Facebook Like

Kirjandusteadus materjalid (4)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis on interpreteerimine ?
  • Kuidas kunstnik sai kunstnikuks ?
  • Mis üldse kirjandust kirjutatakse ?
 
Säutsu twitteris
Mis on interpreteerimine? Tegelemisel kirjanduse ja teiste " kaunite kunstidega", tekib vajadus interpreteerida, sõnastada tähendusi. Kõik saab alguse uurija sisemisest hoiakust, sättumusest ja kalduvustest.
Üldjoontes on olemas kaks võimalust. Esimene on lasta end kaasa tõmmata teadvuse voolust, mõtetest, mis uuritava objektiga tegelemisel sugenevad, nautida ootamatuid assotsiatsioone ja käike. Sellise lähenemise võlu on ootamatusel ja prognoosimatusel, kunagi ei või teada kuhu välja jõutakse, milline on tulemus.
Teine moodus on rakendada hierarhiliselt korrastatud mõistelisi struktuure ja seoseid . Sellise metoodika puhul paigutuvad üksikud märgid ehituse üldisesse konteksti, mis hakkab neile andma tähendusvälju. Uurija liigub üksikuid seiku ja vihjeid mööda mõistete hierarhiasse, madalamalt meeleliselt tasandilt kõrgemale, teoreetilisele.
(vgl. Toomas Muru: Paabeli torn ja gooti katedraal; http://www.kirmus.ee/nypli/koolid/1996/muru.html , 10.09.07)
Meetodid (Eagleton) Autorist lähtuv Tekstist lähtuv Lugejast lähtuv
Kultuurilisest kontekstist lähtuv meetod ( kirjandusteadus kui kultuuriteadus ). Teadmised ( Umberto Eco ,,entsüklopeedia") New Historicism (kirjanduslikku teksti vaadeldakse selle loomise hetkel valitsenud kultuuriliste ja ajalooliste protsesside valguses) Interpreteerimise viisid Üksikult üldisele ära ära ärarootsi rootsi rootsipaat paat paatmeri meri merirand rand randlaager laager laagertöökoht töökoht töökohtauto auto autovilla villa villakuradi rumalad rootslased(Kalju Lepik) Üldiselt üksikule Rahvuslik liikumine (1860-1880) oli eestluse kujunemisel otsustava tähtsusega. Tekkis rahvusromantiline kirjandus. Mu isamaa on minu arm,kell' südant annud ma,sul laulan ma, mu ülem õnn,mu õitsev Eestimaa!(Lydia Koidula) Sünkrooniline Teksti vaadeldakse ainult ühe kirjandusliku epohhi kontekstis. Nii tõestab tööga kaevanduse strekisja noores linnas Eestimaa Donbas,et kommunism reaalselt, raudselt tekib,on tema ind me käsi juhtimas.(Felix Kotta: Kiviõlis; 1950) Diakrooniline Teksti vaadeldakse ajalooliselt kujunenud tunnusjoonte ja konteksti taustal. (nt zhanri ajalugu; autori erinevad loomeetapid) Dialektiline Tees ­ Antitees ­ Süntees Hüpotees: Argumendid selle poolt ja vastuTees/Hüpotees:Kalju Lepiku looming on tüüpiliseks näiteks Eesti pagulaskirjandusest. Strukturalistlik Ideelis-formaalsete struktuuride tuvastamine Mihkel Tiks: Korvpalliromaan. Tln, 1985(Romaanis on kirjeldatud ühe spordimehe arengulugu alates tema esimestest sammudest suures spordis kuni võistlusspordist loobumiseni.) 1. osa: Mängu algus 2. osa: Keset mängu 3. osa: Mängu lõpp Hinnanguline Kirjanduskriitika Fowlesi oskus maalida oma karaktereid filmilikult detailselt, samas jättes lugejale piisava ruumi fantaasiaks, on fenomenaalne,(...). "Liblikapüüdja" puhul on tegu psühholoogilise õudusromaaniga,(...).Ühtviisi sügavalt on esindatud mõlema karakteri vaatevinklid ja see teeb lugemise emotsionaalselt keerukaks. Lugeja ei suuda lõplikult vihata hälbinud vangistajat ega tunne ka liialdatud sümpaatiat kõrgklassist pärit, kergelt hellitatud ohvri vastu.(P. Jaaks: John Fowlesi ,,Liblikapüüdja". Areen , 20.09.2007) Absoluutsest tõest lähtuv Nt marksistlik- leninistlik kirjanduskriitika Lenin Maksim Gorki ,,Emast": ,,See on väga vajalik raamat. Paljud töölised võtsid revolutsioonilisest liikumisest osa ebateadlikult, stiihiliselt, ja nüüd on Ema lugemine neile väga kasulik. See on väga õigeaegne raamat." Komparativistlik e. võrdlev Vajalik on teatud ühisosa e. võrdlusaluse olemasolu (tertium comparationis). Võrrelda võib: Ühte zhanrisse kuuluvaid tekste : nt sonette
Sarnased teemad ja motiivid: nt koduigatsuse motiiv erinevates tekstides Tekstide erinevaid variante Võrdlev kirjandusteadus ületab rahvuskirjanduse piirid uurib rahvuskirjandust internatsionaalses kontekstis uurib erinevate rahvuskirjanduste omavahelisi suhteid Võrdlev kirjandusteadus võrdleb erinevaid tekste, kirjanduslikke epohhe või suundumusi, erinevate kirjanike loomet rahvuskirjanduse piire ületaval tasandil, tuues välja nende sarnasused, erisused ja nende võimalikud omavahelised mõjutused.
Võrdlev kirjandusteadus 19. sajandi alguses (romantismi aeg) tekib vajadus vaadelda kirjandust universalistlikust perspektiivist ( Goethe : maailmakirjandus) ,,Cours de litterature comparée" (1816) 19. sajandi lõpus esimesed spetsiaalsed teadusajakirjad 1900. a. esimene võrdleva kirjandusteaduse kongress Pariisis Näide: Jaan Oks... ,,Nälga on seal külas, ääretut tungide tõusu ja langemist. Igapäevased elunähtuste vahetused. Elumõte." ,,Talvad, sügav lumi, mahalangenud puud, saag, tulease , vana kasukapintsak, heeringapütt, kõlbmata kirvevars, jäljed, kolm töömeest ehk... inimesed." ,,Jälle on tõbine sügis uue ja pahema päeva loonud. On tuul ning kollane katk kase lehis. (...) Kolletanud lehed vaaruvad ja vanguvad." ,,Ütelge: mis tarvis on seda seest- ja väljastpoolt seenetanud, tiisikusehaiget hoonet [koolimaja] veel parandada." ,,Kus kollakas -tõbine rohi heinamaadel soojaga iseennast ära sööb ja ökitavad kõrred viljapõldudeks nimetatud paikades vantsuvad." ...saksa ekspressionismi kontekstis August Stramm: Warten (Ootamine),,der Duft! toll! ein Mädchen auf mein Zimmer ! das hätt ich nicht von ihr gedacht." / "lõhn! äge! tüdruk minu toas! poleks osanudki temast midagi sellist oodata." Alfred Lichtenstein: Dämmerung (Hämarus),,An einem Fenster klebt ein fetter Mann. | Ein Jüngling will ein weiches Weib besuchen . | Ein grauer Clown zieht sich die Stiefel an. | Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen."/ ,, Aknale kleepub rasvane mees. | Noormees tahab külastada pehmet piigat. | Hall kloun tõmbab saapad jalga. | Mingi lapsevanker karjub ja koerad vannuvad." Gottfried Benn : Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke (Mees ja naine lähevad läbi vähihaigete baraki)
Sarnasused avalduvad: ajaloolises kontekstis keelekasutuses simultaansuse tehnikas kujundlikkuses ,,inetuse esteetika" kasutamises Näide: Motiivid erinevates rahvuskirjandustes ,,kadunud poeg" ,,armastuse kolmnurk " Keelatud armastus Hero ja Leander Tristan ja Isolde Romeo ja Julia Andrus Kivirähk: ,,Romeo ja Julia" Kirjandusliku teksti tõlge Tõlkides kirjandusteost vahendatakse mitte ainult tõlgitava teose sisu, vaid kogu kultuurikonteksti, milles antud teos on loodud. Tekivad paralleelid kahe kirjanduskultuuri vahel.
Tõlge võib olla: tekstilähedane,s.t. sihiks on saavutada originaaltekstile võimalikult lähedane tõlge. Võetakse üle keelelised iseärasused (nt imiteeritakse originaalis esinevat kõnepruuki). Võib esmapilgul tunduda võõristav.
,,Ent nad [Dolittle ja Sophie] elasid siiski läbi ka õige äreva hetke, kui üks isand (...) päris, kas nad pole ehk teel üht meest ja looritatud näoga naist juhtunud nägema. (...) ,,Paar miili tagasi käänasivad küll ühed välja pääle ära," vastas ta [Dolittle], püüdes talumehe kombel kõnelda. ,,Aga nüid peaksivad nad minu rehkendamist mööda juba õite kaugel olema."( Hugh Lofting: Doktor Dolittle'i tsirkus . Tln, 1982. Tlk. Ester Heinaste)
Tõlge võib olla: sisuline,s.t. põhirõhk on sisu adekvaatsel edastamisel. Originaalteksti iseärasused kohandatakse tõlkekeele vajadustega (nn vaba tõlge, parafraas ).Luuletõlked (Jüri Üdi: Selges eesti keeles)
,,Love is the bone and sinew of my curse.The vase, reconstructed, housesThe elusive rose ." ,,Armastus on mu needuse liha ja luu.Kokkuliimitud vaasis aimub juba seal peavarjuleidev roos."(Sylvia Plath : The stones / Kivid. Tlk. Tiina Aug)
Tõlge võib olla: selgitav,s.t. originaaltekstis esinevad keelelised või kultuurilised iseärasused jäetakse tõlkimata ja/või tuuakse eraldi esile ja neid selgitatakse ääremärkustes (nt eksootiliste toitude nimetused, tõlkimatud sõnamängud).
,,Kummalised nimed oli Laurits neile [hobustele] pannud ­ Ringdrotten ja Slngvanbauge ­, sest nad olid kullakarva, nagu heledast kullast , millele olid punakuldsed rõngad joonistatud."
Tõlkija märkus: ,,Mõlema hobuse nimes esineb sõna 'rõngas' ­ ring, bauge. Nimede tähendus tõlkes võiks olla 'Rõngakuningas' ja 'Rõngastega üle puistatu'." Sigrid Undset: Kristiina Lauritsatütar. 2. osa. Tln, 1989. (Tlk. Elvi Lumet)
Kirjanduse interdistsiplinaarsus Kirjandus ja kunst Kirjandus ja muusika Kirjandus ja kunst Caspar David Friedrich : Luiged roostikus Kirjandus ja kunst Nikolai Baturin : Caspar David Friedrich, ,,Luiged roostikus" Kirjandus ja kunst: plastilisus , kunsti võtted tekstis Juhan Liiv: Tali , 1Talu õue... Vaiknetalvehommiku,värsket lund on sadand,kõik veel vagune.Õunapuu pääl aiashüppab varblane,tasakesti helbedtalle järele... Kirjandus ja muusika: muusikaline motiiv teksis Oskar Luts : Kevade,,Tema [ Arno ] hingesse asus rääkimatu õnnetundmus, talle näis, nagu oleks midagi suurt, ootamatut sündinud, mis temale ja kõigile teistele palju rõõmu pidi valmistama. (...) Kui laulud kõlasid ja orel mürisevalt kaasa mängis, vajus tema silmis kõik ühte: inimesed, lühtrid, küünlad ja jõulupuu altari ees; kõik ühines suureks, jumalat kiitvaks ja austavaks koguks. Ei olnud seal hulgas ühtegi halba inimest, kõik olid head. Tema ise kadus lõpmatusse ja laulis kaasa inglite kooris Betlehema
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Kirjandusteadus materjalid #1 Kirjandusteadus materjalid #2 Kirjandusteadus materjalid #3 Kirjandusteadus materjalid #4 Kirjandusteadus materjalid #5 Kirjandusteadus materjalid #6 Kirjandusteadus materjalid #7 Kirjandusteadus materjalid #8 Kirjandusteadus materjalid #9 Kirjandusteadus materjalid #10 Kirjandusteadus materjalid #11 Kirjandusteadus materjalid #12 Kirjandusteadus materjalid #13 Kirjandusteadus materjalid #14 Kirjandusteadus materjalid #15 Kirjandusteadus materjalid #16 Kirjandusteadus materjalid #17 Kirjandusteadus materjalid #18
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-08-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 115 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor annabell Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (4)

annaabi2 profiilipilt
annaabi2: Minule polnud sellest kasu, sest seal polnud kirjas seda, mida ma vajasin aga muidu mahukas tekst.
14:00 25-01-2011
XiaoKeAi profiilipilt
XiaoKeAi: Päris normaalne..
19:36 06-05-2011
mariaprn profiilipilt
mariaprn: põhjalik.
09:57 16-03-2013


Sarnased materjalid

62
pdf
Kirjandus- ja teatriteaduse alused
34
docx
Kirjandusteaduse alused
24
doc
Kirjandusteadus
17
doc
Kirjandusteaduste alused konspekt
62
docx
Kirjanduse lõppueksami materjalid
174
doc
Kirjanduse mõisted A-Z
11
doc
Kirjandusteooria
33
rtf
Kirjanduse eksam erinevad PILETIDFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun