 14
6.2.3. Seina arvutuslik kõrgus 15
6.2.4. Seina arvutuspaksus 16
6.2.5. Koormused toesõlmedes
6.3. Vertikaalselt koormatud armeeritud müüritis
6.3.1. Üldist 17
6.3.2. Momendi ja/või pikijõuga koormatud armeeritud müüritise
kontrollimine 18
6.3.3. Armeeritud posti tugevusarvutused 19
6.3.4. Võrkudega armeeritud müüritis 21
6.3.5. Kestadega tugevdatud müüritis 21
6.4. Horisontaalselt koormatud konstruktsioonid
6.4.1. Tuulega koormatud sein 22
6.4.2. Pinnase külgsurvega koormatud sein 22
6.5. Nihkele töötav müüritis 23
7. Müüritise piirsaledus 24
8. Hoonete arvutuslikud skeemid . 24
9. Hoonete konstruktiivsed elemendid
9.1. Talade toetamine müürile 25
9.1.1. Talade toetamine otse müürile 26
9.1.2. Talade toetamine toetuspadjale 26
9.2. Ankrud 27
9.3. Sillused
9.3.1. Armeerimata kivisillused 27
9.3.2. Armeeritud sillused. 27
KIRJANDUS SÜVENDATUD TEADMISTE OMANDAMISEKS.
 • “Ehitusmaterjalid”, H. Pärnamägi, 1998.
 • “Müüritööd”, R.Kavaja, P.Jormalainen, E.Mentu, 1994.
 • “Kivikonstruktsioonid”, V.Raidna, 1960.
 • Kivikonstruktsioonid EPN-ENV 6.1.1. Eesti projekteerimisnormid (eelnõu) 1998.
 • Kivikonstruktsioonid. Konstruktsioonielementide ja –sõlmede tugevusarvutused. Abimaterjal EPN-ENV 6.1.1. kasutajale EPN 6/AM-1. (koostas V: Voltri ) 1999.
 • Kivikonstruktsioonid. Kivihoonete stabiilsus EPN 6/AM-2. (koostas V.Voltri) 2000.
 • Columbiakivi projekteerimisjuhend – 3 vihikut (koostas V.Voltri) 1998.
 • Muuratud rakenteet RIL 99, Suomen Rakennusinsinöörien Liito, 1975
 • Tiilirakenteet RIL 85 – 1989, Suomen Rakennusinsinöörien Liito RIL r.y.
  Standardid
  Täiendavalt võib kasutada üleminekuperioodil
  CHu II-22-81 Kivikonstruktsioonid ja armeeritud kivikonstruktsioonid. 1989.
  Sama, ocoue 1989.
 • Terminid ja tähised.


 • Terminid ja tähised
  Müüritis: sobiva seotisega ja mördiga kokku liidetud müürikivide ühendus.
  Armeeritud müüritis: müüritis, milles tavaliselt terasvardad või –võrk on paigutatud mördi- või betoonikihi sisse nii, et armeeritud müüritis töötab koormuse (jõudude) vastuvõtul ühtse tervikuna .
  Eelpingestatud müüritis: müüritis, milles pingearmatuuri abil on eelnevalt tekitatud survepinged.
  Müüritisdiafragma: müüritis, mis on tihedalt laotud rb talade ja -postide (või armeeritud müür) vahele ja piiratud nende elementidega neljast küljest.
  Müürikivi: kivi, tellis, väikeplokk (ka mullbetoonist).
  Müürikiht: ilma läbiva vuugita vertikaalne müür.
  (Müüri)- rida: horisontaalne müürikivide kiht.
  Müüriseotis: kivide (elementide) asetus müüris, mis tagab müüri töötamise ühtse tervikuna.
  Sidumata vuuk: horisontaalne või vertikaalne tasapinnaline mördivuuk.
  Seotud vuuk: horisontaalne või vertikaalne mördivuuk, milles kivid moodustavad “hamba” pikkusega vähemalt ¼ kivi pikkust.
  Müüritise tugevus
  Armatuuri ankurdustugevus: nakketugevus armatuuri ja mördi või betooni vahel tõmbel või survel.
  Müüritse lõiketugevus: müüritise põikjõuvastupanu.
  Müüritise normtugevus: tugevuskatsete alusel 95% tõenäosusega määratud müüritse tugevus.
  Müüritise paindetugevus : müüritise tugevus paindel.
  Müüritise survetugevus : müüritse survetugevus üheteljelisese pngeolukorras.
  Müürikivid
  Müürikivi: müüri ladumisel kasutatav valmiskivi ( telliskivi , väikeplokk, looduskivi ).
  Müürikivi tugevusgrupp: müürikivide jaotamine tugevusgruppideks vastavalt avade hulgale ja orientatsioonile kivis .
  Müürikivi normaliseeritud survetugevus: müürikivi survetugevuseks võetakse samast materjlist 100 mm servaga õhkkuiva kuubi survetugevus.
  Õõs: vormitud õõs või ava, mis kas läbib müürikivi või mitte.
  Õõne välissein, -kest: materjal välispinna ja õõne vahel.
  Õõnetevaheline sein: tihe materjal õõne vahel.
  Ristlõikepindala: elemendi ristlõike brutopindala .
  Sängituspind: müürikivi pealmine või alumine pind ladumisel.
  Tõsteava: ava müürikivi küljel, mis võimaldab paremat haaramist kas käsitsi või masinaga.
  Uure (lohk): müürikivi valmistamisel kivipinnale tehtud vagu (lohk).
  Mört
  Mört: mehaaniliselt segatud sideainete , täiteainete ja vee segu koos vajalike lisanditega.
  Eeldoseeritud mört: tehases doseeritud komponendid, millest ehitusplatsil segatakse mört.
  Ehitusplatsimört: segu, mille alglähtematerjalid doseeritakse ja segatakse ehitusplatsil.
  Kaubamört: tehases doseeritud ja segatud ning ehitusplatsile toodud mört.
  Kergmört: mört kuivmahumassiga alla 1500 kg/m3.
  Mördi survetugevus: kindla arvu mördi katsekehade kekmine survetugevus 28 päeva vanuselt.
  Peenmört: mört vuugi paksusele 1...3 mm.
  Mört (põhimört): sobiva terasuurusega täitematerjaliga mört vuugis paksusega üle 3 mm.
  Projekteeritud mört: mört, mille omadused rahuldavad vastava standardi nõudeid.
  Täitebetoon
  Täitebetoon: betoonisegu müüritise avade ja tühemike täitmiseks.
  Armatuur
  Armatuurteras : müüritises armatuurina kasutatav teras.
  Jaotusarmatuur: töötava (piki-) armatuuriga ristiolev armatuur jõudude ühtlustamiseks pikivarrastes.
  Konstruktiivne armatuur: mittearvutuslik armatuur, mis pannakse vastavalt üldtunnustatud konstrueerimisnõuetele.
  Põikarmatuur: armatuur põikjõu vastuvõtuks.
  Töötav armatuur: arvutuslik armatuur.
  Vuugiarmatuur: vuugis kasutatav armatuur, pikiarmatuur.
  Müüritises abimaterjalid
  Ankur : vahend müürikivide ühendamiseks erinevates kihtides ja külgnevate konstruktsioonidega, näiteks lae ja katusega , vahend konstruktsioonide kinnitamiseks müürile.
  Niiskusisolatsioon: veetihe pehmest materjalist või müürikividest vahekiht .
  Seinaside (ankur): side vertikaalsete seinakihtide omavaheliseks ühendamiseks läbi nõrkade vahekihtide või seinakihtide ühendamiseks kapitaalse seina või jäiga konstruktsiooniga.
  Mördivuugid
  Liugvuuk: vuuk, mis võimaldab müüritise horisontaalse vaba liikumise.
  Rõhtvuuk (sängitusvuuk): horisontaalne või kaldu mördikiht müürikivide vahel.
  Püstvuuk: vertikaalne mördikiht müürikivide vahel.
  Pikivuuk: müüritse välispinnaga paralleelne püstvuuk.
  Ristvuuk: sängitusvuugiga ja müüripinnaga risti olev püstvuuk.
  Vuugi täitmine: püstvuugi täitmine mördiga.
  Vuukimine: vuugi töötlemine väljast.
  Punkteerimine: eest tühja vuugi osaline mördiga täitmine.
  Seina tüübid
  Betooniga täidetud kergsein : kahe- või enamakihiline sein, mille vahed on täidetud betooniga ( vahede laius üle 50 mm). Kihid on omavahel tugevasti seotud sidemetega, koormuse all töötab sein ühtse tervikuna.
  Jäigastussein: ristsuunaline sein, mis võtab vastu külgsuunalisi jõude, väldib vaadeldava seina nõtkumise, tagab hoone üldstabiilsuse.
  Mitmekihiline sein: kahest või enamast ühekihilisest seinast koosnev sein, mille kihtide vahe on täidetud mördiga (vahe laius kuni 25 mm). Kihid on omavahel tugevasti seotud sidemetega, koormamisel töötab sein ühtse tervikuna.
  Kandevsein: müür, mis on ette nähtud kandma täiendavaid koormusi lisaks omakaalule.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kivikonstruktsioonid #1 Kivikonstruktsioonid #2 Kivikonstruktsioonid #3 Kivikonstruktsioonid #4 Kivikonstruktsioonid #5 Kivikonstruktsioonid #6 Kivikonstruktsioonid #7 Kivikonstruktsioonid #8 Kivikonstruktsioonid #9 Kivikonstruktsioonid #10 Kivikonstruktsioonid #11 Kivikonstruktsioonid #12 Kivikonstruktsioonid #13 Kivikonstruktsioonid #14 Kivikonstruktsioonid #15 Kivikonstruktsioonid #16 Kivikonstruktsioonid #17 Kivikonstruktsioonid #18 Kivikonstruktsioonid #19 Kivikonstruktsioonid #20 Kivikonstruktsioonid #21 Kivikonstruktsioonid #22 Kivikonstruktsioonid #23 Kivikonstruktsioonid #24 Kivikonstruktsioonid #25 Kivikonstruktsioonid #26 Kivikonstruktsioonid #27 Kivikonstruktsioonid #28 Kivikonstruktsioonid #29 Kivikonstruktsioonid #30 Kivikonstruktsioonid #31 Kivikonstruktsioonid #32 Kivikonstruktsioonid #33 Kivikonstruktsioonid #34 Kivikonstruktsioonid #35 Kivikonstruktsioonid #36
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 36 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-12-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 162 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor CocoBeach Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Konspekt on loengu abimaterjal.
  müüritis , müüritise tugevus , müürikivid , kivikonstruktsioonid

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  Merka. profiilipilt
  Merka.: täitsa kõlbulik materjal
  15:15 02-03-2013


  Sarnased materjalid

  35
  pdf
  Kivikonstruktsioonid
  47
  doc
  Kivikonstruktsioonid projekt
  127
  pdf
  Metallkonstruktsioonid
  67
  doc
  Hoonete konstruktsioonid - kliima
  102
  docx
  Ehitusmaterjalid ja –konstruktsioonid
  212
  pdf
  Puitkonstruktsioonide materjal 2010
  17
  doc
  Hoonete konstruktsioonid
  23
  doc
  Ehituskonstruktsioonidest kõike  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun