Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Grammatika edasijõudnule (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Keda? mida? ? - Kas sul on raamat on ?
 • Kelle? mille? kust ?
 • Millal? mis ajani ?
 • Kelle jaoks? milleks ?
 • Kellele? millele ?
 • Kellele? millele ?
 • Kellele?millele?keda ?
 • Mida?kellel? kes ?
 • Kuhu? kelle/mille juurde ?
 • Kelle nimel? ­ kelle arvel ?
 • Mis kella aja jooksul ?
 • Kellega? millega ?
 • Kellega/millega ?
 • Kellest? millest? kus ?
 • Kellest? millest ?
 
Säutsu twitteris
РУССКИЙ ЯЗЫК В ТАБЛИЦАХ
Правила, таблицы, примеры
Справочное пособие
для учащихся
с эстонским языком обучения
Õpilase käsiraamat
Lp. õpilane!
Käsiraamat on mõeldud Sinule, kui oled keelt juba mõnevõrra õppinud ja teatava sõnavara omandanud .
Raamatus on piltlikul kujul, eelkõige tabelites , grammatiline materjal. Grammatikat on püütud esitada süsteemselt, teemade kaupa, andes konkreetse õpitava keelematerjali kohta seletusi Sulle ka emakeeles.
Ühelt poolt rõhutakse reeglipärasust ning teiselt poolt tähtsamaid erandeid ja iseärasusi.
Käsiraamatus on käsitletud järgmised teemad:
 • Nimisõna (sugu, arvukategooria , käänamine, eesõna ja nimisõna);
 • Omadussõna ( käänamine, omadussõna võrdlusastmed, lühivormid);
 • Määrus (võrdlusastmed, kasutamine);
 • Asesõna ( käänamine);
 • Tegusõna ( pöördkond, ajad, käskiv kõneviis, tegusõnade aspektid, liikumisverbid ).
 • Kesksõna (vormid, käänamine)
  Raamat on mõeldud Sulle ainult abimeheks. Tegelik töö käib tunnis
  läbi praktilise tegevuse.
  Soovin Sulle edu!
  Autor
  Содержание:
 • Фонетика..................................................................................стр.4
 • Орфография...............................................................................стр.4 - 7
 • Употребление –Ь и –Ъ знака............................................. стр.8
 • Состав слова....................................................................... стр.9
 • Большая буква.................................................................... стр. 9
 • Написание слов через дефис............................................ стр. 10
 • Имя существительное. ................................................... стр. 10
 • Родовые окончания существительных............................. стр. 11
 • Определение рода существительных на –ь...................... стр.11
 • Число имён существительных.......................................... стр. 12
 • Особые случаи образования множественного числа..... стр. 13
 • Существительные единств. и множеств. числа.............. стр.14-15
 • Падеж имён существительных.Предлоги....................... стр. 15-16
 • Именительный падеж..................................................... стр.17
 • Родительный падеж......................................................... стр. 18
 • Употребление род. падежа с предлогами........................ стр.19
 • Окончания имён существительных муж. и ср. рода,ед.ч. стр. 20
 • Окончания имён сущ – ых женского рода.ед. числа.......... стр.21
 • Окончания имён сущ – ых мужского рода множ. числа стр. 21
 • Окончания имён сущ – ых женского и среднего рода,мн. ч. стр.22
 • Дательный падеж. Употребление. ........................................стр. 23
 • Окончания имён сущ – ых в дательном падеже......................стр. 24
 • Употребление дательного падежа с предлогами....................стр. 24 – 25
 • Употребление винительного падежа...................................... стр.26
 • Окончания имён сущ – ых в винительном падеже.................стр 27
 • Употребление винительного падежа с предлогами................стр.28 – 29
 • Творительный падеж. Употребление....................................стр 29 – 30
 • Употребление творительного падежа с предлогоми..............стр. 31
 • Окончания имён сущ- ых в творительном падеже...................стр.32
 • Предложный падеж.Употреболение.......................................стр. 33
 • Употребление предлогов «в» и « на».........................................стр. 34 – 35
 • Окончания имён сущ – ых в предложном падеже....................стр. 36
 • Склонение имён существительных............................................стр. 37 – 38
 • Склонение русских фамилий, личных имён,городов,стран стр. 40
 • Таблица падежных окончаний имён существительных стр. 41
 • Соответствие русских падежей – эстонским ........................... стр 42- 43

  Фонетика
  Русский алфавит.
 • Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй


  (а) (бэ) (вэ) (гэ) (дэ) (е) (ё) (жэ) (зэ) (и) (и краткое)
 • Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф


  (ка) (эль) (эм) (эн) (о) (пэ) (эр) (эс) (тэ) (у) (эф)
  Хх Цц Чч Шш Щщ ъ ь Ээ Юю Яя
  (ха) (цэ) (чэ) (ша) (ща) твёрдый мягкий (э оборотное) (ю) (я)
  знак знак
  Звуки в русском языке бывают:
  гласными согласными
  täishäälik kaashäälik
  а о ы и э п – б ф – в т – д
  (п′ – б′) (ф′ – в′) (т′ – д′)
  с – з к – г л
  (с′ – з′ ) (к′ – г′) (л′ )
  м н р х
  (м′) (н′) ( р′) (х′)
  ш –ж ц щ′ ч ′ й
  Гласный звук: Согласный звук:
  • состоит только из голоса - состоит из голоса и шума
  • (б),(в)-koosneb ainult häälest или только из шума (ф), (ш).
  • образует слоги:(у-ли-цa) - образует слог только вместе с
  moodustab silbid . гласным. Moodustab silbi koos
  • при произнесении звука. täishäälikuga.

  воздушная струя не встречает при произношении звука возуш-
  преград. Hääldamisel ei ole ная струя встречает преграду.
  takistust. Hääldamisel on takistus.
  Гласные звуки.
  Täishäälikud.
  Гласные звуки (а), (о), (у), (э), (ы), (и) на письме обозначаются буквами а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я.
  Гласные звуки бывают ударными. (rõhulised) Безударные (rõhuta)звуки меняют своё звучание -подвергаются редукции.(muutub hääldus)
  молоко ( малакỏ)
  собака ( сабảка)
  а - а
  Vene algupärane A on madal keskvokaal, esineb rõhulises asendis ning seda hääldakse tugevalt ja selgelt.Vene a-d rõhueelses silbis ,sõna algul ja lõpul hääldatakse nõrgalt ja lühidalt: трава, лампа.Kolmandaks,vene a rõhulises silbis konsonasntide ч ja щ järel redutseerub,taandub e suunas: час,щавель.
  е - э
  e ja э hääldamine peaaegu ühtib: eesti, эти, eksam - экзамен ,eha, эхо.
  i - и
  Üldiselt on i ja и hääldamine peaaegu sarnane: lipp - липа , piima- пили .Tuleb silmas pidada,et ж,ш, ja ц järel vene и redutseeesub,taandub õ suunas:жизнь, машина, живу.
  õ - ы
  Vene ы on kõrge keskvokaal,hääldamiselt lähedane i-le.
  ä, ö, ü ja nende vastsed vene keeles.
  Vene keeles puuduvad ä,ö,ü. Eesti ä vаstena kasutatakse vene keeles sõna algul э-d, mujal я-d: Äksi - Экси , Pärnu- Пярну , rahvusvahelistes sõnades ka e-d(bülletään – бюллетень).
  Eesti ö vastena kasutatakse vene keeles sõna algul э-d(ökonomist-экономист) mujal peamiselt ё ,e ( montöör - монтёр, mööbel - мебель).
  Eesti ü on kõrge eesvokaal .Vene keeles puudub analoogiline häälik. Vene keeles kasutatakse ü vastena и -d või ю -d (füüsika - физика, Ülemiste – Юлемисте)
  е, ё, я ja nende vastsed eesti keeles.
  Vene vokaalid e,ё,ю,я on liithäälikud, j-ühendid: je,jo,ju,ja. Vene e silbi algul(eraldusmärkide ъ,ь või vokaali järel) moodustab j-ühendi (je): ели- jeli , еда - jeda перьев- perjev, съели - sjeli. Silbi keskel rõhulises asendis e hääldub e-na,kus juures tema ees konsonant palataliseerub,välja arvatud ж, ш, ц (хлеб,поле, женщина,шерсть, целый). Rõhulises asendis e redutseerub ж,ш,ц järel,taandudes õ suunas (жена,шестой,цена).
  Eesti keeles vene ё vasteks on jo (ёлка, бельё), ж,ш,ч,щ järel aga o ( Пётр –Pjotr, Пугачёв –Pugatsˇov).
  Vene ю võib esineda silbi algul, keskel ja lõpul, kusjuures konsonant ю ees palataliseerub (люблю). Eesti keeles kasutatakse ю vastsena ju-d ( Юрий - Juri).
  Vene я võib esineda silbi algul,keskel ja lõpul;konsonant tema ees palataliseerub
  ( няня).
  Eesti keeles kasutatakse я vastena ja-d ( Якоб -Jakob), isiku-ja kohanime lõpul i järel a-d ( Евгения - Jevgenia ).
  Согласные звуки. Твёрдые – мягкие.
  Kaashäälikud. Nõrgad - tugevad.
  Все согласные в русском языке могут быть твёрдыми и мягкими,КРОМЕ: (kõik kaashäälikud vene keeles võivad olla nõrgad ja tugevad)
  Ч и Щ – всегда только мягкие: (alati nõrgad)
  ( ч׳уда) чудо, (ч׳аста) – часто;
  ш, ж, ц – всегда только твёрдые: (alati tugevad)
  ( жына)жена , (цэль) – цель, (шырок׳ий) – широкий
  Согласные звуки. Звонкие – глухие.
  Kaashäälikud Helisevad - helitud
  парные непарные
  paarilised paaritu
  (б) (б׳),(в) (в׳),(з) (з׳), (д)(д׳), (г)(г׳), (ж) (л)(л׳), (м)(м׳),(н) (н׳),(р)(р׳)
  звонкие (helisevad) всегда звонкие
  (п)(п׳), (ф)(ф׳) (с)(с׳), (т)(т׳), (к)(к׳), (ш) (х)(х׳),(щ׳),(ч׳), (ц)
  глухие (helitu) всегда глухие
  Оглушение звонких согласных происходит на конце слова:
  (зуп) – зуб; перед глухими согласными в середине слова:
  (выстафка) – выставка; на стыке слов: в клубе(ф клуб׳и).
  Орфография
  Слова с сочетаниями ЖИ, ШИ .
  Звуки Ж,Ш всегда твёрдые,но в словосочетаниях ЖИ, ШИ всегда
  пишется буква И.Pärast tähte ж ja ш alati kirjuta И.
  ЖИ – ШИ жИзнь,ножИ, скажИ, пишИ,карандашИ,
  машИна,ошИбка,дружИть,ёжИк,мышИ,
  у МишИ,у СерёжИ,у НаташИ,у АлёшИ.
  Согласные ж,ш, и ц всегда твёрдые. Need kaashäälikud on alati tugevad.
  Примеры.
  Näited.
  Пишется.
  Kirjutame.
  Произносится.
  Hääldame.
  жил,шил,дружить,
  мышиирокий,ёжик,
  ножи,лыжи,свежий
  шесть,шерсть,цена
  И
  Е
  Ы
  ж, ш järel olev и hääldatakse nagu / ы /
  Э
  Согласные ч, щ всегда мягкие. Kaashäälikud Ч ja Щ on alati nõrgad.
 • Примеры.
 • Näited. Пишется.
  Hääldame.
  Произносится.
  Hääldame.
  число,читать,защищать,
  цирк,нация,цифра,стан-
  ция,традиция,лекция
  И

  NB! В русском языке 20 согласных букв.Все согласные могут быть как твёрдыми,так и мягкими (кроме Ж,Ш,Ч,Щ,Ц),например,нос -нёс,был-бил,брат-брать, лук-люк.
 • Правописание и произношение гласных О,Ё,Е после


  шипящих Ж,Ш,Ч,Щ.
  в корне слов:
  sõna tüves:
  Пишется -Ё (kirjutame)
  жёлтый,тяжёлый,чёрный
  шёл,щётка,щёки
  Произносится.
  Hääldame.
  О
  в суффиксах: -ок,
  -онок (järelliides)
  кружок, петушок, крючок
  медвежонок, волчонок
  О
  в окончаниях существительных и прилагательных:
  Nimisõnade ja omadus-
  sõnade lõpus
  а) под ударением
  rõhu all
  б) без ударения
  ilma rõhuta
  пишется -О
  ножом, врачом,мячом, о большом, о чужом
  пишется -Е
  с товарищем, о лучшем,
  о хорошем
  О
  Е
 • Слова с сочетаниями ЧУ, ЩУ.


  В сочетаниях ЧУ, ЩУ пишется буква У.Sõnaühendites kirjuta alati -У.
  ЧУ – ЩУ хочУ,ищУ, чУлки,щУка,я кричУ,я чУвствую.
  Слова с сочетаниями ЧА, ЩА.
  В сочетаниях ЧА,ЩА пишется буква А. Nendes sõnaühendites alati kirjuta –A.
  ЧА – ЩА пищА,чАсы,площАдь,чАйка,обещАние,чАй,
  свечА,чАсто,обращАться,тысячА,чАсть,кончАть
  Слова с сочетаниями ЧК, ЧН.
  Ч – мягкий звук,поэтому в сочетаниях ЧК,ЧН мягкий знак не пишется.
  ЧК – ЧН руЧКа, доЧКа, ноЧКа, туЧКа,ноЧНой,руЧНой.
  Nendes sõnaühendites pehmendusmärki ei ole.
  Проверяемые безударные гласные.
  Rõhuta täishäälikud.
  Безударные гласные проверяются ударением,для этого нужно изменить слово так,чтобы безударный гласный стал ударным.Kui me kahtleme, missugust tähte kirjutada,peame sõna muuta nii,et see täht oleks rõhu all.
  дома׳ – до׳м, лесно׳й – ле׳с, роса׳ – ро׳сы, большо׳й – бо׳льше
  Написание безударных гласных, которые нельзя проверить ударением,определяется по орфографическому словарю. Kui rõhuta kaashäälikut ei saa kontrollida – vaata sõnaraamatus.
  Правописание согласных в корне.
  Täishäälikud sõna tüvis.
  Для прoверки написания сомнительной согласной нужно изменить слово так,чтобы после согласной стояла гласная или буквы л,м,н,р. Kui on kahtlev kaashäälik, tuleb sõna muuta nii,et kaashääliku järel oleks täishäälik voi tähed л,м,н,р.
  сказка – сказать, лодка – лодочка, мороз – морозный
  Правописание согласных в конце слова.
  Täishäälikud sõna lõpus.
  Чтобы правильно написать согласную в конце слова,нужно изменить слово так,чтобы после согласной стояла гласная.Et kirjutada sõna lõpus õige kaashäälik ,tuleb sõna muuta nii,et kaashääliku järel oleks täishäälik.
  зуб – зубы, след – следы, глаз – глаза,мороз – морозы
  Непроизносимые согласные.
  Mittehäälduvad täishäälikud.
  Чтобы правильно написать слово с непроизносимыми согласными в корне, нужно подобрать такое однокоренное слово,в котором этот согласный произносился бы отчётливо.Tuleb leida kontollsõna.
  грустный-грусть, счастливый – счастье,радостный-радость
  В некоторых словах звуки В,Д,Л,Т в корнях не призносятся,а буквы В,Д,Л,Т пишутся: сердце, солнце, праздник, лестница. В словах:опасный, чудесный, прекрасный, вкусный, ужасный, интересный непроизносимого звука Т нет,потому что нет его в проверочных словах: чудесный – чудеса,опасный – опасен,ужасный – ужас, вкусный – вкус,интересный – интерес.
  Употребление Ъ, Ь
  Ъ знак kasutamine.
  Твёрдый знак Ъ пишется перед буквами Е,Ё,Ю,Я:
  • после приставок,которые оканчиваются на согласную(järelliite järel,mis lõpeb kaashäälikuga),например:

  подЪезд,обЪяснять,обЪявление ;
  • в иностранных словах( laensõnades),например: обЪект,субЪект,адЪютант;
  • в сложных словах(liitsõnades),первая часть которых слова двух-,трёх, четырёх-,например: двухЪярусный,трёхЪярусная.

  -ЁМ: подъём,съёмка, объём.
  -ЕД: съедобный,объединение,объедки.
  -ЯСН: объяснил,разъяснил.
  -ЕХ: въехал,отъехал,подъехал,объехал.
  -ЕЗЖ: въезжать, подъезжать, съезжать.
  -ЕЗД: подъезд,въезд,съезд,отъезд.
  -ЯВ: объявление,предъявить и др.
  Мягкий знак Ь показывает,что согласный звук не сливается с гласным.
  Мягкий
  знак – показатель мягкости согласных звуков.
  Буква мягкий знак пишется в следующих случаях:
  Правило. Reegel. Примеры. Näited.
  1.Когда после согласных следуют гласные И,Е,Ё,Ю,Я.Kui pärast kaashälikut järgnevad tähed:и,е,ё,ю,я.
  листья,льёт,бьют,ручьи,пью.
  Утром я пью кофе.
  Дождь льёт как из ведра.
  2.На конце слова после согласного.
  Sõna lõpus pärast kaashäälikut.
  уголь,тетрадь,словарь,осень.
  Наступила золотая осень.
  3.В середине слова перед твёрдым согласным.Sõna keskel tugeva kaashääliku ees.
  просьба,меньше, только,письмо,
  восьмой,судьба.
  Я учусь в восьмом классе.
  4.У существительных женского рода после шипящих ж,ш,ч,щ.
  Naissoost sõnadel,mis lõpevad sisihäälikuga.
  молодёжь,мышь,ночь,вещь,рожь,
  тушь.
  Мне нравится современная молодёжь.
  5.В окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа настоящего и будущего времени.Tegusõnadel 2.pöördes.
  ты читаешь-прочитаешь,ты гуляешь,
  ты пишешь –напишешь .
  - Что ты делаешь? Рисуешь ?
  6.В повелительном наклонении.
  Tegusõnadel - käsiva kõneviisi vormis.
  сядь-сядьте!ешь-ешьте!ответь- от-
  ветьте! не плачь!
  7.Все глаголы, в инфинитиве на – ть,ться
  Tegusõna algvorm e.ma- da infinitiiv.
  учить- учиться,читать,ждать,писать,
  заниматься,звонить, интересоваться
  Мы должны хорошо учиться.

  Состав слова.
  Sõna struktuur.
  У слов есть две части: основа слова(sõna tüvi) и окончание(sõna lõpp).Окончание- это изменяемая часть слова,(muutuv sõnaosa) которая служит для связи слов в предложении.Основа - это всё слово без окончания.
  книг\а, книг\и, книг\у...
  интерес\ный, интересн\ой, интересн\ую...
  Слова,образованные от одного и того же корня,называются однокоренными.Общая часть родственных слов называется корнем.(sõna tüvi)
  Корень указывает на то основное понятие,с которым связаны лексические значения всех родственных слов.
  Суффикс- (järelliide,järgneb juurele v. tüvele) это часть основы,которая стоит после корня и придаёт слову новое значение.Одни суффиксы служат для образования родственных слов/ словообразующие суффиксы/: камень-каменщик-каменный.Другие суффиксы используются для различения грамматических форм слова,они придают значению слова дополнительные оттенки: красивый-красивее-красивейший.Järelliide on alati sõna tüve järel,annab sõnale lisatähendust.
  Приставка- ( eesliide ) это та часть основы,которая стоит перед корнем и придаёт слову новое значение.При помощи приставок образуются родственные слова:ходить-в/ходить-вы/ходить-под/ходить-за/ходить от/ходить.Приставки используются и для образования грамматических форм: писать-написать, делать-сделать, длинный- предлинный. Eesliide on alati sõna ees,annab sõnale uue tähenduse.
  Основа.
 • ОКОНЧАНИЕ.
  Lõpp.
  Приставка.
  Eesliide.
  Корень.
  Tüvi.
  Суффикс.
  Järelliide.
  рас-
  рас-
  пере-
  сказ
  сказ
  сказ
  сказ
  сказ
  • ать
  • к-
  -а-,-л-
  -чик
  -анн-


  -ый
  пере-
  лес
  лес
  лес
  лес
  -н-
  -ник-
  -ок
  -ой

  Большая буква. Suur täht.
 • Названия. Suur täht. Примеры. Näited.
  1.В начальных слов текстов и предложений.Lause alguses.
  Он уехал в город.
  Каникулы кончились.
  2.В именах,отчествах,фамилиях людей,в кличках животных.Kõik nimed,perekonna nimed,hüüdnimed.
  Пётр Ильич Чайковский,Серёжа,
  Смирнов,котёнок Пушок,собака Лайка.
  3.В названиях стран,городов,деревень, улиц,
  рек,морей-во всех географических названиях. Maad,linnad,külad,tänavad-kõik geograafilised nimed.
  Москва,Таллинн,улица Пикк,
  Чёрное море,
  Эстония
  4.Все слова в официальных названиях государств,высших правительственных учреждений и организаций.Riigid, kõrgemad valitsusasutused ja organisatsioonid .
  Российская Федерация ,
  Соединённые Штаты Америки,
  Организация Объединённых
  Наций,НАТО.
  5.Все слова в названиях высших государственных должностей.
  Kõrgemad valitsuse nimetused.
  ПрезидентРоссийской Федера-
  ции.
  6.Священные книги,религиозные праздники.Usu raamatud ja pühad.
  Библия, Бог, Пасха, Рождество.
  7.Два первых слова в названиях важнейших
  исторических событий и праздников.
  Tähtsamad ajaloosündmused,pidupäevad -
  kaks esimest sõna .
  Великая Отечественная война,
  День Независимости.
  Правила переноса слов. Sõnade poolitamine .
 • Правило. Reegel. Примеры. Näited.
  1.Переносить слова с одной строки на другую можно только по слогам.Poolitada võib ainult silpide järgi.
  пар – та ,пе – нал, ре – бя – та
  ру – ка, пе – сня.
  2. Одну букву нельзя оставлять на строке или переносить на новую.
  Ühte tähte ei jäeta rea lõppu ega viida järgmisele reale.
  Переносить надо только так:
  эта – жи,ра – дио, пе-ре-пи-сать,
  рас-ска-зать
  3. Если несколько согласных,разделение на слоги свободное. Kui on mitu kaashäälikut,siis poolitamine on vaba.
  се – стра,сес – тра, сест – тра.
  4.Буквы Ъ,Ь,Й нельзя отделять от стоящей перед ней буквы.
  Ei tohi eemaldada tähest,mille juurde ta kuulub.
  объ – ём,боль – шой,паль – чик,
  строй – ка, май – ка ,подъ-ём
  5. Слова с удвоенными согласными( topelt ) надо переносить так:
  кас – са, рус – ский, мас – са,
  построен – ный
  6.Не следует отрывать одну букву от приставки или корня.
  Ei tohi poolitada eesliidet ja sõna tüve.
  под – ходить,рас – сказ,
  за – гар,при – стройка, лет – ний
  Написание слов через дефис( чёрточку).
  Sidekriips .
  Правило.Reegel.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Grammatika edasijõudnule #1 Grammatika edasijõudnule #2 Grammatika edasijõudnule #3 Grammatika edasijõudnule #4 Grammatika edasijõudnule #5 Grammatika edasijõudnule #6 Grammatika edasijõudnule #7 Grammatika edasijõudnule #8 Grammatika edasijõudnule #9 Grammatika edasijõudnule #10 Grammatika edasijõudnule #11 Grammatika edasijõudnule #12 Grammatika edasijõudnule #13 Grammatika edasijõudnule #14 Grammatika edasijõudnule #15 Grammatika edasijõudnule #16 Grammatika edasijõudnule #17 Grammatika edasijõudnule #18 Grammatika edasijõudnule #19 Grammatika edasijõudnule #20 Grammatika edasijõudnule #21 Grammatika edasijõudnule #22 Grammatika edasijõudnule #23 Grammatika edasijõudnule #24 Grammatika edasijõudnule #25 Grammatika edasijõudnule #26 Grammatika edasijõudnule #27 Grammatika edasijõudnule #28 Grammatika edasijõudnule #29 Grammatika edasijõudnule #30 Grammatika edasijõudnule #31 Grammatika edasijõudnule #32 Grammatika edasijõudnule #33 Grammatika edasijõudnule #34 Grammatika edasijõudnule #35 Grammatika edasijõudnule #36 Grammatika edasijõudnule #37 Grammatika edasijõudnule #38 Grammatika edasijõudnule #39 Grammatika edasijõudnule #40 Grammatika edasijõudnule #41 Grammatika edasijõudnule #42 Grammatika edasijõudnule #43 Grammatika edasijõudnule #44
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 44 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-04-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 180 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Dianuska Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Vene keel tabelites. Õpilase käsiraamat.

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  44
  doc
  Vene keel - Grammatika Reeglite Tabelid
  30
  doc
  Grammatika inglise keel
  4
  doc
  Grammatikamõisted
  59
  doc
  Kordamine eesti keele eksamiks
  27
  doc
  EESTI KEELE STRUKTUUR
  88
  docx
  Eesti keele reeglid
  42
  docx
  Morfoloogia alused
  54
  pdf
  VENE KEELE GRAMMATIKA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun