Geograafia mõisted 10kl (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris

MÕISTED
aglom eratsioon - inimeste ja ettevõtete koondu­ alternatiivne energia - energia, mis on toodetud mine väikesele maa - alale , enamasti linna või lin­ fossiilkütustest erinevate energiakandjate baasil
nastusse. A. paiknemine lubab kasutada sama (päikse-, tuule-, biomassi-, hüdro - ja geotermaal -
infrastruktuuri, suurt tarbija- ja tööturgu ja on energia). 79
seega ettevõtlusele kasulik. A. liiga suure kont ­ APEC - Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö
sentratsiooni korral ilmnevad aga probleemid: foorum ( Asia - Pacific Economic Cooperation) liik­
liiklusummikud, saastumine , kuritegevuse mesriikide koostöö ja vastastikuse abistamise
kasv. 22 tõhustamiseks. 37 aglom eratsioonim ajandus - majandusharu , mil­ ASEAN - Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon
le kasvu ja edukust mõjutab positiivselt võima­ (Assöciation o f South East Asian Nations). Organi­
likult suur lähestikku paiknevate tarbijate, part - satsiooni eesmärk on arendada ja kiirendada
nerettevõtete ja potentsiaalsete töötajate hulk. 22 liikmesmaade majanduslikku, sotsiaalset ja kul­ agraarpoliitika - põllumajanduspoliitika , kus põl­ tuurilist koost ööd . 37
lumajandussaaduste ületootmise tõttu on riigi- avalik sektor - ehk riiklik sektor, osa rahvamajan­
valitsused sunnitud oma põllumajandust toeta­ dusest, mille moodustavad riigi- ja omavalitsus -
ma sisseveotollide, ekspordipreemiate ning ettevõtted ning fondid ja nende tegevus. 124
otseste ja kaudsete toetustega põllumehele. Ag­ biomassienergia - puidu, puidutöötlemise jäätme ­
raarpoliitika meetmeteks on ka tootmise otsene te, põllumajandussaaduste jäätmete (põhu) vms.
piiramine, maade söötijätmine ja talunikele too­ põletamisel vabanev energia. Bioenergiat toode­
dangu vähendamise eest preemiate maksmine , takse ka loomasõnniku biogaasistamisel, prügi­ agraarreform - põllumajandusliku tootmiskorral- mägedest eralduva metaani ja orgaaniliste jäät­
duse ümberkujundamine, mille käigus tavaliselt mete põletamisel. 82
talupojad vabanevad mõisasõltuvusest ja mõisa­ bränd - kaubamärk või tootemärk (kasutusel ka
maa jaotatakse täielikult või osaliselt taludele. 92 väärtustähis, esindusmärk, tunnusmärk ). 139 agraarsed majandusharud - põllumajandus, kala­ börs - finantsturu ettevõte, kus läbi organiseeri­
püük ja küttimine . 11 tud kauplemissüsteemi sõlmitakse kauba- ja
ag raarühiskond e. põllumajandusühiskond - väärtpaberitehinguid. 1 4 1 ,142
ühiskond, kus enamik inimesi tegeleb põlluma­ demograafiline plahvatus - kujundlik nimetus kii­
janduse või kalapüügiga ja kus tööd tehakse rele rahvaarvu kasvule, mis toimub enamasti
peamiselt käsitsi. 10, 54 demograafilise ülemineku ajal. On tingitud eel­ agrokliim avööde - põllumajandust mõjutavate kõige inimeste eluea pikenemisest ning suremu­
kliima tingimuste (eeskätt aktiivsete temperatuu­ se vähenemisest. 45
91% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Geograafia mõisted 10kl #1 Geograafia mõisted 10kl #2 Geograafia mõisted 10kl #3 Geograafia mõisted 10kl #4 Geograafia mõisted 10kl #5 Geograafia mõisted 10kl #6 Geograafia mõisted 10kl #7 Geograafia mõisted 10kl #8
Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
~ 8 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-05-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
6 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Arthur Auchini Õppematerjali autor

Lisainfo

Geograafia mõisted PDF failis on võimalik mõsted Copy -ida. Mis on mugav mõne referaadi või powerpointi koostamisel
Geograafia , Mõisted , 10kl , Geo , ajandus , firm , kapital , poliitika , investeering , astum , energiam , ograafiline , suremus , sündimus , kapitalist , majandusharud

Mõisted

aglom eratsioon, apec, agraarpoliitika, avalik sektor, biomassienergia, agraarreform, bränd, agraarsed majandusharud, ag raarühiskond, demograafiline plahvatus, agrokliim avööde, alepõllundus, devalveerim ine, allhange, dotatsioon, alltöövõtja, ettevõtlusvõrgustik, dumping, euroopa liit, eeslinnastum ine, iseloomulikuks jooneks, efta, fordism, fossiilkütus, dud kagu, ekspressvedu, wto, geograafiline segregatsioon, geograafiline tööjaotus, em bargo, energiam ajandus, energiavarad, erikasutusega puuliigid, etnoregioon, dus, terminina, kapital, impeerium, im port, nantskapital, industriaalühiskond, kapitaliinvesteering, inflatsioon, kapitaliturg, infoühiskond, info riik, infrastruktuur, dus, know, innovatsioon, institutsioon, investeering, kontsern, konveierm eetod, krediidiasutus, kvoot, kõrgtehnoloogia, käive, lus majandustegevuses, väiksemad arendus, m ajandusintegratsioon, liiderfirm a, m ajanduskriis, m ajandusliit, mõtetele, m anufaktuur, eri looduslik, naftariik, otseinvesteering, mastaabisääst, m eelelahutustööstus, mercosur, puiduvaru, metsasus, metsatööstus, m onopol, m ugavuslipp, segatalu, rahvastikupoliitika, rahvusvahelised organisatsioonid, rantšo, rasketööstus, regionaallinnastu, suhteline eelis, regionaalpoliitika, sundränne, surem us, rändeiive, rändkarjandus, jätkusuutlik areng, toorainem aa, toore, sündim us, teaduspark, toyotism, transiitteenu s, tehnoloogia, tugitootm ine, terminal, turism itoode, territoriaalveed, turum ajandus, toimeregioon, tolliliit, virtuaalne ettevõte, uurim is, vabakaubanduspiirkond, ühisturg, vastulinnastum ine, ülelinnastum ine, vegetatsiooniperiood, üleraie, veosekäive, rahvastikupoliitika

Sisukord

 • MÕISTED
 • Assöciation o f South East Asian Nations)
 • Free Trade Organization)
 • Monetary Fund)
 • Development)
 • Southern Common
 • Market
 • Research and Deve
 • World Trade Organization)

Teemad

 • aglom eratsioon
 • aglom eratsioonim ajandus
 • agraarpoliitika
 • agraarreform
 • agraarsed majandusharud
 • a g raarü h isko n d
 • põllumajandusühiskond
 • ag ro kliim avö ö d e
 • aktiivsete tem peratuuride sum m a
 • alepõllundus
 • allhange
 • alltöövõtja
 • alternatiivne energia
 • APEC
 • Asia-Pacific Economic Cooperation)
 • ASEAN
 • Assöciation o f South East Asian Nations)
 • avalik sektor
 • biomassienergia
 • bränd
 • börs
 • demograafiline plahvatus
 • dem ograafiline ülem inek
 • siire
 • d epo siit
 • devalveerim ine
 • dotatsioon
 • dumping
 • eeslinnastum ine e. suburbanisatsioon
 • EFTA
 • European
 • eksport e. väljavedu
 • eksporttootm ise soodusala e. tsoon
 • ekspressvedu
 • elatusm ajandus e. naturaalm ajandus
 • em bargo
 • energiam ajandus
 • energiavarad
 • erikasutusega puuliigid
 • etnoregioon
 • etnos
 • ettevõtlusklaster e. -kobar
 • ettevõtlusvõrgustik
 • Euroopa Liit
 • finantsettevõte
 • finantsteenused e. rahandusteenused
 • fordism
 • fo ssiilkü tu s
 • GATT
 • The General Agreement on Tariffs and Trade)
 • geograafiline segregatsioon
 • geograafiline tööjaotus
 • g eoterm aal- e. maa soojusenergia
 • gildistum ine
 • globaalne võrk
 • globaliseerum ine e. üleilm astum ine
 • haritav maa
 • hiidlinn e. m egalopolis
 • hüdro- e. vee-energia
 • International
 • im peerium
 • im port
 • industriaalsed m ajandusharud
 • industriaalühiskond
 • tööstusühiskond
 • in d u strialiseerum in e
 • inflatsioon
 • infoühiskond
 • info riik
 • infrastruktuur
 • inim arengu indeks
 • inim geograafia
 • innovatsioon
 • institutsioon
 • investeering
 • kaasaegne rahvastiku tüüp
 • kapital
 • kapitaliinvesteering
 • kapitaliturg
 • välis)kaubandusbilanss
 • kaubanduse lib eraliseeru m in e
 • kergetööstus
 • kindlustusselts
 • klaster e. kobar
 • kn ow -how
 • koloonia
 • konglom eraat
 • kontsern
 • konveierm eetod
 • krediidiasutus e. rahavahendusasutus
 • kvoot
 • kõrgelt arenenud riigid
 • kõrgtehnoloogia
 • käive
 • liberaalne turum ajandus
 • liiderfirm a
 • linn
 • linnaregioon
 • linna sisestru ktu u r
 • linnastu e. aglomeratsioon
 • linnastum ine
 • logistika
 • logistiline kett
 • looduslik rohum aa
 • Lõuna
 • m aagi rikastam ine
 • m aailm am ajandus
 • M aailm apank
 • The World Bank
 • The International Bankfor Reconstruetion and
 • m ahepõllum ajandus
 • m ajandus
 • m a jand u sin teg ratsio o n
 • m ajanduskriis
 • m ajandusliit e. m ajandusühendus
 • m ajandusvöönd
 • m anufaktuur
 • m arginaalne rahvastik
 • m asstootm ine
 • m astaabisääst
 • m eelelah u tu stö östus
 • m egalopolis
 • MERCOSUR
 • m erevoorim ees
 • m etsatööstusklaster
 • m etsam ajandus
 • m etsasus
 • m etsatööstus
 • m onopol
 • m ugavuslipp
 • mõis
 • NAFTA
 • North American Free Trade Agreement)
 • naftariik
 • naturaalm ajandus
 • OPEC
 • Organization o f Petroleum Exporting Coun
 • tries
 • otseinvesteering
 • p erep oliitika
 • pendelränne
 • puidu keskm ine aastane juurdekasv
 • puiduvaru
 • Põhi
 • põhivedu
 • põllumajandus
 • põllum ajandusühiskond
 • päikeseenergia
 • rahaturg
 • rahvastiku arengu traditsiooniline e ta p p
 • rahvastikupoliitika
 • rahvuslikud e. regionaallinnastud
 • rahvusvaheline ettevõte
 • rahvu svahelised org anisatsioo n id
 • rahvusvahelised ränded
 • rantšo
 • rasketööstus
 • regionaallinnastu
 • regionaalpoliitika
 • riigisisene ränne
 • rändeiive e. -saldo
 • rändkarjandus
 • ränne e. m igratsioon
 • segatalu
 • sisem ajanduse kogutoodang (SKT)
 • slum m
 • spetsialiseeritud suurtalu
 • s p e tsialiseeru m in e
 • spin-off firm a
 • suhteline eelis
 • sundränne
 • surem us
 • surem use üldkordaja
 • sõlm
 • säästev areng e. jätkusuutlik areng
 • sündim us
 • sündim use üldkordaja
 • teaduspark
 • teenused
 • tehnoloogia
 • term inal
 • territoriaalveed
 • toim eregioon
 • tolliliit
 • to llim aks
 • to o ra in e k a rte ll
 • toorainem aa
 • toore
 • toote elutsükkel
 • toyotism
 • tran s iitte e n u s
 • tugitootm ine
 • turism itoode
 • turule sisenem ise tõkked e. sisenem istõkked
 • turum ajandus
 • turundus e. marketing
 • tuum a- e. aatom ienergia
 • töökorraldus
 • u ustööstusm aad
 • uurim is- ja arendustegevus
 • Research and Deve
 • lopment - R&D)
 • vabakaubanduspiirkond
 • vastulinnastum ine e. kontraurbanisatsioon
 • vegetatsiooniperiood e. taim ekasvuperiood
 • veosekäive e. veom aht
 • virtuaalne ettevõte
 • väliskaubandus
 • väärispuud
 • W TO
 • äriteen used e. to o tjateen u sed
 • ühiskonnageograafia e. inimgeograafia
 • ühisturg
 • ülelin n astu m in e
 • Üleraie

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

1072
pdf
61
doc
528
doc
29
doc
66
docx
23
doc
8
doc
2
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto