Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Juhtimine kordamisküsimused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised on juhtimise horisontaalsed osategevused ?
 • Millised on juhtimise vertikaalsed osategevused ?
 • Kes oli Peter Drucker ja milline on tema panus organisatsiooni ja juhtimisteooriasse ?
 • Mis on “Hawthorne effect” ?
 • Mida tähendab sünergia ?
 • Mis on organisatsioonisünergia ?
 • Mis on ressursisünergia ?
 • Mis on kultuurisünergia ?
 • Mis on organisatsiooni mikrokeskkond ?
 • Mis on organisatsiooni makrokeskkond ?
 • Kuidas toimub organisatsioonilise evolutsiooni protsess ?
 • Kuidas erinevad kasv ja areng ?
 • Millised on Van de Ven ja Poole järgi muudatusprotsesside 4 loogikat ?
 • Mis on õppiv organisatsioon ?
 • Mis on organisatsiooniline inerts ?
 • Kes oli Igor Ansoff ja milline oli tema panus juhtimisteooriasse ?
 • Kes oli Michael Porter ja milline oli tema panus juhtimisteooriasse ?
 • Milline on strateegilise juhtimise protsess ?
 • Mille poolest erinevad missioon ja visioon ?
 • Mis on kriitilised edutegurid ?
 • Mida tähendab PEST-G ?
 • Kes oli Alfred Chandler ja milline oli tema panus juhtimisteadusesse ?
 • Mis on organisatsiooni struktuur ?
 • Mis on juhtimistasand ja mis on juhtimisulatus ?
 • Mis on äriühingute valitsemine ?
 • Kuidas on äriühingute valitsemine ja juhtimine omavahel seotud ?
 • Millised on juhtimise horisontaalsed osategevused ?
 • Millised on planeerimise tasandid ?
 • Mida kujutab endast juhtimine eesmärkide kaudu (MBO) ?
 • Mis on täideviimine ?
 • Mis on Juran’i triloogia ?
 • Mis on huvigrupid ?
 • Milline on täideviimise tsükkel ?
 • Mis on eesmärgi (tulemusmõõdik) ja mis on tegevusmõõdik ?
 • Mis on polüemma ?
 • Millised tegurid mõjutavad otsustamist ?
 • Mis on kooridineerimise mõte ja sisu ?
 • Mis on kommunikatsioon ?
 • Mille käigus toimub informatsiooni vahetus. 1. Mis on eestvedamine ?
 • Millised on põhilised 3 eestvedamisteooriate gruppi ?
 • Mis on erilise isiksuse teooria ?
 • Millised on põhilised eestvedamisstiilid ?
 • Milles seisneb nende sisuline erinevus ?
 • Kui see stiil sobib antud sitatsiooniga 1. Milline on motiveerimise definitsioon ?
 • Mis on motivatsiooni olemus ?
 • Mis paneb inimesed tegutsema ?
 • Kui suur on tegutsemise tung ?
 • Kes oli Abraham Maslow ?
 • Millised on inimeste kui ressursi eripärad ?
 • Mis on inimressursi juhtimine ?
 • Mis on personalijuhtimine ?
 • Millised on personalijuhi rollid organisatsioonis ?
 • Millised on personalijuhtimise osategevused ?
 • Mis on strateegilise inimressursi juhtimise üldeesmärk ?
 • Millised on efektiivse inimese 7 harjumust Stephen Covey järgi ?
 • Mis on mõju-ulatusring ja mis on huvidering ?
 • Millised on organisatsioonikultuuri avadumisvormid ?
 • Millised on organisatsioonikultuuri tasandid ?
 • Millised on organisatsioonikultuuri funktsioonid ?
 • Milline on tugev organisatsioonikultuur ?
 • Mis on grupp ja mis on meeskond ?
 • Millised on grupi arenguastmed ?
 
Säutsu twitteris
1. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon.
Juhtimine on teiste inimeste tegevuse suunamise kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, mis toimub muutuvas keskkonnas. (“Juhtimise alused” Ruth Alas )
2. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates organisatsiooni definitsioon.
Organisatsioon on inimgrupp, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel. (“Juhtimise alused” Ruth Alas)
3. Kirjeldage McKinsey 7S käsitlust.
McKinsey kirjeldab organisatsiooni olemust 7S kaudu:
Tugevad S-id (iseloomulikud juhile) - STRATEGY , SYSTEMS, STRUCTURE
Nõrgad S-id (iseloomulikud liidrile) - STYLE, SKILLS, STAFF , VALUES
4. Millised on juhtimise horisontaalsed osategevused ? Kirjeldage lühidalt nende olemust.
 • Kavandamine/ planeerimine – eesmärkide püstitamine ja sammude kehtestamine
 • Organiseerimine – kohustuste, vastutuse ja õiguste määramine
 • Eestvedamine – töötajate motiveerimine
 • Kontrollimine – standardite kehtestamine, tulemuste kontrollimine, tegevuse korrigeerimine

5. Millised on juhtimise vertikaalsed osategevused? Kirjeldage lühidalt nende olemust.
 • Otsustamine – juht püüab probleemidele leida uusi lahendusi, teeb strateegilisi otsuseid ressursside jagamisel, lahendab arusaamatusi, teeb läbirääkimisi lepingute sõlmimisel paremate tingimuste saamiseks
 • Koordineerimine – juht võtab info vastu, korraldab sobiva teabeedastussüsteemi ja kõneleja rollis annab infot neile, kes organisatsiooni ei kuulu
 • Suhtlemine – juht esindab organisatsiooni väljaspool, teeb ametlikke tänuavaldusi töötajatele, motiveerib allujaid, ühendab nende vajadused organisatsiooni omadega, peab sidet org.-i ülejäänud juhtide ja organisatsiooniväliste isikutega

 • Kes oli Peter Drucker ja milline on tema panus organisatsiooni ja juhtimisteooriasse?
  Juhtimisteaduse isa. Austria päritolu ameerika juhtimisteadlane, - konsultant ja -kirjanik. Peter Druckeri panus juhtimise arengusse on nii suur, et seda on raske hinnata. Ta vaatles juhtimist mitte kui teadust, vaid kui kunsti - midagi, mis on seotud nii majanduse, ajaloo, sotsiaalteaduste, juriidika kui ka loodusteadustega. Tema meelest võis juhtimise kokku võtta fraasiga: “Juhtimine tegeleb inimeste, nende väärtuste, kasvu ja arenguga, nendevaheliste suhete, ühiskonna, kogukonna ja isegi hingeküsimustega.”
  Tema töö ja arvamusavaldused on viimase 60 aasta jooksul kujundanud organisatsioone ja juhtimist paljuski selliseks nagu me neid tänasel päeval tunneme . Tema üheks põhipostulaadiks oli, et inimesed on organisatsioonide kõige väärtuslikum ressurss ja juhtide põhiliseks ülesandeks on tegeleda nende potentsiaali arendamisega ning nendelt tegutsemispiirangute eemaldamisega.
 • Millised olid klassikalise teadusliku koolkonna põhilised seisukohad ja kes olid koolkonna tuntumad esindajad?
  Klassikaline teaduslik koolkond põhines praktikal ja selle uurimisel . Fookuses oli ametlik organisatsioon , selle struktuur ja seosed, tööjaotus ja käsuliin. Teooria läbiv idee seisnes põhimõttes, et organisatsiooni edukuse määravad ära organisatsiooni töötajad. Peamise tähelepanu pööras teadusliku juhtimise koolkond personalivalikule, töötajate ja juhtide koolitusele, alluvate ja ülemuste omavahelistele suhetele ning tööjaotusele.
  Koolkonna tuntuim esindaja oli F. Taylor.
 • Millised olid klassikalise administratiivse koolkonna põhilised seisukohad ja kes olid koolkonna tuntumad esindajad?
  Administratiivne koolkond keskendus organisatsioonide juhtimisele ja juhtimise efektiivsetele praktikatele. Tuntuim esindaja oli H.Fayol, kes kirjeldas 14 juhtimise põhimõtet ja juhi põhifunktsioonid, milleks on planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, koordineerimine ja kontrollimine.
 • Millised olid klassikalise bürokraatliku koolkonna põhilised seisukohad ja kes olid koolkonna tuntumad esindajad?
  Bürokraatliku koolkonna seisukoht oli, et organisatsioon peab toimima nagu õlitatud masinavärk. Ideaalne bürokraatia. Organisatsioon on edukas siis, kui asjad on rangelt paigas. Põhiküsimused: Selge tööjaotus, selge hierarhia , formaalsed reeglid ja protseduurid, süsteemne tulemuste alusel edutamine . Tuntuim esindaja ja rajaja oli Max Weber .
 • Mis on “Hawthorne effect”?
  See on efekt, milleni jõudmiseks viis läbi katseid E. Mayo , kes tegi eksperimente, mille eesmärgiks oli selgitada töötingimuste mõju töö tulemusele. Eksperimentidest järeldus, et töötajad ei reageeri mitte eksperimendi tingimustele vaid eksperimendis olemisele (neile meeldis, et nendega tegeleti) – tööviljakust tõstab tähelepanu töötajale.
 • Milline oli Douglas McGregori panus juhtimisteadusesse, millised olid tema põhilised seisukohad?
  McGregor lõi X- ja Y-teooria:
  On kahte tüüpi inimesi:
  • Ühed, kes on passiivsed ja keda tuleb pidevalt kontrollida
  • Teised, kes võtavad ise aktiivselt initsiatiivi, tahavad, et nende ettevõte oleks edukas, tahavad töötada ning saada oma saavutustele vastavat tasu

  Neid kahte tüüpi inimesi tuleb juhtida erinevalt.
 • Nimeta vähemalt 5 erinevat organisatsiooni liiki.
  Projektorganisatsioon, meeskonnaorganisatsioon, võrguorganisatsioon, virtuaalne organisatsioon, rivi-ja staabiorganisatsioon
 • Mida tähendab sünergia ?
  Lõppefekti suurenemine koostisosade toimel. Tervik on suurem, kui tema koostisosade summa. Eesmärk on saavutada rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes.
 • Mis on organisatsioonisünergia?
  Efekt, mis tuleneb inimeste otstarbekast rakendusest ja eesmärgipäraselt organiseeritud tegevusest, mille määravad juhid. Koos saavutatakse rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes.
 • Mis on ressursisünergia?
  Efekt, mis tuleneb ressursside otstarbekast rakendamisest organisatsiooni kui terviku huvides, efekti määravad erialajuhid.
 • Mis on kultuurisünergia?
  Efekt, mis tuleneb erinevustest organisatsiooni liikmete maailmavaates, rahvuses, usus, vanuses, hariduses, soos, mõtlemistüübis jne, määravad vahetud juhid ja see kujuneb erinevustest tuleneva tulu ja kulu vahena.
 • Mis on organisatsiooni mikrokeskkond ?
  Mikrokeskkond hõlmab organisatsiooni tegevust otseselt mõjutavaid faktoreid (kliendid, konkurendid, liitlased, regulaatorid , tarnijad). 
 • Mis on organisatsiooni makrokeskkond ?
  Makrokeskkond käsitleb kõige üldisemaid majandust ja ühiskonda laiemalt mõjutavaid keskkonnategureid (rahvusvahelised, poliitilised, tehnoloogilised, majanduslikud ja sotsiaal-kultuurilised tegurid).
 • Kuidas toimub organisatsioonilise evolutsiooni protsess?
  Organisatsioonid eksisteerivad populatsioonidena, milles toimuvad järgmised evolutsioonilised protsessid: variatsioon, valik, säilimine, võitlus
 • Defineeri organisatsiooni arengu mõiste.
  Organisatsiooni areng on võimekuste areng. Organisatsiooni sisulist arengut näitab tema võimekuse säilimine ja edasiarenemine, mitte tema struktuuri ja protsesside laienemine. Kasumi ja käibe kasv või kahanemine ei ole organisatsiooni arengu näitaja vaid ärimudeli edukuse mõõt.
 • Kuidas erinevad kasv ja areng?
  Kasv on mõõdetav suurustes, kuid areng on võimekuse areng. Arengu ajal on ettevõtte eesmärgiks ellujäämine , kuid kasvu ajal eesmärgiks käibe kasv.
  Kasv – nähtuse (süsteemi) arenemine või suurenemine eeskätt temast endast olenevatest asjaoludest, millele välistegurid võivad avaldada olulist mõju, seda soodustada või takistada, ent mida nad ei suuda esmaselt esile kutsuda. Areng – süsteemi üleminek kvalitiivsest olekust täiuslikumasse.
 • Millised on Van de Ven ja Poole järgi muudatusprotsesside 4 loogikat?
  Elutsükli teooria – Teooria kohaselt on muutus organisatsioonis sisemiselt püsiv, st arenevas organisatsioonis on loogika , programm või kood, mis reguleerib muutuse protsessi ja liigutab organisatsiooni olemasolevast algpositsioonist lõppunkti, mis on defineeritud praeguses hetkes . Väliskeskkond
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Juhtimine kordamisküsimused #1 Juhtimine kordamisküsimused #2 Juhtimine kordamisküsimused #3 Juhtimine kordamisküsimused #4 Juhtimine kordamisküsimused #5 Juhtimine kordamisküsimused #6 Juhtimine kordamisküsimused #7 Juhtimine kordamisküsimused #8 Juhtimine kordamisküsimused #9 Juhtimine kordamisküsimused #10 Juhtimine kordamisküsimused #11 Juhtimine kordamisküsimused #12 Juhtimine kordamisküsimused #13
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-02-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 19 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor student94 Õppematerjali autor

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  26
  docx
  Juhtimine kordamisküsimused
  15
  docx
  Juhtimine-kordamisküsimuste vastused
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  23
  docx
  Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused
  56
  docx
  Juhtimine TMO0010
  20
  docx
  Juhtimise kordamisküsimused
  46
  docx
  Juhtimine vastused
  22
  docx
  Juhtimise kordamisküsimused 2010

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun