Intervjuu hindamisskaala - sarnased materjalid

kartmatu, optimist, hindamisskaala, intervjuu, pessimist
KÜSITLUS
17
docx

KÜSITLUS

... arvamusi, valikuid, huvisid. Küsitlusmeetoditega saab suure hulga töötlusmaterjale lühikese ajaga, eriti anketeerimisega. Küsitluse liik. Kvalitatiivne küsitlus –pehme -, suhteliselt vähe formaliseeritud küsitlus, mille eesmärgiks on : - genereerida hüpoteese; - uurida suhteliselt erandlikke olukordi/ objekte; - saada eksperthinnanguid. Kvalitatiivse intervjuu tulemustele ei rakendata tavalisi statistilisi meetodeid ja saadavad tulemused ei ole standardsete meetodite abil üldistatavad. Kvantitatiivne küsitlus , mille korral kasutatakse standardiseeritud küsitlusvormi – ankeeti ning tulemused üldistatakse üldkogumile. Sellise küsitluse puhul tuleb jälgida terve rea eelduste täidetust, et tulemused oleksid üldistatavad. Küsitluse vastuste ja tulemuste puuduseks ei ole 100 protsendiline objektiivsus ( vastused ei ole alati õiged – v...

Andme-ja tekstitöötlus - Tallinna Tehnikakõrgkool
86 allalaadimist
KVALITATIIVNE VS KVANTITATIIVNE METOODIKA
15
docx

KVALITATIIVNE VS KVANTITATIIVNE METOODIKA

...ringutega, sellal kui tehnikate all mõeldakse samm- sammulist protseduuri, mida järgitakse andmete kogumisel ja analüüsil, et leida vastuseid uurimisküsimustele. Tehnikad tegelevad rohkem sellega, kuidas teha asju, kui sellega, mida või miks teha. Äriuuringutes kasutatakse tavaliselt niisuguseid tehnikaid, nagu struktueeritud, poolstruktueeritud või struktueerimata intervjuud, küsitlused ja vaatlused. 1 KVALITATIIVSED VS KVANTITATIIVSED UURIMISMEETODID Peamine erinevus kvalitatiivse ja kvantitatiivse uurimistöö vahel pole mitte „kvaliteedis“ vaid protseduuris. Kvalitatiivses uurimuses ei jõuta tulemusteni statistiliste meetoditega või muude kvantifitseerimisprotseduuridega. Erinevus kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite ning lähenemiste vahel ei ole üksnes kvantifitseerimisküsimus, vaid samuti teadmiste ja uurimiseesmärkide erinevate...

Õiguse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
263 allalaadimist
Meediasuhete põhialused
11
doc

Meediasuhete põhialused

• Loeng 4 • Meediasuhted Uudise kriteeriumid Proaktiivsed meediasuhted: pressiteade, pressikonverents Reaktiivsed meediasuhted: telefonipäring, intervjuu Meediakriis. Kriisikommunikatsioon Suhtekorraldus 2.0 ja sotsiaalmeedia Tunnitöö. Eksam • Meediasuhete põhialused 7.2 Meediasuhted on suhtekorralduse valdkond, kus organisatsioon informeerib laia avalikkust või olulisi sihtrühmi oma tegevusest või muudest sündmustest, kasutades seejuures meediakanaleid. PR-töötaja roll on leida üles ja edastada ajakirjanikele olulisi, arusaadavaid sõnumeid organisats...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
60 allalaadimist
Am i an optimist or pessimist
1
doc

Am i an optimist or pessimist

Am I an optimist or pessimist We live a hard life, we need to deal with many problems. And everyone looks at these problems in there own way. Some of the people are optimistic and the others are not. But is my glass half-full or half-empty? To answer this question I have to weigh all the pros and cons. For example, sometimes in hard situations I just give up, because I just can no longer force this. But I still know, that somewhere deep in my heart there is hope that everything will be alright. That is why I can proudly call myself an optimistic person! And I want to give you good advice! Even on those days when nothing in your life seems to be going right, it can be really tough to see the silver lining among all t...

Inglise keel - Keskkool
4 allalaadimist
Intervjuu Sonjaga
2
docx

Intervjuu Sonjaga

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist
DELFI MEETOD JA TEISED PROGNOOSIMISE MEETODID
18
doc

DELFI MEETOD JA TEISED PROGNOOSIMISE MEETODID

...ed ja teisejärgulised küsimused. Vajalik on silmas pidada, et üksikasjalikkuse suurenedes tõuseb ekspertiisi täpsus, kuid langeb ekspertide arvamuste kooskõlastatus. [4] Võimalik on eristada individuaalseid ja kollektiivseid ekspertide hinnanguid. Individuaalsete meetodite seast on kõige enam kogunud populaarsust järgmised 3 meetodit: 1. Intervjuu meetod seisneb selles, et prognoosija ja eksperdi vahel toimub vestlus „küsimus – vastus“ skeemi põhjal, mille käigus esitab prognoosija küsimusi vastavalt eelnevalt väljatöötatud programmile prognoosimise objekti arenguvõimaluste kohta. Sellise hinnangu edukus sõltub paljuski eksperdi võimekusest anda koheseid vastuseid erinevates küsimustes. 2. Analüütiline meetod näeb ette eksperdipoolset ulatuslikku isese...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
41 allalaadimist
Psühholoogia ja loogika
11
docx

Psühholoogia ja loogika

... ööpäevaringe vaatlus jne - Juhuslike häirivate asjaolude võimalikkuse tõttu on üksivaatlus ainult üks lüli vaatluse ahelas, kusjuures tuleb arvestada üksivaatlusse puhul vaatlusvea võimalikkust. - Vaatlusel tuleb kirja panna väga range protokoll. 3) Vestlus ? viiakse läbi praktilistel eesmärkidel lisainformatsiooni saamisel 4) Intervjuu: Struktureeritud intervjuu (küsimusted on rangelt struktureeritud ja kõigil küsitakse samas järjekorras ja samu küsimusi) , mittestruktureeritud intervjuu, suuline, kirjalik 5) Küsitlus ankeedi meetod 6) Hinnangute leht 7) Testimeetod - Testiks nim lihtsate küsimuste või ülesannete seeriat, mingi psüühilise protsessi või omaduse mõõtmiseks, kusjuures igale küsimusele või ülesandele saab vastata mõne sõna, tähe või arvu j...

Psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
113 allalaadimist
Andekas laps
45
doc

Andekas laps

...ndlasti sama palju ka õpetajate hinnangu alusel Arvesse tuleks võtta ja muid näitajaid enesehinnang sõprade või vanemate arvamus Sepp 2010: 63 Kuna Eesti haridussüsteemis ei ole väga palju võimalusi laste testimiseks psühhomeetriliste testidega ja samuti pole see ka kõige parem viis andekate avastamiseks kasutatakse andekuse tuvastamiseks rohkesti psühholoogilise intervjuu meetodit Selle käigus üritatakse kindlaks määrata millised on konkreetsed lapse hariduslikud erivajadused mida kool peaks märkama ja toetama ibid Süsteemseks mudeliks andekate õpilaste identifitseerimisel on ENTERi etappide mudel Ziegler Ströger 2003 mis hõlmab tervet identifitseerimise protsessi Selle mudeli kohaselt on andekate laste tuvastamine jagatud viieks diagnoosisammuks tabel 1 väitel Sepp 2010: 63 Tabel 1 Andekate identifitseerimise ENTER mudel Diagno...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
113 allalaadimist
Sekretäriõpe
35
doc

Sekretäriõpe

...elumine saadetud dok. alus :   a) sobimatud kandidaadid b) arvatavasti sobimatud c) sobivad kandidaadid 5. Sobimatutele kandidaatidele tehakse kohe äraütlemiskirjaga, telefoni kõne. 6. Sobivatele kandidaatidele tehakse kutse intervjuule (meili või telefoni teel). 7. Kandidaadid täidavad personaliotsingu ankeedi ja korraldavad intervjuu ( neid võib  olla mitu. 8. Vajadusel korraldatakse testimine. 9. Vajadusel korraldatakse tasuta uuring (soovituste analüüs) 10. Lõppvestluse vahete juhiga, kes teeb pakkumise ( töölepingu punktide arutelu) 11. Saadetakse äraütlemiskirjad valituks mitteasutunud kandidaatidele. 12. Tööle vormistamine (tööleping jt dok.) 13. Uue töötaj...

Sekretäriõpe - Keskkool
149 allalaadimist
11 sagedasemat tööintervjuu küsimust
2
docx

11 sagedasemat tööintervjuu küsimust

11 kõige sagedasemat intervjuu küsimust Tööintervjuu on Sinu esimene kohtumine tööandjaga. Vestluse käigus tahab tööandja välja selgitada, kas oled sobiv sellele ametikohale. 1. Miks Te soovite tulla tööle sellele ametikohale? Võid rääkida enda lähiaja eesmärkidest, kindlasti seosta need selle firmaga, kuhu soovid tööle minna. Sobib mainida ka seda, et näed siin enda jaoks tulevikuperpektiivi ja rääkida enda mõtetest ning ideedest, mida saad firmas rakendada. Põhjendada võid veel vastava ettev...

Karjääriõpetus - Keskkool
55 allalaadimist
Apteeker e-farmatseut
10
ppt

Apteeker e. farmatseut

Presentatsioon tutvustab farmatseudi elukutset, ameti häid ja halbu külgi ja õppimisvõimalusi Eestis.

Karjääriõpetus - Põhikool
9 allalaadimist
Kuidas värvid mõjutavad inimest
35
doc

Kuidas värvid mõjutavad inimest

........................... 32 SISSEJUHATUS Igal pool ümbritsevad inimesi värvid. Igal värvil on inimesele erinev mõju. Värvid mõjutavad inimese iseloomu, käitumist kui ka tervist. Iga värv kätkeb endas mingeid kindlaid emotsioone. Värvid on meeleolu indikaatorid-julged värvid kannavad endas omapärasust ja ettevõtlikust, pastelsed vaoshoitust, tumedad enesega isekeskis olemist. Kõik meist on tähele pannud, et ühes ruumis tunneme end vabalt ja hästi, teises aga rõhutult ja ängistatud. Sellises tundmuses mängivad suurt osa värvid. Sageli vaadatakse värve vaid sisekujunduslikust aspektist, kuid peale optilise efekti avaldavad värvid mõju nii psüühikale kui ainevahetusele tervikuna. Oma uurimistööga püüangi välja selgitada milline mõj...

Uurimistöö - Keskkool
52 allalaadimist
Küsimuste vastused
18
doc

Küsimuste vastused

Kordamisküsimused kohustusliku kirjanduse kohta Need küsimused peaksid teile andma aimu kui täpselt tuleb loetud tekste eksamil teada ja millele tähelepanu pöörata Eksamil tulevad küsimused pole täpselt needsamad kuid kui te oskate neile vastata siis oskate vastata siis oskate tõenäoliselt vastata ka eksamiküsimustele Küsimused Camus’ Sisyphose müüdi kohta: Kuidas kirjeldab Camus absurditunde avaldusi Absurditunne võib ükskõik kellele ükskõik missugusel tänavanu...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
483 allalaadimist
Intervjuu Mozartiga
2
docx

Intervjuu Mozartiga

Intervjuu Mozartiga 1)Kuna ja kuidas sai alguse teie muusikaline karjäär? • See algas umbes 4-aastaselt kui hakkasin tegelema loominguliste katsetustega.Mu esimesed kontserdireisid ,mis toimusid Euroopas, algasid siis,kui olin kuuene.Paar aastat hiljem alustasin ma oma enda teoste kirja panemisega.Peale seda üheksa aastasena valmis mu esimene sümfoonia ja aasta hiljem ka esimene ooper. 13-aastasena sain ma oma esimese töökoha Salzburgi peapiiskopi õukonnas.Ma olin juba ...

Muusikaajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
Postmodernism Contra luules
26
doc

Postmodernism Contra luules

...t luuletan käsu/tellimuse peale luuletan ka siis kui tegelikult ei luuleta “ 2001 aastal pälvis Contra  http://et wikipedia org/wiki/Bernard Kangro o Bernard Kangro Bernard Kangro preemia kogutud luuletuste Suusamütsi tutt eest ning 2007 aastal Oskar Lutsu huumoripreemia Et Margus Konnulast täit ülevaadet saada lugesin Interentis erinevaid intervjuusid ning kõige informatsioonirikkamaks ja põhjalikumaks osutus Eesti Postimehe online intervjuu aastast 2007 mil Contra Oskar Lutsu huumoripreemia pälvis Millal avastasite enda nalja ja luulesoone Luulesoone ma avastasin enam vähem 15 aastasena nalja tegin ma juba väiksemast peast 4 klassis juba päris kindlasti Tegin kooliõpikutes pilte naljakateks ümber ja panin lauludesse roppe sõnu asemele Mida arvate võru keele tulevikust Olen optimist võru keel on elujõuline...

Eesti keel - Keskkool
32 allalaadimist
UFOd - Tegelikkus või väljamõeldis-
9
doc

UFOd - Tegelikkus või väljamõeldis ?

... ole ühitatavad tavapäraste loogiliste seletustega ning mille põhjalik uurimine pädevate spetsialistide poolt ei võimalda vaadeldud nähtuse iseloomu üheselt tuvastamist. Algselt oli mõiste UFO kasutusel lennunduses, sõjanduses tähistamaks lendavaid objekte , mida ei olnud veel identifitseeritud . Alates 1950. aastatest on UFO hakanud tähendama pigem oletatavaid Maa-välistest tsivilisatsioonidest siia saabunud lennumasinaid ( ``lendavaid taldikuid`` koos tulnukatega. Ufoloogid on jaganud UFO-vaatlused ja -kontaktid nelja kategooriasse: 1. Visuaalne kontakt: tulnuka v?i tema transpordivahendi nägemine 2. Materiaalne kontakt: leitakse materiaalseid t?endeid (näiteks võimaliku eelneva 1. tasandi kontakti järel) nagu praht, lennuaparaadi osad vms või UFO mõjutab füüsiliselt inimtegevust 3. Füüsiline kontakt: isik või isikute ...

Füüsika - Keskkool
36 allalaadimist
Voltaire-quot Candide quot-essee
2
doc

Voltaire "Candide" essee

Kirjandus - Keskkool
48 allalaadimist
Nõukogudeliidu intervjuu-CCCP-i intervjuu
1
doc

Nõukogudeliidu intervjuu (CCCP-i intervjuu)

Perekonna nõukogudeliidu (CCCP-i) intervjuu Intervjuu vanaisaga, Raivo (1947-...) Küsitleja: Kui te sündisite nooruse, kas siis oli mingisugune sõda või raske elu? Vastaja: Siis ei olnud ühtegi sõda käimas kuid kui Juri lendas kosmosesse arvasin, et algas uus sõda, sest kõik karjusid ja oli lõbus jne! Küsitleja: Kus kohas te sündisite? Vastaja: Eestis, Tartus. Küsitleja: Kui te elasite, juba umbes eesti esimese presidendi surma ajal, kas teie vanemad olid elu pärast mures või oli kuidagi teisiti? Põhjendage! Vastaj...

Ajalugu - Põhikool
9 allalaadimist
Esmane intervjuu
5
doc

Esmane intervjuu

Esmane intervjuu. Nimi – Janela Liist, 17a-ne Rahvus – Eestlane Töökoht – õpilane, momendil kodus, õppepuhkusel. Elukoht – Kiisa Keel – Eesti Kontaktisikud – ema. Janela (nimetame teda edaspidi Patsiendiks) saabus vastuvõtule koos emaga. Riietus korrektne, must kampsun, maani seelik. Kampsunivarrukad on tõmmatud üle labakäte – põhjuseks enesevigastused ehk siis armid kätel. Näol on tardunud „mask“naeratus, pilk tühi ning vaatab ainult 1 punkti. Küsimustele vastab ühesilbiliselt, pi...

Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
56 allalaadimist
Inimressursi juhtimine EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED
12
docx

Inimressursi juhtimine EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED

...misi töö tegija vajab. Töö analüüsi eesmärgiks on organisatsiooni missiooni, visiooni, eesmärke, tegevusprotsesse toetava töökorralduse kujundamine ja elluviimine nii organisatsioonis tervikuna, kui ka selle allüksustes ja ametikohtadel. Töö analüüsi protsess: 5. Töö analüüsi meetodid ja väljundid Töö analüüsi meetodid: 1) vaatlus 2) intervjuu 3) küsitlus 4) töötajate raport Töö analüüsi väljundid: 1) töökirjeldused 2) ametinõuded 6. Ametijuhend, nõuete profiil 7. Personali planeerimise eesmärk ja protsess Personali planeerimine on protsess, mille eesmärgiks on tagada vajalikul hetkel piisav hulk nõutava kvalifikatsiooniga töötajaid. PERSONALI VÄRBAMISE KÄIK: 1. värbamisstrateegia väljatöötamine (kas kasutada organisatsiooniväliseid või – siseseid allikaid) 2. kandidaati...

Inimressursi juhtimine -
168 allalaadimist
Uurimistöö teemal KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI - VÕITLEJA JA VÕITJA Dokument esitamiseks
26
docx

Uurimistöö teemal KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI - VÕITLEJA JA VÕITJA Dokument esitamiseks

...baõnne (näiteks alusetu dopingu- süüdistus) ja pärast paariaastast pausi (emaks saamist) taas tippspordiga jätkata. Töö kirjutamisel kasutan eelkõige raamatuid, mis on seotud Kristina sportlasekarjääriga ja puudutavad Torino olümpiamänge. Lisaks otsin usaldusväärset materjali nii ajalehtedest, ajakirjadest kui ka internetist. Võimalusel püüan ka sportlasega intervjuu läbi viia ja televiisorist jälgida saabuvaid taliolümpiamänge Vancouveris. 2 Uurimistöö on üles ehitatud kuues osas. Esimeses osa annan ülevaate Kristina eluloost. Teises osas kirjutan tema spordisaavutustest ja pikemalt Torino ning Vancouveri olümpiast, mis olid Kristinale väga edukad. Kolmas peatükk annab ülevaate Kristinale antud autasudest ja neljas tema ebaõnnestumistest spordis. Viies osa räägib Kristina suusatiimist ja kuues peatükk tema suhetest ajakirjandu...

Kehaline kasvatus - Keskkool
44 allalaadimist
11-klassi konspekt
20
doc

11. klassi konspekt

...i on see kaasa sündinud. Praeguseks on leitud, et isiksuse kujunemisel mängib suurt rolli lapsepõlv. Isiksuse jooned näitavad, et inimene kaldub kindlates olukordades sarnaselt käituma. Isiksuse joonte teooria – isiksuse joon kui püsiv omadus, mis paneb inimesi sarnastes olukordades sarnaselt käituma. See põhineb statistikal. Isiksuse tuum on viis kuni üheksa põhi- e baasomadused. Isiksuse joonte teooriate positiivsed pooled: aitavad inimesi üksteisega võrrelda, on üpris selge. Negatiivsed pooled – puudub kindel süsteem. Ühine osa: inimestel on olemas mingid püsivad omadused ja jooned, mis jäävad kestma püsivalt. Nt lõbus või töökas jne. G. Allport. Keele kaudu hakati uurima. Kui keeles on olemas vastav sõna siis järelikult on see omadus ka olemas. Kogus kokku iseloomu tähistavaid sõnu. Oli vaja määratleda, millised om tähtsamad. Neid,...

Psühholoogia - Keskkool
155 allalaadimist
Lev Tolstoi
15
doc

Lev Tolstoi

...lla üks ääretult põnev isiksus, keda oleks hea uurida. Raamatuid, mis räägivad Lev Tolstoi elust, on vähe. Kuigi ta pidas ise endale päevikut, ei ole neid avalikult lugemiseks välja pandud, ega ka eesti keelde tõlgitud. Temast ei kirjutata ka kirjanduslikes raamatutes nii palju kui näiteks Dostojevskist. Siiski on Tolstoist kirjutanud tema tütar Tatjana Suhhotina-Tolstaja (1864-1950) ja NSV Liidu rahvakunstnik, tuntud pianist ja pedagoog Alexander Borisovich Goldenweiser, kes oli Tolstoi majas sagedane külaline. Nendele kahele teosele, entsüklopeediatele ja maailma kirjanduse õpikutele ma referaati tehes toetusingi. Referaati tehes kujunes mul väga sümpaatne mulje inimesest nimega Lev Nikolajevitš Tolstoi ja arvan, et mina ei ole ainus. Arvan, et teoseid Lev Tolstoist peaks kindlasti rohkem eesti keelde tõlkima ja mis on juba tõlgitud, ümber trükk...

Kirjandus - Keskkool
43 allalaadimist
Andekus kink või koorem
2
doc

Andekus kink või koorem

Andekus kink või koorem Praeguseks hetkeks elab Maal umbkaudselt 7 miljardit inimest. Vaatamata sellisele suurele hulgale, ei leidu nende seas identseid isikuid. Iga indiviid erineb teistest mitmete tegurite poolest ja üheks neist on andekus. Andekus on “gift”, ehk kingitus, mis väljendub kõrgemates vaimsetes või eri-võimetes, loomingulisuses ja tugevas motivatsioonis. Andekus võib avalduda erinevates valdkondades – teaduses, spordis, muusikas, kunstis, aga näiteks ka emotsionaalses või sotsiaalses sfääris. Erinevad inimesed on andekad erinevates asjades. Alar Tamming on ärimees, investor, NSV Liidu meistersportlane lauatennises ja psühholoog. Kust tuleb andekus ja misläbi on see mõõdetav? Eelmise sajandi kahekümnendatest sai alguse inimese andekuse võrdsustamine kõrge IQ- näitajaga. IQ näol on meil t...

Eesti keel - Keskkool
17 allalaadimist
Õppeotstarbeline intervjuu Marko Reikopiga
4
docx

Õppeotstarbeline intervjuu Marko Reikopiga

Õppeotstarbeline intervjuu Marko Reikopiga Intervjueerija: Kaspar Erik Lind Intervjueeritav: Marko Reikop Aeg: 28. November 2012; 16:00 Koht: Telemaja, Faehlmanni 12. Kestus: 25 minutit Kaspar: ‘’Miks otsustasite õppida bibliograafiat Tallinna Ülikoolis?’’ Marko: ‘’See oli väga lihtne protsess, kuna ma ei soovinud sõjaväkke minna, sest ma lõpetasin ’87. aastal keskkooli ning oli oht, et tuli vene sõjaväkke minna ja ma ei soovinud minna. Läksin edasi õppima ning üks väheseid erialasid, kus ei ...

Meedia - Keskkool
10 allalaadimist
Winston Churchill - elulugu
11
doc

Winston Churchill - elulugu

...lipõlve kaheteistkümne aasta jooksul pole kellelgi korda läinud õpetada mind ainsatki õiget ladinakeelset lauset kirja panema või kreeka keelest midagi peale tähestiku ära õppima.” Nii on Churchill öelnud oma koolitee kohta. 17. aprill 1888 võeti Winston Harrow’sse vastu. See oli üks juhtivaid Suurbritannia keskkoole. Sealt saab alguse tema sõjaväeline karjäär, kus ta liitus laskurkorpusega. Churchille ei meeldinud kunagi õppida. Ainult puhuti paistis ta siin või seal silma, näiteks vehklemises, hiljem husaarileitnandina polomängus. Churchill`il puudus ülikooli haridus. Seevastu oli ta mälu väga hea. Winston õppis ainult seda, mis talle meeldis. 1892. a W.Churchill peaaegu tapab end hüpates sillalt alla(9m). See oli ajal, kui teda jälitasid tema nõbu ja vend. Churchill oli teadvuseta kolm päeva ning ei saanud kõndida peaaegu 2 ku...

Ühiskond - Keskkool
11 allalaadimist
Arengupsühholoogia kokkuvõte
28
docx

Arengupsühholoogia kokkuvõte

... probleemiga • Ei suuda ennast panna teiste olukorda Arengu hindamine Arengu hindamine erivanuses Esimeseks arengu näitajaks Apgari hinne Nooremad lapsed • Üldisem, enam mitteverbaalne • Riskistaatuse väljaselgitamine Vanemad lapsed • Hindamine spetsiifilisem, enam verbaalne • Probleemsed valdkonnad Hindamismeetodid • Vaatlus • Juhtumianalüüs (case studies jt.) • Intervjuu • Eksperiment • Testid – Arengutestid, intelligentsustestid, eritestid Vaatlus • Näiteid ajaloost kaasajani • Kõige käepärasem meetod • Info erinevatest valdkondadest • Loomulik – üldistatavus? • Hindamise aluseks ja teistele meetoditele • Pidev, kuna laps muutub • Erinevates keskkondades, erineval ajal (kk!) Vaatluse võimalused • Eesmärk - mida vaadelda? – üks/mitu, üldisem/spetsiifilisem • Viis –planeeritud/planeerimata • Aeg – millal, kui sageli ja kui...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
324 allalaadimist
Au-väärikus-kohusetunne ja südametunnistus
1
doc

Au, väärikus, kohusetunne ja südametunnistus

Au, väärikus, kohusetunne ja südametunnistus Tõnu Prillupile tehti pakkumine, et naise eest saab Tõnu Jaanile kuuluva piimatalu. Prillup nõustub selle tehinguga, mis on täiesti vale. Tõnu tegi seda vaid selle nimel, et olla teistest parem. Teda ei huvitanud üldse see, kuidas saada oma talu heale järjele. Ta tahtis kohe ja kiiresti saada teistest paremaks. Kui algul tundus Mari talle kui kolmas laps, siis nüüd hakkas ta Marit igatsema ja märkas kui küps ja ahvatlev n...

Kirjandus - Keskkool
36 allalaadimist
Eesti teatri ajalugu 1940-aastast tänapäevani
37
doc

Eesti teatri ajalugu 1940. aastast tänapäevani

Eesti teatri ajalugu 1940. aastast tänapäevani Tiina Saluvere Näitlejate kohta tuleb seminaris ettekanded. Eksami võib kohe pärast loenguid teha. Näidendid kõik läbi lugeda, tuleb test või KT. Lugeda J. Rähesoo „Eesti teater“ 2011 (see uus raamat!) Teatriajaloo allikad: • Trükiallikad (arvustused, kavalehed, intervjuu, jne) • Käsikirjalised allikad (lavastaja märkmed, kirjavahetused, koosolekute protokollid) neid võib leida teatri- ja muusikamuuseumist/kirjandusmuuseumist + teatrite enda arhiivid • Suulised allikad (küsitletakse kedagi) • Auvised e audiovisuaalsed allikad (videosalvestused) • Isiklik vaatajakogemus + teooria – - - süntees, tõlgendus T. Postlewait „Ajalookirjutus ja teatrisündmus“; E. Fischer-Lichte „Teatrihistorigraafia.“; - L. Epner „Valitud artikleid ...

Eesti teatri ajalugu - Tartu Ülikool
63 allalaadimist
Tervisepsühholoogia konspekt
19
docx

Tervisepsühholoogia konspekt

... päeva- ja kaugõppe õppijate uuring. Üksikjuhtumi uuring case study. Kas konkreetses ajaühikus või kindlaskeskkonnas ja situatsioonis toimunud inimeste empiiriline uuring. See võib liituda ükskõik, millise teise meetodiga. Võtmeküsimus on info valik. Kas valida tüüpilised juhtumid või harva esinevad juhtumid. Infot kogutakse dokumentidest, arhiivisalvestustest, intervjuudest (kõige olulisem), otsesest vaatlusest, osalusvaatlusest ja füüsilised artifaktid. Meetodi kasutamisel on oluline mõista ühe juhtumi olemust sügavalt. Üldistusi teha ei saa. Tuleb silmas pidada,e t mingi juhtumi ilmingud võivad olla mitmetähenduslikud. Eksperiment. Uurimismeetod, kus tingimused on uurija otsese kontrolli all. Võimaldab vajalike tingimuste täpse kujutamisega tekitada test-olukorra, mis laseb inimkäitumist uurida huvipakkuvais näitajais. Samas võib ...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
247 allalaadimist
Euroopa ühtsest õigussüsteemist - Caenegemi põhjal
14
docx

Euroopa ühtsest õigussüsteemist - Caenegemi põhjal

..., miks Euroopa õigus on olnud kord killustunum, kord ühtsem, ning heidab ajaloo abil pilgu ka tulevikku. Raoul van Caenegem on Belgia ajaloolane ja endine Ghenti Ülikooli professor. 1974. aastal pälvis ta oma keskaja õigust käsitlevate uurimuste eest „Francqui auhinna“. Caenegem on õppinud süvendatult nii kontinentaalset õigust kui ka Inglise tavaõigust (Fondation Francqui-Stichting, 04.04.2012) Mind inspireeris Euroopa ühtsest õigusest kirjutama Julia Laffranque'i artikkel „Sõltumatu ja demokraatlik õigusriik Riigikohtu praktikas. Eesti Euroopa Liidu liikmesuse kontekstis.“ Eesti jaoks on oluline küsimus, kas Eesti Vabariigi Põhiseadust loetakse kõige tähtsamaks või lubatakse Euroopa Liidul Eesti õigust dikteerida. Soovisin referaadi koostamise käigus teada saada, milline on olnud ning kuidas on muutunud Euroopa õiguskorraldus siiani ning kas ajalooli...

Õigusteadus - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
Mittemateriaalsete hüvede olulisus Eesi ettevõtetes
40
doc

Mittemateriaalsete hüvede olulisus Eesi ettevõtetes

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Humanitaar-ja sotsiaalteaduste instituut Nimi:................... MITTEMATERIAALSETE HÜVEDE OLULISUS EESTI ETTEVÕTETES Põhiõppe ainetöö Juhendaja: ............... Tallinn 2006 SISUKORD SISSEJUHATUS Käesolevas uurimustöös lähtub autor majanduse ja tehnoloogia üldisest arengust tingitud globaalsetest ühiskondlikest protsessidest ning keskendub sellele,........

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
Psühholoogia konspekt powerpoint
167
ppt

Psühholoogia konspekt powerpoint

.... 3. Uurimusprotseduuride kindlaksmääramine. 4. Andmete kogumine ja analüüsimine. 5. Uuringutulemuste alusel teooria ümberlükkamine või toetamine. 6. Teadusliku teadmise kohandamine uuringu tulemustega. Psühholoogia uurimismeetodid: • Vaatlus – ei mõjutata uuritava nähtuse kulgu • Eksperiment - nähtuse esilekutsumine, mõjutamine spetsiaalsetes tingimustes • Intervjuu – struktureeritud, mittestruktureeritud • Testimine – küsimuste või ülessannete seeria (testide usaldusväärsus ja paikapidavus, normeeritus, standardiseeritus) • Üksikisiku uuring • Arhiiviuuring Bioloogilise psühholoogia uurimise meetodid • EEG – aju entsefalogramm, näitab aju elektrilist aktiivsust. • Arvutitomograafia – ajukoe tiheduse uurimine. N: Ajukahjustusega patsientide aju uurimine. • Magnetresonantskuvamine – mõõdab aatomituumade v...

Psühholoogia - Kutsekool
117 allalaadimist
Filosoofia lohutus
9
doc

Filosoofia lohutus

... vastu kindla rahumeelsusega, samas kui tema kaaslased halastamatult nutsid. Filosoof anus sõpru, et nad lõpetaksed selle kurvastamise ja maha rahuneksid. Kõik pealtvaatajad olid valust pinges, samas kui Sokrates oli ainus, kes ei olnud murtud. Ta oli kõigest sellest üle ning ei põigelnud vastu paratamatusele. Epikuros sündis 341.aastal eKr Samose saarel, paar miili Väike-Aasia läänerannikust. Epikuros ei sarnanenud teiste temaaegsete filosoofidega ning see mis ta filosoofiat selgelt teistest eristab, on meeleliste naudingute olulisuse rõhutamine. Ta on öelnud: „Nauding on õnneliku elu algus ja lõppsiht“ ja „See, kes ütleb, et ta pole veel filosofeerimise eas või et see iga on mööda läinud, sarnaneb sellele, kes ütleb õnne kohta, et selleks sobiv iga pole veel käes või et seda pole enam.“ Paljud kritiseerisid sellist mõtteviisi, kuid hoolimata nende...

Filosoofia - Keskkool
28 allalaadimist
Sissejuhatus filosoofiasse
13
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

1 Milliseid teadmise tüüpe on olemas Millise teadmise tüübi kohta käib sofia – tarkus mis sisaldub sõnas filosoofia Loov teadmine võimaldab midagi ära teha praktiline teadmine võimaldab õiglaselt ja õnnelikult elada teoreetiline teadmine on vaja ainult asja enda pärast selle alla kuulub ka sofia 2 Milline on klassikaline ettekujutus teadmise tüübist mida kutsutakse tarkuseks Teadmine jumalikest/taevalikest jagunevad kehalisteks ja kehatuteks asjadeks inimlikest/maiste...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
350 allalaadimist
Psühholoogia kontrolltöö
2
rtf

Psühholoogia kontrolltöö

1. Peeglitest – eneseteadvuse määramiseks. 2. Miks loovus hea on? - Aitab paremini toime tulla, eriti uute probleemide lahendamisega. Aitab iseendaga rahul olla, kõige väiksemgi loominguline saavutus tõstab enesehinnangut. 3. Loovuse põhikomponendid- Probleemitundlikus, võime tajuda probleeme. Mõtlemise voolavus. Mõtlemise ja käitumise paindlikkus. Originaalsus. Ideede esitamise ja elluviimise võime. 4. Flegmaatik – süveneb, ei kiirusta, sangviinik – optimistlik, ei süvene, meeldib kõigile, naerab palju, koleerik – näitab välja, elab välja, em...

Psühholoogia - Keskkool
11 allalaadimist
Paul-Eerik Rummo
19
odt

Paul-Eerik Rummo

...umevalgus...lumepimedus.....................................................................11 3.4 Oo et sädemeid kiljuks mu hing..............................................................14 2.2 Näidendid ja lasteraamatud......................................................................6 4. MINU ISIKLIK ARVAMUS PAUL-EERIK RUMMOST............................16 KOKKUVÕTE.................................................................................................... 17 KASUTATUD ALLIKAD...................................................................................18 Lisa 1...................................................................................................................19 SISSEJUHATUS Paul-Eerik Rummo,kelle pilti võib näha Lisa1.1.1- tuntud Eesti luuletaja, näitekirjanik, tõlkija, ...

Kirjandus - Keskkool
325 allalaadimist
Kokkuvõte R S Sharma raamatust
21
doc

Kokkuvõte R.S Sharma raamatust

...akata rituaaliks muutma tarkust, millele sa kohe juurde pääsed.St parim viis kindlustada, et need juhtimisõppetunnnid saavad osakeseks sinust, on kujundada meie ümber teatavad rituaalid.(65) Juhtimisrituaal nr 1 Seo tasu eesmärgiga. – Kas sinu töötajate jaoks on firma eesmärgid innustavad, et anda endast parim? Eesmärkidel peaks olema ka emotsionaalne mõju.- Iga juhi üesannel on määratleda oma inimeste jaoks tegelikkus. –parem, helgem, valgustatum arusaam maailmast. Ta võtab rasked ülesanded, millega nad silmitsi seisavad ning kujundab need ümber kasvu, täiustumise ja edu saamise võimalusteks. Ta ei näita, kuidas asju õigesti teha, see on juhataja ül. Juht annab alluvatele lootust,et kui nad liiguvad visiooni suunas, on nende jaoks olemas kõrgem reaalsus, süstib neisse vaimustust. Ära keskendu sellele, mida sa saad, kui oma visiooni el...

Ühiskond - Kutsekool
36 allalaadimist
Vana-Kreeka kultuur
10
docx

Vana-Kreeka kultuur

VANA-KREEKA KULTUUR Vana- Kreeka ühiskond kujunes pronksiajal, ajavahemikus 3200-1100 a e Kr. Sel ajal hakkasid inimesed valmistama vase ja tina sulamit - pronksi. Küklaadidel (saared) ja Kreetal elasid erinevad saarerahvad, mägisel Kreeka mandrilalal kujunes Mükeene tsivilisatsioon. Esimesed kreeklased olid põlluharijad, kes asustasid kitsaid orge ja rannikuäärseid tasandikke ning harisid maad kõikjal, kus leidus head pinnast ja värskendavat vett. Sajandeid langetasid nad puid, et teha tuld ja ehitada laevu. L...

Kunstiajalugu - Keskkool
38 allalaadimist
Klassitsism ja Renessans
3
doc

Klassitsism ja Renessans

JEAN RACINE(1639-1699) *ta oli dramaatik *lõi oma parimad näidendid just siis, kui absolutistlik kuningavüim Prantsusmaal oli hiilguse juures. *Ferte-Miloni väikelinnas sündinud Jean Racine jäi varakult orvuks ja anti kasvatada jansenistlikusse Port-Royali kloostrisse. *Tänu jansenistlikule koolitusele sai ta head teadmised antiikse Kreeka kultuurist – tema hilisem teatergi lähtub enamasti kreeka traagikute süžeedest. *Teda võis veel mõjutada lisaks sellele usuvoolule omane tees jumalikust predestinats...

Kirjandus - Keskkool
37 allalaadimist
Antiikkirjanduse eksamimaterjal koos
11
odt

Antiikkirjanduse eksamimaterjal koos

Aoid – on kutseline laulik. Aoid laulab jumaliku sisenduse mõjul, ta pigem improviseerib, kui esitab juba valmis laule kindlakskujunenud tekstiga. To pole mitte üksnes laulik, vaid ka laulu looja. Eriti värvikalt kirjeldadakse pimeda aoidi Demodokose esinemist faiaakide juninga Alkinoose kojas pidulikul koosviibimisel. Rapsood – rändlaulikud, kes esitasid neile tundmatu publiku ees enam-vähem fikseerunud tekste. Esimene rapsood jääb aega 6. saj e. m. a., Soloni ja türann Peisistratose aega, mil Ateenas hakati regulaarsel Homerose eeposeid ette kandma. Heksameeter – daktüliline värss. Loojaks joonia aoidid. Kohustuslik eepilisele luulele. Daktülilises heksameetris on iga värsijala esimene silp pikk ja moodustab tõusu (arsis); languse (thesis) moodustavad kaks lühikest silpi või üks pikk. Nt Lucretiuse poeem „Asjade olemusest“. Mis on „Homeros...

Antiikkirjandus -
63 allalaadimist
Antisotsiaalsete ja psühhopaatiliste tunnuste suhe
10
doc

Antisotsiaalsete ja psühhopaatiliste tunnuste suhe

...astase käitumise mõistes, psühhopaatiat kirjeldatakse mõjutava ja interpersonaalse isiksuse kalduvuse mõistes (süütundetus, kalkus, egotsentrism, hirmutundetus, võimetus luua emotsionaalseid sidemeid). Empiiriliselt kattuvad need kaks vaid vähesel määral. Kõige rohkem kasutusel olev psühhopaatia mõõde on Psühhopaatia Kontrollnimekiri, mis täidetakse mitmetasandilise intervjuu ja informatsiooni ülevaatamise kaudu. Tegu on kahetasandilise struktuuriga. Üks dimensioon (faktor I) hõlmab interpersonaalse ja mõjutatavuse defitsiidi (süütunde puudumine, isekus) ja teine dimensioon (faktor II) hõlmab antisotsiaalse ja impulsiivse elustiili. Empiirilised tööd on uurinud psühhopaatia ja enesetapule kalduva käitumise seoseid, mille tulemusena Verona raporteeris 313 meessoost vangi näitel, et Psühhopaatia Kontrollnimekirja teine dimensioon (ehk faktor II) oli seotud...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
Meedia žanrid
2
docx

Meedia žanrid

... • kiiret reageerimist • head kirjeldamisoskust INTERVJUU osapoolteks on küsija • läbimõeldud ja huvitavad küsimused ning vastaja või kaks • peaks pakkuma usutletavale üllatusi (ja enam) jutustajat • intervjueeria ei tüki ise esile, vaid loob usutletavale rääkimiseks soodsa olukorra ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
39 allalaadimist
Idioot-Fjodor Dostojevski
4
doc

"Idioot" Fjodor Dostojevski

Lühike sisukokkuvõte "Idioot" I osa Fjodor Dostojevski romaan "Idioot" algab tegevusega Peterburi- Varssavi raudteerongis. Sel udusel ja niiskel novembrilõpu hommikul kella üheksa paiku liikus rong Peterburi poole. Teose peategelane vürst Mõðkin saabus just Ðveitsist, kus ta viibis üle nelja aasta vaimuhaigust ravides. Peaaegu terve, kuid ikka veel haiglase väljanägemisega vürst kohtas rongis kaht meest, kellega tal tuli järgnevatel aastatel tihedalt tegemist- Parfjon Rogoþin & Lukjan Timofejevitð Lebedev. Rongilt maha astudes seadis ta ebakindlalt sammud Jepatðinite maja pool...

Kirjandus - Keskkool
693 allalaadimist
Geriaatrilise patsiendi eripära
7
doc

Geriaatrilise patsiendi eripära

Geriaatria üks rühmatöödest

Geriaatria - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
66 allalaadimist
Organisatsioonikäitumise kordamisküsimused
8
docx

Organisatsioonikäitumise kordamisküsimused

... muutmise protsessi organisatsiooni kontekstis. 2. Organisatsioonikäitumise kui õpetuse eesmärgid eesmärgid: mõista ja ennetada inimeste käitumist tööl.indiviidide, gruppide ja struktuuride käitumise mõju organisatsioonile. 3. Organisatsioonikäitumise uurimismeetodid ?Vaatlus ja osalusvaatlus?Juhtumite kirjeldus ja analüüs?Küsitlus?Eksperiment ja laboratoorne eksperiment?Intervjuu?Hindamiskeskus ja eksperthinnangud 4. Ajaloolised allikad, mis on organisatsioonikäitumise kujunemise aluseks Erinevad sotsiaal ja humanitaarteadused, fookus tööle ja organisatsioonile 5. Käitumisteadused, mis on seotud organisatsioonikäitumise kujunemisega Antropoloogia, psühholoogia, sotsioloogia 6. Nüüdisaegsed juhtimisteooriad, mille rakendamine mõjutab organisatsioonikäitumist ?Süsteemikoolkond?Situatsioonilinekoolkond?Õppiv organisatsioon?TQM ja Tulemusjuhtimine?Väärtusjuhtimin...

Organisatsioonikäitumine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
165 allalaadimist
Uurimistöö kirjutamise juhend
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

...llutatud töö eesmärkidele. 5.4. Andmete kogumine uurimuse jaoks Uurimistöö käigus kogutakse materjali töö hüpoteeside kontrollimiseks. Teoreetilise materjali allikaks on kirjandus. Empiiriliseks materjaliks on uurimisküsimusest lähtuvad andmed. Viimaste kogumiseks kasutatakse vastavalt vajadusele andmekogumismeetodeid, näiteks vaatlust, küsitlust, eksperimenti, intervjuud või dokumentide analüüsi. Materjali kogumine ning kasutatavate meetodite valik sõltub uurimisküsimusest ja uurimisteemast. Oluline on materjali kogumise protseduuri korrektsus. Siinkohal tuleb õpilasel kindlasti nõu pidada juhendajaga ning materjalide kogumise protseduur väga põhjalikult läbi mõelda. Uurimistöö materjali kogumise etapi võtmesõna on planeerimine. Materjali kogumist ette valmistades tuleb jälgida, et kogutava materjaliga saaks vastata püstitatud uurimiskü...

Eesti keel - Keskkool
78 allalaadimist
Värbamise ja valiku dokumendid
19
doc

Värbamise ja valiku dokumendid

... meie ettevõtte sisevõrk, stend, tuttavate-tuttavad, Töötukassa, ametikoolide karjäärilistid ( nt Põltsamaa ametikooli koduleht/karjäärilist  "http://www.pkpk.ee/?pg=/82992&l=et" http://www.pkpk.ee/?pg=/82992&l=et), kuulutustetulbad külastendidel, bussijaamades, poodides. Eelvalik laekunud kandidaatide CV-de ja kohapeal täidetud ankeetide põhjal. Kutse intervjuule (telefoni teel). Silmast- silma intervjuud selgitamaks välja, milline inimene oma olemuselt ja põhiväärtustelt on. Taustauuringud (vajadusel). Proovipäevad. Lõppvalik ja lepingu sõlmimine. Selleks on meil olemas järgmised dokumendid: Töökuulutus- tööandjad arvavad, et nad teavad, mida inimesed elult ja töölt tahavad. See baseerub aga oletustel: inimesed omistavad teistele oma soove ja ihalusi, millel ei pruugi olla seost konkreetse sihtgrupi mõttelaadi ja motivatsiooniga. E...

Personalitöö dokumentatsioon... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
226 allalaadimist
Contra referaat
6
doc

Contra referaat

... tornist hüppamas on „peakat”’ aga puudub veepind sile maanduvad nad asfaldile valmistumas just üks mega- vana halli habemega aega röövisin talt juudalt võtsin väikese intervjuu talt mis sind vanamehejuppi meelitab suitsiidiklubi? vanamees ei ajand jama kukkus lahkelt seletama benjit hüpatud sai eile selle peale enam meile püksigi ei tule kusi teravamaid elamusi ...

Kirjandus - Põhikool
49 allalaadimist
Rätsa puhkekodu
17
doc

Rätsa puhkekodu

............... 13 SWOT analüüs...........................................................................................................................14 ETTEVÕTTE ÜLDANDMED Ettevõtte nimi: OÜ Rätsa puhkekodu Ettevõtte juriidiline vorm: Osaühing Registreerimise aeg ja koht: Rakvere 24.05.2008 Aadress: Lääne-Virumaa Rakke vald Räitsvere küla Telefon: +372 55 675 199 Faks: 985-94-000 e-mail: rätsapuhkekodu@hotmail.com Juhatuse liige: Tiina Juurmann Põhikapital: 800 000 Omaniku osakapital: 800 000 Kontaktisik: Tiina Juurmann ÄRIIDEE ISELOOMUSTUS Tegemist on äriideega, mille kaudu on võimalik veeta oma puhkust vabas nö metsikus looduses. Rätsa puhkekodu on enamasti spersialiseerunud inimestele, kes väärtustavad aktiivpuhkust tava puhkusele. On tegemist üsna orginaalse ideega, kuna ...

Äriplaan - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
589 allalaadimist
Uurimistöö vormistamine
13
doc

Uurimistöö vormistamine

... ja initsiaalid (kui need on teada), materjali pealkiri, materjali Interneti aadress, materjali kasutamise kuupäev. Näide. Berkowitz,K., Evaluating the Forecasts of Risk Models. (http://www.gloriamundi.org/var/wps.html). 29. märts 1999. 10 Kontonumbri standard. (http://www.pangaliit.ee/strdkonto.htm). 2. veebruar 1999. Intervjuu Kui töö käigus on tehtud intervjuusid, siis tuleb ära tuua intervjueeritava nimi, intervjuu pealkiri, intervjuu tüüp (üleskirjutis või helisalvestis), intervjueerimise aeg ja koht. Näide. Kuusik, U. Autori intervjuu. Üleskirjutis. Tallinn 9. veebruar. 1999. 11 Lisa 1 Tiitellehe näidis ANNAABI KESKKOOL 1. klass Knut Hamsun ANNAABI Uurimistöö ...

Uurimistöö alused - Keskkool
146 allalaadimist
Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

...ngviinik – Imelik Omaduste aluseks on kaasasündinud reageerimistüüp välistele ja sisemistele ärritajatele; oluline on aktivatsioonimehhanismi mõju millest sõltud ekstra või intravertsuse väljakujunemine + psühhopaatilisus Isiksuse omaduste mõõtmine Vaatlus Biograafiline meetod CV Tegevuse/loomingu produktise analüüs Vestlus/intervjuu TESTIMINE – põhimeetod 2 põhinõuet: valiidsusnõue et sa selles valdkonnas saab kasutada nt nägemistest ei sobi isikususetestiks test mõõdab seda mida mõõta tahetakse Reliaablus – erinevad testimised kuiobjekt ja test on samad siis peavad ka utlemused samad sarnased olema Reliaabsust mõõdetakse krombachi alfaga ja kui see on suurem kui 0 8 siis on ok Testidele estatavad oõhinõuded: Valiidsus Reliaablus r>0 8 Populatsioon normid Värdluses normidega ...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
286 allalaadimist
Uurimus - TÖÖJUHEND uurimuse kirjutamiseks
2
docx

Uurimus - TÖÖJUHEND uurimuse kirjutamiseks

...püstitamine ja materjali kogumine 1) Pane võimalikult täpselt kirja probleem, millele tahad vastuse leida. 2) Otsusta, milliste võtete abil on võimalik tulemuseni jõuda. 3) Kirjuta uurimusele sissejuhatus, milles põhjendad probleemi valikut ning tutvustad lühidalt, kuidas kavatsed töö korraldada. Materjali kogumise võtted * Intervjuu ehk inimeste küsitlemine. Mitme inimese puhul kasutada samu küsimusi. * Küsitlusleht. Küsitlus lühike, küsimused arusaadavad, vastusevariandid või oma sõnad. * Vaatlus. Alati tuleb fikseerida vaatluse aeg ja koht ning selle osalised. * Uuritavate tekstide eesmärgistatud lugemine. Tuleb kindlaks teha millele tekstides tähelepanu pöörata. Kasutatud kirjanduse nimekiri RAAMATUD: märgitakse töö autor, ilmumisaasta, teose pealkiri, ilmumiskoht ja kirjastus. Aastaarv võib olla...

Eesti keel - Põhikool
11 allalaadimist
ETTEVÕTLUS - JA MAJANDUSUURINGUTE VAJALIKKUS JA PÕHIMÕTTED
13
doc

ETTEVÕTLUS - JA MAJANDUSUURINGUTE VAJALIKKUS JA PÕHIMÕTTED

...valitatiivset uurimismeetodit, mis on oma olemuselt induktiivne ja uuriv, on arvudel mittepõhinev interpretatsioon ja tõlgendus uurimistulemustest. Kvalitatiivsed uurimismeetodid: 1. eesmärk on saada terviklikku empiirilist andmestikku arvestades kvaliteete ja detaile; 2. uurimismaterjali kogumisel kasutatakse andmekogumismeetodeid nagu osavõttev vaatlus, vaba intervjuu avatud küsimustega, rühmavestlus ja autobiograafiate analüüsi, dokumentide analüüsi, audiovisuaalseid andmeid, teksti- ja piltide analüüsi; 3. saab teha ilma statistilisi vahendeid kasutamata. Kvalitatiivsed strateegiad/meetodid on näiteks: narratiivne uurimus, fenomenoloogia, etnograafiline uurimus, põhistatud teooria, juhtumi uuring. Uurijana kasutatakse kvalitatiivsete meetodite kasutamise puhul järgmist praktikat: • enda seisukoha määratlemine;...

Ettevõtlus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
62 allalaadimist
Uurimistöö alused
1
odt

Uurimistöö alused

...? Vastus : Ei ole matemaatilised, vaid sõnalised kirjeldused ja hinnangud, mis selgitavad, kuidas, miks ja missugune. 6. Mis on uurimus? Vastus: trü...

Uurimistöö alused - Keskkool
28 allalaadimist
Tehniline dokumentatsioon
21
doc

Tehniline dokumentatsioon

...uringu ettevalmistusele, läbiviimisele ja tulemuste läbiarutamisele paraneb info liikumine • Uuring on oluliseks pingemaandajaks, sest inimesed saavad välja öelda selle, mis on neil hingel • Uuringu tulemused annavad infot töökorralduse parandamiseks • Aitavad planeerida • Võimaldavad jälgida uute projektide rakendumist Suuline intervjuu-sobib väikese hulga töötajate puhul Kirjalikud ankeetküsitlused- on levinuim viis töörahulolu uuringuks Tagasiside alluvatele- peab järgnema niipea kui võimalik. Ainult sel juhul võivad alluvad uskuda, et juhtkond on neid kuulda võtnud ja kavatseb nende ideede baasil midagi ette võtta. See annab neile kindlustunde, et need ideed olid ja on ka edaspidi teretulnud. Avalikustamine on töörahulolu uuringu puhul oluline algusest lõpuni. Kõigepealt tuleb alluvatele s...

Tehniline dokumentatsioon - Kutsekool
37 allalaadimist
Arvo valton
28
doc

Arvo valton

infot arvo valtonist. suht mahukas

Kirjandus - Põhikool
124 allalaadimist
Fred Jüssi - Referaat
14
doc

Fred Jüssi - Referaat

Fred Jüssi- Õnnelik, kes on vahel õnnetu „ Loodus on , inimene mõtestab . On raske kirjutada , kui pilgul ei ole ruumi . Asjad , millega koos elad , muutuvad omaks ja teevad sullegi ruumi . Minu ideaaliks on viljakas mittemidagitegemine . „ Töö koostas 2009 Sisukord 1 . Elulugu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 2 . Intervjuu Fred Jüssiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8 3 . Fred Jüssi mõttekilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4 . Fred Jüssi mõtteid taimedest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 . Fred Jüssi raamatud , plaadid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12 6 . „ Väike vahtrapuu „ Fred Jüssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Bioloogia - Põhikool
6 allalaadimist
Renessanss - periodiseering-maalid ja kunstnikud
14
doc

Renessanss - periodiseering, maalid ja kunstnikud

... uurijad, avastajad. Ideaaliks oli mitmekülgne harmooniline inimene, kes hindas maiseid väärtusi, oli teotahteline, teda hinnati omaduste, mitte päritolu järgi. Mõned uuendused ? 15. saj. loobuti gooti kirjast, võeti kasutusele antiikva, mis lähtub Rooma kapiteelkirjast+väiketähed. Tänapäeva trükikiri. ? Leiutati graafika, paljundustehnikad: puu- ja vaselõige, söövitus. Mängukaardid jne. ? Levis kirjaoskus(raamatud trükis)’ ? Haridusel oli humanistlik sisu. ? Tüdrukud said ka haridust. ? Majad, mööbel muutusid mugavamaks, tubades enam valgust. ? Kombeõpetus(nuga, kahvel, taskurätt) ? Suureneb ilmalike hoonete osakaal ? Hakati rajama plaanipäraselt väljakuid, linna keskuseid ? Uus kaitsesüsteem seoses tulirelvadega ? Maal ja skulptuur ei sõltu enam ainult arhitektuurist ? Õlivärvid(tahvelmaal) ?...

Kunstiajalugu - Keskkool
74 allalaadimist
Harjutus analüüsimiseks
2
pdf

Harjutus analüüsimiseks

Harjutus, mille abil võid ise ennast analüüsida. Ära lase end mõjutada sellest, mida teised sinust arvavad, vaid otsusta nii, nagu sa ise tunned. Märgi järgnevas tabelis ära sind iseloomustavad omadused. Seejärel mõtle: - millistest omadustest olid varem teadlik, millised avastasid alles praegu? - millised iseloomuomadused on sinu jaoks edasiviivad? - millised iseloomuomadused on sinu edasiliikumist takistavad? - mida võid takistuste kõrvaldamiseks ette võtta? - missugused iseloomuomadused on sinu pereliikmetele iseloomulikud? - missugune on nende käitumismudel (kuidas nad käituvad)? Aktiivne ja tegutsemishimuline Mõtiskleja Jutukas Vähesõnaline Rahutu, vaheldust ot...

Vabaajaviit -
3 allalaadimist
Eesti kirjandus sulaajal-1956-1968--powerpoint
32
ppt

Eesti kirjandus sulaajal (1956.~1968.) (powerpoint)

...st jäi sellest hoolimata kodumaal keelatuks. Muutused kirjanduselus • Pagulased saadavad kodumaale võõrsil avaldatud emakeelset kirjandust. • Levib tõlkekirjandus, mida avaldab 1957. aastal algatatud raamatusari Loomingu Raamatukogu. 1958. a asutatakse ajakiri Keel ja Kirjandus, 1960. aastatel pakub väärt lugemist ajakiri Noorus. Muutused luule-elus • Uusi tuuli toob nö kassetipõlvkond: Paul-Erik Rummo, Aleksander Suuman, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Hando Runnel, Andres Ehin ja Artur Alliksaar. Alustasid traditsioonilise luulega, kuid hiljem leidsid kõik iskliku suuna. Luule on elujõuline ja – jaatav.Kassetid ehk pappkarbis olevad õhukesed luulevihikud ilmusid aastatel 1962-1968. Kassetiautorid uuendasid eesti luulet väga suurel määral ning kujundasid ka selle tänapäevast ilmet. Ilmus viis kasseti, kokku ...

Kirjandus - Keskkool
18 allalaadimist
Kirjanduse eksam
58
doc

Kirjanduse eksam

...emus, tähtsus ja seosed teiste kunstiliikidega Teaduskirjandus Publistika Belletristika Tarbetekstid Graafilised Elektroonilised llukirjandus Uurimus Uudised Romaan Õpik Kaart Teletekst Essee Intervjuu Eepika Käsiraamat Tabel Internet Artikkel Reportaaž Lüürika Reklaam Diagramm Arvuti Artikkel Lüroeepika Sõnaraamat Grafiti Koomiks Dramaatika Juhend Eeskiri Skeem Pilapilt Kuulutus Telefoniraamat ...

Kirjandus - Keskkool
149 allalaadimist
Kirjanduse koolieksam
12
docx

Kirjanduse koolieksam

1. Rahvaluule liigid : rahvajutt, rahvalaul, rahvaluule väikevormid. Rahvaluule väikevormid : vanasõnad- vaimukas, napisõnaline ütlus, mis iseloomustab või hindab nähtusi rahvatarkuse ja ühiskondlike normide seisukohalt. Nt: Aeg kaob, aga õnn ei kao (Laiuse), Loll pea on kere nuhtluseks (Simuna), Elu õpetab, aga eluõpetus on kibe-kibe (Pöide), Muna õpetab kana (Karja), Vesi on vanem kui tuli (Suure- Jaani), Ei ole halba ilma heata (Tartu), Lapsel on keisriõigus (Otepää)) Kõnekäänud- Lühike piltlik ütlus, mis iseloomustab mõnd olukorda, nähtust või isikut Nt: kärbseid pähe ajama, p...

Kirjandus - Keskkool
45 allalaadimist
Mullateaduse eksam
20
doc

Mullateaduse eksam

...jakuse baasil, millele lisandub inimtegevuse mõju saagi suurendamise eesmärgil. Maaharimine, väetamine, niisutamine, kuivendamine, taimekaitse jne.potentsiaalne kunstlik viljakus on haritava mulla kvalitatiivne omadus.efektiivne kunstlik viljakus avaldub kvantitatiivselt kultuurtaime saagi suurusena. 48. Mulla ja maa boniteet, selle määramine, hindamisskaala Mulla boniteet näitab mulla omadustest sõltuva viljakuse suhtelist taset selle hindamiseaegses seisundis. Maa boniteet on maa tootlikust iseloomustav lõppnäitaja, mille leidmisel lähtutakse klimaatilistest tingimustest, mulla boniteedist ja teistest maatüki omadusest (mulla kirjusus, reljeef, looduslike rohumaade võsastumise aste). Muldade boniteedi määramisel leitakse esmalt alghindepunkt, mille leidmise aluseks on mulla liik, l...

Mullateadus - Eesti Maaülikool
297 allalaadimist
Põhimõisted Eesti keele eksamiks
19
doc

Põhimõisted Eesti keele eksamiks

...sta tavaliselt tõele. Nad on lühikesed, vaimukad ja üllatava lõpuga. Lüürika- luletused on lihtsad ja tundesügavad. Lüürikat iseloomustab kujundlikkus ja vahetu elamlikkus. Haiku- loodusluuletus, kolme reaga 5,7,5. Uudis- lühike laadilt jutustav tekst, mille eesmärk on teate edastamine. Esitatud sündmuste toimumise järjekorras, ei sisalda seisukohti ja hinnanguid. Intervjuu e. usutlus- tehakse kui tahetakse teadasaada kellegi seisukohta millegi kohta. Intervjuud juhib ajakirjanik oma küsimustega. Seiklus- üks vanemaid proosaliike. Põhineb huvitaval sündmustikul, iseloomulik on juhtumuste ja imede kuhjumine kangelase ümber. Ajalooline- põhineb ajaloolisel ainestikul, millega käiakse vabalt ringi. Tegelased reaalselt elanud, rõhutakse aja, koha ja tegelaste eripära. Robinsonaad- päevikuvormis, kajastab inimeste hakkamasaamist metsikus looduses, ena...

Eesti keel - Keskkool
201 allalaadimist
Valgustus ja sõjandus
3
doc

Valgustus ja sõjandus

Valgustus- vaimne liikumine Euroopas *usk mõistusesse ratsionalism *deistlik lähenemine jumalale *jumal, kui maailma looja mitte arendaja *hariduse edendamine *usk, et ühiskonda paremaks muuta Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa Thomas *kuningavõim pole jumalast, vaid rahvast Hobbes *teos „Leviathan“, riigieelne ühiskond kui „kõikide sõda kõikide vastu“ (1588-1679) *ühiskondliku lepinguga riigivõim, vabadused piiramatu võimuga valitsejale (alamad ja valitseja...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
Jäära tähtkuju
3
rtf

Jäära tähtkuju

...vust mõelda kauaks puid jätkub). Jäärad võivad mõtlematult raisata energiat, vaielda tulutult. MÕTLEMINE Mõtlemine on tüüpiline tule stiihia mõtlemine. See on abstraktne mõtlemine, kantud mingist keskeset ideest. Jäär on loogik ja tema mõtted on harilikult allutatud ühe idee loogikale. See tähendab, et Jääral on kalduvus mõtelda ühetähenduslikult, sageli must- valgelt. Mitme idee või tegevuse seostamine ei meeldi Jäärale, samuti ei armasta ta eksperimenteerida ja analüüsida. Sügav filosoofiline maailmavaade pole Jäärale omane, sest selle omandamiseks ei piisa tal kannatust. TUNDED, HOIAKUD Kõigist märkidest kõige rohkem kalduvust ennast üle hinnata. Ta on tihti veendunud, et saab teistest paremini hakkama. Jäär on parandamatu optimist. Sentimentaalsus, idealism ja romantilisus toidavad Jäära usku unistustesse ja miraazhidesse. Kui Jääral on...

Vabaaeg - Põhikool
25 allalaadimist
Inimressursi juhtimise konspekt eksamiks
5
docx

Inimressursi juhtimise konspekt eksamiks

Inimressursi juhtimine -
140 allalaadimist
Kirjanduse põhimõistete seletused
6
docx

Kirjanduse põhimõistete seletused

... sidumata kõne, luulele vastanduv sõnakunsti valdkond Publitsistika - üks kirjanduse põhiliike teaduskirjanduse ja ilukirjanduse kõrval. Publitsistika vahendab arvamusi, aateid ja ideoloogiaid. Tekstides arutletakse inimese ja ühiskonna probleemide üle. Arenenud publitsistika on demokraatliku riigi tunnus. Publitsistlikud tekstid on näiteks uudis, artikkel, intervjuu, reportaaž, koomiks. Puänt - üllatav kuid loogiline novelli, anekdoodi, epigrammi ja soneti lõpplahendus. Rahvalaul - seotud kõnes rahvaluuleteos, mida esitatakse lauldes või laulvalt kõneldes. Eesti rahvalaul jaguneb vanaks ehk regivärsiliseks ja uueks ehk lõppriimiliseks rahvalauluks. Rahvaluule - folkloor; rahva suuline sõnalooming, mis jaguneb – rahvalaulud (regivärsilised ja riimilised), rahvajutud (muinasjutud, muistendid, naljandid, pajatused) ja rahvaluule lühiv...

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist
Mõtteterad
5
doc

Mõtteterad

*Kui kolmnurkadel oleks Jumal oleks tal kolm külge Juudi vanasõna *Ühestainsast küünlast võib süüdata tuhandeid ja küünla eluiga ei vähene sellest mitte *Ebaõnnestumine ei tähenda et sa oled ebaõnnestuja See tähendab et sa pole veel jõudnud edu saavutada *Elu on liiga tõsine asi et sellest tõsiselt rääkida Oscar Wilde *Igal oma elu üksikhetkel oleme need kelleks saame ja kes oleme olnud O W *Kõik religioonid põhinevad paljude hirmudel ja väheste tarkusel ...

Kirjandus - Keskkool
172 allalaadimist
Oleme Euroopa Liidu liikmed-mis on see meile andnud
3
doc

Oleme Euroopa Liidu liikmed, mis on see meile andnud?

...na kaasamine ja areng on Euroopa riigiks saamisel ja sellena püsimisel hädavajalik. Liitumisprotsess ja Euroopa tavad on andnud meile indu tugevneda ja osaleda siseriiklikes debattides. Ilma ühinemisprotsessita oleks meil kahtlemata vähem eneseusku ja meie eesmärgid oleks vähem ambitsioonikad. Me pingutaks vähem oma tegevussuutlikkuse ja meie seisukohtade arvestamise nimel- et ühine tulevik oleks ka meie nägu. Ning ilmselt poleks meil selleks ka mingeid võimalusi, mis meil täna on. Meil on ühtne turg, 13 liikmesriigis kasutusel olev ühisraha euro ning meist on saanud üks maailma suuremaid kaubanduspartnereid. EL-i ainulaadse “pehme jõu” tõttu tuntakse tema suhtes rahvusvahelisel areenil märkimisväärset lugupidamist ning tal on võimalik maailmas toimuvaid sündmusi otsustavalt mõjutada. Euroopa Liit on tähendanud paremat elu-, töö- ja hariduskvali...

Majandus - Keskkool
71 allalaadimist
Kirjanduse jaotumine
1
doc

Kirjanduse jaotumine

TEADUSKIRJ. PUBLITSIST. TARBETEKST. GRAAFILIS. ELEKTROON. Artikkel, refe-raat, Uudis, artikkel, Õpik, sõna-raamat, Gloobus, kaardid, dia- Arvuti, telefon, piipar, uurimis-töö, intervjuu, reportaaž, reisi-juhid, konspekt, grammid, plakatid reklaamid, tiitrid, e- väitekiri, essee. koomiks eeskiri kuulutus, kirjad spikker EEPIKA LÜÜRIKA DRAMAATIKA LÜRO-EEPIKA Valm(Punik) Sonett Tragöödia(libahunt) Eepos(kalevipoeg) Muinasjutt(Hans ...

Kirjandus - Keskkool
9 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse
6
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...gumine-ei saa oletada, vaid küsima peab inimestelt endilt. Oluline, et õigeid küsimusi küsitaks õigetelt inimestelt. Valim ja üldkogum. Uurimistulemuste ja kasutatud metodoloogia kirjelduse avaldamine oluline selleks, et soovi korral saaks teha kordusuuringuid. 4. Teadusliku uurimismeetodi komponendid Vastus: Sotsiologia uurimismeetodid jagunevad kvalitatiivseteks (nt avatud intervjuud, osalusvaatluse tulemused) ja kvantitatiivseteks (küsitluste tulemused, arvulised andmed). 5. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid Vastus: Kvalitatiivuuring on teadusliku uurimise meetod, millega otsitakse esmajoones vastust küsimusele, kas mingi tunnus või omadus (kvaliteet) uuritaval esineb või mitte. Sellega üritatakse anda uuritava ammendav kirjeldus lähtuvalt uurimisprobleemist. Kvantitatiivsed uurimismeetodid on teadusliku uurimise meetodid, mis keskenduvad uurit...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
199 allalaadimist
Varesele valu
9
docx

Varesele valu

...älle kooli!“ „Missugusesse kooli?“ hüüdis Marko ülitõsiselt. „Sinu naljad, Kivi, on praeguse hetkel äärmiselt kohatud!“ pahandas õpetaja.“ Tänu sellel aga saab Iisi endale ema käest mobiili, mille esimeseks numbriks ka tema oma saab. Hoolimata sellest, et Marge on saanud oma mänedžerilt veel ühe päeva, peab ta Inglismaale naasma. Kaasa saab ta Iisi isaga tehtud intervjuu. Lennujaamas kohtab Iisi taas Robertit, kes on seal oma onu ära saatmas. Tüdruk saab teada, et Robert on venelane ning too ei ole selle üle just väga õnnelik. Samuti kohtab ta isa vana sõpra Pekkat, kes on täiesti kindel, et räägib puhast eesti keelt, kuigi see tegelikult soome keel on. „„Robi on mu pinginaaber,“ pidas Iisi vajalikuks lisada, ise hirmul, kuidas peaks käituma siis, kui vestlus läheb üle vene keelele, mida ema oskab päris hästi, kui tema peaaegu üldse mit...

Kirjandus - Põhikool
58 allalaadimist
Kuidas pressiteadet koostada
3
odt

Kuidas pressiteadet koostada

...d või Macdonald? Toimetaja ei oska seda ainult trükitähtedes kirjutatud teksti põhjal öelda. Märkige uudisele väljaandmise kuupäev. Kasutage "Avaldada kuupäeval...." (so embargo) ainult siis, kui olukord seda tõesti nõuab ja saate oma nõuet põhjendada. Andke selle inimese nimi ja telefoninumber, kellele meedia saab küsimuste esitamiseks, tsitaatide saamiseks, intervjuu või lisainfo küsimiseks helistada. Kirjapäisesse või teate lõppu lisage tarbijakaitse aadress, kuid ka telefoninumbrid, näiteks teie mobiilinumber, millelt teid saab ka peale tööaega kätte. Kui pole just sundivat põhjust, kasutage alati tarbijakaitse ametlikku või kampaania sümboolikaga kirjapaberit. Märkige pressiteate lõppu, kirjutades teksti alla "LÕPEB". Uudistele ja infolehtedele tuleb viidata ja need kuupäevaga varustada, et ka teised töötajad need kiiresti üles lei...

Erinevad koolitused - Keskkool
37 allalaadimist
Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded
18
doc

Kuidas kirjutada referaati? üldnõuded

...utamise kuupäev) Ernits, P., Reinap, A.Investeeringud looduse arvel. - Luup (2000) nr. 7 (E-ajakiri) [http://www.postimees.ee/luup/00/07/maja 1.shtm ] (14.04.00) - Internetist võetud artikli puhul Artikli autor. Pealkiri. [Allika aadress] (kasutamise kuupäev) Hanni, T. Mis on börs? [http://www.ntm.tartu.ee/~taunz/bors.htm ] (17.04.00) 16.3. Teised allikmaterjalid •intervjuu kohta peavad kasutatud materjalide loetelus olema järgmised andmed: intervjueeritava nimi, intervjuu pealkiri, intervjueerija nimi, intervjuu salvestuse vorm (üleskirjutis, helisalvestis, videolindistus), intervjueerimise aeg ja koht. Madis Milk. Õlletehase ajaloost. Autori intervjuu. Üleskirjutus. Tartu, 16. aprill 1997. aruannete, dokumentide jms. kohta on vaja loetelus ära märkida dokumendi • nimetus (ka ettevõtte nimetus), aeg (aasta või kuupäev...

Eesti keel - Keskkool
14 allalaadimist
Kompositsioon ja värviõpetus konspekt
32
doc

Kompositsioon ja värviõpetus konspekt

VÄRVUSÕPETUS JA KOMPOSITSIOON VALGUS Mida Päike kiirgab? Päikesekiirgus koosneb elektromagnetlainetest, neutriinovoost ja nn päikesetuulest. Elektromagnetlainetest on meile nähtavad need, mille lainepikkus on vahemikus 380-780 nanomeetrit (kr nannos kääbus). See ongi valgus. Mis on päikesetuul? Päikesetuul on põhiliselt elektronide ja prootonite voog (lisaks õige veidi ka teisi osakesi) ja see on tore selles mõttes, et tekitab kauneid virmalisi, mis külmadel talveõhtutel on üks vägev vaatepilt. Kui räägitakse valguse kiirusest, kas see on ainult nähtava valguse kiirus või liduvad need neutriinod ja gammad samamoodi? Kõik elektromagnetlained (ka röntgen ja gamma) ja ka neutriinod liduvad tõesti valg...

Kunst - Keskkool
196 allalaadimist
60ndad aastad pagulaskirjanduses
6
ppt

60ndad aastad pagulaskirjanduses

60ndad aastad pagulaskirjanduses “Sula” algus ? Stalini surm ? Tsensuur taandus ? Väliseestluse ideoloogia ? Ajaleht “Välis – Eesti” ? Optimistlik eluvaade ? Keelatud nimekirjade lühenemine Temaatika ? Proosas: ? Kodumaa ajalugu ja olud enne I maailmasõda ? Asukohamaade argipäev ? Kodumaalt põgenemine ? Piiblitemaatika ? Temaatika luules: ? Isiklikud hingehädad ? Perekond ja loodus ? Piltluule ? Sürrealism Pagulask...

Kirjandus - Keskkool
19 allalaadimist
IT töökorralduse arengufaasid ettevõttes
36
pdf

IT töökorralduse arengufaasid ettevõttes

...kroone • juhi viga (vale otsus) maksab kaotatud aastaid ja miljoneid kroone IT Personalijuhtimine 15 Töötajate tegeliku IT-alase kompetentsi hindamine Töötaja tegelike oskuste tuvastamiseks on mitu võimalust: • teadmisi ja oskusi tunnistava sertifikaadi olemasolu • tööprotsessi jälgimine • testid ja küsimustikud • intervjuud. IT Personalijuhtimine 16 Sertifikaadid • Hõlbus on töötaja arvutialaseid oskusi hinnata, kui on olemas tema teadmisi/oskusi tõendav sertifikaat. • Sertifikaat näitab töötaja oskuste mõõdetud kvaliteeti. • Ülemaailmselt tunnustatud arvutialaseid sertifikaate annab välja üle 70 ettevõtte/organisatsiooni, kelle erinevate sertifikaatide hulk ulatub sadadesse. IT Personalijuhtimine ...

IT korraldus - Keskkool
36 allalaadimist
UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE juhend
7
doc

UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE juhend

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist
Sotsiaalteaduste meetodid
18
pdf

Sotsiaalteaduste meetodid

...Küsitluse probleemid: ? Valimi moodustamine – valim peab olema esinduslik. ? Te soovite uurida kõigi HTG õpilaste arvamust mingis küsimuses. Moodustage valim! ? Tulemus võib sõltuda küsimuse püstitamisest. ? Tihti on sotsiaalse soovitavuse roll vastustes väga suur. ? Vastamisest on võimalik mööda hiilida. Hüpoteeside kontrollimise meetodid – test ja intervjuu Test on küsitlus, kus vastusevariandid on ette antud ja kus võrreldakse kahte või enamat inimest mingi tunnuse suhtes. Eeliseks on testidest saadavad kergesti analüüsitavad suured andmehulgad. Puudused: ? Testi normi paika panemine on väga töömahukas. ? Meelelahutuslikud testid ajavad segadusse. Intervjuu – süvendatud küsitlus Eelised – küsimusi saab vajadusel muuta, probleemi põhjalikumalt süveneda. Puudused – ajamahukas, sõltuvus inte...

Sotsioloogia - Keskkool
18 allalaadimist
Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused
5
doc

Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused

...irjeldamisel. Sageli arvatakse et arvulised meetodid on tõsisemad ja teaduslikumad kuna nende abil näeb matemaatiliste arvude abil seoseid ja tõenäosuseid. Tegelikult valib uurija endale sobiva meetodi kuna küsimuse teada saamiseks võib vaja minna nii arvulist kui ka sõnalist kirjeldust. 6. Levinumad uurimismeetodid ja nende kasutamine (longituuduuring, kusitlus, intervjuu, vaatlus, ? eksperiment, sekundaarananluus) ?? longituuduuring – uuritakse üht ja sama gruppi pikema aja jooksul. See uuring nõuab palju raha ja kannatlikkust. Pikk ja keeruline meetod, kasut harva. Küsitlus – levinum kvant meetod. Kasut et saada andmeid mingi kindla gr kohta. Suht kiire ja odav võimalus. Prob kiire lahendamine. Intervjuu – kasut inimeste küsitlemiseks. Ei nõua paljude inimest...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
85 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt
13
pdf

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

... positiivset mõju inimese sissetulekule (sõltuv). Teadusliku uurimuse eesmärgiks on hüpoteesi testimine (selgitamine, kas hüpotees vastab tõele või mitte). 3. Andmete kogumine Hüpoteesi testimiseks tuleb uuritava nähtuse kohta andmeid koguda. Peamised sotsiaalteaduslikud andmekogumise viisid: 1. Küsitlus a) Ankeetküsitlus b) Intervjuu Igat küsitlust saab iseloomustada järgmiste tunnuste abil: a) Populatsioon e. üldkogum - Inimeste hulk, kelle kohta küsitlus käib. KOOLIASJAD onenote Page 5 käib. b) Valim - osa populatsioonist, keda küsitletakse. Valimi kohta saadud tulemused loetakse ülejäänud populatsioonile üldiseks. c) Valimi representatiivsus e. esinduslikkus - näitab, kui hästi...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
168 allalaadimist
Vaatluspraktika 2010
25
doc

Vaatluspraktika 2010

...st meeltega tajutav info – mida me näeme, kuuleme, puudutame, haistame või maitseme.; saab arvuliselt mõõta ja loendada. Jüri Uljas. Vaatluspraktika. Mainori Kõrgkool 2010. 13 See on väline ehk nähtav ka teistele inimestele. Subjektiivsed omadused (nt tunded ja uskumused) muutuvad empiirilisteks mõõtmisvahendite abil (nt hinnanguskaalad, intervjuud). Teooria ja uurimuse seosed Teooria ja uurimus on vastastikku seotud. Uuring kujundab teooriat, seostades seda nähtava maailmaga ning suurendades seega teooria seletus- ja ennustusvõimet. Teooriad omakorda eelnevad uurimustele ning seostavad hulga vahel vastandlikke vaatlusi ühtseks tervikuks. Teooriad toovad välja täiendavaid küsimusi edasiseks uurimiseks, mis viib uute uuringuteni ning aluseks oleva teooria kinnitamiseni (või ümberlükkamiseni) (Sommer & Sommer, 2002). Teooria ja...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
85 allalaadimist
Terry Pratchett
2
doc

Terry Pratchett

INTERVJUU A: Tere, Terry! Oleme väga tänulikud sulle, et olid nõus meile intervjuud andma. T: Pole tänu väärt. Mulle meeldib oma raamatutest rääkida. A: Siis on ju väga tore. Räägi meile palun, kuidas sa üldse kirjanikuks said ja mis sind kirjutama pani? T: Mind inspireerisid kõiksugused raamatud, mida ma elus lugenud olen ja uskuge, neid on palju. Mulle tundus, et maailmas pole piisavalt fantaasiaraamatuid, mis haaraksid lugejaid endaga kaasa ja siis ma üritasingi midagi enda pool...

Kirjandus - Põhikool
24 allalaadimist
Orhan Pamuk
6
odt

Orhan Pamuk

...enin Järgmised 10 aastat kulutasin ma raha ja mitte keegi ei küsinud selle kohta midagi Ja viimased kümme aastat on kõik minu käest uurinud kuidas ma raha kulutan aga ma ei ütle seda Ühiskondlik tegevus2005 aastal sattus Orhan Pamuk maailma avalikkuse tähelepanu alla sõnavabaduse eest võitlejana 2005 aasta veebruaris andis Pamuk Ðveitsi ajakirjale Das Magazin intervjuu kus ta muuhulgas ütles: 30 000 kurdi ja miljon armeenlast tapeti neil aladel ja mitte keegi peale minu ei söanda sellest rääkida Selle lausega vihjas Pamuk armeenlaste genotsiidile Türgis aastail 1915–1917 ja 30 000 kurdi massimõrvale ka Türgi alal Anatoolias – teemale mis oli Türgis kuni selle ajani tabu Das Magazinile antud intervjuu tõi Pamukile neli kuud hiljem kaasa kohtutee sest 2005 aasta juunis võeti Türgis vastu seadus mille kohaselt on Türgi riigi ja türkluse s...

Kirjandus - Keskkool
8 allalaadimist
T e a t a   v e a s t