KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Tallinna Ülikool
Õigusakadeemia
Avaliku õiguse/eraõiguse osakond
Veronika  Kasak
II aasta statsionaarõpe
KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE
Uurimustöö
Õppeaine: Põhiseaduslikkuse järelvalve 
Õppejõud:  lektor  Ilmar Selge
Tallinn 2013
SISSEJUHATUS
Käsitletav uurimustöö teema puudutab karistusjärgse kinnipidamise vastavust põhiseadusele. 
Teema   on   olnud   väga   aktuaalne   ja   rohkelt   kõneainet    pakkuv    nii   meediamaastikul   kui 
juriidilistel aruteludes. Seoses karistusjärgse kinnipidamise küsimusega on avaldanud oma 
arvamusi    ja   ettepanekuid   nii   advokaadid,   juuraprofessorid,    kohtunikud ,   õiguskantsler, 
riigiprokurör kui ka justiitsminister. 

26. jaanuaril 2011 oli  Riigikohtu  Põhiseaduslikkuse Järelvalve  Kolleegium  jõudnud 

oma määruses järeldusele, et Valmar Koemetsa suhtes langetatud Harju  Maakohtu  otsus vajab 
muutmist    ja   ümbervaatamist   seoses    Karistusseadustiku    (edaspidi    KarS )   §   872  sätte 
mittevastavusega Põhiseaduse (edaspidi PS)  §-le 20. 1
Kehvitas   Karistusseadustikus   on   teatud   argumenteerimise   ja   tõlgendamise   vigu 
(mõistete   ja   seaduse    rakendamise    määruste   ebapiisav   selgus),   mille   analüüsimist   antud 
uurimustöö ette näeb. Karistusjärgsel kinnipidamisel on küll karistusõiguslik tähtsus, kuid 
sama oluline eesmärk on ka põhiseadusliku korra tagamine ja rahvastiku turvalisus. 
Uurimustöö käigus selgitatakse välja Karistusseadustiku muutmise alused seoses selle 
vastavusseviimisega   põhiseaduse   alustega   käsitledes   selles   küsimuises   karistusjärgse 
kinnipidamise vastavust kodaniku põhiõigustega. 
1 HMK, 01.02.2011, 4-1-16-10m
  Eesti Vabariigi Põhiseadus RT 1992, 26, 349
  Karistusseadustik RT I 2001, 61, 364
KARISTUSSEADUSTIKU   PÕHISEADUSEGA   VASTAVUSSEVIIMISE 
VAJADUSELE  EELNENUD  ASJAOLUD
Karistusseadustiku muutmise vajadus ilmnes selle osalisest mittevastavusest põhiseadusega. 
Üheks   olulisemaks   eelnõu   muutmist   vajavaks   sätteks   osutus   Karistusseadustiku   §   872 
muutmine põhiseadusega kooskõlastatuks. Seda paragrahvi käsitlenud kohtulahendi nr 3-4-1-
16-10 (selle otsusega tagas Riigikohus Eestis vabadusõigustele tugevama kaitse kui Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktika)  tulemusena anti Harju Maakohtu 28.oktoobri 2010. aasta  taotlus  
lahendamiseks   Riigikohtu   üldkogule,   millele   on   omakorda   arvamuse   esitanud   ka 
õiguskantsler,   justiitsminister,   riigikogu,   riigiprokuratuur,   põhiseaduslikkuse   järelvalve 
kolleegium ja mitmed riigikohtunikud. 2
Valmar Koemetsale oli esitatud süüdistus selles, et ta püüdis 20.jaanuaril 2010 astuda 
vaatamata   varem   toime   pandud   seksuaalse   enesemääramise   vastastele   süütegudele 
seksuaalvahekorda   alaealisega   viimase   tahte   vastaselt.   Seda   sorti   süütegu   käsitleb 
Karistusseadustiku 9.peatüki 7-es jagu „Seksuaalse enesemääramise vastased süüteod“, mille 
§ 141 lg 1 järgi karistatakse teo toimepannud isikut ühe- kuni viieaastase vangistusega. Sama 
paragrahvi lõike 2 punktis 6 on sätestatud, et kui tegu on toime pandud isiku poolt, kes on 
varem toime  pannud  käesolevas jaos sätestatud kuriteo karistatakse kuue- kuni viieteistaastase 
vangistusega.
Valmar  Koemets  on varem olnud kriminaalkorras karistatud viiel korral, millest neli 
karistust on ta kandnud justhimelt sugukõlvatu tegevuse pärast alaealiste isikute suhtes. Aastal 
1990   karistatud   1   aasta   6-kuulise   vabadusekaotusega,   1997   aastal   karistatud   3-aastase 
vabadusekaotusega,   2000.   Aastal   karistatud   6-aastase   vabadusekaotusega,   2006.   aastal 
karistatud 3 aasta 4-kuulise vangistusega. Vaatamata nendele asjaoludele on Valmar Koemets 
suutnud toime panna  taaskord seksuaalse enesemääramise vastase kuriteo. 
Nende asjaolude  ilmnemisel  jõudis Harju  Maakohus  28.oktoobril 2010 põhjendatud 
otsusele mõista Koemetsale 7-aastane vabadusekaotus (põhjusel, et esinevad KarS §871 lõikes 
2   nimetatud   alused),   kuid   Harju   Maakohus    tunnistas    selle   kohta   käiva   sätte   KarS   §   872 
põhiseadusega    vastuolus    olevaks   ja   karistusjärgne    kinnipidamine    jäi   Valdmetsa   otsuses 
rahuldamata. 
2 HMK, 01.02.2011, 4-1-16-10m
  Eesti Vabariigi Põhiseadus RT 1992, 26, 349
  Karistusseadustik RT I 2001, 61, 364
HARJU MAAKOHTU OTSUS JA SEISUKOHT3
PS § 20 järgi võib isikult võtta vabaduse ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Harju 
maakohus leidis, et oletuste ja prognooside alusel ei ole kelleltki õigust vabadust võtta, jättes 
adekvaatse vastuse prokuröri soovile andmata ja pööramata erilist tähelepanu asjaolule, et 
Koemets   on   tõenäoliselt   ühiskonnale   ohtlik   ka   pärast   karistuse   kandmiselt   vabanemist. 
Maakohtu hinnangul ei välista karistusjärgse kinnipidamise karistuslikku iseloomu see, kui 
nimetada see mittekaristuslikuks meetmeks (nagu see karistusseadustikus liigitatud on).
Karistusjärgne   kinnipidamine   vastab   maakohtu   seisukohalt   vabaduse   võtmisele   ja 
sisulisele   vabadusekaotuslikule   karistusele   (vaatamata   selle   paigutusest   mittekaristuslike 
mõjutusvahendite   peatükki)   ning   sisuliselt   määramatu   pikkusega   sätestatud   karistusjärgne 
kinnipidamine   ei   ole   kooskõlas   põhiseadusest   tuleneva   proportsionaalsuse   põhimõttega. 
Proportsionaalsuse põhimõte on  tuletatud  põhiseaduse §-st 11, mille järgi õigusi ja vabadusi 
tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ning piirangud peavad olema demokraatlikus 
ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. 
Põhiseaduse § 20 sätestab igaühe õigust vabadusele ja isikupuutumatusele. Vaatamata 
tõsiasjale, et Koemets on varasemalt olnud korduvalt kriminaalkorras  karistatav , oleks tema 
karistusjärgne kinnipidamine olnud põhiõigusi ja –vabadusi piirav. Maakohus oli seisukohal, 
et   karistusjärgne   kinnipidamine   on   vastuolus   ka   inimõiguste   ja   põhivabaduste   kaitse 
konventsiooni artikli 5 (“õigus isikuvabadusele ja turvalisusele”) lõike 1  punktiga  a. Selle 
punkti kohaselt on lubatud seaduslik kinnipidamine pädeva kohtu süüdimõistva otsuse alusel. 
Vabaduse võtmine on õiguspärane vaid konventsiooni artikli 5 lõikes 1 nimetatud alustel– 
vähemalt üks  nendest  alustest peab aset leidma. Vaatamata oma mittekaristuslikule nimetusele 
oleks Koemetsa näitel karistusjärgne kinnipidamine siiski karistusliku sisuga ning tähendaks 
inimese vabaduse võtmist ja sisuliselt vabadusekaotuslikku karistust. 
Kohtu seisukohalt on rikutud legaalsuse ehk  seaduslikkuse  põhimõtet.  Põhiseaduse § 
3 lg 1 sätestab, et riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate 
seaduste alusel. Seega kehtib Eestis  demokraatlikes  õigusriikides tunnustatud põhimõte, et 
avaliku võimu teostamisel (nii seadusandliku, täidesaatva kui ka kohtuvõimu) tuleb järgida 
3 HMK, 01.02.2011, 4-1-16-10m
  Eesti Vabariigi Põhiseadus RT 1992, 26, 349
  Karistusseadustik RT I 2001, 61, 364
  T. Kolk
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #1 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #2 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #3 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #4 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #5 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #6 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #7 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #8 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #9 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #10 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #11 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #12 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #13 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #14 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #15 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #16 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #17 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #18 KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE #19
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-09-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 9 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor vkasak Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • HARJU MAAKOHTU OTSUS
 • ÕIGUSKANTSLERI ARVAM
 • JUSTIITSMINISTRI SEISUKOHT
 • RIIGIPROKURATUURI SEIS
 • ÜLDKOGU SEISUKOHT

Teemad

 • KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE
 • SISSEJUHATUS
 • KARISTUSSEADUSTIKU PÕHISEADUSEGA VASTAVUSSEVIIMISE
 • VAJADUSELE EELNENUD ASJAOLUD
 • HARJU MAAKOHTU OTSUS JA SEISUKOH
 • RIIGIKOGU PÕHISEADUSKOMISJONI SEISUKOH
 • habeas corpuse
 • ÕIGUSKANTSLERI SEISUKOHT JA ARVAMU
 • JUSTIITSMINISTRI SEISUKOH
 • RIIGIPROKURATUURI SEISUKOHT
 • RIIGIKOHTUNIK PRIIT PIKAMÄE ERIARVAMUS ÜLDKOGU
 • OTSUSEL
 • RIIGIKOHTUNIK IVO PILVINGU ARVAMU
 • RIIGIKOHTUNIKE VILLU KÕVE, PEETER JEROFEJEVI JA HENN
 • JÕKSI ERIARVAMUS ÜLDKOGU OTSUSEL
 • ÜLDKOGU KOHTUOTSU
 • HARJU MAAKOHTUS PÕHISEADUSEGA VASTUOLUS OLEVAKS
 • TUNNISTATUD SÄTTE
 • KOKKUVÕTE
 • KASUTATUD ALLIKAD

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

33
doc
Kursusetöö-KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE INSTITUUT EESTI-KARISTUS ÕIGUSSÜSTEEMIS
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
75
doc
Kohaliku omavalitsuse õigus
190
pdf
Õiguse üldteooria
214
docx
Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
107
doc
Õiguse alused põhjalik konspekt
84
doc
Haldusõigus
125
docx
Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !