Keskkonnakaitse KT (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised olid meie esivanemate suhtumine loodusesse ?
 • Milliseid muutusi tõi kristlik usk looduse ja inimese suhtesse ?
 • Milline oli esimene kalakaitsealane dokument ja kelle uurimusele see toetus ?
 • Kes oli esimene rändrahnude uurija ja eluta looduse kaitse algataja ?
 • Kes oli teadusliku loodushoiu algataja Eestis ?
 • Millal ja kus loodi esimene looduskaitseala Baltimaades ?
 • Millal ja kus loodi esimene loodusreservaat Eestis ?
 • Kes olid looduskaitse usaldusmehed ja millist ülesannet nad täitsid ?
 • Millal tähistati esimest looduskaitsepäeva Eestis ?
 • Millal algab ja lõppeb igaaastane looduskaitsekuu ?
 • Millal ja kus loodi esimene looduspark endises NSVLis ?
 • Mis on fenoloogilised signalisaatornähtused ?
 • Kes oli esimene loomakaitseliikumise põhjendaja ?
 • Kes oli esimene looduskaitseinspektor ja looduskaitse andmepanga rajaja ?
 • Kes ja millal koostas esimese Eesti punase raamatu ?
 • Kes esindab maailma looduse fondi eestis ?
 • Millal ja kus moodustati esimene looduskaitsering Eestis ?
 • Mis tähtsust neil on ?
 • Miks toimus laienemine looduskaitselt keskkonnakaitseks ?
 • Mis on nimeline kaitse ja isendi kaitse ?
 • Mis kasu on inimkonnale kaitsealadest ?
 • Milliseid looduskaitseväärtusi hoitakse looduses ?
 • Milliseid ülesandeid täidavad rahvusvahelised lepped ?
 • Miks ohustab ühe isendi loodusest eemaldamine CITES-i liiki ?
 • Millised elustiku rühmade kõik liigid on CITES-i nimestikes ja miks ?
 • Miks ei või CITES-i liigist valmistatud tooteid vabalt müüja ja osta ?
 • Millised on bioloogilise mitmekesisuse organiseerituse tasemed ?
 • Millised on kaitstavate loodusobjektide kuus tüüpi ?
 • Millised on kaitsealade kolm tüüpi ?
 • Millised kaitstavad loodusobjektid võivad asuda väljaspool kaitseala piiri ?
 • Millised inimtegevused põhjustavad liikide väljasuremist ?
 • Kust saab maaomanik teada oma maal leiduvatest kaitsealustest liikidest ?
 • Miks lageraie on ohtlik kaitsealustele taimedele ja seentele ?
 • Millised on liigikaitse nüüdisaegsed põhimõtted ?
 • Millised on nõuded kaitsealuste taimede ja seeneliikide kaitseks ?
 • Millised on nõuded kaitsealuste loomaliikide kaitseks ?
 • Millised on üldised piirangud liikide kaitsel ?
 • Mida saab igaüks teha ohustatud liikide kaitseks ?
 • Kust saab krundiomanik teada oma maal asuvatest väärtustest ?
 • Kes peab omama teavet loodusväärtuste kohta, et neid ei hävitataks ?
 • Millised seadused reguleerivad liikide kasutusi ?
 • Miks on kivistised ohus ?
 • Mis neid ohustab ?
 • Millised andmed on selleks vajalikud ?
 • Millistest kohtadest kivististe kogumine ei tee kahju ?
 • Millised on riigi võimalused kivististe kaitseks ?
 • Millised on nõuded kaitsealuste kivististe kaitseks ?
 • Miks on kaitse alla võetud samblikud ?
 • Mis neid ohustab ?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse samblikukaitseala ?
 • Miks on kaitse alla võetud seened ?
 • Mis neid ohustab ?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid seeni ?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse nn. seenekaitsealasid ?
 • Kuidas on võimalik kaitsta kaitsealuseid samblaid. Mis neid ohustab ?
 • Miks ei tohi iga kivi peale ronida ?
 • Millistel kaalutlustel on kaitse alla võetud taimed ?
 • Millised puittaimed on looduskaitse all ?
 • Millised rohttaimed on looduskaitse all ?
 • Millised väärtuslikud omadused on kaitsealustel viljapuudel ?
 • Miks on ohustatud käpalised nii Eestis kui maailmas ?
 • Kuidas tuleks kaitsta kuldkinga ?
 • Mis teda ohustab ?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid taimi parkides ja puisniitudel ?
 • Mis ohustab kimalasi ?
 • Miks on kimalased looduskaitse all ?
 • Mis ohustab kuklasi ?
 • Mis tähtsust on neil metsades ?
 • Kuidas asustatakse ümber ohus olevaid kuklaste pesakolooniaid ?
 • Miks on kaitse alla võetud kalad ?
 • Millised on kalade arvukust kahjustavad tegurid ?
 • Millised on kalade arvukust soodustavad tegurid ?
 • Kuidas on võimalik parandada kalade elupaiku jõgedes ?
 • Kuidas käituda veekogude kallastel ja randadel ?
 • Miks on kaitse alla võetud kahepaiksed ?
 • Millised liigid on kaitse all ?
 • Mis neid ohustab ?
 • Kuidas aidata kaasa kahepaiksete elupaikade ja koelmute taastamisele ?
 • Kuidas hoiduda konnade hukkumisest teedel ?
 • Millised tegurid soodustavad, millised kahjustavad konnade elu ?
 • Miks on kaitse alla võetud roomajad ?
 • Mis neid ohustab ?
 • Kuidas kaitsta roomajate elupaiku ?
 • Miks ei tohi tappa rästikuid ?
 • Miks ei tohi loomi koju tuua ?
 • Kuidas tagada kivisisaliku elupaikade säilimine ?
 • Miks on kaitse alla võetud linnud ?
 • Mis neid ohustab ?
 • Mis on "kullisõda", miks seda tehti ja millised on tagajärjed ?
 • Millised häiringud on ohtlikud pesitsusajal ?
 • Miks on kaitse alla võetud imetajad ?
 • Mis neid ohustab ?
 • Millised on kaitsealuste loomade kaitsmise põhimõtted ?
 • Millised on nende elupaikade ohud ja nõuded ?
 • Kuidas kaitsta nahkhiirte suvekolooniaid parkides ?
 • Millised on nahkhiirte talvituspaiga nõuded ja kuidas neid tagada ?
 • Milleks on vaja liikide punast raamatut ?
 • Millised on punase raamatu kategooriad ?
 • Millised liigid kantakse punasesse raamatuse ?
 • Miks metsaelustike liike on kõige rohkem ?
 • Milliseid elualasid kaitstakse püsielupaikades ?
 • Kuidas tagatakse püsielupaigas liigi säilimine ?
 • Mis on vääriselupaik ja millist ülesannet see täidab ?
 • Milliseid vääriselupaiga tüüpe võib esineda parkides ?
 • Miks on vanad pargid liigirikkamad kultuurpuistutest ?
 • Milline väärtus on vanadel puudel ?
 • Millised on vääriselupaikade tunnused parkides ?
 • Millised on kaitsealade võimalikud kaitsereziimid ?
 • Millisel 3 viisil saab teada kaitstaval loodusobjektil olevatest piirangutest ?
 • Miks ei piisa ainult Kaitse-eeskirjade lugemisest ?
 • Milliseid ül. täidab rahvuspark ?
 • Kuhu ja mida tuleb teatada leitud märgistatud linnu/kala kohta ?
 • Milliseid ül. täidab looduskaitseala ?
 • Milliseid ül. täidab looduspark ja maastikukaitseala ?
 • Milliseid ül.täidab linnudirektiiv ?
 • Milliseid ül. täidab loodusdirektiiv ja mida sisaldab 6 lisa ?
 • Milline on hoiualade kaitsekord ja kus on see kirjas ?
 • Keda kaitstakse linnualal ja keda või mida loodus alal ?
 • Mis on hoiuala teatis ja kellele see esitatakse ?
 • Kuidas tagatakse looduskaitse võrgustiku tomimine ?
 • Mis on keskkonna mõjude hindamine ja mida selles hinnatakse ?
 • Millised on kaitstava looduse üksik objektidja nim1 ?
 • Mis ülesannet täidab ,,Eesti ürglooduse raamat" ?
 • Kuidas tagada rändrahnude ja kivikülvide kaitse ?
 • Mida te teate sellest ?
 • Mis on meie rahvuskivi ?
 • Mis ohustab aretisi ?
 • Millised loomatõud ja taimesordid on Eestis ohus ?
 • Mis tähtsus on nendel aretistel ?
 • Kuidas kaitstakse Eestis aretisi ?
 • Kuidas suhtuda võõrliikidesse ?
 • Kuhu neid ei tohi istutada maastikul ?
 • Kuidas tagada võõrliikide pääsemine looduslikesse kooslustesse ?
 • Kust saab teavet võõrliikide kohta ?
 • Millised ohud kaasnevad võõrliikidega looduses ?
 • Kuidas tõrjuda Sosnovski karuputke ?
 • Milliseid ülesandeid täidab rohevõrgustik ?
 • Miks loomade vastu vuhapidamine on alusetu ?
 • Kuidas lahendada künnisvarese kolooniaga tekkinud probleemid ?
 • Mida ei ole eetiline teha ?
 • Millal on pesa püha(puutumatu) ja pesitsemise segamine pole sünnis ?
 • Millised on ökosüsteemse ja säästliku looduskäsituse põhimõtted ?
 • Miks peab otsuse tegemisel kaasama erinevaid huvigruppe ?
 • Mis on igaüheõigus ?
 • Kus liikudes tuleb küsida luba ja kus ei tohi eriloata kunagi liikuda ?
 • Kuidas seal käituda ?
 • Kuidas käitutakse õueaiamaal ja kui kaugele see ulatub ?
 • Miks ei tohi looduses põhjendamatult lärmata ?
 • Mis ülesandeid täidab keskkonnateenistus ?
 • Missuguseid keskkonna lubasid väljastatakse ja kes neid väljastb ?
 • Mis ülesandeid täidab looduskaitse keskus ?
 • Mis ülesannet täidab keskkonna kaitse vallas kohalik omavalitsus ?
 • Millega need tegelvad ?
 • Millega need tegelevad ?
 • Mis on ökosüsteem ja millised tema elemendid ?
 • Mis on looduskaitse ja millised on looduskaitse meetmed ?
 • Mis on loodushoid ja millised on loodushoiu meetmed ?
 • Millised on looduskaitse ja loodushoiu erinevused ?
 • Millised teemad nende alla kuuluvad ?
 • Millega tegeleb looduskaitse ?
 • Millega tegeleb keskkonnaseire ?
 • Millised on erinevad meetodid ?
 • Kuidas rakendub keskkonnakaitse järelvalve ?
 
Säutsu twitteris
Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksami küsimused!!
 • Millised olid meie esivanemate suhtumine loodusesse ? Miks siis ei olnud vaja looduskaitset?
  Meie esivanemad pidasid loodusest palju lugu, nad ei rikkunud looduskeskkonna tasakaalu, ei tarvitanud maavarasid liialt ega reostanud loodust nii nagu meie seda teeme. Vanasti usuti erinevatesse vaimudesse, mis elasid kivide, taimede ja loomade sees, neid austati ja neile toodi ohverdusi. Loodusesse suhtuti kui võrdsesse inimestega. Looduskaitset ei olnud vaja kuna loodust ei olnud võimalik kuidagi rikkuda, sest puudusid vahendid. Loodus oli püha ( TABU ) ja seda ei tohtinud puutuda ega rikkuda. Käitumisreegel : kui võtad, annad vastu.
 • Milliseid muutusi tõi kristlik usk looduse ja inimese suhtesse ?
  Kristlik usk käskis maha matta oma uskumused looduse ja selle hingestatuse kohta. Pühasid paiku looduses hakati hävitama, inimesed ei tohtinud enam kummardada puude, vee ega teiste looduses olevate objektide vaime, kellesse nad varasemalt uskusid. Kõige eelneva purustamine aga tegelikult lähendas inimesi loodusega. Aina tähtsamaks muutusid igasugused pisiasjad, mis andsid mõista loodusest hoolimisest.
 • Milline oli esimene kalakaitsealane dokument ja kelle uurimusele see toetus?
  Esimeseks kalakaitseseaduseks sai 1859 . aastal välja antud „Määrused kalapüügi piiramiseks Peipsi ja Pihkva järves“. See tugines Karl Ernst von Baeri ja Carl Alexander Shultzi uurimusele Peipsi ja Pihkva järvedel aastatel 1851 – 52.
 • Kes oli esimene rändrahnude uurija ja eluta looduse kaitse algataja ?
  Gregor Helmersen oli esimene, kes hakkas kaitsma eluta loodust, esimeseks kaitsealuseks objektiks olid rändrahnud, mis aitasid hilisemal ajal teadlasi jääaja mõjude uurimisel.
 • Kes oli teadusliku loodushoiu algataja Eestis?
  Teadusliku loodushoiu algataja Eestis oli Carl Robert Jakobson . Ta kirjutas artikleid ja raamatuid teemadel , kuidas säästa loodust ja kasutada selle kõige suuremaid ressursse, ilma talle liiga tegemata.
 • Millal ja kus loodi esimene looduskaitseala Baltimaades? Kes oli selle idee algataja?
  Esimene looduskaitseala Baltimaades oli Vilsandi linnuriik. 14. August 1910 . Idee algatas Artur Toomi ( Vilsandi tuletorni hooldaja )
 • Millal ja kus loodi esimene loodusreservaat Eestis?
  1924. aastal (17. augusti korraldusega) Järveselja loodusreservaat.
 • Kes olid looduskaitse usaldusmehed ja millist ülesannet nad täitsid?
  Looduskaitse usaldusmehed olid kohalikud loodushuvilised, õpetajad, metsaametnikud ja teised, kes olid huvitatud loodushoiust. Ülesanded: Jägivad maavaldajate tegevust vastutajatena looduskaitseobjektide säilitamise eest, jälgivad looduskaitseobjektide seisundit, täiendavad nende andmestikku, selgitavad uusi looduskaitset väärivaid objekte ja esitavad andmed looduskaitse valitsusele, looduskaitse ohustatuse korral peavad käituma looduskaitseinspektorina, teostavad looduskaitsepropagandat.
  Millal tähistati esimest looduskaitsepäeva Eestis? Millal tähistatakse looduskitsepäeva praegu?
  Esimene looduskaitsepäev oli 1957 aasta novembris. Praegu tähistatakse looduskaitsepäeva emadepäeval ( maikuu teisel pühapäeval).
 • Millal algab ja lõppeb igaaastane looduskaitsekuu?
  Looduskaitsekuu algab looduskaitsepäevast emadepäeval ja lõppeb 5. juunil.
 • Too näiteid loodushoiust rahvausundis?
  Rahvas uskus, et igal asjal on hing, mis on võrdväärne inimestega. Tollal ei tapetud rästikuid, konni ega teisi loomi, ainult sellepärast et nad olid vastikud. Pühadest hiidedest ei tohtinud murda oksi, korjata hagu ega minna neile nii lähedale, et sinu peale oleks paistnud puu vari. Iga kord kui võeti midagi looduselt , tuli anda tagasi midagi. Allikatesse ohverdati hõbedalaaste, ohvrikividele asetati andameid. Usuti, et kui kaitstakse loodust, kaitseb loodus inimesi.
 • Millal ja kus loodi esimene looduspark endises NSVLis?
  Esimene looduskaitseala NSVL aja l oli Lahemaa Rahvuspark , mis asutati 1971.aastal.
 • Mis on fenoloogilised signalisaatornähtused ? Tooge näiteid.
  Looduslikud sesoonsed iseärasused, mis annavad teada mingitest iseäralikest protsessidest looduses. Vanarahvas teadis täpselt, millal on õige aeg maad harida., minna kala püüdma või missugune ilm tuleb peale teatud ilmastikunähtusi vastavalt aastaajale.
 • Kes oli esimene loomakaitseliikumise põhjendaja?
  Johannes Voldemar Jansen
 • Kes oli esimene looduskaitseinspektor ja looduskaitse andmepanga rajaja?
  Esimene looduskaitseinspektor oli doktor Gustav Vilbaste .
 • Millisel perioodil ei olnud riiklikku looduskaitset kehtiva looduskaitseseaduse tõttu ning kuidas rakendus sel ajal looduskaitse ja loodushoid ?
  Ajajärgul, mil Eesti vabariik oli vastsel okupeeritud kuni 1957. aastani ei olnud riiklikku kehtivat looduskaitseseadust. Tollel ajal rakendati loodushoiu eeskirju, mida oli järgitud kuni 1940. aastani.
 • Kes ja millal koostas esimese Eesti punase raamatu?
  Erik Kumari initsiatiivil 1979. aastal
 • Kes esindab maailma looduse fondi eestis?
  Maailma Looduse Fondi esindab Eestis Eestimaa Looduse Fond (ELF).
 • Millal ja kus moodustati esimene looduskaitsering Eestis? Kes selle moodustas?
  Esimene looduskaitsering moodustati Tartus 1958 aasta märtsikuus. Selle moodustasid üliõpilased, seltsi juhtis ja idee algatas botaanika ja õppejõud jaan Eilart.
 • Milliseid looduskaitsega tegelevaid valitsusväliseid organisatsioone teate ja mis tähtsust neil on ?
  WWF( maailma looduskaitse fond) Greenpeace, ELF, JUCN (maailma looduskaitse liit)
 • Mis on traditsiooniline looduskaitse ja milliseid meetmeid varem enamasti kasutati?
  Looduskaitse põhimõtted (19 – 20 saj. algus), mille alusel võeti kaitse alla üksikuid loodusobjekte. ( puud, taimed, mäed, künkad, astangud) Aastatega jõuti aga arusaamadele, et kaitsta tuleks hoopis looduslikke elupaiku, et säiliks looduslik kooslus .
 • Miks toimus laienemine looduskaitselt keskkonnakaitseks? Tooge näited
  Laienemine toimus, sest me võime ju kaitsta üksikuid alasid, kuid samas suudavad tehased ja muud reostavad ning keskkonda kahjustavad tegurid hävitada selle, mida me kaitsta üritame. Seega tuleb kaitsta loodust tervikuna , muidu ei ole mõtet. NT: 1. Raba on kaitse alla aga hävined, sest happed , mis tänu tehastele on sattunud õhku, sajavad vihmaga raba alale , hävitades kogu loodusliku taimekoosluse. NT: 2. Jõgi on kaitse alla aga reostunud põhjavesi või pinnavesi rikub loodusliku mitmekesisuse, kui see jõe veega isegi väikeses koguses segunema peaks.
 • Mis on konserveeriv looduse kaitse ja kuidas (kus) seda rakendatakse praegu?
  Konserveeriva kaitse puhul ei tohtinud inimene keelu ja kaitsealadel sekkuda looduse iseseisvat arengukäiku. Praegu rakendatakse säilitavat kaitset loodusreservaatides ja sihtkaitsevööndite piirides.
 • Mis on nimeline kaitse ja isendi kaitse? Kuidas seda rakendatakse ning mis on selle meetodi eeldused ja puudused?
  Nimelise kaitse all on ohustatud liigid. Igas nimelise kaitse all oleva liigi isend on seega kaitse all ja talle ei tohi inimese poolt liiga teha. Eelduseks on liigi hästi tundmaõppimine, väga raske on teada saada iga kaitsealuse liigi isendite arvukust. Nende kaitsmine on aga veelgi keerulisem, sest neid kõiki ei saa kindlalt kaitsta, nagu seda on võimalik teha püsielupaikade või vääriselupaikade puhul. Iga liik ja isend on laiali pillutatud üle maailm, mis muudab kaitsmise äärmiselt keerukaks.
 • Mis kasu on inimkonnale kaitsealadest?
  Mulla ja vee kaitse, veevoolu reguleerimine ja inimeste kaitsmine üleujutuste eest; loodusliku taimkatte säilimine toitaine vaestel muldadel; looma-, taime ja seeneliikide kohaliku geenifondi säilimine; punase raamatu liikide kaitse; jahiloomade ja kalade toitumis-, puhke – ja paljunemispaikade taganemine; kohalike liikide elujõuliste asurkondade säilitamine; kaitsealade loodus on õppuritele ja teadlastele tähtis uurimisobjekt ning loovinimestele inspiratsiooni allikas; inimestele sissetuleku võimaldamine; säästa tulevastele põlvedele elamiskõlbulik elupaik, sh joogivesi ja toit, ravimtaimed, taastuvad energiaallikad ja loodusvarad .
 • Milliseid looduskaitseväärtusi hoitakse looduses? Millised väärtused on trumbiks kaitsealade loomisel?
  Looduskaitseväärtus on objektiivne või subjektiivne hinnang, mis on vastava looduskaitseobjekti kaitse põhjenduseks. Nendeks võivad olla liigid, kooslused ja maastikud. Trumbiks on erinevad väärtuslikud liigid, maastiku iseärasused ja unikaalsused, huvitavad ja haruldased liikide kooslused elupaikades.
 • Milliseid ülesandeid täidavad rahvusvahelised lepped?
  Berni + lisad = Euroopa looduslike looma- ja taimeliikide ning looduslike elupaikade kaitse leping. Lisad Irangelt kaitstavad taimeliigid ; II – rangelt kaitstavad loomaliigid ; III – loomad kelle püüdmist ja küttimist tuleb reguleerida; IV – keelatud püügivahendid ja liigid
  Ramsari lepe – kaitse ohustatud märgaladele, eriline tähelepanu oli aga veelindude elupaikade kaitsmisel.
  Washingtoni lepe+ kolm lisa – kaitseb rahvusvahelise kaubitsemise tõttu ohustatud looduslikke taime ja loomaliike. I otseses väljasuremisohus olevad liigid ( umbes 500 looma ja taimeliiki); II – liigid kes praegu ei tarvitse olla väljasuremisohus aga kontrollimatu kauplemise tagajärjel võivad ohtu sattuda; III – liigid kellega kauplemist reguleerib konkreetne riik.
  Rio lepe(1992) – ülesandeks oli tegeleda konstruktiivselt bioloogiliste mitmekesisuste kaitsega . Kasutatakse säästva kasutamise ja säilitamise meetodeid . Säilitada ökosüsteemide liigitikkust.
 • Miks ohustab ühe isendi loodusest eemaldamine CITES -i liiki? (CITES – rahvusvaheline ohustatud liikidega kauplemise konventsioon ). See vähendab liigi isendite arvukust, mida on niigi vähe alles jäänud.
 • Millised elustiku rühmade kõik liigid on CITES-i nimestikes ja miks?
  Esikloomalised, soomusloomad, vaalalised, karulased, saarlased, kaslased , taapirlased, ninasarviklased, muskushirvlased, kullilased. Nende liikide isendite arv on aastate jooksul märgatavalt vähenenud ja neid tuleb väljasuremise eest kaitsta. Suures osas on selles aga süüdi inimene, kes nendele loomadele jahti on pidanud.
 • Kuhu peaks pöörduma, et üle piiri viia CITES-i nimestikes loetletud liike ja jahitrofeesid?
  Pöörduda tuleb vastava riigi CITES – i korraldusasutuse poole, et hankida luba trofeede väljaveoks. Eestis tuleb luba küsida Keskkonnaministeeriumi keskkonnakaitse osakonnast.
 • Miks ei või CITES-i liigist valmistatud tooteid vabalt müüja ja osta?
  Kuna need on niigi kaubitsemise tõttu ohtu sattunud liigid, tuleb tagada nende piisav arvukus, et ellu jääda.
 • Millised on bioloogilise mitmekesisuse organiseerituse tasemed?
  Geneetiline mitmekesisus, liigiline mitmekesisus, ökosüsteemide mitmekesisus.
 • Millised on kaitstavate loodusobjektide kuus tüüpi?
  Kaitsealad ( rahvuspargid , looduskaitsealad , maastikukaitsealad ); kaitstav looduse üksikobjekt; omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt ; hoiuala ; püsielupaik; kaitsealused liigid, kivistised, mineraalid .
 • Millised on kaitsealade kolm tüüpi?
  Rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad
 • Millistel kaitstavatel loodusobjektidel on võimalik kasutada loodusreservaadi või sihtkaitsevööndi kaitserežiimi?
  Erinevad põlispuud ja hiied , rändrahnud ja nende kogumid, samuti erinevad liigikooslused
 • Millised kaitstavad loodusobjektid võivad asuda väljaspool kaitseala piiri?
  Hiied, põlispuud, üksikud objektid, millele on võimalik tagada kaitse ohtu sattumise eest.
 • Millised inimtegevused põhjustavad liikide väljasuremist?
  Elupaikade killustamine ja hävitamine kultuurmaastiku laiendamiseks, metsade raie ( eriti vihmametsad ), keskkonna saastamine , liikidega äritsemine, tahtmatu või tahtlik uute liikide sissetoomine, tahtlik kahjurite ja umbrohu tõrje.
 • Kust saab maaomanik teada oma maal leiduvatest kaitsealustest liikidest?
  keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonnast, looduse infosüsteemist ja kohalikust omavalitsusest.
 • Milliste liikide puhul peab uuest kaitsealuse liigi elupaigast teatama ühe ööpäeva jooksul ja kellele?
  Kotkaste, lendoravate ja must-toonekurgede pesapuu avastamisest tuleb teatada keskkonnateenistust.
 • Kus saab tagada kaitsealuse kasvukoha kaitset looduses erinevate tööde tegemisel. Miks lageraie on ohtlik kaitsealustele taimedele ja seentele?
  Kaitsealuse kasvukoha kaitse peab olema tagatud iga töö juures, mis tehakse nende asupaikade läheduses. Kõige tavalisemalt tehakse seda aga metsades, puude langetamsel. Lageraie on ohtlik, sest sellega muudetakse taimede ja seente looduslikku keskkonda, mistõttu nad võivad hävineda.
 • Millised on liigikaitse nüüdisaegsed põhimõtted?
  Liigikaitse nüüdisaegsed põhimõtted on tagada tuumalade kaitse; luua rohekoridorid kaitstavate loodusobjektide vahele; taastada hävitatud elupaik; liikide kaitse laiendamine elupaikadele ja maastikele; liike tuleb kaitsta alamliigiti; loodusobjektide kaitset tuleb laiendada ökosüsteemide kaitsele; kaitsealades peavad olema esindatud kõik kasvukohatüübid ja elupaigad ; kasutada rahvusvahelisi looduskaitsemeetmeid; ohjeldada
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Keskkonnakaitse KT #1 Keskkonnakaitse KT #2 Keskkonnakaitse KT #3 Keskkonnakaitse KT #4 Keskkonnakaitse KT #5 Keskkonnakaitse KT #6 Keskkonnakaitse KT #7 Keskkonnakaitse KT #8 Keskkonnakaitse KT #9 Keskkonnakaitse KT #10 Keskkonnakaitse KT #11 Keskkonnakaitse KT #12 Keskkonnakaitse KT #13 Keskkonnakaitse KT #14 Keskkonnakaitse KT #15 Keskkonnakaitse KT #16 Keskkonnakaitse KT #17 Keskkonnakaitse KT #18 Keskkonnakaitse KT #19 Keskkonnakaitse KT #20 Keskkonnakaitse KT #21 Keskkonnakaitse KT #22 Keskkonnakaitse KT #23 Keskkonnakaitse KT #24 Keskkonnakaitse KT #25 Keskkonnakaitse KT #26 Keskkonnakaitse KT #27 Keskkonnakaitse KT #28 Keskkonnakaitse KT #29 Keskkonnakaitse KT #30 Keskkonnakaitse KT #31 Keskkonnakaitse KT #32 Keskkonnakaitse KT #33 Keskkonnakaitse KT #34 Keskkonnakaitse KT #35 Keskkonnakaitse KT #36 Keskkonnakaitse KT #37 Keskkonnakaitse KT #38 Keskkonnakaitse KT #39
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 39 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-02-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 13 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor tunniplaan Õppematerjali autor

  Mõisted

  Sisukord

  • Mis on ökosüsteem ja millised tema elemendid?
  • Põhjendage, miks oled sina metsaökosüsteemi osa, kuidas sa sõltud
  • Mis on looduskaitse ja millised on looduskaitse meetmed?
  • Mis on loodushoid ja millised on loodushoiu meetmed?
  • Millised on looduskaitse ja loodushoiu erinevused?

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  20
  docx
  Ökoloogia ja keskkonnakaitse
  30
  docx
  Kõik vastused KESKONNAKAITSE
  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
  53
  pdf
  KESKKONNAKAITSE ÜLDKURSUS
  53
  pdf
  Keskkonnakaitse üldkursus konspekt
  90
  pdf
  Öko ja keskkonnakaitse konspekt
  24
  doc
  Keskkonnakaitse vastused EMU
  19
  docx
  Keskkonnakaitse üldkursus 2017

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !