Intellektuaalne omand (Eksam) (0)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuid millised on loometöö tulemused, mida saab kaitsta ?
 • Kellele kuulub töösuhtes loodud intellektuaalne omand ?
 
Säutsu twitteris
1
1. Intellektuaalse omandi roll teadmusmajanduses  - Teadmusmajanduse mõiste tekkis Euroopa 
Liidus  2000.  aastal,  kui  Lissaboni  strateegia  kuulutati  Euroopa  põhiliseks  arengustrateegiaks. 
Sellele järgnevad uuringud selgitasid teadmusmajanduse  tegelikku  olukorda. Teadmusettevõtted 
tuginevad  oma  töötajate   teadmistele   ja  ettevõtte  teadmusvarale,  mis  on  üldjuhul  unikaalne  ja 
kallis.  Sellest  võivad  tuleneda  küsimused  seotud  autoriõiguste  kaitsmisega.  Virtuaalse 
revolutsiooni tulemusel pürib ühiskonna teadvus vabaduse poole ja see on pöördumatu protsess. 
Kirjastusäri  peab  vastu   viimse   hingetõmbeni,  aga  nende   kaitseliin   on  nõrgenenud.  Juba 
arutatakse  tõsiselt,  kuidas  harmoniseerida  intellektuaalse  omandi  seadusi  vaba   teadmuse  
tulevikuga.  Euroopas  on  juba  kaks  digiraamatukogu:  Europeana  ja  Euroopa  Raamatukogu 
portaal,  rahvusraamatukogus  avab  eesti  teadmust  Digira.  See  kõik  tähendab,  et  IO  küsimused 
hakkavad olema rohkem  aktuaalsed iga päev.  
2.  Autoriõigusega   kaitstava  teose  eeldused  -  Teose  õiguslik  määratlus  on  antud AutÕS  §-s  4  lg  2. 
Selle sätte kohaselt on autoriõigusega kaitstava teose tunnused järgmised: 1)  originaalsus  (teos peab 
olema autori enda intellektuaalse loomingu tulemus); 2) teos on kirjanduse, kunsti ja teaduse valdkonnas, 
seega tehnika  valdkond  on välistatud;3) teos peab olema väljendatud mingisuguses objektiivses vormis. 
See vorm ( käsikiriaudio - või videosalvestis) on eelduseks, et teost saaks üldse kaitsta; 4) teos peab olem 
sellises objektiivses vormis, mis annab võimaluse teost selle vormi kaudu tajuda ja  reprodutseerida  kas 
vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. 
3. Mis on õiguste  ammendumine  Intellektuaalomandi  immateriaalsest iseloomust tulenevalt on 
selle tunnustamine vältimatult seotud  seadusliku  alusega ja seega territoriaalne. Võimalik on, et 
sisult   üks  ja  sama  õigus  kuulub  eri  riikides  eri  isikutele.  Teoreetiliselt  võimalik  on  ka  see,  et 
teiste  riikide  kodanike  õigusi  mingis  riigis  ei  tunnustata.  Õiguste  kasutamist  piirab  õiguste 
ammendumise    doktriin   (Exhaustion  of   rights ),  mille  kohaselt  muus  riigis  legaalselt  käibesse 
läinud  kauba  edasist  käivet  ei  saa  keelata  (Euroopa  Majanduspiirkonnas  regionaalne 
ammendumine).  
Tööstusomandi eseme ( patendi -, kasuliku mudeli, kaubamärgi-, tööstusdisainilahenduse) omanik ei 
saa  takistada  tema  enda  või  tema  nõusolekul  valmistatud  ja  seejärel  käibesse   lastud  
tööstusomandina  kaitstud  toodangu  edaspidist  äris  kasutamist  tööstusomandi  kehtivusriigis. 
Toodangu  müügiga  on  omanik  oma  tulu  saanud  ja  realiseeritud  toodangu  edasist  ärikäibes 
kasutamist ei tohi omanik enam piirata. 
4. IO  tekkimine  töösuhtes  -  Kuid  millised  on   loometöö   tulemused,  mida  saab  kaitsta?  Kellele 
kuulub  töösuhtes  loodud   intellektuaalne   omand?  Mis  on  nende  õiguste  sisu  ja  kuidas  õiguste 
kuuluvust muuta?  
Eestis  on  autoriõiguse   nurgakivi   põhiseaduse  §  39,  mis  sätestab  autori  võõrandamatu  õiguse  oma 
loomingule. Olulisim autoriõiguse  küsimusi  reguleeriv seadus on autoriõiguse seadus. Autoriõiguse 
seadus  määrab  autoriõiguste   kuuluvuse   töösuhetes,  kui  autoriõiguste  kuuluvus  ei  ole  eraldi 
reguleeritud töölepingus või  töötaja  ja  tööandja  kokkuleppes.  
Autoriõiguse seaduse kohaselt tekib töölepingu alusel otseste tööülesannete täitmise korras loodud 
teose autoril  teosele   autoriõigus , kuid autori  varalised  õigused teose kasutamiseks tööülesannetega 
ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti (AutÕS 
§ 32 lg 1).   
Kui  teos  ei  ole  loodud   töötaja   otseste  tööülesannete  täitmise  korras,  siis  töötaja  varalised  õigused 
tööandjale üle ei lähe.  
Isiklikud õigused on autoriõiguse seaduse kohaselt teose  autoriga  lahutamatult seotud (AutÕS § 11 
lg 2), mistõttu erinevalt varalistest õigustest ei saa need tööandjale üle minna ei seaduse ega poolte 
kokkuleppe  alusel.  Seega  on  tähtis  arvestada,  et  varaliste  õiguste  ü  leminek  t  ööandjale  i  lma  v 
õimaluseta  k  asutada  t  öötaja  i  siklikke  õ  igusi  ei  anna  tööandjale  kõiki  õigusi  teose  üle.  Kuna 
isiklikke õigusi üle anda ei saa, on ometi võimalik anda neid teisele isikule kasutada litsentsi alusel. 
2
Litsents   on  luba  teost  teatud  tingimustel  kasutada  ja  litsentsi  praktiline  tähendus  sõltub 
litsentsitingimustest.  
1. IO  tähtsus  majanduses  ja  õiguses  -  Intellektuaalse  omandi  õigused  on  äriühingu  jaoks  väga 
oluline  vara.  Eduka  äri  tegemiseks  on  vajalik  määratleda,  kellele  kuuluvad  intellektuaalsest 
omandist tulenevad õigused töö- või töövõtusuhetes ja muudes koostöövormides. Intellektuaalse 
omandi õiguste väärtus omab tähtsust äriühingute omandamise ja müügi puhul, samuti omavad 
need tähtsust maksuaspektist. 
Intellektuaalomandi  toel  loodud  ettevõtte  monopolistlikku   seisundit   aitab  vähendada  toimiv 
kartelliõigus,  mille  normide  kohaselt  peab  ka  monopolistlik  õigus  olema  tasakaalustatud  ja 
eesmärgipärane.  
Turusuhete  globaliseerumine   ühelt ,  tehnoloogiline  areng   teiselt   poolt  muudavad  arengu 
intellektuaalomandi  valdkonnas  möödapääsmatuks.  Tuleb  märkida,  et  areneb  ka 
intellektuaalomandi mitteõiguspäraste kasutajate (piraatide jne)  tehnoloogia , mistõttu õiguse loojad 
ja  jõustajad  peavad  operatiivselt  sekkuma  määratlemaks,  milline  käitumine  on  veel  õiguslik  ja 
milline enam mitte. 
Tähtsus õiguses - õigusjärgselt reguleerida IO-ga seotud küsimused ja vaidlused, pidevalt parandada 
õigused vastavalt maailma arenguga ja nõuetega.  
2. Autoriõiguse  tekkimine  -  Autoriõigus  tekib  kirjandus-,  kunsti-  ja   teadusteostele .  Teose 
õiguslik määratlus on antud AutÕS §-s 4 lg 2. Selle sätte kohaselt on autoriõigusega kaitstava 
teose tunnused järgmised: 1) originaalsus (teos peab olema autori enda intellektuaalse loomingu 
tulemus);  2)  teos  on  kirjanduse,  kunsti  ja  teaduse  valdkonnas,  seega  tehnika  valdkond  on 
välistatud;3) teos peab olema väljendatud mingisuguses objektiivses vormis. See vorm (käsikiri, 
audio- või videosalvestis) on eelduseks, et teost saaks üldse kaitsta; 4) teos peab olem sellises 
objektiivses vormis, mis annab võimaluse teost selle vormi kaudu tajuda ja reprodutseerida kas 
vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Autoriõiguse seadust ei kohaldata ideedele, teooriatele, 
avastistele ja mõningatele teistele intellektuaalse tegevuse tulemustele. Teose autoril tekib teose 
loomise hetkest autoriõigus sellele teosele. 
Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude 
formaalsuste  täitmist.  Isiku,  kes  avaldab  teose  oma  nime  all,  autorsust  presumpeeritakse 
(eeldatakse), kuni pole tõendatud vastupidist. 
3. Patentsuse  kriteeriumid  -   Leiutis   on  patentne,  kui  see  on  uus  (erinev  tehnika  tasemest  või 
olemasoleva   leiutise   edasiarendus),  omab  leiutustaset  (endastmõistvalt  ei  tulene  tehnika 
tasemest) ja on tööstuslikult kasutatav (seda peab saama toota või kasutada majanduses)Leiutis 
on uus, kui see erineb tehnika tasemest ( PatS , § 8 lg 2) Leiutisel on leiutustase, kui see vastava 
ala  asjatundja  jaoks endastmõistetavalt ei tulene tehnika tasemest (PatS, § 8 lg 4) 
Kasulik  mudel  on  leiutis,  mis  on  uudne,  millel  on  leiutustase  ja  mis  on  tööstuslikult  kasutatav 
(KasMS, § 5 lg 1)• Kasuliku mudeli leiutis on uus, kui see erineb tehnika tasemest (KasMS § 7 lg 
1)
• Kasuliku mudeli leiutisel on leiutustase, kui leiutis ei tulene endastmõistetavalt tehnika tasemest 
(KasMS § 7 lg 3). Leiutis ei tohi olla  vastuolus  avaliku korra ja moraalidega, tegemiste i tohi olla 
diagnoosimeetodiga, mida kasutatakse looma haiguste raviks (ka inimeste raviks). 
4. Midagi  leiutise  tehnilise   väliskuju   poole  kohta  seoses  disaini  ja  kaubamärgiga  - 
Ühenduse kaubamärgimääruse kohaselt annab ühenduse  kaubamärk  omanikule selle kasutamise 
ainuõiguse.  Omanikul  on  õigus  takistada  kõikidel  kolmandatel  isikutel  kasutada 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Intellektuaalne omand-Eksam #1 Intellektuaalne omand-Eksam #2 Intellektuaalne omand-Eksam #3 Intellektuaalne omand-Eksam #4 Intellektuaalne omand-Eksam #5 Intellektuaalne omand-Eksam #6 Intellektuaalne omand-Eksam #7 Intellektuaalne omand-Eksam #8 Intellektuaalne omand-Eksam #9 Intellektuaalne omand-Eksam #10 Intellektuaalne omand-Eksam #11
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-04-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 33 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor pomegranate1 Õppematerjali autor

Mõisted

Teemad

 • Intellektuaalse omandi roll teadmusmajanduses
 • Autoriõigusega kaitstava teose eeldused
 • Mis on õiguste ammendumine
 • Exhaustion of rights
 • IO tekkimine töösuhtes
 • IO tähtsus majanduses ja õiguses
 • Autoriõiguse tekkimine
 • Patentsuse kriteeriumid
 • PatS, § 8 lg 2)
 • PatS, § 8 lg 4)
 • KasMS § 7 lg
 • KasMS § 7 lg 3)
 • Midagi leiutise tehnilise väliskuju poole kohta seoses disaini ja kaubamärgiga
 • Intellektuaalse omandi liigitussüsteem
 • Autoriõiguslikult kaitstava teose kasutamine
 • Autoriõiguslikult kaitstava teose tunnused ja teose kaitstuse presumptsioon
 • Intellektuaalse omandi roll innovatsiooni edendamisel
 • Salajasus
 • Kaubanduslik väärtus
 • Radikaalne ja lisanduv innovatsioon
 • Autoriõigused töökohustuste täitmise korras loodud teosele
 • Originaalsus kui autoriõiguse põhimõiste
 • Kaubamärk
 • Intellektuaalse omandi kaitse printsiip
 • seotud
 • territooriumiga
 • alati tähtajaline
 • IO kui juriidiline õigus
 • Leiutise kaitse võimalused ning tööstusdisaini kaitse
 • IO õiguslik perspektiiv - Tsiviilõiguslik vastutus IO rikkumise eest, Kahju hüvitamine
 • TDL (toote vormile) kaitse kriteerium
 • Autoriõiguslikult kaitstava teose kasutamine
 • Patentsuse kriteeriumid
 • Leiutise kaitse võimalused
 • rahvuslik tee
 • rahvusvaheline tee
 • Euroopa tee
 • Rahvuslik patent/kasulik mudel konkreetses riigis – nn rahvuslik tee
 • Rahvusvaheline patent PCT-raames – nn rahvusvaheline tee
 • Euroopa patent – nn Euroopa tee
 • Tööstusdisaini kaitse
 • Kaubamärgi kaitse tingimused/eeldused
 • kaubamärgiomanik
 • register
 • üldtuntud kaubamärk
 • registreeritud kaubamärk
 • Õiguste ammendumise olemus
 • Exhaustion of rights
 • IO ja asjaõiguse erinevused (IO tunnused)
 • Asjaõigusliku omandi ja IO omandi erinevused
 • Tuletatud teosed
 • Koreograafiateosed

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

50
doc
Intellektuaalomand
19
pdf
Intellektuaalne omandiõiguse eksam
7
odt
Intellektuaalne omand ja andmekaitse eksam
6
docx
Intellektuuaalomandi õigus KT
5
doc
Intellektuaalne omand
36
pdf
Intellektuaalne omand ja andmekaitse-konspekt
22
doc
Intellektuaalomandi õigus
26
pdf
Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !