Haldusõiguse konspekt (3)

4 HEA
 
1. Avaliku halduse mõiste
Avalik haldus on seotud avaliku võimu teostamisega.
Avalik haldus moodustab organisatoorselt, funktsionaalselt ja õiguslikult suletud
üksuse, mis on selgesti eristatav haldusest muudest valdkondadest.
2. Avaliku halduse erinevad määratlused.
· Haldus organisatsioonilises mõttes on haldusorganisatsioon, mis koosneb halduse
kandjatest, haldusorganitest ja muudest haldusasutustest. Avaliku halduse kandjaks
võib olla riik või mõni muu avaliku võimu kandja, nt kohalik omavalitsus.
· Haldus materiaalses mõttes on haldustegevus, st riigi tegevus, mille esemeks on
haldusele pandud ülesannete täitmine. See on täidesaatev tegevus.
· Haldus formaalses mõttes on kogu haldusasutuste poolt läbiviidav tegevus,
olenemata sellest, kas see materiaalõiguslikus mõttes on haldustegevus või ei ole.
Avaliku halduse määratlemine organisatsioonilises ja materiaalses mõttes on seotud
võimude lahususe põhiseadusliku printsiibiga, mille põhieesmärgiks on tagada
üksikisiku õiguste ja vabaduste kaitse ning sellise riigiorganisatsiooni loomine, mis
tagaks asjaliku ja efektiivse riiklike ülesannete täitmise ning ratsionaalse ja avaliku
riiklike toimingute sooritamise.
Funktsionaalne võimude lahusus (võimude lahususe prints):
1. seadusandlus e legislatiivfunktsioon ­ abstraktsete õigusnormide loomine (teostab
Parlament).
2. haldus e eksekutiivfunktsioon ­ täidesaatmine, elluviimine(haldusorganid,
haldusinstitutsioonid), riigi tegevus oma eesmärkide saavutamiseks.
3. õigusemõistmine e jurisdiktsiooniline funktsioon ­ seisneb objektiivse õiguse
rakendamises konkreetsete asjaolude hindamisel, mille tulemiks on õigusjõuline otsus;
halduse poolt kord juba lahendatud üksikjuhtude teisekordne lahendamine (kohtud).
Eesti õiguskorras täidavad haldusorganid ka jurisdiktsioonilist funktsiooni. See võib
toimuda kolmel juhul:
1. PS par 46 järgi on igaühel õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste,
kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poolt. Märgukirjade ja avaldustega
võidakse vaidlustada haldusorganite teatud toiminguid või õigusakte.
2. Ametiisikud arutavad haldusõiguserikkumiste asju ja määravad halduskaristusi.
Haldusõiguserikkumise asja arutama volitatud ametiisik võib kohaldada õiguserikkuja
suhtes rahatrahvi või eriõiguste äravõtmist.
3. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenistujate distsiplinaarsüüteoasjade arutamine ja
distsiplinaarkaristuste määramine.
Haldus formaalses mõttes on haldusorganite kogu tegevus, olenemata sellest, kas see
on materiaalselt mõistetud legislatiiv-, haldus-või jurisdiktsiooniline funktsioon.
Avalik haldus materiaalses mõttes
Materiaalselt mõistetud halduse määratlemisel on kaks meetodit ­ negatiivne e
substraktsiooni meetod ja positiivne meetod.
1. Halduse mõiste negatiivne määratlus lähtub võimude lahususe põhimõttest, mis
teatavasti eristab üksteisest seadusandlust, täidesaatvat võimu ja õigusemõistmist.
Selle lähtuvalt on avalik haldus riigi tegevus, mis ei ole seadusandlus ega ka
õigusemõistmine. Haldus seostatakse riigi tegevusega ning paigutatakse PS aluseks
olevasse võimude lahususe süsteemi. Definitsioon, mis koosneb eitusest, on aga
väheinformatiivne.
2. Halduse mõiste positiivne määratlus. Viitamine üksikule momentidele osutab küll
olulistele aspektidele, ei anna aga ammendatavat definitsiooni. Katsed haldust
täpsemalt defineerida jäävad aga üsna abstraktseks ja raskesti kirjeldatavaks.
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Haldusõiguse konspekt #1 Haldusõiguse konspekt #2 Haldusõiguse konspekt #3 Haldusõiguse konspekt #4 Haldusõiguse konspekt #5 Haldusõiguse konspekt #6 Haldusõiguse konspekt #7 Haldusõiguse konspekt #8 Haldusõiguse konspekt #9 Haldusõiguse konspekt #10 Haldusõiguse konspekt #11 Haldusõiguse konspekt #12 Haldusõiguse konspekt #13 Haldusõiguse konspekt #14 Haldusõiguse konspekt #15 Haldusõiguse konspekt #16
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2011-01-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
355 laadimist Kokku alla laetud
3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
fantasy711 Õppematerjali autor

Lisainfo

Haldusõiguse põhimõtted, liigitused, funktsioonid
haldusõigus , õigus

Mõisted

Sisukord

 • Avaliku halduse mõiste
 • Avaliku halduse erinevad määratlused
 • Funktsionaalne võimude lahusus (võimude lahususe prints)
 • Avalik haldus materiaalses mõttes
 • Avaliku halduse tunnused
 • Halduse ülesanded ja eesmärgid
 • Avaliku halduse funktsioonid
 • Era- ja avaliku õiguse piiritlemisteooriad
 • Haldussuhete õigusliku reguleerimise erisused
 • Haldusõiguse põhiseaduslikud printsiipid
 • Haldusvahendite õiguslik toime kodanikule
 • Koormava haldusega
 • Soodustava haldusega
 • Haldusõiguse süsteem
 • Haldusõigusnorm
 • Haldusõigusnormi struktuur
 • Haldusõiguse allikad
 • Subjektiivne avalik õigus
 • Haldusõigussuhe
 • Haldussuhete sisu ja liigid
 • Ühekordsed haldusõigussuhted
 • Kestvad
 • Deliktsed
 • Haldusõigussuhete tekkimise, muutumise ja lõppemise alused
 • Haldussund
 • HALDUSSUND
 • Haldussunnivahendite
 • Haldusmenetlus
 • Haldusmenetlust
 • Haldusmenetluse põhimõtted
 • Seaduslikkus
 • Proportsionaalsus
 • Vormivabadus, eesmärgipärasus ja tõhusus
 • Uurimispõhimõte
 • Avalikkus ja andmekaitse
 • Haldusorgan
 • Haldusorgani pädevus
 • Menetlusosaline
 • Füüsilise isiku
 • Menetlusosalise õigused ja kohustused
 • Haldusorgani selgitamiskohustus
 • Dokumentide tutvustamise kohustus
 • Menetlusosalise ärakuulamise kohustus
 • Menetluses osalemise kohustus
 • Haldusakt
 • Üldkorraldus
 • Osa- ja eelhaldusakt
 • Haldusakti kõrvaltingimus
 • Haldusakti õiguspärasus
 • Materiaalne ehk sisuline õiguspärasus
 • Formaalne õiguspärasus
 • Haldusakti vorm
 • Haldusakti kohustuslikud osad
 • Resolutiivosa
 • Vaidlustamisviide
 • Haldusakti muud kohustuslikud andmed
 • Vähetähtsad menetlus- ja vorminõuete rikkumised
 • Haldusakti kehtivus
 • Haldusakti kehtivuse algustähtpäev
 • Elektroonilise kättetoimetamise
 • Isikule dokumendi kätteandmine
 • Avalikult teatavaks tegemise
 • Haldusakti kehtivuse lõpptähtpäev
 • Haldusakti kehtetuks tunnistamine
 • Kehtetuks tunnistamisel arvestatavad asjaolud
 • Isik ei saa usaldusele tugineda
 • Kehtetuks tunnistamise otsustamine
 • Sunnivahendi
 • Sunniraha
 • Asendustäitmine
 • Määrus
 • Määruse õiguspärasus
 • Haldusleping
 • Koordinatsiooniline haldusleping
 • Halduseeskiri
 • RIIGIVASTUTUS
 • Kahju hüvitamise eeldused
 • Vastutuse alused
 • Kahju hüvitamine
 • Varalise kahju hüvitamine
 • Varalise kahju liigid
 • Mittevaralise kahju hüvitamine
 • Alusetu rikastumine
 • Eriseaduse regulatsiooni puudumine
 • Vara üleandmine ühelt õigussubjektilt teisele

Teemad

 • Haldus organisatsioonilises mõttes
 • Haldus materiaalses mõttes
 • Haldus formaalses mõttes
 • Funktsionaalne võimude lahusus (võimude lahususe prints)
 • seadusandlus
 • haldus e
 • õigusemõistmine
 • negatiivne
 • positiivne
 • prognoosimine ja planeerimine
 • täitmine
 • halduse kontroll
 • Haldusõigusnormi struktuur
 • Haldusõiguse allikad
 • Haldussuhete sisu ja liigid
 • jur.faktid
 • Haldusõigussuhete tekkimise, muutumise ja lõppemise alused
 • haldusakti
 • halduslepingu
 • halduskohtumenetlusest
 • haldusõiguserikkumise menetlusest
 • täitevvõim
 • kuriteo kohtueelne
 • uurimine
 • Haldusmenetluse põhimõtted
 • Seaduslikkus
 • seaduslikkuse
 • seaduse reservatsioon
 • Proportsionaalsus
 • Vormivabadus, eesmärgipärasus ja tõhusus
 • haldusmenetluse
 • üksikasjad
 • eesmärgipärasus, tõhusus, lihtsus
 • kiirus ja säästlikkus
 • Uurimispõhimõte
 • kohustus omal algatusel selgitada
 • Avalikkus ja andmekaitse
 • avalik
 • hoida saladuses
 • välispädevusele
 • sisepädevusest
 • esemeliselt
 • menetlusosalise õigused
 • lepinguline
 • uriidilise isiku
 • selgitama
 • tasuta
 • vabas vormis
 • osalemiskohustuse
 • koormava
 • Haldusakt
 • Haldusakti õiguspärasus
 • haldusakti andmise õiguslik alus
 • haldusakti andmise faktiline alus
 • Haldusakti kehtivus
 • väljaandmise
 • kehtima hakkamise ajast
 • Haldusakti teatavakstegemise viisid
 • posti teel
 • posti teel
 • taotluses
 • nimetatud
 • registreeritud elu- või asukoha aadressil
 • dokument isikule kätte toimetatud
 • Haldusakti kehtetuks tunnistamine
 • kehtivuse peatab
 • soodustav või
 • koormav
 • isiku usaldus
 • avalik
 • huvi ja kolmanda isiku huvi
 • haldusorgan, kelle pädevuses oleks
 • haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal
 • Pädevust ületades antud
 • haldusakti võib tunnistada kehtetuks ka haldusakti andnud haldusorgan
 • iseseisva haldusaktiga
 • rakendamise põhimõtted
 • mõjutusvahendina
 • tõhusaim
 • kaalutlusotsus
 • asendustäitmine
 • täitedokumendi
 • adressaadi kulul
 • Subordinatsiooniline haldusleping
 • üksikjuhtumit
 • piiritlemata arvu juhtumeid
 • õigusvastasele
 • alusetu
 • riigivastutus
 • avaliku võimu kandja
 • õigustloova aktiga
 • kohtumenetluse käigus
 • isiku subjektiivsete õiguste rikkumine
 • isiku õigusi on rikkunud avaliku võimu kandja oma tegevusega avalik
 • õiguslikus suhtes
 • tegevuse õigusvastasus
 • põhjuslik seos
 • kannatanule kahju tekitamine
 • süü
 • kahju täieliku hüvitamise põhimõte
 • hüvitamisotsuse tegemise aja seisuga
 • otsene varaline kahju
 • saamata jäänud tulu
 • Kahju hüvitamise kord
 • süüliselt teenistuskohustuse rikkumisega
 • egressi juhud
 • kahju peavad hüvitama mitu avaliku võimu kandjat
 • avalikud ülesanded üle antud
 • vastutab
 • kannatanu ees eraõiguse regulatsiooni alusel
 • Eriseaduse regulatsiooni puudumine
 • Vara üleandmine ühelt õigussubjektilt teisele

Kommentaarid (3)


triinu1991: Oleks võinud olla veidi spetsiifilisem, kuid abiks ikka!
15:58 08-01-2013

kishkash: väga asjalik materjal
23:35 25-04-2011

kiksssss: mõistlik materjal
15:19 10-05-2012


Sarnased materjalid

13
doc
112
pdf
72
docx
118
doc
84
doc
117
docx
80
doc
17
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto