Kinnisvara hindamine (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milles poolest erinevad teineteisest hoone suletud brutopind ja netopind ?
 • Mis on kinnisvara hindaja töö eesmärk ?
 • Millised on hindaja tööülesanded ?
 • Millises vormis esitab hindaja oma töö aruande ?
 • Millega on määratud hindaja kutsenõuded ?
 • Kes on Eestis kinnisvara hindajatele kutset omistav organ ?
 • Millised on Eestis kinnisvara hindajate kutsekvalifikatsioonid ja vastavad kutsenimetused ?
 • Millega on reguleeritud hindaja kutse-eetika nõuded Eestis ?
 • Milliste hindamisstandardite alusel töötavad Eesti hindajad ?
 • Kust saab hindaja infot hinnatava objekti kohta ?
 • Mida peab hindaja tegema objekti ülevaatuse käigus ?
 • Millised andmed fikseerib hindaja objekti ülevaatuse aktis ?
 • Kuidas toimub parima kasutuse analüüs ?
 • Mille poolest erinevad teineteisest turuhind ja turuväärtus ?
 • Millised on pakkumist mõjutavad tegurid ?
 • Mis on tasakaaluhind ?
 • Millised on kinnisvaraturu toimimise eeldused ?
 • Kuidas toimub kinnisvaraturu analüüs ?
 • Millised varad konkureerivad hinnatava objektiga ?
 • Kes on potensiaalsed ostjad ?
 • Millised on alternatiivid ?
 • Milliseid tagatisi aksepteerivad krediidiasutused ?
 • Mis on kinnisvaraarendus ?
 • Millised on kinnisvaraarenduse liigid ?
 • Mis on rekonstrueerimine ?
 • Mis on renoveerimine ?
 • Millised on arendustegevuse strateegiad ?
 • Millised on arendustegevuse etapid ?
 • Millised on arendaja riskid ?
 • Millised on kinnisvaramaakleri ülesanded vara müügil ?
 • Millised on kinnisvaramaakleri ülesanded vara ostmisel ?
 • Milline leping sõlmitakse kliendi ja maakleri vahel vahenduse läbiviimiseks ?
 • Millises vormis sõlmitakse kinnisvara ostu-müügileping ?
 • Millised on kinnisvara hindamisel kasutatavad põhimeetodid ?
 • Millest sõltuvalt toimub hindamismeetodi valik ?
 • Millised on võrdlusmeetodi eelised ja puudused ?
 • Millised on võrdlusmeetodi rakendamise etapid ?
 • Kuidas toimub tehinguinfo kogumine ?
 • Kuidas toimub võrdlusobjektide valik ?
 • Millised tehingud ei sobi võrdlustehinguteks ?
 • Millist elementi kohandatakse alati esimesena ?
 • Mis on absoluutkohandus ?
 • Kuidas leitakse kaalutud keskmist ?
 • Millise valemiga leitakse turuväärtus tulude kapitaliseerimise meetodil ?
 • Kui ja, siis miks ?
 • Kuija, siis miks ?
 • Mis on efektiivne kogutulu ?
 • Kuidas leitakse puhastulu (NOI) ?
 • Kuidas leitakse kapitalisatsioonimäär ?
 • Mis on investori nõutav tulumäär ?
 • Mis on investeeringu praegune puhasväärtus ?
 • Kuidas seda tähistatakse ?
 • Milline peaks olema projekti NPV, et see projekt oleks aktsepteeritav ?
 • Mis on sisemine rentaablus ?
 • Mis on prognoosiperiood ?
 • Milline on diskontomäära seos kapitalistasioonimääraga ?
 • Kuidas leitakse objekti müügi puhastulu ?
 • Kuidas leitakse vara väärtus, kui kasutatakse kulumeetodit ?
 • Milline väärtus leitakse kulumeetodil ?
 • Millised on hindamise etapid kulumeetodi kasutamisel ?
 • Millised on kulumi liigid ?
 • Mis on nende sisu ?
 
Säutsu twitteris
1)Selgita mõisteid kinnisasi ja kinnisvara.
Kinnisvara: kinnisasi + vara
Kinnisasi: 1. piiritletud maatükk, koos tema oluliste osade ja asjaõigustega.
2.piiritletud maatükk, koos sellel asetsevate hoonete ja rajatistega(parendustega)
2)Mis on kinnisasja olulised osad.
Olulised osad – ehitised, mets, taimed jms.
3)Loetle kinnisvara üldisi füüsilisi omadusi.
Kindel asukoht, unikaalsus, piiratud hulk, 3 mõõdet, kinnisvara ei saa hävitada.
4)Loetle kinnisvara asukohast tulenevaid omadusi.
Mõõdud, topograafia , kasutatavus(sihtotstarve), infrastruktuur, ligipääsetavus, maapinna siseehitus.
5)Loetle kinnisvaratehingutes sagedamini esinevaid maa sihtotstarbe liike.
Ärimaa, elamumaa, põllumaa, mets
6)Millest koosneb sotsiaalne infrastruktuur.
Haridus , kultuur, noorsootöö ja lastekaitse, sport , sotsiaalhoolekanne, tervisehoid , avalik kord ja turvalisus.
7)Millest koosneb tehniline infrastruktuur.
Energeetika ( elekter , soojus )
Kommunikatsioon (postiside, telefoniside, internet , infosüsteemid)
Transport ( maanteed , raudteed, sadamad, lennujaamad)
Ühistransport (bussid, rongid , laevad, lennukid )
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid
Jäätmemajandus
Elamumajandus
8)Loetle tehnovõrke.Elekter, gaas, soojus, vesi, reovete kanalisatsioon , sadevete kanalisatsioon, drenaaž, side.
9)Selgita mõisteid haljastus ja heakord .
Kõrghaljastus(puud), keskhaljastus(põõsad, hekid ),madalhaljastus(muru, lilled)
10)Selgita mõisteid ehitis, hoone, rajatis .
Ehitis – aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevse tulemusena ehitatud terviklik asi;
Hoone – maapinnaga püsivalt ühendatud katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitis.
Rajatis – maapinnaga püsivalt ühendatud ehitis, mis ei ole hoone, teed, sillad , mobiilimast.
11)Milles poolest erinevad teineteisest hoone suletud brutopind ja netopind?Netopind on kokkuliidetud sisepindade mõõtude summa.
Brutopind on kokkuliidetud välispiirete mõõtude summa.
12)Selgita mõistet kasulik pind.Kasulik pind- suletud netopind, millest on maha lahutatud tehniline pind ja ühendusteede pind.
13)Selgita mõistet eluruumEluruum on elamu või alaliseks elamiseks kasutatav korter . Eluruumina võib kasutada ka muud omaette ruumi, mis vastab eluruumile esitavatele nõuetele.
14)Millised on eluruumile esitatavad peamised nõuded.
Ööpäevaringse viibimise võimalus; eraldi sissepääs,uste mõõdud; põranda pind, ruumi laius, kõrgus; loomulik valgustus ; ventilatsioon ; õhu temp., niiskus, klosett; külm vesi jne.
15)Milline on normile vastav temperatuuri vahemik eluruumides.Õhu temperatuur eluruumis peab olema optimaalne, looma inimesele hubase soojatunde ning aitama kaasa tervisliku ja nõuetekohase sisekliima tekkimisele ja püsimisele. Kaugkütte-võrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 18 o C, lubatav temperatuuri ülempiir tuleb määrata Eestis kasutatavate sisekliima normide alusel.
16)Kirjelda kinnisvara moodustamise protsessi
katastrimõõdistamine, katastriüksuse toimiku koostamine; - piirmärkide paigaldamine, piiriprotokolli koostamine ja kooskõlastamine; - katastriüksuse registreerimine riigi maakatastris; - vajadusel maa ostu-müügi korraldamine; - katastriüksuse kandmine kinnistusraamatusse.
17)Millised on kinnisvararegistreerimise eesmärgid.
 • Ülevaate saamiseks maast kui varast
 • Territooriumi plaanimiseks
 • Planeeringute ja ehituse järelvalve korraldamiseks
 • Kinnisvara maksustamiseks
 • Kinnisvara tsiviilkäibe õiguspärasuse tagamiseks
 • Omandi kaitse tagamiseks
 • Omanike õiguste ja kohustuste teadvustamiseks
 • Hüpoteegi seadmise võimaldamiseks
 • Kinnisvarapoliitika kujundamiseks

18) Millised on olulisemad kinnisvararegistrid.
Fiskaal - ja legaalkatastrid ja ehitisregister .
19)Maakatastri ülesanne ja kooseis.
Maakatastri ülesanne on kajastada maatükkide majanduslikku reziimi . Koosseis: maaregister , katastrikaardid, katastriarhiiv.
20)Maakatastris katastriüksuste kohta fikseeritavad andmed-asukoht,- nimetus(hajaasustustega aladel) ,- katastritunnus ,- katastri registreerimise aeg,- pindala,- sihtotstarve,- kõlvikute loetelu koos pindaladega,- registriosa nr,- maksustamishind
21)Ehitusregistri ülesanne ja koosseis Ülesanne on arvestuste pidamine ehitatavate ja kasutatavate ehitiste üle. Ehitisregister on kui tehniline koosseis, mis omab vallasasjade osas ajutiselt ka õiguslikku tähendust
22)Ehitisregistris ehitise kohta registreeieitavad andmed.- ehitise olulised tehnilised andmed, sh korteriomandi reaalosa ,- ehitise asukoha andmed,- ehitusloa andmed,- kasutusloa andmed,- ehitisega seotud isikute, sh omanike andmed,- ehitamise andmed, sh ehitamisega seotud isikute andmed,- ehitusjärelvalve ettekirjutuste andmed,- vallasasjast ehitisega seotud pantide, arestide ja keelude andmed.
23) Kinnistusraamatu ülesanne ja koosseis
Koosseis: kinnisturegister,- kinnistuspäevik, - kinnistusomanik. Ülesanne on kajastada maatükkide õiguslikku reziimi.
24)Kinnistusregistriosa jagude pealkirjad ja neis registreeritavad andmed I jagu: kinnistu koosseis kuhu kantakse katastritunnus, sihtotstarve, asukoht, pindala, kinnistu kasuks seatud piiratud asjaõigused
II jagu: omanik kuhu kantakse füüsilisest iskust omaniku nimi ja isikukood, eraõiguslikust juriidilisest isikust omaniku nimi ja asukoht, eraõiguslikust juriidilisest isikust omaniku nimi, asukoht ja registrikood ning avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi; ühisomanike nimed; kaasomandi korral kaasomanike osade suurused; kande õiguslik alus.
III jagu : koormatised ja kitsendused , kuhu kantakse kinnistut koormavad piiratud asjaõigused, kinnisomandi kitsendused; kinnistu omaniku käsutusõiguse kitsendused; riigi omandis oleva kinnistu korral märkus riigivara valitseja kohta
IV jagu: hüpoteegid , kuhu kantakse hüpoteegipidaja ja hüpoteegi rahaline suurus.
25)Loetle planeeringute liike. 1)üleriigiline planeering 2)maakonnaplaneering 3)üldplaneering 4)detailplaneering
26)Millised on üldplaneeringu eesmärgid.
Eesmärk on valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus - ja ehitustingimuste seadmiseks
27)Millised on detailplaneeringu eesmärgid.
Eesmärk on maakasutus- ja ehitusytingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.
28)Selgita mõistet krunt. Ehitamiseks kavandatud maaüksus detailplaneeringu koostamise kohustusega alal.
29)Selgita mõistet kinnistu. Kinnistusraamatusse eraldi üksusena kantav objekt.
30)Loetle kinnistu liike.
– kinnisasi (maatükk), - hoonestusõigus, - korteriomand, - korterihoonestusõigus.
31)Selgita mõistet ehitusõigus. On detailplaneeringuga krundile määratav lubatav kasutus ja maksimaalse ehitusmahu piirang; kasutamise sihtotstarve (E,Ä,T,S jt), lubatud hoonete arv, lubatud hoonetealune pind, lubatav kõrgus. Ehitusõigus on väga oluline kinnisvara väärtust mõjutav tegur!
32) Loetle kinnisvara hindamise eesmärke.
VABATAHTLIKULT: ¤ tehingute
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Kinnisvara hindamine #1 Kinnisvara hindamine #2 Kinnisvara hindamine #3 Kinnisvara hindamine #4 Kinnisvara hindamine #5 Kinnisvara hindamine #6 Kinnisvara hindamine #7 Kinnisvara hindamine #8 Kinnisvara hindamine #9 Kinnisvara hindamine #10 Kinnisvara hindamine #11
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2010-03-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 154 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor pimp1986 Õppematerjali autor

Lisainfo

Eksamiküsimuste vastused
kinnisvara hindamine , kinnisvara

Mõisted

Teemad

 • Selgita mõisteid kinnisasi ja kinnisvara
 • Mis on kinnisasja olulised osad
 • Loetle kinnisvara üldisi füüsilisi omadusi
 • Loetle kinnisvara asukohast tulenevaid omadusi
 • Loetle kinnisvaratehingutes sagedamini esinevaid maa sihtotstarbe liike
 • Millest koosneb sotsiaalne infrastruktuur
 • Millest koosneb tehniline infrastruktuur
 • Loetle tehnovõrke
 • Selgita mõisteid haljastus ja heakord
 • Selgita mõisteid ehitis, hoone, rajatis
 • Milles poolest erinevad teineteisest hoone suletud brutopind ja netopind?
 • Selgita mõistet kasulik pind
 • Selgita mõistet eluruum
 • Millised on eluruumile esitatavad peamised nõuded
 • Milline on normile vastav temperatuuri vahemik eluruumides
 • Kirjelda kinnisvara moodustamise protsessi
 • Millised on kinnisvararegistreerimise eesmärgid
 • Millised on olulisemad kinnisvararegistrid
 • Maakatastri ülesanne ja kooseis
 • Maakatastris katastriüksuste kohta fikseeritavad andmed
 • Ehitusregistri ülesanne ja koosseis
 • Ehitisregistris ehitise kohta registreeieitavad andmed
 • Kinnistusraamatu ülesanne ja koosseis
 • Kinnistusregistriosa jagude pealkirjad ja neis registreeritavad andmed
 • Loetle planeeringute liike
 • Millised on üldplaneeringu eesmärgid
 • Millised on detailplaneeringu eesmärgid
 • Selgita mõistet krunt
 • Selgita mõistet kinnistu
 • Loetle kinnistu liike
 • Selgita mõistet ehitusõigus
 • Loetle kinnisvara hindamise eesmärke
 • Mis on kinnisvara hindaja töö eesmärk?
 • Millised on hindaja tööülesanded?
 • Millises vormis esitab hindaja oma töö aruande?
 • Hindajale vajalikud isikuomadused?
 • Millega on määratud hindaja kutsenõuded?
 • Kes on Eestis kinnisvara hindajatele kutset omistav organ?
 • Millised on Eestis kinnisvara hindajate kutsekvalifikatsioonid ja vastavad kutsenimetused?
 • Millega on reguleeritud hindaja kutse-eetika nõuded Eestis?
 • Milliste hindamisstandardite alusel töötavad Eesti hindajad?
 • Kirjelda hindamise protseduuri?
 • Kust saab hindaja infot hinnatava objekti kohta?
 • Mida peab hindaja tegema objekti ülevaatuse käigus?
 • )Selgita vara parima kasutuse mõistet
 • Kuidas toimub parima kasutuse analüüs
 • Kuidas toimub parima kasutuse analüüs?
 • Selgita mõisteid hind, maksumus, väärtus
 • Loetle väärtuse liike
 • Turuväärtuse definitsioon
 • Mille poolest erinevad teineteisest turuhind ja turuväärtus?
 • Selgita eriväärtuse mõistet
 • Selgita hariliku väärtuse mõistet
 • Selgita investeeringuväärtuse mõistet
 • Selgita kasutusväärtuse mõistet
 • Millest koosneb tegutseva ettevõtte väärtus
 • Selgita jääkasendusmaksumuse mõistet
 • Selgita õiglase väärtuse mõistet
 • Selgita piiratud turuga vara mõistet
 • Millised on kinnisvaraturu põhiliigid
 • Loetle elamispindade turu alaliigid
 • Loetle äripindade turu alaliigid
 • Loetle maaturu alaliigid
 • Selgita nõudluse mõistet
 • Millised on nõudlust mõjutavad tegurid
 • Selgita pakkumise mõistet
 • Millised on pakkumist mõjutavad tegurid?
 • Mis on tasakaaluhind?
 • Millised on kinnisvaraturu toimimise eeldused?
 • Kuidas toimub kinnisvaraturu analüüs?
 • Selgita intressi mõistet
 • Loetle krediteerimisvõimalusi
 • Loetle kinnisvara soetamiseks pakutavaid laenutooteid
 • Milliseid tagatisi aksepteerivad krediidiasutused?
 • Selgita hüpoteeklaenu mõistet
 • Loetle olulisemaid finantssuhtarve
 • Mis on kinnisvaraarendus?
 • Millised on kinnisvaraarenduse liigid?
 • Mis on rekonstrueerimine?
 • Mis on renoveerimine?
 • Millised on arendustegevuse strateegiad?
 • Millised on arendustegevuse etapid?
 • Millised on arendaja riskid?
 • Millised on kinnisvaramaakleri ülesanded vara müügil?
 • Millised on kinnisvaramaakleri ülesanded vara ostmisel?
 • Milline leping sõlmitakse kliendi ja maakleri vahel vahenduse läbiviimiseks?
 • Millises vormis sõlmitakse kinnisvara ostu-müügileping?
 • Millised on kinnisvara hindamisel kasutatavad põhimeetodid?
 • Millest sõltuvalt toimub hindamismeetodi valik?
 • Millised on võrdlusmeetodi eelised ja puudused?
 • Millised on võrdlusmeetodi rakendamise etapid?
 • Kuidas toimub tehinguinfo kogumine?
 • Kuidas toimub võrdlusobjektide valik?
 • Millised tehingud ei sobi võrdlustehinguteks?
 • Selgita mõistet kohandamine
 • Loetle kohandamisel kasutatavaid võrdluselemente
 • Kirjelda kohandamise protsessi
 • Millist elementi kohandatakse alati esimesena?
 • Mis on absoluutkohandus?
 • Kuidas leitakse kaalutud keskmist?
 • Millise valemiga leitakse turuväärtus tulude kapitaliseerimise meetodil?
 • Kas potentsiaalse kogutulu leidmisel võib aluseks võtta kehtivaid üürilepinguid? Kui ja, siis miks? Kui
 • ei, siis miks?
 • Kas potentsiaalse kogutulu leidmisel võib aluseks võtta kehtivaid üürilepinguid? Kuija, siis miks? Kui
 • Mis on efektiivne kogutulu?
 • Kuidas leitakse puhastulu (NOI)?
 • Kuidas leitakse kapitalisatsioonimäär?
 • Mis on investori nõutav tulumäär?
 • Mis on investeeringu praegune puhasväärtus? Kuidas seda tähistatakse?
 • Milline peaks olema projekti NPV, et see projekt oleks aktsepteeritav?
 • Mis on sisemine rentaablus?
 • Mis on prognoosiperiood? Kui pikk see on
 • ) Selgita mõistet diskonteerimine
 • Milline on diskontomäära seos kapitalistasioonimääraga?
 • Kuidas leitakse objekti müügi puhastulu?
 • Kuidas leitakse vara väärtus, kui kasutatakse kulumeetodit?
 • Milline väärtus leitakse kulumeetodil?
 • Millised on hindamise etapid kulumeetodi kasutamisel?
 • Selgita mõistet taastamismaksumus
 • Millised on kulumi liigid? Mis on nende sisu?

Kommentaarid (2)

mina596 profiilipilt
mina596: Väga hea materjal
11:48 20-01-2013
helikiima profiilipilt
helikiima: Väga hea
13:20 17-05-2014


Sarnased materjalid

214
doc
KINNISVARA HALDAMINE
3
doc
Kinnisvara kordamisküsimused
90
docx
Kinnisvara haldamise vastused
122
pdf
Ehitus maksumusehindamine I kt konspekt
14
doc
Kinnisvaraturundus konspekt eksamiks
1072
pdf
Logistika õpik
126
doc
Lõpueksami küsimused ja vastused 2008
34
doc
Kinnisvaraturunduse kordamisküsimused - õiguse osa

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !