Innovatsiooni loengu kordamisküsimused (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas on arusaam innovatsiooniprotsessi toimumisest muutunud läbi aja ?
 • Mis on patent ning millises tehnoloogia elutsükli faasis enam patenteerimist aset leiab ?
 • Kuidas erinevad innovatsioon majandussektorite kaupa ?
 • Miks spetsialiseeruvad ettevõtted erinevates riikides erinevatesse valdkondadesse ?
 • Millist rolli võib nõudlus mängida innovatsioonide esile kutsumisel ?
 • Milline on riigi roll ettevõtluskeskkonna arendamisel ?
 • Milliseid väärtusi tunnustada ?
 • Kuidas organiseerida teaduslikku tegevust ?
 • Miks õppimiskõverad muutuvad laugeks (flat) ?
 • Kuidas on tehnoloogilised trajektoorid ja organisatsiooniline võimekus omavahel seotud ?
 • Mis on nn Washington Consensus põhise innovatsioonipoliitika põhisisu ?
 • Mida tähendab termin ,,riskikapital" ?
 
Säutsu twitteris
Loeng 1:
Millest tuleneb vajadus aru saada innovatsiooni erinevatest tahkudest ning millised teadusvaldkonnad tegelevad innovatsiooni uurimisega?
Innovatsiooni ajendab võime näha seoseid , märgata võimalusi ja neid ära kasutada. Ettevõtted saavutavad innovaatiliste tegude kaudu konkurentsieelise .
Innovatsiooni uurimisega tegelevad majandus, sotsioloogia, psühholoogia, poliitika, juhtimine, ajalugu, geograafia, tehnika teadused, IT.
Kirjeldage, kuidas innovatsioon annab ettevõtetele konkurentsieelise; tooge näiteid.
Konkurentsieelist loovad organisatsioonid , kes suudavad kasutada uut teadmist, tehnoloogilisi oskusi ja kogemusi uuenduste loomiseks oma toodetes ja teenustes ning nende loomise ja kättetoimetamise meetodites.
Samuti on konkurentsieelise allikaks peetud suutlikkust pakkuda kiiremat, odavamat, kvaliteetsemat teenust. Southwest Airlines saavutas USA efektiivseima lennufirma positsiooni, kuigi oli konkurentidest palju väiksem. Tema edu tulenes lennujaama kasutamisaegade lühendamisest. Sellest mudelist on saanud eeskuju kogu odavlennuliinide uus generatsioon .
Oskus valmistada midagi, mida keegi teine ei suuda või teha seda meetodil, mis on parem kui kellegil teisel, annab võimsa konkurentsieelise.
Protsessi keerukus , pakkuda midagi uut mida teistel on raske põhjalikult omandada. Nt. Rolls -Royce ja lennukimootorid – vähesed konkurendid suudavad toime tulla keeruka metallitöötlemise ja metallurgiaga.
Ajastamine – Esmategija eelis võib tagada märkimisväärse turuosa uutes tootevaldkondades. Nt. Amazon.com, Yahoo . Kiire järgneja eelis võimaldab vältida esmategija vigu või puudusi.
Reeglite ümberkirjutamine – Pakkuda midagi sellist, mis esindab uut toote-või protsessikonseptsiooni – millegi tegemist teistmoodi- ja mis muudab ülejäänud tarbetuks. Nt. kirjutusmasinad vs elektrooniline tekstitöötlus, jää vs külmikud.
Ülekanne ühest rakenduskontekstist teise – Väljakujunenud elementide kombineerimine eri turgude tarbeks.
Protsessiosade ümberpaigutamine – Süsteemi osade omavahelise töö ümberkujundamine.
Nt . Zara ja Benetton rõivaste, Dell arvutite, Toyota tarneahela juhtimise osas.
Kirjeldage innovatsiooni erinevaid tüüpe ning tooge näiteid, sh inkrementaalsest ja radikaalsest innovatsioonist.
Innovatsiooni tüübid:
 • uus toode/teenus ( tooteinnovatsioon )
 • muutused ettevõtete tootmisprotsessis (protsessiinnovatsioon)
 • muudatused ettevõtete struktuuris ja juhtimismeetodites (organisatsiooniline innovatsioon )
 • uuendusliku disainilahenduse või müügimeetodi kasutuselevõtmine ( turundusinnovatsioon )

Baasinnovatsioon -järkinnovatsioon
 • radikaalne või baasinnovatsioon (radical or basic innovation) – olemasolevate toodete, protsesside, organisatsiooniliste korralduste , tootmis-, levitamis- ja kommunikatsioonisüsteemide põhjalik muutus.
 • järkinnovatsioon ( incremental innovation) – järk-järguline olemasolevate toodete, protsesside, organisatsiooniliste korralduste, tootmis-, levitamis- ja kommunikatsioonisüsteemide edasiarendamine.

Loeng 2:
Kuidas on arusaam innovatsiooniprotsessi toimumisest muutunud läbi aja?
Õpi → otsi → vali → vii ellu (omanda, teosta, käivita, säilita).
Kirjeldage innovatsiooniprotsessi eri faase ning edu orientiire.

Kirjeldage tehnoloogia elutsükli erinevaid faase, tooge näiteid.


Toote elutsükli mudel kirjeldab seost toote turul olemise aja ning seda toodet tootva firma müügi vahel. Iga turule toodud toode läbib kindlaid faase. Nendeks faasideks on juurutus -, kasvu-, küpsus-, ja langusfaas. Selline arengu iseloom võimaldab välja töötada igale faasile sobivaid üldisi turundusmeetmeid. See mudel aitab määrata turul oleva sortimendi uuendamise vajadust. Kuid see mudel ei võimalda siiski täielikult uurida firmat ümbritsevat dünaamilist keskkonda. Toote juurutus faasis kulutused juurutusele suured. Selles faasis toimub toote tutvustamine. Tooteks on põhitoode ja selle hind suhteliselt kõrge. Kasvu faasis on kulutused turundusele samuti suured, kuid selle osakaal väheneb. Samuti toimub toote edasi arendamine ning toote hind on alanev . Küpsus faasis kulutused turundusele alanevad ning tekkinud on juba margilojaalsus. Hind on madal ja toode diferentseeritud . Langusfaasis võetakse juba tootest kõik, mis võtta annab. Seda iseloomustavad väikesed kulutused turundusele, suurenev hind ja ratsionaliseeritud toode.
Mis on patent ning millises tehnoloogia elutsükli faasis enam patenteerimist aset leiab?
Patendid
 • Patentide ja kasulike mudelitega kaitstakse leiutisi.
 • Leiutis on tehniline lahendus, täpsemalt, tehnilise probleemi lahendamiseks loodud tehniline lahendus.
 • Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluva probleemi tehniline lahendus, mis on uus, ei tulene vastava ala asjatundja jaoks enesestmõistetavalt tehnikatasemest ja on tööstuslikult kasutatav.
 • Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates.


Kuidas erinevad innovatsioon majandussektorite kaupa?

Loeng 3:
Miks spetsialiseeruvad ettevõtted erinevates riikides erinevatesse valdkondadesse?
Eesti ettevõtted on keskendunud toote- ja teenuseinnovatsioonile ning protsessi- ja organisatsiooniinnovatsioonile.
Rahvusvahelised erisused mõjutavad siseriiklikku majanduskasvu ja kaubavahetuse tulemuslikkust.
Kuigi välismaa teadlased toovad välja eduallikaid mitmes innovatsioonipoliitikat tulemusrikkalt ellu viinud riigis, tuleb teiste riikide kogemuste rakendamisel Eestis olla ettevaatlik. Suurel ja väikesel ühiskonnal on erinevad teadmiste, raha, inimeste jm varud. Väikesel ühiskonnal on suurte rikaste ühiskondadega võrreldes vähem võimalusi inimkapitali, investeeringute ning muude ressursside kiireks intensiivseks kaasamiseks ja kasutuselevõtuks. Väikese ühiskonna eelis suurte ees on mitte nii hoogne inerts kiirete muudatuste läbiviimisel. Erinev on riikide poliitiline, majandus-, õigus- ja kultuurikeskkond. Siiski ei ole riigi sekkumise ja majandusliku suutlikkuse seos ühene ega lõplik. Kõige suurem edu tagatis on inimeste mõtlemis- ja mõistmisvõime muutumine, sest innovatsiooni ajendab suutlikkus näha seoseid, märgata võimalusi ja neid ära kasutada.
Arendustegevust ja innovatsiooni esile kutsuv jõud ei ole tänapäeval enam ainult konkurents – pea sama olulisele kohale on tõusnud koostöö ja kontaktvõrgustiku olemasolu. Koostöö võimaldab juurdepääsu teadmistele , riskide jagamist ja kriitilist massi eeldavate projektide ettevõtmist.
Millist rolli võib nõudlus mängida innovatsioonide esile kutsumisel?
Innovatsioon on sageli väljakujunenud huve ja harjumusi segi paiskav, seetõttu ei loo pelgalt kohalik nõudlus innovatsiooniks vajalikke tingimusi. Konkurentsivõitlus julgustab ettevõtteid investeerima innovatsiooni ja muutumisse, sest vastasel juhul satuks ohtu nende olemasolu.
Tugev kohalik nõudlussurve teatavat tüüpi toodetele loob kohalike ettevõtete jaoks uuendusvõimalusi.
Milline on riigi roll ettevõtluskeskkonna arendamisel?
Riigi roll ettevõtluse arendamisel
Riigi võimalused ettevõtluse soodustamiseks ja toetamiseks on mitmesugused:
1) kvaliteetne haridussüsteem (ettevõtlikkust kasvatav kooliharidus, elukestva õppe soodustamine, kutseharidussüsteemi vastavus majanduse tänastele ja tulevikuvajadustele jne.);
2) optimaalne maksusüsteem (stabiilsus, lihtsus, soodsad maksumäärad jne.);
3) füüsiline keskkond (tehnilise infrastruktuuri – teed, energiavarustus, välisühendused jmt. - tagamine);
4) lihtne regulatiivkeskkond (bürokraatia vähesus, optimaalsed piirangud äritegevusele);
5) info ja nõustamine (infokanalite mitmekesisus, info arusaadavus jne.);
6) uute turgude avamine (head kaubandussuhted välisriikidega, missioonid , majandusesindused välisriikides, ukseavamisvisiidid jne.);
7) otsetoetused (nt. stardikapital, tootearendustoetus, koolitustoetus);
8) riskide jagamine (riskikapitalide loomine, riiklikud garantiid ja tagatised);
9) suhtumise kujundamine ja partnerlus (avaliku sektori avatus , ettevõtjate tunnustamine jne.)

Ettevõtluspoliitika elluviimise põhiküsimus on see, kuidas eelpool loetletud valdkondadest ja nende arvukatest rakendamise võimalustest ja eri rakendusulatusest kokku panna pakett, mis ettevõtjaid toetades Eesti majandust kõige efektiivsemalt mõjutaks. Samas toimivad piirajatena alatine ressursside ebapiisavus, erinevad seisukohad riigi rolli osas jm.
Ettevõtetele soodsa tegevuskeskkonna kujundamine (füüsiline infrastruktuur , efektiivne hariduskorraldus, optimaalsed maksumäärad jne) on riigi kõige olulisem roll ettevõtluse arendamisel, millega tuleb tegeleda pidevalt. See on roll, mille edukast täitmisest saab kasu kogu Eesti ettevõtjaskond. Soodsast keskkonnast aga alati ei piisa, see ei lahenda kõiki ettevõtluse arenguga seotud probleeme ega aita piisavalt mõjutada ettevõtteid tegema otsuseid, mis  tagaksid pikas perspektiivis Eesti majanduse konkurentsivõime kasvu. Seepärast sekkub riik teatud probleemsetes valdkondades kindlate sihtgruppide puhul suuremal määral. See, kui kaugele sekkumisega minna, on majanduspoliitiline valik.
Riigil on ettevõtluse arendamisel kaks peamist rolli:
- soodustada keskkonda kõigile ettevõtjaile;
- toetada (otsetoetused jm) selektiivselt probleemseid valdkondi vastavalt majanduspoliitilistele prioriteetidele.
Riik annab ettevõtjatele rahalisi otsetoetusi ja finantseerib ettevõtjaid toetavaid ja arendavaid programmilisi tegevusi (infoportaalid, inkubatsioonikeskused, teadlikkuse tõstmise programmid jne).
Riigil on kõikjal arenenud ühiskondades tähtis roll ettevõtete toetamisel ja motiveerimisel, et investeerida teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni.

Loeng 4:
Võrdle omavahel kontseptsioonide „ paradigma ”, „tehnoloogiline paradigma” ja „tehnoloogilis-majanduslik paradigma” sarnasusi ja erinevusi, too näiteid.
Thomas Kuhni järgi - „paradigma on kõigi poolt tunnustatud teaduslik saavutus, mis on teatud aja jooksul teadlaste poolt probleemide asetamise ja lahendamise mudeliks."
Teadlaste poolt mingisuguse hinnangu andmine uuritava objekti suhtes. Teaduslik tegevus, mis on seotud konkreetsete teadlastega teatud ajastul ja teatud ühiskonnas. Mingisugune teooria, millest lähtutakse, ettekujutus teadlikust tegevusest: milliseid vahendeid tuleb kasutada?, milliseid väärtusi tunnustada?, kuidas organiseerida teaduslikku tegevust?
Paradigma on üldine maailmavaade, mis on aluseks kogu teaduslikule mottele (see oleks
paradigma filosoofiline tähendus).
Tehnoloogiline paradigma – tööstusharudes kasutatavad tehnoloogilised uuendused. Erinevad seadmed , masinad , tehnika jne. Näiteks vanasti lüpsis lehma inimene käsitsi, tänapäeval on selleks pumbad , mille inimene paigaldab lehmale ning piima pumpamine toimud kiiremini ja tõhusamalt (hoiab kokku aega ja inimresurssi), mobiiltelefonide areng ( oli aeg kus telefone ei tuntud, hiljem oli telefon üksikutel inimestel, nüüd on peaaegu igal inmesel telefon ja see ei võimalda ainult rääkimist vaid kirjutamist sõnumite näol, pildistamist, filmimist, parkimist, poes kauba eest tasumist jne).
Tehnoloogilis-majanduslik paradigma – hõlmab kogu majandussektorit k.a organisatsioonilist ning finantsstruktuuri . "Iga tehnoloogiline revolutsioon toob seega aegamööda endaga kaasa uue tehnoloogilis-majandusliku paradigma, millest ettevõtjad, innovaatorid, investeerijad ja tarbijad juhinduvad ... kogu antud paradigma kestuse vältel" ( Perez 2002).2
Paradigma muutus, nagu seda väljendab ka Schumpeteri mõiste " loominguline hävitusprotsess", on nii loov kui ka hävitav nähtus - kaovad vanad tööstusharud ja nendega seonduvad sotsiaalsed struktuurid , nende asemele tekivad uued (19. sajandist on siin heaks näiteks urbaniseerumine, möödunud sajandist aga nt masstootmine ja -tarbimine). Iga paradigma muutuse ja arenguga kaasneb paratamatult sotsioinstitutsionaalse raamistiku muutus ja areng ning mida kiiremini see toimub, seda valutum see on, seda vähem kaotajaid selles protsessis tekib.
Tehnoloogilis-majanduslik paradigm puhul võiks rääkida turul tekkinud nõudluse põhimõttest, mitte aga millegi uue ja vajaliku loomisest. Lähtutakse inimese vajadustest ja soovidest, mis võiks parendada
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #1 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #2 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #3 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #4 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #5 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #6 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #7 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #8 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #9 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #10 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #11 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #12 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #13 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #14 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #15 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #16 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #17 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #18 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #19 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #20 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #21 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #22 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #23 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #24 Innovatsiooni loengu kordamisküsimused #25
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-10-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 142 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor soss Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

E-kursuse loengu kordamisküsimuste vastused
e-kursus , innovatsioon

Mõisted

Teemad

 • Loeng 1
 • Baasinnovatsioon-järkinnovatsioon
 • radical or basic innovation
 • incremental innovation
 • Loeng 2
 • Loeng 3
 • Riigi roll ettevõtluse arendamisel
 • Loeng 4
 • Võrdle omavahel kontseptsioonide „paradigma”, „tehnoloogiline paradigma” ja
 • tehnoloogilis-majanduslik paradigma” sarnasusi ja erinevusi, too näiteid
 • Analüüsi ja võrdle tehnoloogilise paradigma ja tehnoloogilis-majandusliku paradigma
 • erinevatest elutsüklitest tulenevaid võimalusi ja piiranguid ettevõtete innovatsiooni
 • strateegiatele, too näiteid
 • Kirjelda viimase 200 aasta peamist viite tehnoloogilis-majanduslikku paradigma
 • Carlota Perezi järgi (alustades sisendist, peamisest infrastruktuurist
 • tuumiktööstusvaldkonnast, tuumikriigist ning lõpetades peamiste
 • innovatsiooniprintsiipidega, sh organisatoorsed-institutsionaalsed muudatused)
 • Analüüsi konkreetse majandussektori ja ettevõtte tegevusala näitel revolutsiooniliste
 • tehnoloogiate (nt IKT/biotehnoloogia/materjalitehnoloogia jne) mõju ettevõtte
 • tehnoloogia juhtimisstrateegiale
 • http://et.wikipedia.org/wiki/PEST-anal%C3%BC%C3%BCs
 • Loeng 5
 • Defineeri mõisted positiivne, negatiivne ja konstantne mastaabiefekt
 • Kirjelda mastaabiefekti erinevust mastaabisäästu ja mitmekülgsussäästu puhul
 • increasing returns to scale vs economies of scope
 • Analüüsi mastaabiefekti (economies of scale) erinevust erinevate majandusvaldkondade
 • puhul ja selle muutumist ajas
 • Miks õppimiskõverad muutuvad laugeks (
 • Kui tootmised saavutavad oma lae. Kui õpikõver on tõusulainel, siis on mastaabisääst
 • positiivne – suudetakse ühes ühikus järjest enam toota. Õpikõverad muutuvad laugeks
 • kuna protsessid on teadmiste ja oskuste põhiselt jõudnud perfektse tooteni. Õppimist ei
 • ole võimalik enam protsessi väga sisse viia. Seda nimetatakse ka täielikuks
 • konkurentsiks, innovatsiooni on antud toote osas väga keeruline teha
 • Loeng 6
 • Kirjelda toote elutsüklit konkurentsi ja tehnoloogilise küpsuse vaatevinklist
 • Toote elutsükli kontseptsioon
 • Tehnoloogia tase
 • Võimekuste areng
 • capabilities
 • Tööstusharude analüüs näitab, et algselt toimub nende oskuste kasv, mida on vaja uute
 • tehnoloogiate loomiseks, tootmiseks ja kasutamiseks
 • take over)
 • slowdowns
 • appropriate the
 • benefits of their activities)
 • Loeng 8
 • Mida mõistetakse rahvusliku innovatsioonisüsteemi all; kirjelda rahvusliku
 • innovatsioonisüsteemi erinevaid osapooli, nende rolli vastavas süsteemis ning mõju
 • ettevõtluskeskkonnale?
 • Väikeriigi innovatsioonisüsteemi eripärad
 • Mis on peamised klassikalised lähenemised riigi rollile innovatsioonipoliitikas ja mis on
 • olnud nende peamised avaldumisvormid ajaloolises perspektiivis?
 • Mis on nn Washington Consensus põhise innovatsioonipoliitika põhisisu?
 • Loeng 9
 • Selgita erinevaid kommertsialiseerimis- ja turundusevõtteid toote, tehnoloogia ja
 • turgude uudsusest tulenevalt, too näiteid
 • ersituda
 • Arhidektuuriline
 • Tehnoloogiline
 • Keerukas
 • Mis on põhifaktorid innovatsiooni levikuprotsessides, too näiteid
 • Anna ülevaade koostöö erinevatest vormidest ning selgita iga koostöövormi valiku
 • põhjendust, too näiteid
 • Loeng 10
 • Võta kokku peamised kriitilised edufaktorid kõrgtehnoloogilise ettevõtte juhtimisel; too
 • näiteid
 • Anna ülevaade erinevatest innovatsioonistrateegiatest innovatsiooniprotsesside
 • komplekssusest ja keerukusest lähtuvalt ning selgita näidete abil nende strateegiate
 • rakendatavust
 • Loeng 11
 • Selgita T&A tegevuse rolli innovatsioonis ning tehnoloogiapõhiste ettevõtete juhtimisega
 • seonduvaid väljakutseid, too näiteid
 • Selgita kontseptsiooni „avatud innovatsioon“ põhisisu ja rakenduslikke põhimõtteid, too
 • näiteid
 • Mida tähendab termin „riskikapital“?

Kommentaarid (1)

annika6 profiilipilt
annika6: Oli kasu
18:35 18-11-2012


Sarnased materjalid

6
docx
Innovatsioon kordamisküsimused
7
doc
Innovatsioon loeng 3-5-6
20
doc
Sotsioloogia II kordamisküsimused
22
docx
Sotsiloogia kordamisküsimused
20
pdf
Operatsioonijuhtimine kordamisküsimused
1072
pdf
Logistika õpik
58
doc
Äri planeerimine kordamisküsimused
12
docx
Innovatsioon vastused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !