Facebook Like
Hotjar Feedback

Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida maksustatakse tulumaksuga ?
 • Kes peavad tulumaksu maksma ?
 • Kui pikk on tulumaksuga maksustamise periood ?
 • Kui suure osa tulumaksust saab endale kohaliku omavalitsuse üksus ?
 • Kes on resident ?
 • Mis on püsiv tegevuskoht TuMS mõistes ?
 • Kes on seotud isikud ?
 • Mis on juriidilise isiku juhtumis- ja kontrollorgan ?
 • Mida tähendab madala maksumääraga territoorium ?
 • Milliseid tulusid peab residendist füüsiline isik deklareerima ?
 • Millised tulud kuuluvad palgatulu alla ?
 • Millised tulud kuuluvad ettevõtlustulu alla ?
 • Milliste varade võõrandamine on tulumaksuga maksustatud ?
 • Milliste varade võõrandamist tulumaksuga ei maksustata ?
 • Kuidas maksustatakse füüsilise isiku renditulu ?
 • Kuidas maksustatakse füüsilise isiku intressitulu ?
 • Kuidas maksustatakse füüsilise isiku tulu finantsvaralt ?
 • Mis on dividend ja kuidas maksustatakse füüsilise isiku dividenditulu ?
 • Kuidas maksustatakse kindlustushüvitisi ?
 • Kuidas maksustatakse kohustusliku kogumispensioni ja täiendava kogumispensioni väljamaksed ?
 • Kuidas maksustatakse madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu ?
 • Kui suur on maksuvaba tulu aastas ja ühes kuus ning millistel juhtudel seda normist rohkem rakendatakse ?
 • Milliseid kulusid ja millises ulatuses on füüsilisel isikul õigus oma tuludest maha arvata ?
 • Kuidas välismaalaste tulu Eestis maksustatakse ?
 • Millist välismaalaste tulu ei maksustata ?
 • Milliseid kulusid võib füüsilise isiku ettevõtluse tuludest maha arvata ?
 • Millised kulud on seotud ettevõtlusega ?
 • Milliseid piiranguid rakendatakse kulude mahaarvamisel ?
 • Milliseid kulusid ei või füüsiline isik või FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) oma ettevõtlustuludest maha arvata ?
 • Kes on kohustatud väljamaksetelt tulumaksu kinni pidama ?
 • Millistelt väljamaksetelt tulumaks kinni peetakse ?
 • Kes peab esitama tuludeklaratsiooni ja mis on selle esitamise tähtaeg ?
 • Kuidas maksustatakse välismaal teenitud tulu ?
 • Kes ja millises ulatuses peab maksma avansilist tulumaksu ?
 • Mis on erisoodustus ja kuidas seda maksustatakse ?
 • Mis on kingitused, annetused ja vastuvõtukulud ning kuidas neid maksustatakse ?
 • Millal tuleb tasuda tulumaksu dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt ?
 • Millal tuleb tasuda tulumaksu ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ja muudelt väljamaksetelt ?
 • Millised väljamaksed ei ole ettevõtte ettevõtlusega seotud ?
 • Kuidas maksustatakse Eestis asuvat püsivat tegevuskohta ?
 • Millal peab ettevõte tulumaksu deklareerima ja millal tasuma ?
 • Millal on ettevõtte majandusaasta aruande esitamise tähtaeg ?
 • Mis on sotsiaalmaks ?
 • Millistelt tasudelt tuleb sotsiaalmaksu maksta ?
 • Milliseid summasid sotsiaalmaksuga ei maksustata ?
 • Kes peab sotsiaalmaksu maksma ?
 • Kui pikk on sotsiaalmaksuga maksustamise periood ?
 • Mis kuupäevaks tuleb sotsiaalmaks deklareerida ja tasuda ?
 • Kuidas jaguneb sotsiaalmaks pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahel ?
 • Mis on töötuskindlustus ?
 • Kes on kindlustatu ja kindlustusandja ?
 • Kes peab töötuskindlusmakset maksma ?
 • Millised on töötuskindlustuse hüvitise liigid ?
 • Kellel on õigus saada töötuskindlustushüvitist ?
 • Mis on töötuskindlustusstaaž ?
 • Millistel tingimustel töötuskindlustushüvitist makstakse ?
 • Millised on töötuskindlustushüvitise määrad ?
 • Millistel alustel töötuskindlustushüvitist makstakse ?
 • Kui suur on kindlustushüvitis koondamise korral ?
 • Kuidas toimub hüvitiste maksmine tööandja maksejõuetuse korral ?
 • Mis organisatsioon on töötukassa ja mis on tema roll ?
 • Millistelt tasudelt makstakse töötuskindlustusmakset ?
 • Milline on töötuskindlustusmakse määr ja kuidas seda arvutatakse ?
 • Millal tuleb töötuskindlustusmakset deklareerida ja tasuda ?
 • Millised on kogumispensionide liigid ?
 • Mis on pensionifond ?
 • Kes on kogumispensioniga kohustatud isik ?
 • Millistelt tasudelt tuleb tasuda kogumispensionimakset ?
 • Kui pikk on kogumispensionimakse maksustamisperiood ?
 • Kui suur on kogumispensionimakse määr ?
 • Millal tuleb kogumispensionimakset deklareerida ja tasuda ?
 • Milline on kogumispensionifondi valiku protseduur ?
 • Mis on pensionikonto ?
 • Kuidas tehakse sissemakseid pensionifondi ?
 • Kuidas toimuvad väljamaksed pensionifondist ?
 • Kuidas maksustatakse väljamakseid pensionifondist ?
 • Mis on vabatahtlik pensionifond ?
 • Kuidas toimuvad sissemaksed vabatahtlikku pensionifondi ?
 • Kuidas toimuvad väljamakse vabatahtlikust pensionifondist ?
 • Kuidas maksustatakse väljamakseid vabatahtlikust pensionifondist ?
 • Mis on täiendav kogumispension ?
 
Säutsu twitteris
 
Tulumaksuseadus  (TuMS) 
1.  Mida maksustatakse tulumaksuga? 
 
Tulumaksuga  maksustatakse   maksumaksja   tulu,  millest  on  tehtud  seadusega  lubatud 
mahaarvamised. (TuMS § 1 lg 1) 
 
2.  Kes peavad tulumaksu maksma? 
 
Füüsiline  isik  (TuMS  §  48),  residendist  juriidiline  isik  (TuMS  §-d  49-52), 
mitteresident (TuMS § 53) 
 
3.  Kui pikk on tulumaksuga maksustamise periood? 
 
TuMS  §  1  lg-s  1  nimetatud  tulumaksu   maksustamisperiood   on   kalendriaasta ,  kui 
TuMS-s ei ole sätestatud teisiti. (TuMS § 3 lg 1) 
 
TuMS  §  1  lg-tes  2-4  nimetatud  tulumaksu  maksustamisperiood  on   kalendrikuu .  
(TuMS § 3 lg 2) 
 
4.  Kui  suur  on  füüsilise  isiku  ja  ettevõtte  tulumaksu  määr  ning  kuidas  neid 
arvutatakse? 
 
Tulumaksumäär nii füüsilisel isikul kui ka ettevõttel on 20%. 
 
Tulumaks   jaguneb  kaheks  –  füüsilise  isiku  tulumaks  ning  ettevõtte  tulumaks 
(juriidilise  isiku  tulumaksu  maksavad  ka  mitteresidendi  püsivad  tegevuskohad  ning 
erisoodustusi  tehes  kõik  tööandjad).  Lisaks  ettevõtte  tulumaksu  tasumisele  on  teil 
tööandjana kohustus ka töötajatele tehtud väljamaksetelt pidada kinni ja tasuda maksu- 
ja tolliametile tulumaks. 
 
TuMS  §  48  sätestatud  tulumaksuga  maksustatakse   füüsilisele   isikule  tehtud 
erisoodustused . (TuMS § 1 lg 2) 
 
TuMS §-des 49–52 sätestatud tulumaksuga maksustatakse residendist juriidilise isiku 
ja riigitulundusasutuse jaotatud kasum, tehtud kingitused, annetused ja vastuvõtukulud 
ning  ettevõtlusega  ja  põhikirjalise  eesmärgiga   mitteseotud   kulud  ja  väljamaksed. 
(TuMS § 1 lg 3) 
 
TuMS  §  53  sätestatud  tulumaksuga  maksustatakse  mitteresidendi  tehtud 
erisoodustused, mitteresidendi püsiva tegevuskoha kaudu või arvel tehtud kingitused, 
annetused  ja  vastuvõtukulud,   kasumieraldised ,  ettevõtlusega  mitteseotud  kulud  ja 
väljamaksed. (TuMS § 1 lg 4) 
 

 
 
5.  Kui suure osa tulumaksust saab endale kohaliku omavalitsuse üksus? 
 
Arvestamata  TuMS  4.  peatükis  sätestatud  mahaarvamisi,  laekub  maksumaksja 
elukohajärgsele  kohaliku  omavalitsuse  üksusele  11,60%  residendist  füüsilise  isiku 
maksustatavast tulust.  (TuMS § 5 lg 1 p 1) 
 
6.  Kes on  resident
 
Füüsiline  isik  on  resident,  kui  tema  elukoht  on  Eestis  või  kui  ta  viibib  Eestis  12 
järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks alates 
tema  Eestisse  saabumise  päevast.  Samuti  on  resident  välisteenistuses  viibiv  Eesti 
diplomaat .  Residendist  füüsiline  isik  maksab  tulumaksu  kõikidelt  nii  Eestis  kui 
väljaspool  Eestit  saadud,  nii  TuMS  §-des 13–22  loetletud  kui  ka  loetlemata  tuludelt. 
(TuMS § 6 lg 1) 
 
Juriidiline isik, välja arvatud usaldusfond, on resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse 
alusel. Resident on ka Euroopa äriühing (SE) ja Euroopa  ühistu  (SCE), kelle asukoht 
on  registreeritud  Eestis.  Residendist  juriidiline  isik  maksab  tulumaksu  TuMS  §-
des 48–52  nimetatud  maksuobjektidelt  ning  peab  kinni  tulumaksu  TuMS  §-s 41 
loetletud väljamaksetelt. (TuMS § 6 lg 2) 
 
7.  Mis on püsiv tegevuskoht TuMS mõistes? 
 
Püsiv  tegevuskoht  on  majandusüksus,  mille  kaudu  toimub  mitteresidendi  püsiv 
majandustegevus Eestis. (TuMS § 7 lg 1) 
 
Püsiv  tegevuskoht  tekib  geograafiliselt  piiritletud  või  liikuva   iseloomuga  
majandustegevuse  tulemusena  või  mitteresidendi  nimel  lepinguid  sõlmima  volitatud 
esindaja kaudu Eestis toimuva majandustegevuse tulemusena. (TuMS § 7 lg 2) 
 
8.  Kes on seotud isikud? 
 
Isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on 
teise üle valitsev mõju. Igal juhul käsitatakse seotud isikutena järgmisi isikuid: (TuMS 
§ 8 lg 1) 

abikaasad , elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased; (TuMS § 8 lg 1 p 1) 

ühte  kontserni  kuuluvad äriühingud äriseadustiku § 6 tähenduses; (TuMS § 8 lg 1 
p 2) 

juriidiline isik ja füüsiline isik, kellele kuulub vähemalt 10% selle juriidilise isiku 
aktsia -  või  osakapitalist,  häälte  koguarvust  või  kasumi  saamise  õigusest;  (TuMS 
§ 8 lg 1 p 3) 

isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku 
aktsia -  või  osakapitalist,  häälte koguarvust või  õigusest juriidilise isiku  kasumile
(TuMS § 8 lg 1 p 4) 

 
 

juriidilised  isikud,  kelle  aktsia-  või  osakapitalist,  häälte  koguarvust  või  kasumi 
saamise  õigusest  üle  50%  kuulub  ühele  ja  samale  isikule  või  seotud  isikutele; 
(TuMS § 8 lg 1 p 5) 

isikud,  kellele  kuulub  üle  25%  ühe  ja  sama  juriidilise  isiku  aktsia-  või 
osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest; (TuMS § 8 lg 1 p 6) 

juriidilised  isikud,  kelle  juhatuse  või  juhatust  asendava  organi  kõik  liikmed  on 
ühed ja samad isikud; (TuMS § 8 lg 1 p 7) 

tööandja   ja  tema   töötaja ,  töötaja  abikaasa,  elukaaslane  või  otsejoones  sugulane; 
(TuMS § 8 lg 1 p 8) 

isik  on  juriidilise  isiku  juhtimis-  või  kontrollorgani  liige  (§  9),  juhtimis-  või 
kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane. (TuMS § 8 lg 1 p 9) 
 
9.  Mis on juriidilise isiku  juhtumis - ja kontrollorgan? 
 
Juriidilise  isiku  juhtimis-  või  kontrollorgan  on  igasugune  volitatud  organ  või  isik, 
kellel  on tulenevalt vastava  juriidilise isiku kohta käivast  seadusest, ühingulepingust, 
põhikirjast või  muust  juriidilise isiku tegevust reguleerivast õigusaktist õigus osaleda 
juriidilise isiku tegevuse juhtimisel või juhtorgani tegevuse kontrollimisel. (TuMS § 9 
lg 1) 
 
Juhtimis-  või  kontrollorganiks  on  muu  hulgas  juhatus,  nõukogu,  täis-  või 
usaldusühingut  esindama  volitatud   osanik ,  prokurist,   asutaja   kuni  juriidilise  isiku 
registrisse   kandmiseni,   likvideerija ,  pankrotihaldur,   audiitor ,  revident  või 
revisjonikomisjon.  Juhtorganina  käsitatakse  ka  välismaa  äriühingu   filiaali   juhatajat 
ning mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhti. (TuMS § 9 lg 2) 
 
10. Mida tähendab madala maksumääraga territoorium
 
Madala  maksumääraga  territoorium  on   välisriik   või  välisriigis  asuv  iseseisva 
maksujurisdiktsiooniga  territoorium,  kus  ei  ole  kehtestatud  juriidilise  isiku  teenitud 
või jaotatud kasumilt võetavat maksu või kus sellise maksu suurus on väiksem kui 1/3 
tulumaksust,  mida  Eesti  residendist  füüsiline  isik  peaks  maksma  niisama  suurelt 
ettevõtlustulult vastavalt TuMS-le, arvestamata TuMS 4. ptk-s lubatud mahaarvamisi. 
Kui  erinevat  liiki  juriidiliste  isikute  teenitud  või  jaotatud  kasumilt  võetava  maksu 
suurus  on  erinev,  siis  loetakse  territoorium  madala  maksumääraga  territooriumiks 
ainult nende juriidiliste isikute suhtes, kelle puhul maksu suurus vastab TuMS § 10 lg 
1  esimeses   lauses   toodud  madala  maksumääraga  territooriumi  tingimustele.  (TuMS 
§ 10 lg 1) 
 
Madala maksumääraga territooriumil asuvana ei käsitata sellist juriidilist isikut, kelle 
majandusaasta  tulust üle 50% moodustab tulu tegelikust majandustegevusest või kelle 
asukohariik  või  -territoorium  annab  Eesti   maksuhaldurile   teavet  Eesti   residentide  
kontrolli all oleva isiku tulude kohta. (TuMS § 10 lg 2) 
 

 
 
11. Mida  kujutab  endast  tulumaksusoodustusega  mittetulundusühingute  ja 
sihtasutuste nimekiri? 
 
Tulumaksusoodustusega  mittetulundusühingute,  sihtasutuste  ja  usuliste  ühenduste 
nimekirja  (edaspidi nimekiri)  kinnitab  pärast  asjatundjate  komisjonilt  soovituse 
küsimist Maksu- ja Tolliamet otsusega. (TuMS § 11 lg 1) 
 
Nimekirja 
kantakse 
mittetulundusühing
sihtasutus  
ja 
usuline 
ühendus 
(edaspidi ühing), kes vastab järgmistele nõuetele: (TuMS § 11 lg 2) 

ühing tegutseb avalikes huvides; (TuMS § 11 lg 2 p 1) 

ühing tegutseb heategevuslikult,  pakkudes  kaupa, teenust või muud hüve peamiselt 
tasuta  või  muul  tulu  mittetaotleval  või  üldkättesaadaval  viisil;  (TuMS  §  11  lg  2 
p 2) 

ühing  ei  jaga  oma  vara  või  tulu  ega  anna  rahaliselt  hinnatavaid  soodustusi  oma 
asutajale,  liikmele,  juhtimis-  või  kontrollorgani  liikmele  (TuMS  § 9),  viimase 
kaheteistkümne  kuu  jooksul  ühingule  annetusi  teinud  isikule  või  sellise  isiku 
juhtimis-  või  kontrollorgani  liikmele  ega  nimetatud  isikutega  seotud  TuMS  § 8 
lg 1 p-s 1 loetletud isikutele; (TuMS § 11 lg 2 p 3) 

ühingu  lõpetamise  korral  antakse  pärast  võlausaldajate  nõuete  rahuldamist  alles 
jäänud vara üle nimekirja  kantud   või  TuMS § 11 lg-s 10 nimetatud ühingule või 
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule; (TuMS § 11 lg 2 p 4) 

ühingu   halduskulud   vastavad  tema  tegevuse   iseloomule   ja  põhikirjalistele 
eesmärkidele; (TuMS § 11 lg 2 p 5) 

ühingu töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele (TuMS § 9) makstav tasu 
ei  ületa  samasuguse  töö  eest   ettevõtluses   harilikult  makstavat  tasu.  (TuMS  §  11 
lg 2 p 6) 
 
Nimekirja ei kanta ühingut: (TuMS § 11 lg 4) 

kes ei tegutse kooskõlas põhikirjaga; (TuMS § 11 lg 4 p 1) 

kes  pole  nimekirja  kandmise  taotluse  esitamise  ajaks  tegutsenud  vähemalt  kuus 
kuud  ja   esitanud   selle  perioodi  kohta  majandusaasta  aruannet;  (TuMS  §  11  lg  4 
p 11) 

kelle  nimekirja  kandmiseks  esitatud   dokumendid   ei  ole  õigusaktides  kehtestatud 
nõuetega kooskõlas; (TuMS § 11 lg 4 p 2) 

kes ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt TuMS § 11 lg 2 p-des 1 ja 
2 sätestatud eesmärkidel; (TuMS § 11 lg 4 p 3) 

kes  tegeleb  asutaja  või  annetaja  kauba  või  teenuse  reklaamimise  või  sihtrühma 
kuuluva  isiku  kutsealase  tegevuse  või  ettevõtluse  soodustamisega;  (TuMS  §  11 
lg 4 p 4) 

kellel on ajatamata maksuvõlg ; (TuMS § 11 lg 4 p 5) 

kes  on  korduvalt  jätnud  esitamata  aruande  või  deklaratsiooni  õigusaktides 
ettenähtud  tähtajal  või  korras  või  kes  on  korduvalt  hilinenud  maksusumma 
tasumisega; (TuMS § 11 lg 4 p 6) 

 
 

keda lõpetatakse või kelle suhtes on algatatud pankrotimenetlus; (TuMS § 11 lg 4 
p 7) 

kes  tegeleb  ettevõtluse  toetamisega  või  peamiselt  mõne   kutseala   esindajate 
toetamisega  või  kes  on   ametiühing   või  poliitiline  ühendus.  Ühendust  käsitatakse 
poliitilise  ühendusena,  kui  ühendus  on  erakond  või  valimisliit  või  kui  ühenduse 
põhieesmärk või põhitegevus on erakonna või valimisliidu või avalike ülesannete 
täitmiseks  valitavale  või  nimetatavale  ametikohale  kandideeriva  isiku  heaks  või 
vastu kampaaniate korraldamine või annetuste kogumine. (TuMS § 11 lg 4 p 8) 
 
12. Milliseid tulusid peab residendist füüsiline isik deklareerima? 
 
Tulumaksuga  maksustatakse  residendist  füüsilise  isiku  poolt  maksustamisperioodil 
Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, sealhulgas: (TuMS § 12 
lg 1) 

palgatulu (TuMS  § 13); (TuMS § 12 lg 1 p 1) 

ettevõtlustulu (TuMS  § 14); (TuMS § 12 lg 1 p 2) 

kasu vara võõrandamisest (TuMS  § 15); (TuMS § 12 lg 1 p 3) 

renditulu ja litsentsitasud (TuMS  § 16); (TuMS § 12 lg 1 p 4) 

intressid (TuMS  § 17); (TuMS § 12 lg 1 p 5) 

dividendid (TuMS  § 18); (TuMS § 12 lg 1 p 6) 

pensionidstipendiumid , toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud (TuMS  § 19); 
(TuMS § 12 lg 1 p 7) 

kindlustushüvitised  ja  väljamaksed  pensionifondist  (TuMS    §-d  20,  201 ja  21); 
(TuMS § 12 lg 1 p 8) 

madala  maksumääraga  territooriumil  asuva  juriidilise  isiku  tulu  (TuMS    § 22). 
(TuMS § 12 lg 1 p 9) 
Füüsilise  isiku  maksustatava  tulu  hulka  ei  kuulu  TuMS  §-de  48–53  alusel 
maksustatavad  erisoodustused,  kingitused  ja  annetused,  dividendid  või  muud 
kasumieraldised. (TuMS § 12 lg 2) 
13. Millised tulud kuuluvad palgatulu alla? 
 
Tulumaksuga  maksustatakse  kõik  rahalised   tasud ,  mida  makstakse  töötajale  või 
ametnikule,  sealhulgas  palk,  lisatasu,  juurdemakse,   puhkusetasu ,  töölepingu 
ülesütlemisel  või  teenistusest  vabastamisel  ettenähtud   hüvitis ,  kohtu  või 
töövaidluskomisjoni väljamõistetud hüvitis või viivis,  haigushüvitis  ning riigieelarvest 
hüvitatav  puhkusetasu.  Seoses  tööõnnetuse  või  kutsehaigusega  makstav  hüvitis 
maksustatakse  tulumaksuga  juhul,  kui  seda  ei  maksta  kindlustushüvitisena.   Ametnik  
TuMS tähenduses on ka avaliku teenistuse seaduse § 2 lg-s 3 nimetatud isik. Tööandja 
makstud  tasuna  käsitatakse  ka  Eestisse  lähetatud  töötajate  töötingimuste  seaduse 
§ 52 alusel tööandjalt teenuse tellinud isiku makstud tasu. (TuMS § 13 lg 1) 
 
14. Millised tulud kuuluvad ettevõtlustulu alla? 

 
 
 
Tulumaksuga maksustatakse ettevõtlusest saadud tulu (ettevõtlustulu), olenemata selle 
laekumise ajast. (TuMS § 14 lg 1) 
 
Ettevõtlus   on  isiku  iseseisev  majandus-  või   kutsetegevus   (sealhulgas  ka  notari  ja 
kohtutäituri  ning  vabakutselise  loovisiku  loometegevus),  mille  eesmärgiks  on  tulu 
saamine  kauba  tootmisest,  müümisest  või  vahendamisest,  teenuse  osutamisest  või 
muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline  või teaduslik tegevus. (TuMS § 14 lg 2) 
 
Ettevõtlustulu võib hõlmata ka TuMS §-s 16 nimetatud tulusid. (TuMS § 14 lg 4) 
 
15. Milliste varade  võõrandamine  on tulumaksuga maksustatud? 
 
Tulumaksuga  maksustatakse  kasu  (TuMS    §  37)  ükskõik  millise  võõrandatava  ja 
varaliselt  hinnatava  eseme,  sealhulgas   kinnis -  või  vallasasja,  väärtpaberi,  nimelise 
aktsia, osa, täis- või usaldusühingusse tehtud sissemakse, ühistule makstud osamaksu, 
investeerimisfondi 
osaku
nõudeõiguse, 
ostueesõiguse, 
hoonestusõiguse
kasutusvalduse,  isikliku  kasutusõiguse,  rentniku  õiguste,  tagasiostukohustuse, 
hüpoteegi,  kommertspandi,  registerpandi  või  muu  piiratud  asjaõiguse  või  selle 
järjekoha  või  muu   varalise   õiguse  (edaspidi vara)  müügist  või  vahetamisest. 
Väärtpaberi kehtivuse kaotamist käsitatakse väärtpaberi müügina. (TuMS § 15 lg 1) 
 
Tulumaksuga  maksustatakse  aktsiaseltsi  aktsiakapitali,  osaühingu  või  ühistu 
osakapitali  või  täis-  või  usaldusühingu  sissemaksete  vähendamisel,  samuti  aktsiate, 
osade  või  osamaksete  tagasiostmisel  või  tagastamisel  või  muul  juhul  omakapitalist 
saadud   väljamakse   osa,  mis  ületab  osaluse  ( aktsiad ,  osad,   osamaks
soetamismaksumust, välja arvatud nimetatud väljamakse osa, mis on või mille aluseks 
olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud, arvestades TuMS § 50 lg 21teises lauses 
sätestatut. (TuMS § 15 lg 2) 
 
Tulumaksuga 
maksustatakse 
juriidilise 
isiku 
likvideerimisel 
saadud 
likvideerimisjaotise  osa,  mis  ületab  osaluse  soetamismaksumust,  välja  arvatud 
likvideerimisjaotise  osa,  mis  on  või  mille  aluseks  olev  kasumiosa  on  tulumaksuga 
maksustatud, arvestades TuMS § 50 lg 21 teises lauses sätestatut. (TuMS § 15 lg 3) 
 
Tulumaksuga maksustatakse  lepingulise  investeerimisfondi osaku või aktsiaseltsifondi 
aktsia  tagastamisel  ja  lepingulise  investeerimisfondi  või  aktsiaseltsifondi 
likvideerimisel  saadud  väljamakse  osa,  mis  ületab  osaku  või  aktsia 
soetamismaksumust,  välja  arvatud  nimetatud  väljamakse  osa,  mille  aluseks  olev 
investeerimisfondi  tulu  on  TuMS    51.  ptk-i   sätete   kohaselt  tulumaksuga  maksustatud 
või TuMS § 312 lg 2 kohaselt tulumaksust vabastatud. (TuMS § 15 lg 31) 
 
Äriühingu  ühinemisel  füüsilise  isiku  varaga  maksustatakse  tulumaksuga  äriühingult 
rahalises või mitterahalises vormis saadud tulu ning üle võetud kohustuste vahe, mis 

 
 
ületab osaluse soetamismaksumust, välja arvatud nimetatud kasu osa, mis on või mille 
aluseks  olev  kasumiosa  on  tulumaksuga  maksustatud.  Kui  äriühingult  üle  võetud 
kohustus  langeb  hiljem  ära  nõudest  loobumise,  aegumise,  võlgniku  ja  võlausaldaja 
kokkulangemise  tõttu  või  muul   põhjusel ,  maksustatakse  tulumaksuga  äralangenud 
kohustuse summa, mille võrra ühinemisel  äriühingust  saadud tulu vähendati. (TuMS 
§ 15 lg 32) 
 
16. Milliste varade võõrandamist tulumaksuga ei maksustata? 
 
Tulumaksuga ei maksustata: (TuMS § 15 lg 4) 

vastuvõetud pärandvara ; (TuMS § 15 lg 4 p 1) 

omandireformi käigus tagastatud vara; (TuMS § 15 lg 4 p 2) 

sundvõõranditasu  ja  hüvitisi  sundvõõrandamisel,  samuti  riigile  või  kohaliku 
omavalitsuse  üksusele   kinnisasja   sundvõõrandamise  seaduse  § 3  lg-s 1  sätestatud 
eesmärgil  kinnisasja  sundvõõrandamismenetluseta  võõrandamisel  saadud  kasu 
juhul, 
kui 
võõrandamistehingule 
eelnevalt 
olid 
täidetud 
kinnisasja 
sundvõõrandamise seaduse § 3 lg-s 4 sätestatud nõuded; (TuMS § 15 lg 4 p 3) 

tulu isiklikus tarbimises oleva vallasasja võõrandamisest; (TuMS § 15 lg 4 p 4) 

tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest; (TuMS § 15 lg 4 p 5) 

tulu,  mida  rahvakapitali  obligatsiooni  arvestuskaardi  saanud  isik  on  saanud 
rahvakapitali 
obligatsiooni 
arvestuskaardi 
alusel 
talle 
väljaantud 
erastamisväärtpaberite müügist; (TuMS § 15 lg 4 p 6) 

tulu,  mida  põllumajandusreformi  õigustatud   subjekt   on  saanud  talle  väljaantud 
tööosaku müügist; (TuMS § 15 lg 4 p 7) 

tulu,  mida  omandireformi  õigustatud  subjekt  on  saanud  talle  õigusvastaselt 
võõrandatud 
vara 
kompenseerimise 
korralduse 
alusel 
väljaantud 
erastamisväärtpaberite müügist; (TuMS § 15 lg 4 p 8) 

omandireformi  õigustatud  subjektile  makstud   kompensatsiooni   õigusvastaselt 
võõrandatud  vara  eest,  samuti  talle  välja  antud,  kuid  kasutamata  jäänud 
erastamisväärtpaberite eest makstud hüvitist; (TuMS § 15 lg 4 p 81) 

tulu  osaluse  (aktsiad,  osad,  osamaks,  sissemakse)  vahetamisest  äriühingute  või 
mittetulundusühistute   ühinemise ,  jagunemise  või  ümberkujundamise  käigus; 
(TuMS § 15 lg 4 p 9) 

tulu  äriühingus  osaluse  (aktsiad,  osad,  osamaks,  sissemakse)  suurendamisest  või 
omandamisest mitterahalise sissemakse teel; (TuMS § 15 lg 4 p 10) 

tulu 
lepinguriigi  investeerimisfondi  osakute  või  aktsiate  vahetamisest 
investeerimisfondide  seaduse  §  14  lg  3  p-s  2  või  §  18  lg  5  p-s  2  sätestatud 
tingimustel  ja  tulu  investeerimisfondi  osakute  või  muu  osaluse  vahetamisest 
investeerimisfondide ühinemise käigus. (TuMS § 15 lg 4 p 11) 
 
17. Kuidas maksustatakse füüsilise isiku renditulu? 
 
Tulumaksuga  maksustatakse  üür,  rent,  tasu  hoonestusõiguse  seadmise  ja 
reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise 

 
 
piirangu talumise eest saadud muu tasu (edaspidi renditulu). Renditulu hulka ei kuulu 
võlaõigusseaduse  § 292  tähenduses  kõrvalkulude  ja  § 293  tähenduses  koormiste 
kandmine  renditulu  saaja  eest  või  nende  kandmise   hüvitamine   renditulu   saajale   ega 
TuMS § 19 lg 3 p-s 15 nimetatud summa. (TuMS § 16 lg 1) 
 
18. Kuidas maksustatakse füüsilise isiku  intressitulu
 
Tulumaksuga  maksustatakse  laenult,  liisingult  ja  muult  võlakohustuselt,  samuti 
väärtpaberilt  ja  hoiuselt  saadud   intress ,  sealhulgas  selline  võlakohustuselt  arvutatud 
summa,  mille  võrra  esialgset  võlakohustust  suurendatakse.  Intressina  käsitatakse  ka 
lepingulise investeerimisfondi arvel osakuomanikule tehtud rahalist väljamakset, välja 
arvatud  TuMS  §  15  lg-s  31 nimetatud  väljamakset.  Rahalise  kohustuse  täitmisega 
viivitamise korral makstavat viivitusintressi (viivist) intressina ei käsitata. (TuMS § 17 
lg 1) 
 
19. Kuidas maksustatakse füüsilise isiku tulu  finantsvaralt
 
TuMS  §  171  lg-ss  2  nimetatud  finantsvaralt  (edaspidi finantsvara)  saadud  kasult  või 
tulult   tekkivat  tulumaksukohustust  võib  TuMS  §-s 172 sätestatud  tingimuste  täitmisel 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #1 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #2 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #3 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #4 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #5 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #6 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #7 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #8 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #9 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #10 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #11 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #12 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #13 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #14 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #15 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #16 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #17 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #18 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #19 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #20 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #21 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #22 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #23 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #24 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #25 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #26 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #27 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #28 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #29 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #30 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #31 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #32 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #33 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #34 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #35 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #36 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #37 Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses #38
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 38 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2017-05-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 8 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor helim Õppematerjali autor

Lisainfo

Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses (tulumkasuseadus, sotsiaalmaksuseadus, töötukindlustuse seadus, kogumispensioni seadus)
tulumkasuseadus , sotsiaalmaksuseadus , töötukindlustuse seadus , kogumispensioni seadus

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

50
pdf
Küsimuste vastused maksukorralduse seaduse-MKS-kohta maksuarvestuses
52
pdf
Käibemaksuseaduse küsimuste vastuses maksuarvestuses
57
doc
Maksundus-kokkuvõtvalt
38
docx
Tulumaksuseadus-TuMS
32
doc
Maksude arvestus-J-Keskküla loengu konspekt-TMK
40
docx
Tulumaksuseadus-TuMS
32
docx
MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alusedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun