Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Finantsplaan Kriisiabi (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas valmis äriplaan, keda kaasates jmt ?
 • Kui KOVil nõuded puuduvad, siis kuidas algatatakse nõuete seadmine , kelle eeskujul ?
 • Kuidas toimub teavitus ning turundus projekti lõppedes ?
 
Säutsu twitteris
TALLINNA TRANSPORDIKOOL

Kärt Ojala
MTÜ TÜRI NAISTE JA LASTE KRIISIKODU
Äriplaan
Juhendaja : Jaan Kotkas
Tallinn 2014

ÄRIPLAAN


Teenuse valdkond
Sotsiaal
Teenuse nimetus
  Nõustamine , koolitus
Teenuse osutaja nimi
MTÜ Türi Naiste ja Laste Kriisikodu
Reg. kood
 
Aadress ja postiindeks
Türi 72215, Tallinna 25
Interneti koduleht
 www.naiste_lasteabi.ee
Telefon
 Mob. 56 43 210
E-kiri
 tyri@naiste_lasteabi.ee
Projektijuhi nimi
Kärt Ojala
Tel
 58 76 543
E-kiri
 K2rt@naiste_lasteabi.ee
Äriplaani koostamise kirjeldus
Kuidas valmis äriplaan, keda kaasates jmt?
Esitage äriplaani koostamise osalenud avaliku võimu struktuurid , kodanikuühendused ja teised organisatsioonid .
1. Türi valla sotsiaalosakond
2. Paide Vallavalitsus
3. KoeruVallavalitsus
4. Väätsa Linnavalitsus
5. Imavere Vallavalitsus
6. Järva -Jaani Vallavalitsus
7. Eesti Naiste Varjupaikade Liit
8. MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus
9. Ühendus Emade ja Laste Kaitseks
Esitage lühike ülevaade äriplaani koostamise kaasamise protsessist, erinevate osapoolte kaasamisest ja nende panusest.
Teenusekirjelduse algvariandi väljatöötamiseks tutvus projektijuht Soome Sotsiaal-ja Tervishoiuministeeriumi poolt 2010.a, tellitud uurimustööga „Lähisuhte- ja perheväkivallan uhreille tarjoittavat turvakotipalvelut“ ja Euroopa Liidu 7.aprilli 2011.a. konventsiooniga „Naistevastase ja perevägivalla ennetamiseks ning vähendamiseks“. Nimetatud dokumentides toodud nõuded olid teenusekirjelduse väljatöötamise lähtealused.
Esmast teenusekirjelduse varianti arutati Eesti Naiste Varjupaikade ümarlaual 24. septembril 2011. Eksperdina osales Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL) juhatuse liige Eha Reitelmann.
Äriplaani koostamisel ( teenusekirjelduse osa) toimusid ümarlauad novembrist kuni veebruarini eelpool toodud kohalike omavalitsuste spetsialistide osavõtul.
Ümarlaudadele oli kaasatud ka kohalike noortekeskuste töötajaid, perearste, koolide sotsiaaltöötajaid ja pedagooge ning lasteaiakasvatajaid.
Valdkondlik töökoosolek toimus jaanuaris 2012 koos MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskusega. Arutati Sotsiaalministeeriumi poolt 30.detsembril 2011.a. vastu võetud soovituslikku teenusekirjeldust „Turvakoduteenus vägivalla ohvrile“ja otsustati viia endi teenusekirjeldused sellega vastavusse.
Ümarlaual Türi valla sotsiaalosakonnaga 2.02.2012.a. osales eksperdina ENVL juhatuse liige Eha Reitelmann ja teenuse sihtgrupi MTÜ Emade ja Laste Kaitseks liikmed .
Ümarlaudadel tehti kohalike omavalitsuse spetsialistide poolt täiendusi teenusekirjeldusse, millest enamus on teenusekirjelduse lõppvariandi väljatöötamisel arvesse võetud.
I Teenuse kirjeldus
 • Teenuse kirjeldus (Teenuse valdkond, sisu. Kas tegemist on teenuse arendamise, tegevuspiirkonna laiendamisega või uue teenuse väljatöötamisega? Kuidas aitab teenuse arendamine kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele?)
  Teenuse valdkond: sotsiaal (nõustamisteenus ja koolitusteenus).
  Teenuse sisuks on:
 • Perevägivalla ohvrite (nii naiste kui meeste) esmanõustamine, psühholoogiline ja juriidiline nõustamine. Vajadusel pereteraapia , laste ja teiste pereliikmete nõustamine.
  Esmanõustaja peamine ülesanne on hinnata abivajaja probleeme, siduda klient talle vajalike teenustega : suunata edasi psühholoogilisele või juriidilisele nõustamisele, vajadusel sotsiaalhoolekande osakonda sotsiaalteenuste saamiseks. Esmanõustaja tööülesannete hulka kuulub ka nõustamine telefoni teel, abi elatishagi ja tasuta õigusabi taotluse koostamisel.
  Psühholoog määratleb kliendi psühholoogilise seisundi, suunab abivajajad rühmateraapiasse ja viib läbi rühmateraapiat. Motivatsiooni kujundamine läbi enesehinnangu tõstmise.
  Juriidiline nõustamine- lahutus, lähenemiskeeld , prokuratuuri ja kohtutega seotud küsimused
 • Antud sihtgrupiga kokkupuutuvatele ametiisikutele perevägivalla probleemistikku tutvustavate koolituste pakkumine, 6- tunnilise videokoolituse loomine.
  Nõustamiste puhul on tegemist Kriisikodu tegevuspiirkonna laienemisega Järva maakonna valdadesse (nõustamisvõimaluse loomine kohapeal koostöös KOV- idega ). Koolituste puhul on tegemist uue teenuse väljatöötamisega.
  Teenuse arendamine aitab kaasa kohaliku elanikkonna tervist soosiva elukeskkonna kujunemisele.
  Peresisese vägivalla tagajärjel saadud vigastused ja madaldunud enesehinnang vähendavad töövõimet ja vastupanu haigustele. Langeb töötootlikkus ja toimetulemisvõime, mille tagajärjel ei kannata üksnes perekond, sh.lapsed, vaid kogu ühiskond. Uuringutega on kindlaks tehtud, et lastel, kes kasvavad vägivaldses peres, on vägivaldse peremudeli edasikandumise tõenäosus suur.
  Teenuse arendamine aitab kaasa ka sotsiaalse sidususe suurendamisele – väheneb sotsiaalne ebavõrdsus ja tõrjutus. Ühiskonna võimekus saaavutatakse iga liikme heaoluga, minimeerides erinevusi.
 • Olemasoleva olukorra analüüsi lühikokkuvõte, teenuse vajalikkuse põhjendus.


  Paarisuhtevägivald on tõsine sotsiaalne probleem mitmel põhjusel . Vägivald ei mõjuta mitte üksnes vägivalla osapooli- kannatanut ja toimepanijat – vaid ka teisi pereliikmeid. Vanemate vaheline vägivald avaldab seda pealt näinud lastele tõsist psüühilist mõju, kujundades neis arusaamu peresuhetest ja soorollidest ning luues niiviisi soodsa pinnase vägivallamustri edasikandumiseks põlvest põlve. Vägivald ei ole ainult mehe ja naise või pere probleem, vaid kogu ühiskonna probleem. Vägivallal on ka kõrge hind ühiskonna jaoks. Vägivalla kulud võivad olla otsesed , näiteks ravikulud, vigastute tõttu töölt puudumine, psühholoogilise ja õigusabi või juhtumi kriminaalmenetluse kulud. Samas on vägivallal ka palju kaudseid kulusid , mida rahasse arvestada on väga raske. Siin võib nimetada vägivallast tingitud stressi tõttu vähenenud produktiivsust tööl ning aega, mis kulub näiteks arsti juures, kohtus või nõustaja juures käimiseks. Mitmetes riikides on püütud vägivalla kulusid kokku arvutada. Näiteks on Ameerika Ühendriikides leitud, et ühes aastas moodustavad paarisuhtevägivalla otsesed kulud umbes 12,6 miljardit USD ehk 0,125% sisemajanduse kogutoodangust ( Waters jt.2004).“
  (K.Soo „Paarisuhtevägivald Eestis – levik ja tagajärjed“2010) http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/sotsiaalvaldkond.html
  Statistikaameti andmetel on kokkupuude paarisuhtevägivallaga 2009.a. 12 kuu jooksul 95,2 tuhandel vanuses 15-74 a. isikul ( http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp ).
  2009.a. läbi viidud turvalisuse uuringu järgi koges viimase aasta jooksul füüsilist vägivalda paarisuhtes 46 800 inimest, sealjuures raskemat füüsilist vägivalda 18 000 naist ja 5000 meest (Merle Paats "Vägivald paarisuhtes - müüdid ja tegelikkus" Eesti Statistika kvartalikiri 3/10)

  „Hoolekandelise abi andmisel lähtub Eesti riik subsidiaarsuse põhimõttest, mille kohaselt avalikke kohustusi täidavad üldjuhul eelistatult kodanikule kõige lähemal seisvad võimuorganid ning esmalt rakendatakse abivajajale kõige lähemal oleva tasandi ( esmatasandi ) ressursse. Millest tulenevalt on peamisteks hoolekandeteenuste ja – toetuste osutajateks kohalikud omavalitsused . Kohaliku omavalitsuse poolt pakutud hoolekandeteenusteks on näiteks isikliku abistaja , tugiisiku, invatranspordi, elukoha kohandamise, turvakodu, varjupaiga, sotsiaaleluaseme, perekonnas hooldamise, sotsiaalnõustamise ja hooldusabi teenus.“ http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/riigi-rahastatavad-teenused.html
  Riiklik ohvriabisüsteem pakub nõustamisteenust kuriteoohvritele. Katmata on varjupaigateenus ja nõustamisteenus perevägivalla ohvritele – seda ei paku riik ega kohalik omavalitsus. Eestis tegelevad perevägivalla ohvrite abistamisega mittetulundusühingud ( loodud on kümme varjupaika maakondade keskustesse).
  Antud valdkonnas puuduvad Türi Naiste ja Laste Kriisikodul otsesed ja potentsiaalsed konkurendid. Kaudsed konkurendid on 9 teistes maakonnalinnades paiknevat naiste varjupaika. Nendest tugevamad on Tartu Naiste Varjupaik , Tähtvere Avatud Naistekeskus, Ida-Virumaa ja Pärnu Naiste Varjupaigad. Nimetatud organisatsioonid (v.a. Tähtvere Avatud Naistekeskus) pakuvad peamiselt öömajateenust. Tähtvere Avatud Naistekeskus pöörab oma tegevuses samuti suurt tähelepanu nõustamistegevusele ja perevägivalda ennetavale teavitustööle.
 • Sihtgrupid ja lõppkasusaajad
  Sihtgrupp :
 • Otsene sihtgrupp – perevägivalla ohvrid ja perevägivallaga lähedalt kokkupuutvad spetsialistid Järva maakonnas .
  Otsesed kasusaajad on:
  • Perevägivalla all kannatavad naised ja nende pereliikmed
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Finantsplaan Kriisiabi #1 Finantsplaan Kriisiabi #2 Finantsplaan Kriisiabi #3 Finantsplaan Kriisiabi #4 Finantsplaan Kriisiabi #5 Finantsplaan Kriisiabi #6 Finantsplaan Kriisiabi #7 Finantsplaan Kriisiabi #8 Finantsplaan Kriisiabi #9 Finantsplaan Kriisiabi #10 Finantsplaan Kriisiabi #11 Finantsplaan Kriisiabi #12 Finantsplaan Kriisiabi #13 Finantsplaan Kriisiabi #14 Finantsplaan Kriisiabi #15 Finantsplaan Kriisiabi #16 Finantsplaan Kriisiabi #17 Finantsplaan Kriisiabi #18 Finantsplaan Kriisiabi #19 Finantsplaan Kriisiabi #20
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-02-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 12 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor PureOkastaim Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  1072
  pdf
  Logistika õpik
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  109
  doc
  Rehabilitatsiooni portfoolio kokkuvõte
  113
  doc
  TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ
  75
  doc
  Kohaliku omavalitsuse õigus
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun