Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Finantsjuhtimise praktikaaruanne (2)

4 HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
TALLINNA MAJANDUSKOOL
Ă„rijuhtimise osakond


AS VILJANDI AKEN JA UKS
Praktikaaruanne

Juhendaja : Ene VaksmaaTallinn 2010

SISUKORD


SISUKORD 2
SISSEJUHATUS 5
1. ORGANISATSIOONI ĂśLDINE ISELOOMUSTUS 6
2. RAAMATUPIDAMISE KORRALDUS 7
2.1 Teooria 7
2.2. AS Viljandi Aken ja Uks raamatupidamise sise- eeskiri 8
2.3. Alused 8
2.4. Majandusaasta 9
3. VARADE ARVESTUS 9
3.1 Varade inventuur 10
3.2 Kontoplaan 11
3.3 Rahaliste vahendite arvestus 12
3.3.1 . Sularaha arvestus 12
3.3.2. Arvestus arvelduskontodel 13
3.4 Nõuded ostjate vastu 13
3.4.1 Muud nõuded 14
3.5 Varud 14
3.6 Materiaalne põhivara 15
3.6.1 Immateriaalne põhivara 16
3.7 Amortisatsiooni arvestus 17
4. KOHUSTUSTE ARVESTUS 18
4.1 Laenud 19
4.2 Maksunõuded 19
4.3 Võlad 20
5. OMAKAPITALI ARVESTUS 20
5.1 Tulude ja kulude arvestus 21
22
6. ARUANDLUS 22
7.FINANTSANALÜÜSI EESMÄRK, DOKUMENTATSIOON NING ARVESTUSVÕTTED 23
7.1. Finantsanalüüsi eesmärk 23
7.2. FinantsanalĂĽĂĽsi dokumentatsioon ning meetodid 24
8. Ettevõtte tegevuse hindamine 24
8.1. Bilansi horisontaalanalĂĽĂĽs 24
8.2. Bilansi vertikaalanalĂĽĂĽs 25
8.3. Kasumiaruande horisontaalanalĂĽĂĽs 25
8.4. Kasumiaruande vertikaalanalĂĽĂĽs 26
8.5. Rahavoogude horisontaalanalĂĽĂĽs 26
9. RAHA TALITUSTSĂśKLI ARVUTAMINE 27
10. Suhtarvude analĂĽĂĽs 29
10.1. Aktivate käibesagedus 29
10.2. Maksevõime 32
10.3. ROE - omakapitali rentaablus e kasumitootlus 34
10.4. ROA e varade puhasrentaablus 35
Koguvara tulutase hindab, kui hästi firma varasid on kasutatud. Väljendatakse seda protsentides. ( 6 lk 28 -29 ) 35
10.5. MĂĽĂĽgikatte tase 36
10.6. Ă„rikasumi tase 37
10.7. Puhaskasumi tase 37
10. 8. Pankrotianalüüs - Z – skoor 38
11. Hinnang ettevõtte tööle analüüsitud perioodi kohta 42
12. KASUMILĂ„VI 44
Kokkuvõte 45
Kasutatud allikad 47
LISAD 48
Lisa 1. 2007 - 2009 aasta majandusaasta näitajad 48
Lisa 2. Bilansi horisontaalanalĂĽĂĽs 50
Lisa 3. Bilansi vertikaalanalĂĽĂĽs 52
Lisa 4. Kasumiaruande horisontaalanalĂĽĂĽs 54
Lisa 5. Kasumiaruande vertikaalanalĂĽĂĽs 55
Lisa 6. Rahavoogude horisontaalanalĂĽĂĽs 56
Lisa 7 Kasumiaruande skeem 2 57
SISSEJUHATUS


Majandusarvestuse ja finantsanalĂĽĂĽsi praktika sooritati AS Viljandi Aken ja Uks 12.04.2010- 11.06.2010.
Firma põhitegevusalaks on tööstuslikult valmistatud kõrgkvaliteediliste akende ja uste tootmine ja turustamine. AS Viljandi Aken ja Uks on Eesti turul olnud juba kakskümmend aastat. Ettevõttele kuulub kokku kolm tehast – aknatehas ja uksetehas Viljandis ning komponenditehas Võrus
Raamatupidamine ja peakontor on koondunud Viljandisse Puidu tänav 6.
Finantspraktika eesmärgiks oli omandada teadmisi ettevõtte raamatupidamise töös ning analüüsida AS Viljandi Aken ja Uks majandustegevuse tulemusi ja anda ülevaade firma finantsseisundist aastatel 2007, 2008 ja 2009.
Töö on jaotatud peatükkideks – esimene pool on pigem teoreetiline ja ettevõtte tegevust ning raamatupidamise korraldust tutvustav. Teises pooles on analüüsitud ettevõtte majandusnäitajaid 3 aasta põhjal.
Praktika viis kurssi ettevõtte tegevusega , raamatupidamise korraldusega, aruandluse ja raamatupidamissüsteemidega. Praktikandi ülesanneteks oli raamatupidamisega tutvumine, majandusnäitajatega töötamine ning nende analüüsimine
Juhendajaks oli AS Viljandi Aken ja Uks finantsanalĂĽĂĽtik ja juhatuse liige Jaan Tiido.


1. ORGANISATSIOONI ĂśLDINE ISELOOMUSTUS


Juriidiline nimi AS Viljandi Aken ja Uks
Ă„riregistri kood 10052966
Elektronpost vau@vau.ee
KodulehekĂĽlg www.vau.ee
Põhitegevusala kõrgkvaliteediliste akende ja uste valmistamine
Nõukogu esimees Imre Michalsky

  • AS Viljandi Aken ja Uks loodi eesmärgiga hakata tootma ja turustama tööstuslikult valmistatud kõrgekvaliteedilisi aknaid ja uksi . Toodete nomenklatuur on lai: puit- ja puit-alumiiniumaknad, rõduuksed ning välis- ja siseuksed . Toodetakse nii standardmõõdus kui ka erimõõdus, nii elu-kui ĂĽhiskondlike hoonete aknaid ja uksi.
  • AS Viljandi Aken ja Uks peakontor asub Viljandis Puidu tn. 6. Aktsiaseltsil on esindused nii Tallinnas, Lätis kui ka Leedus. Tehaseid on firmal kolm: aknatehas asub Viljandis Puidu tn 6, uksetehas aga Viljandis Piiri tn 2A ja komponenditehas Võru maakonnas Saru kĂĽlas.
  • Käesoleval aastal, tänase päeva seisuga on töötajaid ca. 475. (11)

2. RAAMATUPIDAMISE KORRALDUS


2.1 TeooriaRaamatupidamisse kuulub dokumenteerimine ja investeerimine , kontode pidamine ja kahekordne kirjendamine ning aruannete koostamine. ( 8 lk 38 )
Firma vahendite ja nende allikate rühmitamine toimub kontode alusel. Need omakorda moodustavad kontode nimetuste ja kontonumbrite täieliku süstematiseeritud loetelu ehk kontoplaani . Igal kontoplaanil on kaks poolt – deebet ja kreedit . Esimest kajastatakse aktivakontodes ja teist passivakontodes.
Kontoplaani kontonumbrid erinevad igas ettevõttes. Tuleb vaid jälgida, et peetakse kinni headest tavadest ja Raamatupidamisseadusest. Ettevõte saab valida, kas palkab omale kohapeale raamatupidaja või ostab antud teenust sisse raamatupidamisteenusi pakkuvalt ettevõttelt. AS Viljandi Aken ja Uks on valinud variandi , kus tegeleb raamatupidamisega ise.
Kuigi Eesti Raamatupidamise seadus sätestab ettevõtete jaoks finantsraamatupidamise üleüldised piirid ja normid, peab ettevõtte siiski koostama ja kinnitama oma firmasisesed raamatupidamise sise-eeskirjad. Tuleb arvestada, et antud eeskirjad peavad olema vastavuses kehtiva seadusandlusega .
Raamatupidamise siseeeskiri sätestab konkreetsed sisekorra reeglid majandustegevuse dokumenteerimise, varade investeerimise , töökorralduse protseduuristiku ja vastavuse ning muu taolise täpseks määratlemiseks. ( 8 lk 41)
Eeskirjad koostas pearaamatupidaja ja kinnitas firma juht. Muudatuste tegemisel tuleb näidata konkreetne osa, mis tuleb parandatud kujul vanas dokumendis välja vahetada ning lisada uued kinnitatud muudatused sise-eeskirjadele.

2.2. AS Viljandi Aken ja Uks raamatupidamise sise-eeskiri


Aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks raamatupidamise sise-eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks raamatupidamise ja aruandluse korraldamise põhinõuded.
Aktsiaseltsil Viljandi Aken ja Uks on õigus ja kohustus pidada iseseisvalt oma raamatupidamise arvestust lähtudes eeskirjast.
Raamatupidamise sise-eeskiri kinnitatakse aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud korras.
Raamatupidamise sise-eeskirju muudetakse ja asendatakse AS Viljandi Aken ja Uks omanikega kooskõlastatult majanduslikel kaalutlustel , aktsiaseltsi töö ümberkorraldamisel, lähtuvalt Eest Vabariigi Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantavate juhendite ja metoodiliste soovituste sisust ning riiklike maksuseaduste ja maksujuhendite muudatustest või muul põhjusel. Juhul kui raamatupidamise sise-eeskirju muudetakse, tuleb muudatustes märkida, millist osa, punkti või lõiku on parandatud või täiendatud ja muudatus lisada sise-eeskirjadele koos aktsiaseltsi juhatuse vastavasisulise otsusega. (2)

2.3. Alused


Aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks raamatupidamises kasutatakse arvestuspõhimõtteid ning informatsiooni esitlusviisi järgides Eesti head raamatupidamistava. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamiskohustuslane tagab aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamise finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.
Juhul, kui eeskirjas ei ole kirjeldatud aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks raamatupidamises esinevat sündmust, lähtutakse raamatupidamisseaduses, Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja teistes õigusaktides sätestatust.

2.4. Majandusaasta


Majandusaasta pikkus on 12 kuud. Majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
Raamatupidamiskohustuslase asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud.
Aktsiaseltsil Viljandi Aken ja Uks on õigus ja kohustus pidada iseseisvalt oma raamatupidamise arvestust lähtudes eeskirjast.
Raamatupidamise sise-eeskiri kinnitatakse aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud korras.
Raamatupidamise sise-eeskirju muudetakse ja asendatakse AS Viljandi Aken ja Uks omanikega kooskõlastatult majanduslikel kaalutlustel, aktsiaseltsi töö ümberkorraldamisel, lähtuvalt Eest Vabariigi Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantavate juhendite ja metoodiliste soovituste sisust ning riiklike maksuseaduste ja maksujuhendite muudatustest või muul põhjusel. Juhul kui raamatupidamise sise-eeskirju muudetakse, tuleb muudatustes märkida, millist osa, punkti või lõiku on parandatud või täiendatud ja muudatus lisada sise-eeskirjadele koos aktsiaseltsi juhatuse vastavasisulise otsusega. (2)

3. VARADE ARVESTUS


Autor esitab Tabelis 1 parema ülevaate andmiseks varade arvestuse väljavõtte bilansist
aastatel 2007 – 2009. (3)
2007 2008 2009
KĂ„IBEVARA

Rahalised vahendid kokku
45
78
2 462
Ostjate võlad kokku
42 768
38 006
46 791
Mitmesugused nõuded
aruandvad isikud

nõuded
10
37
91
Mitmesugused nõuded kokku
10
37
91
Ettemakstud käibemaks
1 312
2 169
5 657
Tulevaste perioodide kulud

Varud

sh tooraine ja materjal
19 879
21 553
17 157
pooltoodang
18 620
20 364
14 430
valmistoodang
12 455
13 397
18 271
ostukaup mĂĽĂĽgiks
508
326
318
ettemaks hankijatele

Varud kokku
51 462
55 640
50 176
Käibevara kokku
95 597
95 930
105 177
PĂ•HIVARA

Tütarettevõtte aktsiad
3 482
5 722
4 520
Muud pikad nõuded
46
626
2 098
Ehitised ja rajatised, maa
58 620
66 745
68 620
Masinad ja seadmed
123 497
146 638
151 395
Inventar
1 263
1 456
1 553
Kulum
- 93 129
- 102 918
- 113 580
Lõpetamata kap.ehitus
7 214
1 213
4 351
Põhivara kokku
100 993
119 482
118 957

Tabel 1. Väljavõte 2007-2009 bilansist

3.1 Varade inventuur


Varade inventuuri viib läbi tegevjuhi käskkirjaga aktsiaseltsi töötajatest moodustatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon, mille kohustuslikuks liikmeks on inventeerimisele kuuluvate varade vastuvõtmise, hoidmise, väljastamise või kasutamise eest lepingu alusel materiaalselt vastutav töötaja.
Inventeerimiskomisjon viib läbi kaupade, materjalide, inventari loendamise ning kannab tulemused inventuurilehele.
Inventeerimiskomisjon viib läbi kaupade, materjalide loendamise ning kannab tulemused inventuurilehele. Inventuurilehe originaaleksemplarid esitatakse pearaamatupidajale, koopia läheb materiaalselt vastutavale isikule. Üle- või puudujäägi korral kirjutab materiaalselt vastutav isik seletuskirja.
Inventuurilehe alusel koostab inventuuride läbiviimise eest vastutav raamatupidaja dokumendi, milles tuuakse ära inventuuride tulemused, avastatud puudu- või ülejäägid.
Materiaalselt vastutava töötaja poolt hüvitamisele kuuluva kahju suuruse ja hüvitamise korra kohta teeb divisjoni juht otsuse raamatupidaja poolt esitatud dokumendi alusel. Koopiad vastavasisulisest aktist esitatakse pearaamatupidajale ja materiaalselt vastutavale töötajale. Inventuuri tulemuste alusel tehakse vajalikud raamatupidamiskanded. (2)

3.2 Kontoplaan


Raamatupidamiskohustuslane koostab kontoplaani (kontode loetelu) majandustehingute ja reguleerimiskannete kirjendamiseks.
Kontod on liigendatud 5-ks rĂĽhmaks.
Rühma tähistab konto koodi esimene number:
1 - bilansi aktivakirjete kontod
2 - bilansi passivakirjete kontod
30 - realiseerimise tulude kontod
31 - realiseerimise kulude kontod
40 - kulude kontod
41 - toodangu arvelevõtmise kontod
50 - äritulude-kulude kontod
60 - finantstulude ja kulude kontod
70 - tasaarveldused

3.3 Rahaliste vahendite arvestus


Rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol ja sularaha kassas.
Rahaliste vahendite jääk ja tehingud arvelduskontodel kajastatakse kontoplaanis kontodel:
101 – 1039 - Raha ja pangakontod

3.3.1 . Sularaha arvestus


Kassaoperatsioonide arvestust peab kassapidaja - raamatupidaja..
Sularaha hoidmise, nõuetekohase arvestuse ja raamatupidamiskohustuslasele tekitatud kahju eest vastutab kassapidaja. Tööle võtmisel peab ettevõtte juht tutvustama kassapidajale kassaoperatsioonide sooritamise eeskirju ning kassapidaja töölepingus peab kajastuma tema täielik materiaalne vastutus.
Kassale sularaha limiiti ei kehtestata.
Iga sularaha tehingu kohta koostatakse kassa sissetuleku või väljamineku order. Sularaha tehingute toimumise päeva lõpuks täidetakse kassaraamat ja tuuakse välja sularaha jääk. Kannete õigsuse kinnitab kassa eest vastutav isik oma allkirjaga.
Kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderitel ei ole lubatud teha parandusi.

3.3.2. Arvestus arvelduskontodel


Rahaliste vahendite hoidmiseks ja arvelduste ning maksete teostamiseks avatakse arvelduskontod pangas. Välisvaluutadele avatakse eraldi kontod.
Pangaarvelduste teostamiseks kasutatakse panganduses ĂĽldkehtivaid dokumendivorme, peamiselt aga elektroonilisi pangaprogramme, mille kaudu teostatakse elektroonilisi ĂĽlekandeid.
Elektroonilisi ülekandeid on õigus teostada pearaamatupidajal ja isikutel, kellega pearaamatupidaja on sõlminud vastavasisulise lepingu.
Raamatupidamises avatakse eraldi kontod 1021 – 1036 erinevate Eesti krooni pangakontode ning erinevate välisvaluuta pangakontode kohta.

3.4 Nõuded ostjate vastu


Arveldusi ostjatega arvestatakse analüütiliselt arvete ja klientide lõikes.
Deebet 12… - nõuded ostjate vastu
Kreedit 251 - käibemaks müügilt
Kreedit 30… - tulukonto
Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest . Ostjatelt laekumata arved , mille laekumine on ebatõenäoline, tuleb kanda kuludesse. Iga arve või veksli laekumise tõenäosust hinnatakse individuaalselt. Kui on alustatud võla sissenõudmist (nt. saadetud järelpärismiskirju, millele pole vastatud) või kui ostja vastu on algatatud pankrotimenetlus, tuleb ostja arve lugeda ebatõenäoliselt laekuvaks.
Kui kuludesse kantud nõudesumma või osa nõudesummast siiski hiljem laekub, koostatakse vastupidine lausend .
Kui nõue muutub lootusetuks, kantakse võlg maha ostjate võlast. Nõue on lootusetu siis kui võla sissenõudmine ei ole majanduslikult kasulik või ei saa seda teha (nt ostja pankrotistumise korral või võlgniku mitteleidmise korral).

3.4.1 Muud nõuded


Muude nõuetena arvestatakse kõik lühiajalised nõuded tütar- , ema- ja sidusettevõtjate vastu, kaasa arvatud lühiajalised laenud
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Finantsjuhtimise praktikaaruanne #1 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #2 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #3 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #4 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #5 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #6 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #7 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #8 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #9 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #10 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #11 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #12 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #13 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #14 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #15 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #16 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #17 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #18 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #19 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #20 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #21 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #22 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #23 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #24 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #25 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #26 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #27 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #28 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #29 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #30 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #31 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #32 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #33 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #34 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #35 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #36 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #37 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #38 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #39 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #40 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #41 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #42 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #43 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #44 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #45 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #46 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #47 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #48 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #49 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #50 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #51 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #52 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #53 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #54 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #55 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #56 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #57 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #58 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #59 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #60 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #61 Finantsjuhtimise praktikaaruanne #62
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
LehekĂĽljed ~ 62 lehte LehekĂĽlgede arv dokumendis
Aeg2012-03-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 843 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor hankey007 Ă•ppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (2)

Raunosaul profiilipilt
Raunosaul: hea materjal
16:43 11-11-2012
larakerli profiilipilt
larakerli: aitas
16:43 04-01-2014


Sarnased materjalid

19
doc
Raamatupidamise praktika aruanne
24
odt
Raamatupidamise praktika aruanne
74
doc
FINANTSJUHTIMINE
40
doc
Finantsjuhtimise praktikaaruanne
16
doc
Praktika aruanne
11
docx
Finantsjuhtimise vastused
26
docx
FinantsanalĂĽĂĽs-praktikaaruanne
31
pdf
Finantsjuhtimine

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun