Keevitaja töökoht ja sellele esitatavad nõuded - sarnased materjalid

tuletöö, gaas, tuletöö koht, tuleohtlik, kate, paak, soojendamine, õli, sisustus, üldnõuded, keevitaja, keevitaja töökoht
Üldiselt keevitamisest
38
rtf

Üldiselt keevitamisest

...konstruktsiooniterasega võrreldes on järgmised: 1)madalam sulamistemp. - vajalik väiksem keevitusvool 2)väiksem soojusjuhtivus, suurem läbisulatus ja termomõju tsooni kõrgem temperatuur - vaja piirata keevitusenergiat ja -voolu. 3)Suurem joonpaisumistegur, järelikult suuremad deformatsioonid ja kahanemine - rakiste kasutamine, tagasisammuga keevitamine, traagelõmblused tihedamalt 4)Kõrgem elektritakistus, mis tingib elektroodi suurema kuumenemise sama keevitusvoolu korral - piiratakse keevitusvoolu ja elektroodide pikkust. Roostevabade teraste keevitatavust sõltuvalt nende keemilistest koostisest saab hinnata täiustatud Schaeffleri diagrammi abil, kus on näidatud võimalikud teraste, lisametallide ja keevisõmbluste struktuurid sõltuvalt kroomi ja nikli ekvivalendist, aga ka ebasoovitatavad piirkonnad. Legeerimata terased on hästi k...

Keevitus - Kutsekool
59 allalaadimist
Keevitamine
16
docx

Keevitamine

RAKVERE AMETIKOOL KEEVITAJA Rando Pajula KEEVITAMINE Referaat Rakvere 2010 Keevitamine Keevitus protsess – kahele või enamale osale kuumutamise või surve abil jätkuva kuju andmine Võidakse kasutada keemiliselt koostiselt sarnast lisamaterjali Keevitatakse metalle plaste klaasi komposiite jm keevitamist kasutatakse ka pealesulatuseks Kaarkeevitus on termiline protsess mis võimaldab metalliosakestel üksteisele läheneda ja üksteisega liituda nii et seejuures moodustub keevisliide Keevitamisel toimub metallis üheaegselt mitu protsessi: metalli sulamine sulamis õ...

Keevitamine - Kutsekool
70 allalaadimist
Tookeskkonnas esinevad ohutegurid
124
ppt

Tookeskkonnas esinevad ohutegurid

...- pigmentatsioonihäired ?Põletus Laserkiirgus Kasutamine ?Kirurgias- lõikab, koaguleerib kudesid verejooksu sulgemiseks ?Endoskoopias ?Teaduslikes uuringutes ?Mitte vaadata laserkiirt, aparatuuril kaitsekilp, küljeklappidega kaitseprillid, juhendamine Mitteioniseeriv kiirgus UV- kiirgus ?Elektromagenetkiirgus, mitteioniseeriv ?Keevitamisel keevituskaar(“keevitaja silm”kae), välitöödel, meditsiinis(hamba plastikplommide tugevdamine, psoriaasi ravi, vastsündinute hüperbilirubineemia), elavhõbedalambid bakteritsiidse toimega, metall- haliid lambid, halogeenlambid, katteta luminestsentslambid, mittepurustav kontroll, UV- laserid mäluseadmetena, “musta kiirguse “allikad reklaamis, ?Päike UV piirkonnad ?UVA 320-400nm- päevitustoime, nahaaluskude, kantserogeenne+ ?UVB 280-320nm- põletustoime, pärisnahk, lääts, klaaskeh...

Tervishoid - Tallinna Ülikool
67 allalaadimist
Keevitus
52
pdf

Keevitus

...am kui terasel. Hapniklõikamisel kasutatakse põlevgaase, mis hapnikuga segatult annavad vähemalt 2000ºC-se leegi. Propaan (C3H8) on normaaltingimustes värvitu ja lõhnatu põlevgaas. Hapnikusegu leegi temperatuur on 2600...2700ºC. Kasutusala: hapniklõikamine, värviliste metallide keevitamine ja jootmine, kuni 6 mm paksuse terase keevitamine, õgvendamine, painutamine, leegiga puhastamine. Vesinik (H2) on normaaltingimustes värvitu ja lõhnatu põlevgaas. Ta on üks kergemaid gaase, õhust 14,5 korda kergem. Teatud vahekordades õhu ja hapnikuga moodustab vesinik plahvatusohtlikke segusid. See- tõttu tuleb keevitustöödel rangelt täita ohutusnõudeid. Keevituskohale toimetatakse vesinik terasballoonides, gaasilises olekus rõhu all. Kasutusala: malmi, alumiiniumi, messini ja kuni 2 mm paksuse terase keevitamine. ...

Keevitamine - Kutsekool
78 allalaadimist
Keemia konspekt
23
doc

Keemia konspekt

...erioodi ulatuses nõrgenevad metallilised ja tugevnevad mittemetallilised omadused. Seepärast toimub perioodis üleminek sujuvalt poolmetallide või siirdemetallide kaudu. Metall?siirdemetall?poolmetall?mittemetall. Elektronide liitmise või loovutamise võime. Elemendid püüavad keemiliste reaktsioonide käigus omandada aatomi väliskihile 8- elektronilist kihti(oktetti). Metalliaatomitel on väliselektronkihil tavaliselt 1-3 elektroni. Metalliaatomil on kergem loovutada väliselektronkihilt 1-3 elektroni kui liita sellele 5-7 elektroni et tekiks oktett. Metalliaatomid oksüdeeruvad olles ise redutseerijateks. Mittemetalli aatomite väliselektronkihil on tavaliselt 4-8 elektroni. Mittemetalli aatomid liidavad väliselektronkihile vastavalt 1-4 elektroni et moodustada oktett. Mittemetallid redutseeruvad olles ise oksüdeerijad....

Keemia - Kutsekool
324 allalaadimist
Toiteallikas
25
pdf

Toiteallikas

TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Elektrivarustus Raivo Teemets 3. TOITEALLIKAD 3.1 Klassifikatsioon ja põhinõuded Toiteallikad on ette nähtud tööstuslike elektriliste koormuste katmiseks. Kaasaegsete ratsionaalsete elektrivarustussüsteemide loomisel esitatakse toiteallikatele kindlad tehnilis- majanduskilud nõuded: • piisav võimsus ja töökindlus, • väljastatava elektrienergia nõutav kvaliteet (sageduse ja pinge stabiilsus, pinge siinuselisus, 3-faasilise süsteemi sümmeetria jne). • kõrge kasutegur ning madal elektrienergia maksumus. Tähtsateks nõueteks võivad osutuda veel nende kiire sisselülitamine, automatiseerituse aste, vähesed kulutused hooldusele ning keskkonnasõbralikkus. Olenevalt konkreetsetest asjaoludest võib toiteallikaks olla: 1) energiasüsteem,...

Elektrotehnika - Kutsekool
18 allalaadimist
Jäätmemajandus- ja käitlus
34
doc

Jäätmemajandus- ja käitlus

Jäätmemajandus- ja Käitlus Mis on jäätmed? Jäätmed on inimtegevuse käigus moodustunud oma tekkimise ajal või tekkekohas kasutuselt kõrvaldatud esemed, ained või nende jäägid. Nad on mistahes vallasasjad, mille nende valdaja on ära visanud või kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema Prügi on kastuskõlbmatute ainete, esemete või materjalide segu, mis kogutakse veetakse prügilasse. Praht on see, mis on maha pillatud, koristamata Jäätmekäitluse areng: 1. Naturaalmajandus 2. As...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
100 allalaadimist
Konteinerveod
73
doc

Konteinerveod

...se õppused, samuti tuletõrjeõppused.Tulekahju põhjuseks kambüüsis võivad olla heitvee torudesse ja filtritesse kogunenud rasvased jäätmed. Niisuguste jäätmete kogunemiskohti tuleb tihti kontrollida ja puhastada. Katlad ja pannid peavad olema varustatud termostaatidega, mis temperatuuri tõustes lülitavad voolu välja. 16 7.8.2. Keevitustööd Enne keevitustöödeks loa andmist peab vastutav ohvitser töökoha üle vaatama ja veenduma, et: - seal puuduvad põlevad ja mürgised gaasid - õhus on 21 % hapnikku; see nõue tagab normaalse atmosfääri hingamiseks, sest hapnikuvaegusel kaotab inimene teadvuse - töökohaga piirnevates vaheruumides ei ole naftagaase üle 2 % mahust - töökohal ega sellega piirnevates ruumides ei ole süttivaid aineid ega esemeid - töökoht on hästi õhutatav - tulekustutusvahendid on v...

Laevandus - Kutsekool
23 allalaadimist
Tahmafilter
25
doc

Tahmafilter

TAHMAFILTRID 1 Diiselmootorite heitgaaside koostises on keskkonnale ohtlikumaks komponendiks tahm (puhas süsinik). Kaasaegsetel diiselmootoritel on karme saastenõudeid arvestades hakatud tahma koguma filtritesse, kus hiljem see töö käigus põletatakse. Diiselmootorites DW12TED4 koguneb tahm filtrisse, mille esi- ja tagumises otsas on erilised rõhuandurid. Need annavad heitgaasi rõhu kohta signaali mootori arvutisse: kui rõhkude erinevus muutub väga suureks, on see signaaliks filtri ummistumisest tahmaosakestega. Sellisel juhul rakendab mootori arvuti nn. sundregenereerimise programmi: peale tavalist tööprotsessi mootori silindris pihustatakse silindrisse kütust veel lisaks töötakti lõpus, mis ei jõua väljalaske takti alguseks veel ära põleda ja heitgaasidesse jääb palju põlemata süsive...

Auto õpetus - Kutsekool
45 allalaadimist
Keevitustööd
9
rtf

Keevitustööd

...keevitamist detailid puhastatakse, oksiidi kiht hõõrutakse traatharjaga maha või kõrvaldatakse keemiliselt,prao otstesse auke puurida pole vaja sest keevitusel pragu edasi ei lähe sõltuvalt paksusest kuumutatakse detail ette 180-300c juhul kui seina paksus on alla 3mm pole vaja kuumutada.Alumiiniumi keevitus viisid:gaas,kaar ja argoon kaar keevitus,gaaskeevitus on vähe effektiivne sest gaasi leegi temp.on võrdlemisi madal ja vajalikke räbustite koostis keerukas põleti võimsus peab olema 100liitrit tunnis metalli mm kohta.Leek on normaalne lisa metallina tarvitatakse põhimetalli koostisega vardaid räbusti koostises on 28% naatriumkloriidi,50%kaaliumkloriidi,14%liitiumkloriidi ja 8%naatriumfluoriidi keerukaid detaile on soovitav pärast keevitamist sisepingete vähendamiseks kuumutada 300c ning siis aeglselt maha jahutada,kuna...

Keevitamine - Kutsekool
13 allalaadimist
Keemia igapäevaelus ja tööstuses
4
doc

Keemia igapäevaelus ja tööstuses

Süsinikoksiid, CO Süsinikoksiid tekib kütuste mittetäielikul põlemisel. Süsinikoksiidi heitkogused sõltuvad kasutatavast kütusest ja põlemise tingimustest. Suurimad süsinikoksiidi eriheited on tahkete kütuste põlemisel ja kõige väiksemad maagaasi põlemisel. maagaasi põlemisel on süsinikoksiidi eriheide ca 60 g/GJ, puitkütuste põlemisel 250 - 300 g/GJ. Maalähedases õhukihis on süsinikoksiid inimesele ohtlik, vähendades vere hapnikusidumisvõimet ja tekitades kudede hapnikuvaegust. Troposfääri sattunud süsinikoksiid soodustab kaudselt osooni teket, mis mõjutab Maa soojusbilanssi. Süsinikoksiidi heitkoguseid on võimalik vähendada kütuse põlemisprotsessi reguleerimisega ja juhtimisega. Süsinikdioksiid, CO2 Süsinikdioksiid esineb looduslikult atmosfääriõhus ja on vajalik taimede ja ka loomade eluks. Kasvamisel seovad taimed atmo...

Keemia - Põhikool
23 allalaadimist
Kuidas toodetakse põlevkivist energiat
7
odt

Kuidas toodetakse põlevkivist energiat

Kuidas toodetakse põlevkivist energiat Referaat -nimi- - klass Õppeaasta 2009/2010 Sisukord: Sissejuhatus……………………………………………..3 Kuidas toodetakse energiat soojuselektrijaamades……..3 Põlevkivielektri 5 probleemi……………………4 Põlevkivi energia tootmise kahjuliikus……………….4-5 Skeemid………………………………...5 Elektri jõudmine tarbijani………………………………6 Sissejuh...

Keemia - Põhikool
32 allalaadimist
HAPNIKU-LÄMMASTIKU-SÜSIHAPPEGAASI JA VESINIKU KASUTAMINE
3
doc

HAPNIKU, LÄMMASTIKU, SÜSIHAPPEGAASI JA VESINIKU KASUTAMINE

...akse ja keevitatakse metalle • vesinikumolekulis on suhteliselt püsiv ja tugev kovalentne mittepolaarne side aatomite H-H vahel; sellise molekuli lagundamiseks kulub energiat; eraldunud aatomid püüavad kohe uuesti ühineda molekulideks, kusjuures vabaneb taas energia. Seda omadust kasutatakse ameerika teadlase Irvin Langmuri keevitusaparaadis (Langmuri põleti). Sellises seadmes tõuseb temperatuur umbes 4000 °C, mistõttu sulatatakse Langmuri põletiga rasksulavaid materjale ja sulameid (sellel temperatuuril sulavad kõik metallid) • vesiniku põlemisel vabaneb 3-4 korda rohkem energiat kui sama koguse söe või nafta põlemisel, seetõttu on väga perspektiivne vesiniku kasutamise kütuseelemendis. See on eri tüüpi galvaanielement, milles toimub vesiniku aeglane leegita põlemine õhus või hapnikus...

Keemia - Põhikool
7 allalaadimist
II A rühma metallid
10
doc

II A rühma metallid

...t, strontsiumit, baariumit ja raadiumit nimetatakse ka leelismuldmetallideks. Ajalooliselt tuleneb sõna leelismuldmetall sellest, et nende metallide oksiidid moodustavad veega reageerides leeliseid. Sõna muld kasutati juba keskajal rasksulavate metallioksiidide ja teiste kõrgel temperatuuril sulavate ainete kohta. Aatomi ehitusel kuulvad nad s- elementide hulka, nagu ka leelismetallid. Nende aatomite välisel elekt-2 ronkihil on kaks elektroni, mistõttu nende aatomite väliskihi elektronvalemiks on ns ja nende oksüdatsiooniastmeks ühendites on + II. Kuna II A rühma elementidel on kaks väliselektroni, siis sarnaselt leelismetallidele, loovutavad nad oma väliselektrone üsna kergelt ja on ühtlasi tugevateks redutseerijateks. Kusjuures, mida allpool metallid rühmas paikevad, seda kergemini nad neid loovutavad ja seda keemiliselt ...

Keemia - Keskkool
90 allalaadimist
Alkoholid ja eetrid
2
doc

Alkoholid ja eetrid

1. Alkoholid - on orgaanilised ained, milles vesiniku aatomid on asendunud ühe või mitme hüdroksüülrühmaga (-OH). Eetrid - orgaanilised ühendid, kus kaks süsivesinikrühma on teineteisega seotud hapniku aatomi kaudu. Seega on kahe süsinikuga seotud hapnik eetrite funktsionaalseks rühmaks. Ühealuseline ja mitmealuseline alkohol - Ühte hüdroksüülrühma sisaldavaid alkohole nimetatakse ühealuselisteks alkoholideks, mitme hüdroksüülrühmaga alkohole mitmealuselisteks alkoholideks. Alkoholaat - ...

Keemia - Keskkool
68 allalaadimist
Uus TIG keevitus
23
odt

Uus TIG keevitus.

Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................. 2 TIG KEEVITUSAPARAADI EHITUS....................................................................................... 3 TIG keevitusega saab keevitada:..................................................................................................4 TIG keevitusseade........................................................................................................................ 5 Alalisvooluga keevitamine................................................................................................

Keevitamine - Kutsekool
43 allalaadimist
Keemia konspekt
11
doc

Keemia konspekt

...st. Etüün ehk atsetüleen CH?CH on meeldiva lõhnaga narkootiliste omadustega värvusetu gaas. Keemiatööstuses on atsetüleen väga oluline lähteaine paljude saaduste valmistamisel. Igapäevaelus tunneme atsetüleeni kui gaasikeevitajate töövahendit. Hapnikuga segatuna põledes annab ta väga kõrge temperatuuriga leegi, mida kasutataksegi gaaskeevituseks. Etüüni segu õhu või hapnikuga on väga plahvatusohtlik. Trepeenid on lahtise süsinikahelaga või tsüklilised alkeenid, mis sisaldavad 10,15,20,...,5n süsiniku aatomit. Terpeenid on looduslikud ühendid, neid leidub väga erinevates organismides, eriti taimedes ja paljudel neist on meeldiv lõhn. MÕISTEID Alkeen – ühend, mis sisaldab süsinikevahelist kaksiksidet Alküün – ühend, mis sisaldab süsinikevahelist kolmiksidet. Trans-isomeeria – isomeeria, mille puhul kaksiksideme...

Keemia - Keskkool
27 allalaadimist
NAFTA JA TEMA SAADUSTE KASTUTMINE
13
docx

NAFTA JA TEMA SAADUSTE KASTUTMINE

...lisest ainest, mis võis olla nii taimne kui ka loomne ning kasvanud kas meres või maismaal. Suurem osa naftast on tekkinud arvatavasti merelisest fütoplanktonist ning protistidest. Sellised on näiteks sinivetikad. Nafta tekkimise protsess toimub peamiselt kahe kuni kolme kilomeetri sügavusel ning koguneb poorsemasse kivimisse, näiteks liiva- või lubjakivisse. Nafta liigub ülespoole niikaua, kuni tuleb vastu kivimkiht, mis ei ole liikuvate vedelike jaoks läbitav. Et naftat moodustavad süsivesinikud on veest kergemad, kogunevad nad kõige ülemisse ossa, moodustadeski naftamaardla. Nafta koguneb nn naftapüünistesse, mis on geoloogilised struktuurid, näiteks antiklinaalid või murrangud, mis takistavad magma edasist liikumist. [3] AJALUGU Naftat tunti Eufrati orus, Hiinas ja Egiptuses ja mujal juba 6000 – 4000 e. Kr....

Keemia - Keskkool
16 allalaadimist
Alkoholid
8
doc

Alkoholid

ALKOHOLID Alkoholid on orgaanilised ained, milles vesiniku aatomid on asendunud ühe või mitme hüdroksüülrühmaga (-OH). Seega on hüdroksüülrühm alkoholide funktsionaalseks rühmaks. Ühte hüdroksüülrühma sisaldavaid alkohole nimetatakse ühealuselisteks alkoholideks (N:etanool), mitme hüdroksüülrühmaga alkohole mitmealuselisteks alkoholideks (N: glütserool). Nimetustes tähistab alkohole lõppliide –ool, mis liidetakse põhiahela süsiniku nimetusele. Ühealuseliste küllastunud alkoholide üldvalem on CnH2n+1OH Alkoholide struktuur Alkoholi molekulis on hapni...

Keemia - Keskkool
37 allalaadimist
Nafta
19
odt

Nafta

...: parafiinid, nafteenid ning aromaatsed ühendid. Parafiinide ehk alkaanide keemiline valem on CnH2n+2. Nende keemistemperatuur on 40...200°C. Nad on nafta peamised koostisosad. Nafteenide keemiline valem on CnH2n. Nad on raskemad ning keerukama struktuuriga kui parafiinid. Nende hulka kuulub ka asfalt. Aromaatsed ühendid on keemilise valemiga CnH2n-6. Nende hulka kuulub näiteks benseen. Aromaatsed ühendid kuuluvad küll alati nafta koostisse, kuid moodustavad sellest suhteliselt väikse osa. Peale süsiniku ja vesiniku sisaldab nafta ka väävlit, hapnikku, lämmastikku, metalle ning mittetäielikult lagunenud orgaanilist ainet. Mida suurem on nafta erikaal, seda suurem on lisandite sisaldus. Näiteks rasked naftad sisaldavad väävlit rohkem kui kerged. Rafineerimise käigus puhastatakse nafta väävlist, sest atmosfääri paiskudes põ...

Keemia - Keskkool
15 allalaadimist
Riski ja ohutusõpetus keemias ja biotehnoloogias
14
doc

Riski ja ohutusõpetus keemias ja biotehnoloogias

...edada lihtsalt prügilasse (vaja erikäitlust) ? ei tohi põletada, juhtida kanalisatsiooni või lihtsalt loodusesse paigutada ? ei tohi aineid omavahel segada Käitlemiseks peab omama ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. (kogumine, vedu, taas kasutamine, kõrvaldamine). Litsents 50-l asutusel. 222 Prügilad Jäätmekäitlus koht, kus jäätmed ladustatakse maa peale või maa alla. 1) jäätmekäitluskoht, kus jäätmetekitaja ladestab jäätmed tekkekohal (käitisesisene); 2) jäätmekäitluskoht, mida kasutatakse jäätmete vaheladustamiseks aasta või kauem Ei ole…1) ehitis, kus jäätmed maha laaditakse, et neid ette valmistada edasiseks veoks mujal asuvasse töötlemis-, taaskasutamis- või kõrvaldamiskohta; 2) koht jäätmete ladustamiseks enne nende töötlemist või taaskasutamist juhul, kui töötlemine või taaskasu...

Keemia - Tallinna Tehnikaülikool
118 allalaadimist
Mittemetallide üldised omadused
4
rtf

Mittemetallide üldised omadused

MITTEMETALLID Mittemetallideks loetakse elemente, mille välisel elektronkihil on neli kuni 8 elektroni ning mis reageerimisel metallidega käituvad redutseerijatena. Mittemetalli raadiused on väiksemad, kui metallidel ja nad hoiavad elektrone tugevamini kinni ehk nende elektronegatiivsused on suuremad. Üldised füüsikalised omadused: • halvad elektrijuhid (va. süsinik grafiidina) • toatemperatuuril valdavalt kas tahked või gaasilised (8A ehk vääris- inertgaasid 7A vesinik, kloor, fluor, 6A hapnik, 5A lämmastik) ainuke vedelmetall on broom, ülejäänud on tahked. • tihti molekulaarsed, kahe aatomolisi molekule moodustavad N, O, 7Arühm. • molekulaarsed on ka tahkena väävel ja fosfor, ülejäänud koosnevad ainult aatomitest (atomaarsed) • mittemetallid on reeglina halvad soojusjuhid va. teemant • kõik on tahkena rabedad • on kas molekul või aatomvõre Üldised keemilised omadused: kõik mi...

Keemia - Keskkool
53 allalaadimist
Nafta ja alkaanid
2
rtf

Nafta ja alkaanid

Alkaanid on niisugused süsiniku ja vesiniku ühendid, mille molekulides süsiniku aatomid on omavahel seotud kovalentse üksiksidemega. Mõnikord nimetatakse alkaane ka parafiinideks. • Metaani ja temaga sarnaste süsivesinike - alkaanide omadused muutuvad korrapäraselt süsiniku aatomite arvu suurenemisega molekulis. • Metaan ja temale järgnevad alkaanid erinevad üksteisest aatomite rühma - CH2 - võrra. Niisugust ühendite rida nimetatakse homoloogiliseks reaks. Rea üldvalem on CnH2n + 2 • Metaani homoloogilise rea 4 esimest ühendit on gaasid, viiendast kuni kuueteistkümnendani vedelikud ja kõrgemad on tahked ained. Molekulmassi kasvuga homoloogilises...

Keemia - Keskkool
16 allalaadimist
Nafta - must kuld
8
doc

Nafta - must kuld

.......................................................................lk. 5 o Plastsed määrded......................................................................lk. 5 • Katlakütused....................................................................................lk. 5-6 • Õlide regenereerimine........................................................................lk. 6 • Kasutatud kirjandus............................................................................lk. 7 2 Sissejuhatus Nafta on oma avastamisest saati olnud ühiskonnale tähtsaks energeetiliseks ressursiks. Ilma sellise mahuka energia ressursita ei oskaks ilmselt keegi igapäeva elu ette kujutada. Kuigi me sellele tavaelus suurt tähelepanu ei pööra, sõltub s...

Keemia - Põhikool
52 allalaadimist
Exami küsimused ja vastused laevaehituses
70
doc

Exami küsimused ja vastused laevaehituses

... ja lastimärgid Veeliinid, lastimärk ja tekijoon peavad olema märgitud valge või kollase värviga tumedale pinnale või musta värviga heledale pinnale. Kõik jooned on 25 mm laiused. Veetasemete kõrgust loetakse vastavate joonte ülemiste servade järgi. Tekijoon Märgitakse miidlile ning on 300 mm pikk. Selle ülemise servaga on tähistatud koht, kus vabaparda teki ülemine osa lõikaks väljapoole pikendamisel kereplaadistuse välispinda. Ümardatud siirivöödega laevades märgitakse see kohta, kus kõverusega plaat puutub kokku lameda küljeplaadistusega, või mõnikord sellest allapoole. Selle joone peab märkima kõikidele laevadele (sh. ka modifitseeritud mahutavusega laevadele). Plimsolli ketas e. suvine lastimärk Märk asub otse tekijoone all. Tekijoone ülemise serva ja ketta keskjoone ülemise serva vaheline kaugus on suvine vaba...

Laevaehitus -
104 allalaadimist
Keemia - Referaat
12
doc

Keemia - Referaat

...sti kui aine satub nahale, tuleb see kiiremas korras ära pesta. Pärast pöörduda spetsialisti poole. On aineid mis on ka tule-ja plahvatusohtlikud. Neid tuleb hoida leegist kaugel. Mõned ained võivad süttida ja plahvatada juba nende segamisel peenestamisel. Sellepärast ongi vaja katsetel järgida eeskirju. Ja alati tuleb kanda kaitseprille. Töökoht tuleb hoia puhas ja korras. Käed peale töö lõppu kindlasti ära pesta. Sellepärast kuna käed võisid töötamisel reaktiividega kokku puutuda ja kui sööma lähed võivad sattuda need organismi. Rahvusvaheliselt kasutatakse ohtlike ainete tähistamiseks erinevaid tähiseid. C N 6 Sööbiv Keskkonnaohtlik ...

Keemia - Põhikool
46 allalaadimist
Ehitusmaterjalide konspekt
16
docx

Ehitusmaterjalide konspekt

1.1.Ehitusmaterjalide klassifikatsioonid Ehitusmaterjalide klassifitseerimine on vajalik, et tootmise, töötlemise või kasutamise eesmärgil koondada ühesuguseid materjale gruppidesse, määrata nende iseloomustamiseks vajalikud näitajad ja võrrelda neid omavahel. Klassifikatsiooni alusel on võimalik valida materjaligrupile sobivad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad. Ehitusmaterjalide klassifitseerimine võib toimuda mitme tunnuse järgi olenevalt - kasutamise otstarbest - materjali saamiseks kasutatud lähtematerjalist (näiteks puit, looduskivi, savi), -materjali keemilisest algupärast: näiteks orgaanilised või anorgaanilised ained 1.1.1.Kasutamine Klassifikatsioon kasutuse järgi on oluline, et praktilise ehitamise seisukohalt hõlbustada kõige erinevamate materjalide hulgast sobivate materjalide leidmist. Samuti saamaks teada mater...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
195 allalaadimist
Materjaliõpetus
88
pdf

Materjaliõpetus

...käigus vajab karastamist ja noolutamist Sobiv kõvadus tugevus ja elastsus membraanide ja vedrude valmistamiseks Sama elastne kui teras aga korrosioonikindel Kroompronks sisaldab kuni 1% Cr kroomi Hea elektrit juhtiv ja kuumakindel materjal Kroompronksist valmistatakse elektrimootorite kollektoreid generaatorite kontaktrõngaid keevituselektroode jne kus vaja kuumakindlust Kaadmiumpronks sisaldab 1% Cd kaadmiumi ja on pronksidest parim elektrijuht Kasutatakse juhtmete valmistamisel Messinguks e valgevaseks nim vase ja tsingi kuni 45% sulamit Messing mis sisaldab vähem kui 10% tsinki kannab nimetust tombak Mida suurem on messingis tsingi sisaldus seda hapram ta on Messingid jaotatakse survega töödeldavaks ja valu messinguks Valumessing sisaldab näiteks 66% vaske 23% tsinki 6% alumiiniumi 3% r...

- Kutsekool
116 allalaadimist
Sissejuhatus Erialasse
18
docx

Sissejuhatus Erialasse

... 3)jooteliited 4)tihvtliited 4)liimliited 5)profiilliited 5)press- ja valtsliited Võll-Rumm tüüpi liiteid leidub igas masinas.Enamasti on need kujundatud lahtivõetavaina. Võll ja Rumm on omavahel liistuga ühenduses. Keevitustehnoloogia arenguga on neetliidete kasutamine oluliselt vähenenud. Neet koosneb varrest ja algpeast. Mootori õlitussüsteem Mootori õlitussüsteemil on kaks põhilist ülesannet: Vähendada hõõrdumist mootori liikuvate detailide vahel Teostada mootori üldist sisemist jahutamist ning eemaldada hõõrdesoojus laagritest ja teistelt hõõrdepindadelt. Kui kasutatav õli oma omadustelt ei vasta laagri kiirus-ja koormusrežiimile, hakkab õlikile paksus vähenema ja hõõrdumine võib üle...

Auto õpetus - Kutsekool
81 allalaadimist
Energiamajandus
20
doc

Energiamajandus

... Araabia ÜE Maagaas Soojusenergia, Venemaa, Venemaa, Venemaa, Usa, - suur - tuleohtlik elektrienergia, Iraan, USA, Usa, Kanada, Lääne- kütteväärtus - transport peaiselt torujuhtmeid pidi 28% keevitustööd, Kanada Kanada, Alžeeria, Euroopa - ei vaja taastumatu, keemiatööstuse Suurbritan Norra, ümberöötlust traditsiooniline tooraine nia, Turkmenist - vähe Holland an saasteaineid Tahked Elektrienergia, Varusid Hiina, Austraalia, Jaap...

Geograafia - Keskkool
90 allalaadimist
Keemia ja materjaliõpetuse eksam
33
doc

Keemia ja materjaliõpetuse eksam

...elementide ja nende ühendite omaduste muutumise perioodilisus, massi jäävus kinnises süsteemis, aine koostise püsivus (millistel juhtudel kehtib, millistel mitte, näited?), Archimedese seadus, Faraday seadused. Elementide ja nende ühendite omaduste muutumise perioodilisus – Keemiliste elementide ja (mõnede) nendest moodustunud liht- ja liitainete omadused on perioodilises sõltuvuses elementide aatomite tuumalaengust (elementide aatommassist). Tuumalaengu kvantitatiivse muutusega kaasneb uute omadustega elemendi teke. Mendelejevi tabelis iga periood v.a. esimene algab aktiivse metalliga, lõpeb väärisgaasiga. Perioodi piires elementide järjenumbri kasvamisel nõrgenevad metallilised ja tugevnevad mittemetallilised omadused. Suurtes perioodides nn pea- kui ka kõrvalalarühmade elementide omadused korduvad perioodiliselt. K...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
202 allalaadimist
R ja T kategooria
4
doc

R ja T kategooria

R ja T kategooria Traktor kui töökoht Traktoriga töötades tuleb veeta traktoris väga palju aega.Seega peab traktor olema konstrueeritud , projekteeritud nii et ta põhjustaks võimalikult vähe ebamugavusi . Oleks ohutu ,lihtsalt käsitatav ja hooldatatav ja töökindel.Tähelepanu nõrgenemine ja ohutunde vähenemine on üks peamisi õnnetuse tekke põhjusi.Seepärast on tähtis kõigi nõuete täpne täitmine . Kabiin Traktoristi töökohaks on kabiin , kuhu on koondatud kõik tähtsamad juht ja kontroll organid .Kabiini sis...

R ja T kategooria - Kutsekool
20 allalaadimist
Eksami küsimuste vastused
32
doc

Eksami küsimuste vastused

1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades). y=G/V=... (g/cm³) Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). y0=G/V0=... (g/cm³). Puistetiheduse mõiste - teraliste ja pulbriliste materjalide puhul. Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla avatud või suletud. Suletud poorid kujutavad endast materjalis olevaid kinnisi mulle; avatud poorid aga korrapäratuid üksteisega ühendatud tühemeid. Poorid on täidetud veega, õhuga või veeauruga. Materjali poorsust saab leida erimassi ja tiheduse kaudu. p=(y-y0/y)x100% Veeimavus on materjali võime imeda endasse vett, kui ta on vahetus kokkupuute...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
352 allalaadimist
Laeva jõuseadmete ehitus motoristile
16
docx

Laeva jõuseadmete ehitus motoristile

...tagamisel laevamasinaruumis. •Tuleb selga panna korras töörõivad (ei narmenda) ja vajaduselkaitsevahendid •Talid, redelid jms peab olema markeeritud viimase katsetusaja kohta •Jalatsid peavad olema nahast või sünteetilised õlikindla tallaga. Kummi-või puutallaag jalanõude kasutamine on keelatud. Pikad juuksed peavad olema peakatte all. •Töökoht peab olema hästi valgustatud ja puhas. Läbikäigud vabad ja ei tohi olla libe. Maast tuleks õli ja kütus ära koristada. •Instrumendid, varuosad, rakised jms peavad oelma kindlalt kinnitatud oma kohale. Kasutada võib ainult korras instrumente. •Haamrite ja vasarate varred peavad olema kindlalt paigas. Löögipinnad peavad olema kergelt ümarad. •Viilidel jms peab olema kindlalt puust või plastikust käepide. •Meislitel, kärnadel jne ei tohi olla pragusid, löögipinnad peavad ...

Laevamehhanismid - Kutsekool
46 allalaadimist
Ehitusmasinate eksam 2010
10
doc

Ehitusmasinate eksam 2010

...kontaktkeevituse põhimõt. Keevitamiseks nimetatakse tehnoloogilist protsessi, mis seisneb tervikliite saamiseks ühendatavate detailide vahel aatomsidemete loomise teel kohaliku või üldise kuumutamise, plastse deformeerimise või üheaegselt mõlema mooduse abil. Ehitusel kasutatakse elektrikaar-, gaas-, termiit-, räbukeevitus. Elektrikaarkeevitus, mille puhul kasutatakse kaarleegi soojusenergiat. Elekterkaarkeevitus on väga levinud. Vooluallikad keevitamisel (trafo, alaldi, inverter, mootor + generaator). Trafo – eelised: kasutamise ehitus ja lihtsus. Puudused: kasutuskõlbmatus alalisvooluga keevitusel, halb reguleeritavus, suur reaktiivvõimsus ja toitevõrgu ebasümmeetriline koormamine. Alaldi – alalisvoolu elektrikeevitusagregaat. Tavaliselt paiknevad elektrimootori rootor ja generaatori ankur ühisel võllil; eraldi võll...

Ehitusmasinad - Eesti Maaülikool
118 allalaadimist
Auto Hooldamine
5
docx

Auto Hooldamine

...ahepeale. Enne kattevärvi pinnale kandmist tuleb pinnad hoolikalt puhastada lihvimis jääkidest ja seejärel pesta silikooni eemaldajaga. Seejärel katta kinni värvimisele mitte kuuluvad detailid. Ühekihilise pinnavärvi pihustamiseks lisatakse talle kõvendit ja vedeldit, saadud töö segu kantakse pinnale 2 katva kihina, mille kogupaksus on 50-70mikronit. Peale teise kihi haihtumis aega kantakse pinnale veel ka 3mas nn. poolik kiht metallik efekti ühtlustamiseks. Selleks pihustatse kiht veidi kaugemalt, liigutades värvi püstolit kiiremini. Kihi paksus 15-20mikronit. Läbipaistev lakk kantakse baas värvile peale haihtumis aega, kui pind on muutunud matiks. Vastavalt ilmastiku mõjule muudavad kõik värvkatted oma välimust ja tooni. Seetõttu ei pruugi originaal tooni järgi valmistatud värviretsept anda piisavalt head tulemust. Sam...

Auto õpetus - Kutsekool
74 allalaadimist
Ehitusmaterjalid 2011 referaat
16
doc

Ehitusmaterjalid 2011 referaat

...lt klaaskangaga lamineeritud Protan SE ning seda on võimalik paigaldada otse polüstüreen soojustuse peale. Ohutus Protan SE kokku sulatamine toimub kuumaõhu keevitusautamaatide või -föönidega, kindlustades ühtlaselt homogeense, absoluutselt veetiheda katte lahtise tuleta või muude ohtlike alternatiivsete paigaldusviisideta (näiteks, gaaskeevitus, kuumliimimine ja lahustid). Selline, kuumaõhu keevitusmeetod, tagab ühenduskohtade parima kvaliteedi viies tuleohtlikkusega seotud riskid miinimumini. Keevitatavus Ühenduste tugevus on sama tugev kui katusekate ise. Tavaliselt kasutatakse pikiühenduste keevitamiseks pool-automaatseid keevitusautomaate, kus keevituskiirus, -temperatuur ja surve on optimaalsed. Käsikeevitusföönidega teostatakse ristiühenduste ja deta...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
63 allalaadimist
Automootor
15
docx

Automootor

Põltsamaa Ametikool AUTOMOOTOR A1 Sami Laasi Kaarlimõisa 2009 Sisukord 1. Automootorite liigitus………………………………………………………………….2 2. Mootori töötsükkel……………………………………………………………………..4 3. Põhimõisted…………………………………………………………………………….6 4. Vänt- kepsmehhanism………………………………………………………………….7 5. Õlitussüsteem…………………………………………………………………………10 6. Jahutussüsteem………………………………………………………………………..15 1. Automootorite liigitus *Mootor on seade, mis muudab energiat mehaaniliseks tööks. 1.1 Liigitus kütuse järgi. • Bensiinimootor. • Diiselmootor. • Gaasimootor. • Elektrimootor. • Hübriidmootor (gaas + elekter...

Auto õpetus - Kutsekool
192 allalaadimist
Jäätmemajanduse loengumaterjalid
64
pdf

Jäätmemajanduse loengumaterjalid

... Alar Saluste Lisaekskursioon: Torma või Väätsa prügila külastus (võimalusel) Jäätmemajandus ja jäätmekäitlus 1 Jäätmemajandus ja jäätmekäitlus 2 Arvestuse tingimused - hindamiskriteeriumid KIRJANDUST Mait Kriipsalu, Jäätmeraamat, 2001 Osalemine õppetöös (loengud, Aleksander Maastik, EnDic2004, Finnish seminarid, ekskursioonid) – Environment Institute, Helsinki, Tartu, 2004 Ajakiri “Ke...

Jäätmekäitlus -
24 allalaadimist
Keemia ja materjaliõpetus kokkuvõte
19
docx

Keemia ja materjaliõpetus kokkuvõte

...a nende liikumine pole võimalik. • Vedel – molekulidevaheline kaugus on suurem ja nad võivad üksteisest mööduda. • Gaasiline – molekulidevaheline kaugus on suur ja nad liiguvad täiesti vabalt. Aine füüsikalised omadused – omadused, mida saab mõõta ja jälgida ilma ainet ja tema koostist muutmata: • Värvus, • Sulamis-, keemistemperatuur, • Tihedus Aine keemilised omadused – omadused, mis on seotud aine koostise muutusega, keemiliste reaktsioonidega: • Lahustuvus, • Oksüdeerumine, redutseerumine Materjal – keemiline aine, mille kasutamisel ei toimu keemilisi muutusi. Materjaliteadus – uurib materjalide struktuuri, omadusi ja kasutamist. Materjalid võivad olla: • Lihtained (puhtad gaasid, - metallid), • Lihtainete segud (õhk), • Liitainete segud, • Liht- ja liitainete segud. ...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
159 allalaadimist
Referaat Aiatöömasinad
12
pdf

Referaat Aiatöömasinad

Väiketraktor RAPTOR 40 DT, lisaseadmed, pargihooldusmasin Referaat aines Aiatöömasinad Räpina Aianduskool Tea Heinaste raserfsaerfaesfes- 1 - 1 2011 - 1 - - 1 -- 1 Sisukord 1. RAPTOR 40 DT tutvustus .................................................................................................. 3 2. Struktuursed omadused ....................................................................................................... 3 3. Tehnilised näitajad .............................................................................................................. 4 4. Lisatarvikud ........................................................................................................

Aiandus - Kutsekool
95 allalaadimist
Hoonete soojussüsteemid
37
doc

Hoonete soojussüsteemid

Hoonete soojussüsteemid. R.Randmann 1. Niiske õhk ja omadused 1.1 Omadused ja põhiparameetrid - Hapnik - Lämmastik - Argoon - CO2 Leitolt maha kirjutada. Niiske õhu absoluutne, tehniline niiskus ja suhteline niiskus. On omavahel seotud suurused st olenevad teineteisest. Avaldame veeauru tihetuse ja kuiva auru tiheduse iseaalse gaasi oleku põhjal. (valemid 4 ja 5 ) Asendades valemis 5 veeaurude patsiaal rõhu samale temp-ile p 0 a saame maxi tehnilise niiskuse arvutamiseks järgmise seose: (valem 6) pa 0 dmax = ...

Soojustehnika - Kutsekool
94 allalaadimist
Müüritiste ladumine
36
pdf

Müüritiste ladumine

...va sisse auke vaja, vaid ankru konks müüritakse vuugi vahele. 18 Plaatidega vooderdamist põhimüüritise ladumise ajal ei lubata, sest müüritis vajub rohkem kui vooder. Voodri kinnitamiseks raudbetoonsamba külge paigaldatakse ümber samba metallrangid, mille vaheliti kulgevad otsad ühendatakse keevitusega. Rangide vahekaugus peab võrduma plaadi kõrgusega. Nimetatud rangide külge võib plaadid kinnitada näiteks tsingitud või vasktraadiga, mille jämedus peab olema vähemalt 2 mm. Traat käänatakse ümber rangi ja otsad seotakse plaadi servas asuva salapulga külge. Traadi asemel võib plaatide kinnitamiseks kasutada ümber rangi haaravat konksuga ankrut või samba sisse kinnitavat ankrut. Traadi ja salapulkadega võib ankurdada ka seinaplaate. Pärast iga plaadirea paigaldamist täide...

Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
220 allalaadimist
23
docx

...alt eraldub enam vesinik. Kontaktkorrosiooni korral hävib anoodiks oleva metalli see osa, mis on vahetult katoodi ümber. Tüüpjuhused: Cu-Fe (hävib Fe); Fe-Al (hävib Al). Ühtlast ja laigulist korrosiooni vähendatakse pinna katmisega, pisteliselt sobiva materjali valikuga vajalikule konstruktsioonile, piirpinna korrosioonile tuleb valida sobiv keevituse tehnoloogia ja ka materjal, pilu korrosiooni korral tuleb pind hoida puhas jne. Metallide korrosioonis on anoodpiirkond piirkond , kus toimub oksüdeerimine, omab positiivseid laenguid. Katoodipiirkond on aga piirkond kus metall loovutab oma elektrone anoodile, muutudes ise positiivsemaks. Cu- konstruktsioonidelt ei tohi vesi eralduda (voolata) Zn, Al, terasest konstrukts-dele. Korrosiooni kiirus – selle määrab ära korrosioonivoolu tugevus, mis sõltub katoodi ja anoodi elektroodip...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
416 allalaadimist
RISKIHINDAMISJUHEND
43
doc

RISKIHINDAMISJUHEND

.... ASTE II OSA: RISKIHINDAMINE – ÜLDINE 4 1. ASTE Millist teavet tuleks koguda? Selleks et hinnata töökohas esinevaid riske, on vaja teada järgmist: ? kus asub töökoht ja/või kus tööd tehakse; ? kes seal töötavad: erilist tähelepanu tuleb pöörata nendele töötajatele, kes on tööohtude suhtes tavalisest tundlikumad, näiteks rasedad, noored töötajad ja puuetega inimesed. Unustada ei tohi ka osalise tööajaga töötajaid, alltöövõtjaid, külastajaid ega töötajaid, kes töötavad töökohast eemal (sealhulgas autojuhid, kliente külastavad töötajad jt); ? milliseid töövahendeid, -materjale ja -meetodeid kasutatakse...

Ohuõpetus - Kutsekool
16 allalaadimist
keevitamise praktika aruanne
27
doc

keevitamise praktika aruanne

...rast reduktori külge ühendamist pihkab atsetüleeniventiili topendist gaasi, tohib 36. karptihendi mutrit pingutada üksnes siis, kui ballooniventiil on suletud. 37. 15. Vahetult enne keevitamist ei tohi puhastada detaile kergsüttiva vedelikuga. 38. 16. Töötamisel tuleb täita tuleohutuse nõudeid vastavalt juhendile „Tuleohutusnõuded 39. tuletööde teostamisel”. 40. 17. Keevitades ei tohi hoida voolikuid kaenla all või õlgadel ega suruda neid jalgadega 41. kokku. 42. 18. Süüdatud põletiga ei tohi töökohalt eemalduda ega käia mööda treppe, tellinguid vm. 43. 19. Töövaheajaks ja töö lõpetamisel tuleb leek kustutada. Selleks keeratakse kinni esmalt 44. gaasi-, seejärel hapnikuventiil. 45. 20. Töö lõpetamisel tuleb kinni keerata balloonide ventiilid, lasta välja gaas gaasijuhtmetest 46. ja vabastada re...

Keevitamine - Kutsekool
37 allalaadimist
Ehitusmaterjalide referaat I kursuse tudengile
27
doc

Ehitusmaterjalide referaat I kursuse tudengile.

...tivad ained vms. Keevitamiseks kasutatakse, kas vedelgaasil töötavat põletit, ridapõletit või kuumaõhupuhurit. Keevitajad peavad olema läbinud vastava koolituse ning katusetööde tellija peab väljastama ka tuletööde loa. • Iseliimuvad rullmaterjalid – Neile on lisatud aluspinnale liimi, mis on kaetud kilega. Paigaldamisel tuleb kile eemaldada. Kinnituseks ei lisata liimi, ega keevitata. • Kinnitamine mehaaniliselt – Mehaanilisel paigaldusel kasutatakse bituumenpaanide kinnitamiseks tüübleid. Puitalusel aga naelu. Kui materjal kinnitatakse vaid naeltega, siis peaks ühele ruutmeetrile lööma 25 naela. Lisaks tüüblitele ja naeltele võib kasutada...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
74 allalaadimist
Töötervishoiu-TTH-ja tööohutus- TO
11
doc

Töötervishoiu (TTH) ja tööohutus (TO)

... Järgima objektil kehtestatud TUO nõudeid. Töökoha TUO Nõuded - Tundma kasutatava, töödeltava aine materjalide tule- ja plahvatusohtlikke omadusi. Ei tohi: - Kasutama töökorras töövahendeid ning täitma TUO eest vastutava isiku juhiseid. 1. Kasutada lahtist tuld v.a tuletööd. - Rakendama lahtise tule kasutamisel tulekahjut vältivaid meetmeid. 2 Suitsetada väljaspool suitsetamise kohta. - Hoidma tuletikke ja muid süütevahendeid alaealistele kättesaamatus kohas. 3. Sulatada külmunud torustikke lahtise leegiga. - Teadma oma kohustusi tulekahju või õnnetuse korral, oskama kasutada side-, tuletõrje- 4. Kasutada põlevvedelikke ruumide koristamisel. ja päästevahendeid. - Kohustus tulekahju ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
69 allalaadimist
Naatriumhüdroksiid
4
doc

Naatriumhüdroksiid

...ltida niiskust, otsest päikesevalgust, kuumust. Võib õhust niiskust koguda ja reageerides õhu CO2 `ga moodustada karbonaate. Vältida kokkupuuded veega (lahustumine on eksotermiline protsess), hapetega, osade metallidega (nt. Al, Mg, Sn, Pb, Zn), orgaaniliste materjalidega (nahk, vill), orgaaniliste halogeenühenditega, nitro- ja kloroorgaaniliste ühenditega, ammooniumsooladega, mõningate plastik- ja kummimaterjalidega. Naatriumoksiid, rektsioonil metallidega H2, reaktsioonil ammooniumsooladega NH3. Hoida eemal hapetest, metallidest, orgaanilistest peroksiididest ja kergeltsüttivatest ainetest. Kasutatud allikad : 1) http://www.ingle.ee/failid/ntqzodk0.doc 2) et.wikipedia.org/wiki/Naatriumhüdroksiid 3) http://www.ktk.ee/index.php? tid=asojJiHdj8ZROzzRxhXusXkKzjsLR88TxkZK6sKOl8&path=dku7uK6ll7 Ol9djRJ...

Keemia - Põhikool
52 allalaadimist
Veekaitse eksami konspekt
21
docx

Veekaitse eksami konspekt

Kirjandus: K. Alasi, M. Kriipsalu 2001. Omaveevärk ja omakanalisatsioon L. Paal, H. Mölder, H. Tibar 1981 Veevarustus ja kanalisatsioon A. Maastik Veekaitse põllumajanduses Raamatud sarjast TALUKESKKONNA KAITSE (I ja II ja III jne) ! Keskkonnasõnastik EnDic 2002(2004) http://mot.kielikone.fi/mot/endic/netmot.exe Veemajandus on veevarude plaanipärane arendamine, jaotamine ja kasutamine. Veevarustus on abinõude kogum mitmesuguste tarbijate (elanikkonna, tööstus- ja põllumajandusettevõtete jt) varustamiseks veega. Kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete kogum,mille ülesandeks on heitvee vastuvõtmine, eemalejuhtimine ja puhastamine enne utiliseerimist või looduslikku veekogusse saatmist. Veevärgi üldskeem: 1 – veehaare, 2 – I astme pumpla, 3 – veepuhastusjaam, 4 – mahuti, 5 – II astme pumpla, 6 – veetorn ?, 7 – veevarustuse välisvõrk, 8 – tarbijad Väikeasula veevärgi tüüpskeem: puurkaev/pumpla – veetorn (hüdrofoor) – tarbijad Veeha...

Veekaitse - Eesti Maaülikool
71 allalaadimist
Krüptoon
11
doc

Krüptoon

... ka krüptooniga. H4 lampide testi jaoks tähendab, et enamikus autodes lihtsamaks lugemiseks jämedalt 2 korda vôimsam. "materjali" kokku ajades on need kasutatavad ainult arvestage, et valgustugevuste Hoopis karmid lood on aga komistasin ma igasuguse gabariittuledes, kuna piduri- ja VAHE tabelis 20 ühikut gabariidilampidega. eksootika otsa. Selle hulgast suunatulede sokliks on vastab üsna täpselt kahele Asendades hariliku 5W lambi jäi mulle silma suurem, 15mm, BAY15. Noh, KORRALE valgusvôimsuses. 6W halogeeniga hakkab latern halogeenlambid kasutamiseks ettevôtlik eesti mees saaks ka Seega on 180’ne lamp särama rohkem kui 4 korda suuna-, gabariit- ja s...

Keemia - Keskkool
17 allalaadimist
Polaarsed ained
6
doc

Polaarsed ained

Polaarse kaksiksidemega ühendid KARBONÜÜLÜHENDID ? Karbonüülühenditeks nimetatakse ühendeid, mis sisaldavad karbonüülrühma. ? Liigitus: Aineklass Aldehüüd Ketoon Tüüpvalem RCHO RCOR Joonisena Järelliide -aal -oon Eesliide -okso -okso ? Aldehüüdide nimetused tuletatakse alkoholidest ja süsinikuahelas süsinike nummerdatakse alates karbonüülrühma süsinikust. ? Karbonüülrühma hapnikul asub nukleofiilne tsenter ning süsinikul elektrofiilne tsenter. ? Karbonüülühendite omadused: Füüsikalised omadused: 1. Kergesti keevad vedelikud. 2. Ei moodusta vesiniksidet, sest s...

Keemia - Keskkool
12 allalaadimist
10 orgaanilist ühendit
11
pptx

10 orgaanilist ühendit

...ssehingamine võib põhjustada teadvuse kaotust, mõju võib avalduda ka hiljem tekitades kroonilise tervisekahjustuse Propaan Saamine või leidumine Looduslikus gaasis Lahustununa naftas Kasutusalad: Kasutusala: hapniklõikamine, värviliste metallide keevitamine ja jootmine, kuni 6 mm paksuse terase keevitamine, õgvendamine, painutamine, leegiga puhastamine. Ohutegurid propaan on väga tule ja plahvatusohtlik ning sissehingamisel mürgine Isobuteen Valem: (CH3)2C=CH2 Saamine või leidumine Tööstuslikult toodetakse isobuteeni isobutaanist selle katalüütilisel dehüdrogeenimisel 500–600 ºC juures. Kasutamine Keemiatööstuses kasutatakse isobuteeni mitmesuguste produktide saamiseks. Näiteks reaktsioonil metanooli või etanooliga saadakse bensiini l...

Keemia - Kutsekool
31 allalaadimist
Vesinik
4
doc

Vesinik

... põlemisproduktiks oli ainult vesi, millel ei olnud maitset ega lõhna ning kuivaksaurutamisel ei jätnud kõige väiksemat nähtavat jääki. Vesinik on perioodilisustabeli esimene element. Teda paigutatakse nii IA kui ka VIIA rühma. Kõige õigem on teda paigutada mõlemasse rühma. Vesinik on väga kergesti aurustuv. Sulamistemperatuur on -255C ja keemistemperatuur -253C. Vesinik esineb mitme isooobina nagu näiteks: tavaline vesinik prootium, raske vesinik deuteerium ja üliraske vesinik triitium. Omadustelt on vesinik ilma lõhna maitse ja värvita gaas. Vees lahustub väga vähe. Eriti tuleohtlik ning vees praktiliselt lahustumatu. Kuna vesinik on õhust ligikaudu 14,5 korda kergem hajub teda pidevalt kosmosesse. Maakeral leidub vesinikku peaaegu igal pool- vees, naftas, elusolendites jne. Inimorganismi koostisest mo...

Keemia - Põhikool
20 allalaadimist
Lämmastik ja fosfor
1
doc

Lämmastik ja fosfor

...n: ?III max: V min: ?III max: V 1) lihtainena õhus (78%) 1) ühenditena kuulub valkude Leidumine koostisesse 2) ühenditena valkude koostises 2) Ca(PO4)2 -na fosforiidi ja apatiidi 3) salpeetritena (KNO3) jt ühenditena koostises 3) selgroogsete luudes 1) gaas 1) tahke (allotroopia!) Füüsikalised 1. punane 2) värvuseta, lõhnata, maitseta omadused ...

Keemia - Keskkool
88 allalaadimist
Hapnik
1
odt

Hapnik

...tidest kõige rohkem. Maa atmosfääris on hapnikku umbes 21% ja teda tekib pidevalt fotosünteesi käigus juurde. Samas aga väheneb hapniku hulk atmosfääris, kuna ta osaleb paljudes keemilistes reaktsioonides. Hapnikku kasutavad hingamiseks kõik aeroobsed elusorganismid. Ta osaleb ka teistes looduslikes oksüdatsioonireaktsioonides: kõdunemis-, mädanemis- ja põlemisprotsessides, mille tulemusel eralduvad atmosfääri fotosünteesireaktsioonis kasutatav süsinikdioksiid ja veeaur. Lihtainena esineb hapnik kahe allotroopse teisendina: dihapnik ja trihapnik ehk osoon. Hapniku keemiline sümbol on O. Hapnik asub perioodilisustabeli 2. Perioodi VI rühmas. Tema tuumalaeng on 8. Hapniku aatomis on: 8 prootonit ja 8 neutronit ning 8 elektroni, välises elektronkihis on 6 elektroni. Et saavutada püsivat väliskihti, on hapniku aatomil vaja...

Keemia - Põhikool
20 allalaadimist
Halogeenid
3
doc

Halogeenid

...n madal ja erandlikult ta dissotseerub võrreldes teiste halogeniidhapetega kahes astmes.Väga sööbiva toimega hape, gaasilises olekus on ta mürgine ja liikuv vedelik. Vesinikfluoriidhape söövitab klaasi, mistõttu teda kasutatakse klaasesemete graveerimisel. Vesinikfluoriidiga ei reageeri kuld ja plaatina ning teda võib hoida ja säilitada plii-, eboniit- või parafineeritud pudelites. 3)Kloor: Leidumine: Kloor on levikult maakoores 20. element. Levinumateks kloriidseteks mineraalideks on näiteks haliit ehk kivisool NaCl ja sülviin ehk sülviit KCl. saamine laboratoorselt: Laboratoorselt saadakse peamiselt vesinikkloriidhappest oksüdeerijate toimel omadused ja lahustumine vees: Kloor on kollakasroheline, terava lõhnaga, mürgine, õhust üle kahe korra raskem gaas, samas on teda võimalik kergesti veeldada. Vees kui polaarses lahusti...

Keemia - Keskkool
31 allalaadimist
Keemia ajalugu ja alkeemia
6
doc

Keemia ajalugu ja alkeemia

...ht punase värvi liiki. Kinaver veetles inimest juba esiajaloolisel ajal. Nimelt kui kinaveri segati veega, siis moodustus temast pasta. Sellega tehti koopaseintele jooniseid, millest tuntumad on nooremast paleoliitikumist pärinevad Altamira koopamaalingud. Ürginimestele oli kinaver ka meikimisvahend, hiljem kasutati aga seda Egiptuses ja Lähis-Ida maades värvainena. Üheaegselt Egiptusega hakkasid keemiaalaseid teadmisi kogunema teisteski tolle aja arenenud maades, nagu Mesopotaamias, Indias, Hiinas. Näiteks pandi tähele, et ainete muundajaks võib olla tuli. Tule abil hakati valmistama klaasi, savist keraamikaesemeid ja metallimaakidest metalle. Mesopotaamias avastatud savitahvlitelt näiteks selgub, et seal osati juba 5000 aasta eest toota tule abil erinevatest maakidest ja söest vastavalt rauda, vaske ja pliid. Peatselt õpiti ka loom...

Keemia - Keskkool
8 allalaadimist
KEEVITUSTÖÖD
3
doc

KEEVITUSTÖÖD

Alumiiniumkeevitus ................. Põleti võimsus peab olema 100 liitrit tunnis metallis millimeetri kohta, leek on normaalne. Lisa metallina tarvitatakse põhimetalli koostisega vardaid .Räbusti koostises on 28% naatriumkloriidi, 50% kaaliumkloriidi , 14% liitiumkloriidi , 8% naatriumfluoriidi . Keerukaid detaile on soovitav pärast keevitamist sisepingete vähendamiseks kuumutada temp 300 C. Kuna räbusti on alumiiniumi suhtes väga aktiivne , puhastatakse õmblus esmalt räbust ja seejärel niisutata...

Keevitamine - Kutsekool
8 allalaadimist
Hapnik
12
ppt

Hapnik

...õimeline ilma spetsiaalse ülikonnata sügavale sukelduma: 1) kiirel pinnaletõusmisel eralduvad verest gaasimullid, mis äärmuslikul juhul võib viia isegi surmani. 2) rõhu all muutub hapnik toksiliseks. Seetõttu kasutatakse erinevatel sügavustel erinevaid hingamissegusid. Kasutusalad ? Tööstuses- kütusepõletamine ? Transport ? Meditsiin-vere hapnikutaseme tõstmine ? Hingamine ? Reovee bioloogiline puhastamine ? Tselluloosi valgendamine. Katse Vaja läheb: ? Katseklaas ? Veekauss ? Kolb ? Bürett ? Piirituslamp ? Tikud ? Puupulk ? H2O2 ? Pärm või MnO2 Katse kirjeldus Veekausi täitsime poolenisti veega. Asetasime katseklaasi vette, et õhku välja lasta. Kolvi põhja panime MnO2 pulbrit või pärmi. Lisasime H2O2. Seejärel hakkas kolvist hapniku...

Keemia - Keskkool
6 allalaadimist
Korrosioon
5
doc

Korrosioon

... on muutunud mustaks ning kaotanud oma läike. Metallide muundumine kulgeb sageli väga kiiresti. Pruugib jätta märja rohu sisse läikiv raudese, kui juba mõne päeva pärast on esemele tekkinud pruunid roostelaigud. Aeglasemalt tuhmub läikiv vasepind. Korrosiooni puhul mõjutab metalli ümbritsev keskkond keemiliselt. Mis on korrosioon? - See nimetus tuleneb ladinakeelsest sõnast corrodere, mis tähendab puruks närimist. Seega korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel. Korrosiooni all mõistetakse metalli oksüdeerumist väliskeskkonna (õhu, gaaside, vee, lahuste, orgaaniliste vedelike jne.) toimel. Igapäevaelus korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosioon kujutab endast redoksprotsessi, mille käigus metalli aatomid oksüdeeruvad. ...

Keemia - Põhikool
28 allalaadimist
Keevitamise referaat
16
doc

Keevitamise referaat

Olustvere Teenindus- ja Maamajandus kool Referaat Keevitus Koostaja: Allan Raukas PM1 26.05.10 Sisukord: ? 1 Kaarkeevitus • 1.1 Keevituselektroodid ? 2 Terase keevitamine • 2.1 Legeerelemendid ja lisandid keevitatavas terases o 2.1.1 Kroom ja selle mõjud keevitatavas metallis o 2.1.2 Nikkel ja selle mõjud keevitatavas metallis o 2.1.3 Molübdeen ja selle mõjud keevitatavas terases o 2.1.4 Vanaadium ja selle mõjud keevitatavas terases o 2.1.5 Vo...

Keevitamine - Kutsekool
19 allalaadimist
Keemia eksamiks mõisted
5
rtf

Keemia eksamiks mõisted

Aatomiks - nimetatakse väikseimat osakest, mis säilitab talle vastava keemilise elemendi keemilised omadused. Aatom koosneb aatomituumast ja elektronkattest. Aatomituuma- koostisesse kuuluvad prootonid ja neutronid. Elektronkate- moodustavad elektronid. Isotoobid- on elemendi teisendid,mille tuumas on erinev arv neutroneid. Aatomorbitaal- on ruumisosa, kus elektron viibib kõige sagedamini. Keemiline element - kindla ühesuguse tuumalaenguga aatomite liik/kogum. Aatomnumber - Keemilise elemendi aatomnumber...

Keemia - Keskkool
25 allalaadimist
Elektroodkeevitus
28
doc

Elektroodkeevitus

Üldehitus - Kutsekool
59 allalaadimist
Keemia põhi- ja keskoolile
15
docx

Keemia põhi- ja keskoolile

... =sool+ vesi b) lahustumatute aluste lagundamisel Happeline oksiid+ALUSELINE OKSIID=sool c) soolade(karbonaatide, nitraatide) Happeline oksiid+vesi = HAPE lagunemisel (va. SiO2-liiv ei reag. veega) (nitraatide lagun. sõltub metalli aktiivsusest: 2 KNO3= 2 KNO2 + O2 III Amfoteerne oksiid+ HAPE =sool+vesi 2 Zn(NO3)2 = 2 ZnO+ 4 NO2 + O2 Amfoteerne oksiid+ALUS(leelis)+ vesi =kompleksühend 2 AgNO3= 2 Ag + 2 NO2 + O2 ) Amfoteersed oksiidid veega ...

Keemia - Keskkool
17 allalaadimist
Vesinik ja hapnik
1
docx

Vesinik ja hapnik

Kokkuvõte vesinikust ja hapnikust. Paiknemine perioodilisussüsteemis, kasutamine, ohtlikkus, kättesaadavus.

Keemia - Keskkool
5 allalaadimist
Alkoholid
10
doc

Alkoholid

ALKOHOLID Orgaanilises keemias on alkoholid aineklass, mille molekulis on hüdroksüülrühm(ad) (–OH) seotud süsinikuaatomiga, millel pole teisi sidemeid hapnikuga, küll aga süsiniku või vesinikuga. Teisiti sõnastatuna on alkohol süsivesinik, milles üks (või mitu) vesiniku aatom(it) on asendunud hüdroksüülrühma(de)ga. Alkoholide nomenklatuursed nimetused lõpevad sufiksiga '-ool'. Alkohol (keemilise nimetusega etanool või etüülalkohol) on joovet tekitav keemiline aine, mida sisaldavad kõik alkohoolsed joogid. Alkoholi manustamine põhjustab inimesel emotsionaalseid muutusi, taju-, kõne-, mälu-, koordinatsiooni- ja tasakaaluhäireid. Alkohol on kõige tugevama toimega sõltuvust tekitav narkootiline aine, mis on enamikes riikides legaalne. Alkoholid on rühm orgaanilisi keemilisi ühendeid, mille koostises on hüdroksüülrühm (-OH). Seetõttu on tege...

Keemia - Keskkool
492 allalaadimist
Hapnik Referaat
4
doc

Hapnik Referaat

...tsvam. Veel kasutatakse osooni kliimaseadmetes ja paberi- ning toiduainetetööstuses, tema abil sünteesitakse lõhnaaineid (vanilliini, roosiõli) ja bioaktiivseid ühendeid (glutamiinhapet, neerupealise ja munasarja hormoone. Tehislikult toodetakse osooni osonaatorites elektrilahenduse toimel õhuhapnikust. Vähesel määral tekib osooni ka elektrikeevitusel, röntgeniaparaadi ja elektripuuri töötamisel. Looduses tekib osooni välgu toimel ja mõningate taimede elutegevuse kõrvalproduktina (näiteks männivaigu ja teatud merevetikate oksüdatsioonil). Väikeses kontsentratsioonis annab osoon õhule iseloomuliku "värske" lõhna, mida võib tunda männimetsas või peale äikest, see on inimorganismile kasulik. Tänu fotosünteesile ja vähemal määral teistele looduslikele protsessidele on õhuhapnik taastuv loodusrikkus. Siiski on inimese järj...

Keemia - Põhikool
55 allalaadimist
Metallide saamine-sulamid- metalli korrosioon
5
sxw

Metallide saamine, sulamid & metalli korrosioon

...d ja mittemetallide aatomid paigutuda erinevalt, mistõttu tulevad ka sulamitele erinevad omadused. 1. Erinevate metallide kristallid moodustavad mehaanilise segu. Sellisel juhul on sulami omadused vahepealsed sulatatavate metallide omadega võrreldes ja sulamistemperatuur on madalam kui lähtemetallidel (näiteks plii ja tina sulam - joodis ehk jootemetall). 2. Sulam on kui tahke lahus, st. sulas olekus jaotub üks metall teises (nagu sool vees). See jaotumine võib toimuda omakorda kahel erineval viisil: a) ühe metalli aatomid asendavad teise metallivõres tema mõningad aatomid (näiteks melhior - nikli ja vase sulamis asendavad mõned nikli aatomid vase aatomeid). Sellist sulamit nimetatakse asendussulamiks. Asendussulam. b) kui ühe metalli aatomid ei asenda teise m...

Keemia - Keskkool
44 allalaadimist
10 keemilist elementi
12
doc

10 keemilist elementi

...lid püsivad kõrgel õhus. Heelium püsib  õhupalli sees maksimaalselt 10­12 tundi 2) tuumareaktsioonide jahutajana 3) segus Ne­ga gaasilahendus­ ja signaallampide täiteks 4) erinevate uuringute abigaasina 5) keevituskaitsegaasina 6) lasergaasina Heeliumi avastas 1868. aastal J. Jaanssen. Heeliumi sissehingates läheb hääl rääkides selliseks, nagu oleks  nina kinni. Liiga palju tarbides hakkavad kopsud valutama. 2 He 4,0026 Heelium 2 Neoon Neooni keemiline sümbol on Ne ning neooni aatomnumber on 10.  Ta   asub   perioodilisustabelis   2.   perioodis   ning   VIIIA   rühmas.   Neooni  elektronskeem on Ne: +10|2)8). Omadustelt on neoon väärisgaas. Ta on  praktiliselt interne ehk ...

Keemia - Põhikool
15 allalaadimist
Üldine ja anorgaaniline keemia
35
doc

Üldine ja anorgaaniline keemia

... – on nähtus, kus üks keemiline element võib esineda mitme lihtainena (näiteks C allotroopsed teisendid on teemant, grafiit, fullereen, karbüün). 2. OKSIIDID OKSIID – on ühend, mis koosneb kahest elemendist, millest üks on hapnik. Keemiliste omaduste poolest liigitatakse oksiide: aluselised- ehk metallilised-, happelised ehk mittemetallilised-, amfoteersed- ja inertsed oksiidid. 2.1. Aluselised ehk metalli oksiidid ? Nomenklatuur a) metalli o-a. püsiv Na2O naatriumoksiid BaO baariumoksiid b) metalli o-a. muutuv FeO raud(II)oksiid Fe2O3 raud(III)oksiid MnO mangaan(II) oksiid Mn2O3 mangaan(III)oksiid MnO2 mangaan(IV)oksiid CrO kroom(II)o...

Keemia - Keskkool
338 allalaadimist
Väikese molekuliga alkaanid
7
ppt

Väikese molekuliga alkaanid

Keemia, 10.klass Gerli, Stella, Kätlin ? Väikese molekuliga alkaanid ehk C1­ C3 on gaasilised  alkaanid. ? Gaasilised alkaanid on lõhnata või vedelad bensiini lõhnaga. ? Nelja esimese alkaani(C1-C3) puhul on need sõnatüve  met(aan), et(aan) ja prop(aan) triviaalsed.  ? Maagaas koosneb põhiliselt metaanist ja etaanist, vedelgaas  ehk balloonigaas (veeldatud naftagaas) aga propaanist ja  butaanist ? Kõige lihtsam alkaan ­ metaan (CH4) on kõikidele looduslike  gaaside ( maagaas, kaevandusgaas, soogaas ) peamiseks  koostisosaks. Kõrvuti metaaniga sisaldub neis etaani, propaani,  butaani, ja teisi alkaane. ? Alkaan  ...

Keemia - Keskkool
7 allalaadimist
Keemia iseseisev-10 orgaanilist ühendit
11
doc

Keemia iseseisev. 10 orgaanilist ühendit

Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus-ja puiduosakond 10 orgaanilist ühendit Tööliik Tartu 2010.a Glütseriin Valem: C3H8O3 Saamine või leidumine Kookosõlist Kasutamine Glütseriin on üks komponentidest lakkide ja värvide tootmisel. Kasutatakse lahustite tootmisel. Kasutatakse seebi, kreemide ja salvide tootmisel. Glütseriin kasutatakse nitroglütseriini tootmisel. Kasutatakse salvide ning lahuste tootmisel. Ohutegurid Sidrunhape Valem: C6H8O7 Saamine või leidmine Leidub sidrunh...

Keemia - Kutsekool
22 allalaadimist
Seos Ek ja Ep vahel gaasides
1
doc

Seos Ek ja Ep vahel gaasides

Seos Ek ja Ep vahel gaasides, vedelikes ja tahkistes:Molekulide vahel mõjuvad nii tõuke- kui tõmbejõud. *tõmbejõud on ülekaalus, kui molekulidevaheline kaugus on suurem, kui molekulide diameeter. *tõukejõud on ülekaalus, kui molekulidevaheline kaugus on väiksem molekuli läbimõõdust. Reaalne gaas: *Reaalne gaas käitub ideaalsena suurtel hõrendustel. *Väiksematel kaugustel tuleb arvestada nii molekulide läbimõõtu kui molekulidevahelist vastastikmõju. *Erinevalt ideaalsest gaasist, saame reaalse gaasi puhul rääkida ülekandenähtustest. Van der Waalsi võrrandi süm...

Keemia - Keskkool
9 allalaadimist
FOSFOR referaat
4
doc

FOSFOR referaat

FOSFOR (nimi tuleneb kreekakeelsest sõnast phosphoros- "valguskandja") Fosfor on kergesti süttiv mittemetall, mis asub VA rühmas 2.perioodis ja järjenumber on 15. Fosfori ainus looduslik isotoop on massiarvuga 31. Fosfori stabiilseim oksüdatsiooniaste on +5. Teised olulisemad oksüdatsiooniastmed on +3 ja –3. Fosfori sulamistemperatuur on 44,1 °C, keemistemperatuur 277 °C ja agregaatolek toatemperatuuril on tahke. 1669. aastal kui Hennig Brand hakkas uurima uriin, avastas ta katse käigus fosfori. Brand kogus tünnitäie uriini, aurut...

Keemia - Keskkool
19 allalaadimist
Metallid ja mittemetallid
11
pdf

Metallid ja mittemetallid

METALLID JA MITTEMETALLID Metallid Asukoht perioodilisussüsteemis ja aatomi ehitus Enamik nüüdisajal tuntud 118 keemilisest elemendist on metallid. Perioodilisuse tabelis asuvad nad vasak- ja keskosas ( tabeli parempoolse osa täidavad mittemetallid). Kui vaadelda perioodilisust süsteemi rühmade kaupa, siis esimene, teine ja kolmas(va. Boor) peaalarühm(A- alarühm) koosnevad ainult metallidest. Kuna peaalarühma (A- alarühm) number näitab ka välimisel elektronkihil olevate elektronide arvu, neis asuvate metallide oksüdatsioniaste ühendites on vastavalt +I, +II ja + III. Kõrvalalarühmades (B- alarühm) asuvate metallide välisel elektronkihihtidel on samuti peamiselt 1-2 e...

Keemia - Keskkool
65 allalaadimist
Mittemetallide materjal
3
doc

Mittemetallide materjal

10. klass keemia

Keemia - Keskkool
7 allalaadimist
Liimid
2
doc

Liimid

...tava pinnaga, selle eeltingimuseks on märgumine. Märgumise järgi eristatakse hüdrofiilseid (klass, metall, tselluloos, valgulised tooted) ja hüdrofoobseid (sünteetilised plastikud) aineid. Hüdrofiilsel pinnal valgub vesi õhukese kilena laiali, hüdrofoobselt veereb tilkadena maha. Sageli on hüdrofiilsel pinnal – nt klassil või metallil - aga hüdrofoobseid aineid (rasvad), hüdrofiilsed liimid sinna ei nakku, hüdrofoobsed liimid aga nakkuvad nn mustusega. Liimitava pinna puhul on oluline nende mikrostruktuur, karedus. Karedus tõstab liimitava kokkupuutepindala. Head on liimimiseks poorsed materjalid, eriti alt (sügavuses) laienevate pooridega. Ka poor saab seest olla kare. Siin on takistuseks liimi kui vähevoolava vedeliku jõudmine poori sügavusse või pooridesse varem tunginud vesi jm. Liimid Liimid võivad olla pöördu...

Keemia - Keskkool
50 allalaadimist
Kosmeetiline keemia
18
doc

Kosmeetiline keemia

...ahaniiskus 1.3. Abi kuiva naha vastu 1.4. Naha rasusus 1.5. Nahk ja ultarviolettkiirgus 1.6. Naha hooldamine 2.Juuksed 2.1. Juuste struktuur 2.2. Juuksed ja rass 2.3. Juuste värvus 2.4. Juuste kasvamine 2.5. Juuste pesemine ja hooldamine 3.Küüned 3.1. Ilusate küünte 5 kuldreeglit 4.Kasutatavad ained 4.1. Rasva- ja õlitaolised ained 4.2. Želeetaolised ained 4.3. Niisutavad ained 4.4. Emulgaatorid ja pindaktiivsed ained 4.5. Desinfitseerivad ja konserveerivad ained 4.6. Lõhnaained 4.7. Lahustid 4.8. Värvained 4.9. Vitamiinid ja hormoonid 5.Kosmeetilised preparaadid 5.1. Kreemid 5.2. Dekoratiivkosmeetika 5.3. Lõhnapreparaadid KOSMEETILINE KEEMIA 1.Nahk 1.1. Naha struktuur Nahk kaitseb inimest igasuguste välismõjude eest. Samal ajal peab ta vajalikul määral läbi l...

Keemia - Põhikool
62 allalaadimist
Alkaanid
4
rtf

Alkaanid

... tsüklit 2. süsivesinik – orgaaniline ühend, mis koosneb süsiniku ja vesiniku aatomitest küllastunud süsivesinik – orgaaniline ühend, mille süsinike aatomite vahel on kovalentsed üksiksidemed küllastumata süsivesinik – orgaaniline ühend, kus süsinike aatomite vahel on kordsed kovalentsed kaksik- või kolmiksidemed. 3. Funktsionaalne rühm – e. Tunnusrühm on aatomit (halogeenid, lämmastik, hapnik) või aatomeid sisaldav rühm süsiniku ahela küljes, mis määrab ära aineklassi ja annab tallle iseloomulikud omadused. Ühefunktsionaalne ühend – ühend, mis sisaldab ainult üht liiki funktsionaalrühmi mitme- ehk polüfunktsionaalne ühend – ühe ja sama süsinikuühendi molekulis on vesiniku aatomid asendatud erinevate funktsionaalsete rühmadeg...

Keemia - Keskkool
169 allalaadimist
Väävel-Lämmastik-Fosfor
2
docx

Väävel, Lämmastik, Fosfor

Keemia - Keskkool
63 allalaadimist
Hapniku referaat
11
doc

Hapniku referaat

...e ja munasarja hormoone). Osooni kasutatakse ka toitainete säilitamisel - külmutite osoonitud õhus säilivad lihasaadused kaks korda kauem. Meditsiinis kasutatakse osooni šokiseisundist ja narkoosi alt väljatoomiseks. Tehislikult toodetakse osooni osonaatorites elektrilahenduse toimel õhuhapnikust. Vähesel määral tekib osooni ka elektrikeevitusel, röntgeniaparaadi ja elektripuuri töötamisel. Looduses tekib osooni välgu toimel ja mõningate taimede elutegevuse kõrvalproduktina (näiteks männivaigu ja teatud merevetikate oksüdatsioonil). Väikeses kontsentratsioonis annab osoon õhule iseloomuliku "värske" lõhna, mida võib tunda männimetsas või peale äikest, see on inimorganismile kasulik. Osoonikiht ehk osonosfäär asub 10 -50 km kõrgusel maapinnast. Osoon tekib seal tänu sellele, et valguse toimel dihapniku molekulid...

Keemia - Kutsekool
62 allalaadimist
T e a t a   v e a s t