Juhtimine: kordamisküsimuste vastused (1)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised on juhtimise horisontaalsed osategevused ?
 • Millised on juhtimise vertikaalsed osategevused ?
 • Kes oli Peter Drucker ja milline on tema panus organisatsiooni ja juhtimisteooriasse ?
 • Mis on "Hawthorne effect" ?
 • Milline oli Douglas McGregori panus juhtmisteadusesse, millised olid tema põhilised seisukohad ?
 • Mida tähendab sünergia ?
 • Mis on organisatsioonisünergia ?
 • Mis on ressursisünergia ?
 • Mis on kultuurisünergia ?
 • Mis on organisatsiooni mikrokeskkond ?
 • Mis on organisatsiooni makrokeskkond ?
 • Kuidas toimub organisatsioonilise evolutsiooni protsess ?
 • Kuidas erinevad kasv ja areng ?
 • Mis on õppiv organisatsioon ?
 • Mis on organisatsiooniline inerts ?
 • Kes oli Igor Ansoff ja milline oli tema panus juhtimisteooriasse ?
 • Kes oli Michael Porter ja milline oli tema panus juhtimisteooriasse ?
 • Milline on strateegilise juhtmise protsess ?
 • Mille poolest erinevad missioon ja visioon ?
 • Mis on kriitilised edutegurid ?
 • Mida tähendab PEST-G ?
 • Kes oli Alfred Chandler ja milline oli tema panus juhtmisteadusesse ?
 • Mis on organisatsiooni struktuur ?
 • Mis on juhtimistasand ja mis on juhtimisulatus ?
 • Mis on äriühingute valitsemine ?
 • Kuidas on äriühingute valitsemine ja juhtimine omavahel seotud ?
 • Mis on ettevõtte põhiprotseduur ?
 • Millised on juhtimise horisontaalsed osategevused ?
 • Millised on planeerimise tasandid ?
 • Mida kujutab endast juhtimine eesmärkide kaudu (MBO) ?
 • Mis on polüemma ?
 • Millised tegurid mõjutavad otsustamist ?
 • Mis on koordineerimise mõte ja sisu ?
 • Mis on kommunikatsioon ?
 • Mis on eestvedamine ?
 • Millised on põhilised 3 eestvedamisteooriate gruppi ?
 • Mis on erilise isiksuse teooria ?
 • Mille poolest sarnanevad ja mille poolest erinevad Hershey Blanchardi ja Blake Mountoni mudelid ?
 • Millised on põhilised eestvedmisstiilid ?
 • Milles seisneb nende sisuline erinevus ?
 • Milline on motiveerimise definitsioon ?
 • Mis on motivatsiooni olemus ?
 • Mitmetahuline ­ mis paneb inimesed tegutsema ?
 • Kui suur on tegutsemise tung ?
 • Kes oli Abraham Maslow ?
 • Millised on organisatsioonikultuuri avadumisvormid ?
 • Millised on organisatsioonikultuuri tasandid ?
 • Millised on organisatsioonikultuuri funktsioonid ?
 • Milline on tugev organisatsioonikultuur ?
 • Mis on grupp ja mis on meeskond ?
 • Millised on grupi arenguastmed ?
 • Millised on inimeste kui resurssi eripärad ?
 • Mis on inimressursi juhtimine ?
 • Mis on personalijuhtimine ?
 • Millised on personalijuhi rollid organisatsioonis ?
 • Millised on personalijuhtimise osategevused ?
 • Mis on strateegilise inimressursi juhtimise üldeesmärk ?
 • Millised on efektiivse inimese 7 harjumust Stephen Covey järgi ?
 • Mis on mõju-ulatusring ja mis on huvidering ?
 
Säutsu twitteris
JUHTIMISE KORDAMISKÜSIMUSED
I loeng: PÕHIMÕISTED
1. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon.
Juhtimine on teiste inimeste tegevuse suunamise kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, 
mis   toimub   muutuvas   keskkonnas.   Protsessi   keskmes   on   efektiivsuse   ja   säästlikkuse   tasakaal   piiratud 
ressursside  kasutamisel(“Juhtimise alused” Ruth  Alas )
Juhtimine on sihipärane tegevus, mille tulemusena organisatsiooni eesmärgid  saavutatakse  teiste inimeste 
vahendusel ja abil. (Kreitner??)
2. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates organisatsiooni definitsioon.
Organisatsioon on inimgrupp , kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel. (“Juhtimise alused” Ruth 
Alas).
Organisatsioon on inimeste grupp, kes on ühinenud selleks, et saavutada ühised eesmärgid. ( Raoul  
Üksvärav)
3. Kirjeldage McKinsey 7S käsitlust.
McKinsey kirjeldab organisatsiooni olemust 7S kaudu:
Tugevad S-id (iseloomulikud juhile) - STRATEGY, SYSTEMS, STRUCTURE
Nõrgad S-id (iseloomulikud liidrile) - STYLE,  SKILLS , STAFF,  VALUES
4. Millised on juhtimise horisontaalsed  osategevused ? Kirjeldage lühidalt nende olemust.
• Kavandamine/ planeerimine  – eesmärkide püstitamine ja sammude kehtestamine
•  Organiseerimine  – kohustuste, vastutuse ja õiguste määramine
•  Eestvedamine  – töötajate  motiveerimine
• Kontrollimine – standardite kehtestamine, tulemuste kontrollimine, tegevuse korrigeerimine
5. Millised on juhtimise vertikaalsed osategevused? Kirjeldage lühidalt nende olemust.
• Otsustamine  – juht püüab probleemidele leida uusi lahendusi, teeb strateegilisi otsuseid ressursside 
jagamisel,   lahendab   arusaamatusi,   teeb   läbirääkimisi   lepingute   sõlmimisel   paremate   tingimuste 
saamiseks
•  Koordineerimine   – juht võtab info vastu ja kooskõlastab, korraldab sobiva teabeedastussüsteemi ja 
kõneleja rollis annab infot neile, kes organisatsiooni ei kuulu
•  Suhtlemine   –   juht   esindab   organisatsiooni   väljaspool,   teeb   ametlikke   tänuavaldusi   töötajatele, 
motiveerib   allujaid,   ühendab   nende   vajadused   organisatsiooni   omadega,   peab   sidet   org.-i   ülejäänud 
juhtide ja organisatsiooniväliste isikutega
II. loeng: TEOORIAD
1. Kes oli Peter Drucker ja milline on tema panus organisatsiooni ja juhtimisteooriasse?
Austria päritolu ameerika juhtimisteadlane, -konsultant ja -kirjanik.
P
  eter D
  rucker i  panus juhtimise arengusse on nii suur, et seda on raske hinnata. Ta vaatles juhtimist mitte kui 
teadust, vaid kui kunsti - midagi, mis on seotud nii majanduse, ajaloo, sotsiaalteaduste, juriidika kui ka 
loodusteadustega.
Tema üheks põhipostulaadiks oli, et  inimesed on organisatsioonide kõige väärtuslikum ressurss  ja juhtide 
põhiliseks   ülesandeks   on   tegeleda   nende   potentsiaali   arendamisega   ning   nendelt   tegutsemispiirangute 
eemaldamisega.
Mõtle ennem, kui teed. Kasum pole põhiline, vaid vajalik ettevõtte jätkusuutlikkusele. Esmane kohustus on 
teenindada oma kliente.
Juhil on 2 olulist ülesannet: 1.panna inimesed tööle nii eraldi kui  tervikuna . 2. Igal  liigutusel  on tagajärg, 
dünaamika;   iga   otsus   peab   olema   vaadeldud   läbi   kahe   prisma:   kuidas   on   täna   ja   mida   annab   pikas 
perspektiivis. Inimene on kõige väärtuslikum ressurss organisatsioonis.
2. Millised olid klassikalise teadusliku koolkonna põhilised seisukohad ja kes olid koolkonna 
tuntumad
esindajad?

Klassikaline teaduslik koolkond  põhines praktikal ja selle  uurimisel . Fookuses oli ametlik organisatsioon, 
selle struktuur ja seosed, tööjaotus ja käsuliin.  Teooria  läbiv idee  seisnes põhimõttes, et  organisatsiooni 
edukuse määravad ära organisatsiooni töötajad
. Peamise tähelepanu pööras teadusliku juhtimise koolkond 
personalivalikule,   töötajate   ja   juhtide   koolitusele,   alluvate   ja   ülemuste   omavahelistele   suhetele   ning 
tööjaotusele. 
Koolkonna tuntuim esindaja oli F
  . W. T
  aylor . Keskendus töötajale – kuidas temast rohkem tulemust saada. 
Töötaja tuleb paremini tööle panna. Määratles, missugune on minimaalne tegevuse tase ning tasustamine 
tulemuslikkuse eest. Tööviljakuse tõstmine (ilma töökoormust suurendamata) toob omanikule kasumit ja see 
omakorda töötajatele suurema töötasu.
3. Millised olid klassikalise administratiivse koolkonna põhilised seisukohad ja kes olid koolkonna
tuntumad esindajad?
Administratiivne  koolkond keskendus organisatsioonide juhtimisele ja juhtimise efektiivsetele praktikatele. 
Tuntuim esindaja oli H
  enry F
  ayol , kes kirjeldas 14 juhtimise põhimõtet ja juhi põhifunktsioonid, milleks on 
planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, koordineerimine ja kontrollimine.
Fayoli sild – nähtus, kus mõnikord tippjuht suhtleb endale mittealluvaga. Sild üle otsese käsuliini. Nt ühe 
osakonna juhataja läheb, kolmandasse osakonda ja paneb inimese seal tööle.
4. Millised olid klassikalise bürokraatliku koolkonna põhilised seisukohad ja kes olid koolkonna 
tuntumad
esindajad?
Bürokraatliku koolkonna seisukoht oli, et organisatsioon peab  toimima  nagu õlitatud masinavärk. Ideaalne 
bürokraatia. Organisatsioon on edukas siis, kui asjad on  rangelt  paigas.  Põhiküsimused:  Selge tööjaotus, 
selge  hierarhia , formaalsed reeglid ja protseduurid, süsteemne tulemuste alusel edutamine. Tuntuim esindaja 
ja rajaja oli Max  Weber . Ideaal: 15-aastane poisike, kes tuleb tänavalt ja loeb läbi ametijuhendi, peaks olema võimeline 30 
minuti pärast organisatsioonis töötama
Ideaalne organisatsioon on selline, mille struktuur näeb hea välja ja  dokumentatsioon kehtestab süsteemi, 
mille alusel on lihtne tööd teha.
5. Mis on Hawthorne  effect”?
See on efekt, milleni jõudmiseks viis läbi katseid E.Mayo, kes tegi eksperimente, mille eesmärgiks oli 
selgitada töötingimuste mõju töö tulemusele. Eksperimentidest järeldus, et töötajad ei reageeri mitte 
eksperimendi tingimustele vaid eksperimendis olemisele (neile meeldis, et nendega tegeleti) – tööviljakust 
tõstab tähelepanu töötajale.
6. Milline oli  Douglas  McGregori panus juhtmisteadusesse, millised olid tema põhilised seisukohad?
McGregor lõi X- ja Y-teooria:
On kahte tüüpi inimesi:
• Ühed,   kes   on  passiivsed   ja   keda   tuleb   pidevalt  kontrollida.  Väldivad   vastutust,   robotid   s.t  et  pole 
loomingulised ega loovad (X)
• Teised, kes võtavad ise aktiivselt initsiatiivi, tahavad, et nende ettevõte oleks edukas, tahavad töötada 
ning saada oma  saavutustele  vastavat tasu, võimeline ennast ise kontrollima või juhendama, võimelised 
loominguliseks tööks, julgevad vastutust võtta (Y)
Neid kahte tüüpi inimesi tuleb juhtida erinevalt.
I II. loeng:  O
  RGANISATSIOONILINE EVOLUTSIOON   
1. Nimeta vähemalt 5 erinevat organisatsiooni liiki.
Avalik sektor,  erasektor , usuorganisatsioonid, sõjavägi, vabatahtlikud organisatsioonid , ülikoolid, perekond.
2. Mida tähendab sünergia?
Organisatsiooni   mõte:  sünergia  –   saavutada   koos   rohkem   ja   väiksemate   jõupingutustega   kui   eraldi 
tegutsedes .
 Tervik on suurem, kui tema koostisosade summa.  3 inimest koos teevad rohkem ära kui 3 inimest eraldi.
Sünergeetiline efekt: 1+1+1 > 3
3. Mis on organisatsioonisünergia?

Efekt, mis tuleneb inimeste otstarbekast rakendusest ja eesmärgipäraselt organiseeritud tegevusest, mille 
määravad juhid. Koos saavutatakse rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes.
4. Mis on ressursisünergia?
Efekt,   mis   tuleneb   ressursside   otstarbekast   rakendamisest   organisatsiooni   kui   terviku   huvides,   efekti 
määravad erialajuhid.
Organisatsioonil on kasutatada erinevad  ressursid  ja neid kombineerides saame suurema efekti eesmärgi 
saavutamisel, kui eraldi kasutades.
5. Mis on kultuurisünergia?
Efekt, mis tuleneb erinevustest organisatsiooni liikmete maailmavaates, rahvuses, usus, vanuses, hariduses, 
soos, mõtlemistüübis jne, määravad vahetud juhid ja see kujuneb erinevustest tuleneva tulu ja kulu vahena.
Sarnase kultuuritaustaga inimesed mõtlevad ühtemoodi ja seega lihtsustab asjaajamist.
6. Mis on organisatsiooni  mikrokeskkond ?
Mikrokeskkond
  on sisekeskkond. Mikrokeskkond on konkurendid,  tarnijadregulaatorid  (tegevusharuga 
seotud seadused), liitlased (koostööpartnerid), kliendid. 
Mikrokeskkond   hõlmab   organisatsiooni   tegevust   otseselt   mõjutavaid   faktoreid   (kliendid,   konkurendid, 
liitlased, regulaatorid, tarnijad). 
7. Mis on organisatsiooni  makrokeskkond ?
Makrokeskkond käsitleb kõige üldisemaid majandust ja ühiskonda laiemalt mõjutavaid keskkonnategureid 
(rahvusvahelised, poliitilised, tehnoloogilised , majanduslikud ja sotsiaal-kultuurilised tegurid).
8. Kuidas toimub  organisatsioonilise  evolutsiooni protsess?
Organisatsioonid eksisteerivad populatsioonidena, milles toimuvad järgmised evolutsioonilised protsessid: 
variatsioon , valik, säilimine, võitlus
Variatsioonid    (põhimõtteliselt   sama,   aga   erinevustega)   ->   valik   (parimad    toimivad    lahendused   vastavalt 
ressurssidele)   ->   säilimine   (need,   kes   kõige   paremini   muutustele   kohanenud)   ->   olelusvõitlus 
(konkureerimine)
Evolutsiooni survestab ressursside piiratus (ka ületootmine, ressursse kasutatakse valesti).
IV. loeng
1. Defineeri  organisatsiooni arengu mõiste!
Organisatsiooni   areng   on  võimekuste   areng.  Organisatsiooni   sisulist   arengut   näitab   tema  võimekuse 
säilimine ja edasiarenemine
, mitte tema struktuuri ja protsesside laienemine. Kasumi ja käibe kasv või 
kahanemine ei ole organisatsiooni arengu näitaja vaid ärimudeli edukuse mõõt. 
Organisatsiooni areng on organisatsiooni muutumine ajas, mis sõltub sisemiste tegurite ja väliskeskkonna 
koosmõjust.
Organisatsiooni arendamine  on juhtide  poolt 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #1 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #2 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #3 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #4 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #5 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #6 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #7 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #8 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #9 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #10 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #11 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #12 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #13 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #14 Juhtimine-kordamisküsimuste vastused #15
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-11-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 129 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor heliseoma Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

Õppeaine Juhtimine. 50 kordamisküsimuse vastused 2012. aasta kevadel.
organisatsioon , töötaja , efekt , ressurss , strateegia , mudel , loeng , missioon , protsessid , eestvedamine , kontrollimine , Juhtimine , motivatsioon , analüüs , maatriks , valitsemine , visioon , planeerimine , sotsiaal

Mõisted

Sisukord

 • Rivi- ja staabiorganisatsioon
 • Nüüdisorganisatsioonis
 • Meetodid
 • Forming
 • Storming
 • Norming
 • Performing
 • Millised on efektiivse inimese 7 harjumust Stephen Covey järgi?
 • harjumust
 • Mis on mõju-ulatusring ja mis on huvidering?
 • Joonistage
 • Covey-Eisenhoweri

Teemad

 • I loeng: PÕHIMÕISTED
 • Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon
 • Juhtimise alused” Ruth Alas)
 • Kreitner??)
 • Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates organisatsiooni definitsioon
 • Juhtimise alused” Ruth
 • Alas)
 • Kirjeldage McKinsey 7S käsitlust
 • Millised on juhtimise horisontaalsed osategevused? Kirjeldage lühidalt nende olemust
 • Kavandamine/planeerimine
 • Organiseerimine
 • Eestvedamine
 • Kontrollimine
 • Millised on juhtimise vertikaalsed osategevused? Kirjeldage lühidalt nende olemust
 • Otsustamine
 • Koordineerimine
 • Suhtlemine
 • II. loeng: TEOORIAD
 • Kes oli Peter Drucker ja milline on tema panus organisatsiooni ja juhtimisteooriasse?
 • Drucker
 • Millised olid klassikalise teadusliku koolkonna põhilised seisukohad ja kes olid koolkonna
 • tuntumad
 • esindajad?
 • organisatsiooni
 • edukuse määravad ära organisatsiooni
 • töötajad
 • Taylor
 • Millised olid klassikalise administratiivse koolkonna põhilised seisukohad ja kes olid koolkonna
 • tuntumad esindajad?
 • Fayol
 • koordineerimine
 • Fayoli sild
 • Millised olid klassikalise bürokraatliku koolkonna põhilised seisukohad ja kes olid koolkonna
 • Hawthorne effect”
 • töötingimuste mõju töö tulemusele
 • olemisele
 • Milline oli Douglas McGregori panus juhtmisteadusesse, millised olid tema põhilised seisukohad?
 • III. loeng
 • ORGANISATSIOONILINE EVOLUTSIOON
 • Nimeta vähemalt 5 erinevat organisatsiooni liiki
 • Mida tähendab sünergia?
 • sünergia
 • 1+1 > 3
 • Mis on organisatsioonisünergia?
 • Mis on ressursisünergia?
 • Mis on kultuurisünergia?
 • Mis on organisatsiooni mikrokeskkond?
 • Mikrokeskkond
 • Mis on organisatsiooni makrokeskkond?
 • Kuidas toimub organisatsioonilise evolutsiooni protsess?
 • IV. loeng
 • Defineeri organisatsiooni arengu mõiste!
 • võimekuse
 • säilimine ja edasiarenemine
 • ei ole
 • Organisatsiooni areng
 • Organisatsiooni arendamine
 • Kuidas erinevad kasv ja areng?
 • Areng
 • Millised on Van de Ven ja Poole järgi muudatusprotsesside
 • loogikat? Kirjeldage kõiki põhjalikumalt?
 • Elutsükliline
 • Teleoloogiline
 • Dialektiline
 • Evolutsiooniline
 • Kirjeldage Greineri organisatsiooni arengu mudelit
 • Mis on õppiv organisatsioon?
 • Õppiv organisatsioon
 • Mis on organisatsiooniline inerts?
 • Organisatsiooniline inertsus
 • V. loeng: STRATEEGIA
 • Strateegia
 • Kes oli Igor Ansoff ja milline oli tema panus juhtimisteooriasse?
 • Ansoffi maatriksi
 • Kes oli Michael Porter ja milline oli tema panus juhtimisteooriasse?
 • väärtusahelat
 • Kirjelda 5 jõu (5F) mudelit
 • uute sisenejate
 • ostjate
 • Tarnijafirmade
 • Asenduskaubad
 • seda mõjutavad neli eelnevat faktorit
 • Nimeta vähemalt 5 strateegilise juhtimise koolkonda
 • Milline on strateegilise juhtmise protsess?
 • Mille poolest erinevad missioon ja visioon?
 • Visioon
 • Visioon
 • Missioon
 • slogan
 • Mis on kriitilised edutegurid?
 • Mida tähendab PEST-G?
 • VI. loeng
 • ORGANISATSIOONI DISAIN: STRUKTUUR JA PROTSESSID
 • Defineeri organisatsiooni disaini mõiste
 • Kes oli Alfred Chandler ja milline oli tema panus juhtmisteadusesse?
 • Mis on organisatsiooni struktuur?
 • ülesehitus
 • Nimeta vähemalt 5 erinevat organisatsiooni struktuuri tüüpi
 • Mis on juhtimistasand ja mis on juhtimisulatus?
 • Juhtimisulatus
 • Juhtimistasand
 • Kirjelda Graiciunase valemi loogikat
 • Graiciunias
 • Mis on äriühingute valitsemine?
 • Kuidas on äriühingute valitsemine ja juhtimine omavahel seotud?
 • staap
 • struktuuriga kaasnevad protsessid
 • Struktuur on staatiline
 • Sisend (ressurss) -> Protsessid (tegevuste kogum funktsiooni täitmiseks) -> Väljund (toode)
 • Süsteem
 • Protsessid
 • Eksamiküsimus!
 • loeng
 • HORISONTAALSED
 • OSATEGEVUSED
 • Millised on juhtimise horisontaalsed osategevused?
 • planeerimine
 • Organiseerimine
 • Kontrollimine
 • Kirjeldage Demingi ringi/tsükli loogikat
 • tsükli
 • Millised on planeerimise tasandid?
 • Strateegiline
 • Taktikaline
 • Operatiivne planeerimine
 • Mida kujutab endast juhtimine eesmärkide kaudu (MBO)?
 • Pareto
 • McGregori
 • Nimeta 3 kontrollimise põhiliiki ja 2-3 kontrollimeetodid
 • Kontrollimise liigid valdkondade järgi (nelja põhiressursi järgi)
 • Kontrollimise liigid juhtimistasandite järgi
 • Struktuurne kontroll
 • Meetodid
 • VIII. loeng: VERTIKAALSED OSATEGEVUSED
 • Nimetage vähemalt kolm juhtimise vertikaalset osategevust
 • Mis on dilemma?
 • Mis on polüemma?
 • Millised tegurid mõjutavad otsustamist?
 • Mis on koordineerimise mõte ja sisu?
 • Mis on kommunikatsioon?
 • Delegeerimine
 • IX. loeng: EESTVEDAMINE
 • Mis on eestvedamine?
 • Millised on põhilised 3 eestvedamisteooriate gruppi?
 • Mis on erilise isiksuse teooria?
 • Kirjeldage lühidalt Hershey Blanchardi mudelit
 • käskimine
 • müümine, osalemine ja delegeerimine
 • Kirjeldage eestvedamise protsessi
 • protsess
 • Kaasahaaramine
 • Selgitamine
 • Selgete otsuste tegemine
 • Mille poolest sarnanevad ja mille poolest erinevad Hershey Blanchardi ja Blake Mountoni mudelid?
 • Millised on põhilised eestvedmisstiilid? Milles seisneb nende sisuline erinevus? (eksamil küsin nt
 • kirjeldage autoritaarset juhtimisstiili)
 • X. loeng: MOTIVEERIMINE
 • Milline on motiveerimise definitsioon?
 • Motivatsioon
 • Mis on motivatsiooni olemus?
 • Individuaalne fenomen
 • Tahtel põhinev, kavatsuslik
 • Mitmetahuline
 • Motivatsiooniteooriate eesmärk on uurida käitumist
 • Nimetage vähemalt kolm rahuloluteooriat
 • Nimetage vähemalt kaks protsessiteooriat
 • Ootuste teooria
 • Võrdsuse teooria
 • Kes oli Abraham Maslow?
 • Joonistage Maslow püramiid ja kirjeldage seda
 • Kirjeldage Herzbergi teooriat lühidalt
 • Kahe faktori teooria: töö ja rahulolu teooria
 • Rahulolematuse tekitajad (me pole kunagi rahul, aga saame vähendada seda rahulolematust
 • kuigi 100% pole kunagi rahul)
 • Rahulolu tekitajad
 • XI. loeng: KULTUUR
 • Kultuur
 • Millised on organisatsioonikultuuri avadumisvormid?
 • Millised on organisatsioonikultuuri tasandid?
 • Väärtushinnangud
 • Peamised arusaamad
 • Millised on organisatsioonikultuuri funktsioonid?
 • Milline on tugev organisatsioonikultuur?
 • Mis on grupp ja mis on meeskond?
 • Grupp
 • ühine eesmärk
 • Millised on grupi arenguastmed?
 • XII. loeng: INIMRESSURSI JUHTIMINE
 • Millised on inimeste kui resurssi eripärad?
 • Mis on inimressursi juhtimine?
 • Mis on personalijuhtimine?
 • Millised on personalijuhi rollid organisatsioonis?
 • Millised on personalijuhtimise osategevused?
 • Mis on strateegilise inimressursi juhtimise üldeesmärk?
 • XIII. loeng: ENESEJUHTIMINE
 • Millised on efektiivse inimese 7 harjumust Stephen Covey järgi?
 • harjumust
 • Harjumus: Proaktiivsus ehk oma elu eest vastutamine
 • Harjumus: Alustamine lõppeesmärki silmas pidades
 • Harjumus: Oskus seada tähtsaim esikohale
 • Harjumus: Võidan-võidan põhimõtte rakendamine
 • Harjumus: Püüe kõigepealt ise mõista ja alles siis oodata, et teine sind mõistaks
 • Harjumus: Sünergia loomine
 • Harjumus: Uuenemine
 • Mis on mõju-ulatusring ja mis on huvidering?
 • Huvideringi
 • Mõjuulatusringi
 • ajamaatriks ja kirjeldage seda
 • I Olulised ja pakilised
 • II Olulised ja mittepakilised
 • III Ebaolulised ja mittepakilised
 • IV Ebaolulised ja pakilised

Kommentaarid (1)

raabits profiilipilt
raabits: Säästab kõvasti aega, hästi kirjutatud.
20:01 06-02-2013


Sarnased materjalid

13
docx
Juhtimine kordamisküsimused
26
docx
Juhtimine kordamisküsimused
46
docx
Juhtimine vastused
60
doc
Juhtimine Kordamiseks-kevad 2014
32
doc
Eksami kordamisküsimused ja vastused
23
docx
Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused
56
docx
Juhtimine TMO0010
20
docx
Juhtimise kordamisküsimused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !