Facebook Like

Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milleks, millised ?
 • Keda/mida esindab ?
 • Keda/mida esindab ?
 • Keda/mida esindab ?
 • Milleks, millised ?
 
Säutsu twitteris

KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009


NB! Allolevad kordamisküsimused ei vasta üks-üheselt nendele, mis tulevad eksamil, vaid pigem annavad ette need teemad-aspektid, millele tuleks materjali läbitöötamisel eelkõige keskenduda.

(1) Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud, EL ’idalaienemine’, Eesti integratsioon Euroopa Liitu, EL õiguslikud alused


 • Peale II maailmasõda Euroopa integratsiooni tinginud peamised faktorid
  EL tekkimise eeldused (vajadus)
  * II maailmasõja järgne majanduslik ülesehitustöö
  * Vajadus rahu kindlustamiseks ja poliitilise stabiilsuse
  tagamiseks Euroopas
  * Nn “Saksamaa küsimus” (vajadus rahumeelseks
  kaasamiseks, k.a. kommunismivastasesse võitlusse;
  soov välistada Saksamaa varjatud taasrelvastumine)
  * Vajadus vastu seista NSVL ekspansionismile; kartus
  kommunismi levimise eest Lääne-Euroopasse
  * USA sekkumine: soov ja huvi luua jõukas, rahumeelne ja
  ühendatud Euroopa (esialgu Lääne-Euroopa)
 • Poliitilise koostöö peamised tähised enne ESTÜ (Euroopa Söe- ja Teraseühenduse) asutamist
  Integratsiooni areng enne EÜ aluslepingute sõlmimist
  * 1946 W. Churchill ja Euroopa Ühendriigid
  * 1948 Lääneliidu loomine (UK, FRA, Benelux )
  * 1949 NATO loomine
  * 1949 Euroopa Nõukogu (The Council of Europe )
 • Majandusliku koostöö peamised tähised enne ESTÜ asutamist
  Integratsiooni areng enne EÜ aluslepingute sõlmimist
  * 1947 Marshalli plaan
  * 1948 Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni (OEEC) loomine
 • Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamise peamised motiivid
  1951/52 Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine
 • Majandusliku ja poliitilise koostöö tugevdamine aitas Lääne-Euroopas vältida Prantsusmaa ja Saksamaa ajaloolist vastasseisu . Riikideülese söe- ja teraseühenduse loomine aitas pingeid maandada ning Saksamaa võimu üle suhtelise kontrolli saavutada.
 • Leping allutas sõjapidamiseks vajalikud tööstusharud ühisele riikideülesele kontrollile, mis muutis sõdade puhkemise liikmesriikide vahel tulevikus materiaalselt samahästi kui võimatuks.
 • Tootmine antud sektoris muutus tõhusamaks, tõukas tagant Euroopa tööstuslikku arengut.
 • ESTÜ lepingu peamised eesmärgid
  Lepingu eesmärk
  - Kiirendada majanduslikku arengut, tööturu laienemist ning
  elukvaliteedi tõusu liikmesriikides söe ja terase ühisturu loomisega
 • ESTÜ institutsioonid
  Riikideülese institutsionaalse struktuuri loomine
  * Ülemamet (High Authority )
  * Ministrite Nõukogu (Council of Ministers)
  * Euroopa Assamblee (Common Assembly )
  * Euroopa Kohus ( Court of Justice)
 • ESTÜ-ga ühinenud riigid
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Belgia
 • Holland
 • Itaalia
 • Luksemburg
 • Riikideülesuse (supranational & supranationalism) põhimõte
  Tugineb föderalistlikule teooriale , mille kohaselt integratsiooni lõpptulemusena tuleks luua ühtne föderatiivne riik ja kaotada rahvuste vahelised piirid. Riikideülesuse põhimõte leiab, et riigid ei suuda iseseisvalt täita kõiki funktsioone, mis on vajalikud kodanikele avalike hüvede pakkumiseks. Globaliseeruvas maailmas on teatud ülesandeid efektiivsem täita riikideükesuse põhimõttel.
 • Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) leping: peamised eesmärgid
  1957/58 Rooma lepingud : Euroopa Majandusühenduse asutamise leping
  Lepingu eesmärgid
  * Ühisturu loomine
  -Vabakaubanduspiirkonna loomine
  -Ühise tollitariifi sisseseadmine mitte-liikmesriikidele
  - Inimeste, kaupade ja kapitali vaba liikumine
  - Konkurentsipoliitika
  * Majandusühenduse laiendamine teistesse valdkondadesse
  - Ühine põllumajanduspoliitika
  - Ühine transpordipoliitika
  - Euroopa Sotsiaalfondi loomine
  - Euroopa Investeerimispanga loomine
  - Majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimine
 • EMÜ institutsioonid
  Institutsionaalse struktuuri loomine
  * Euroopa Komisjon (European Commission)
  * Ministrite Nõukogu (Council of Ministers)
  * Parlamentaarne Assamblee (Parliamentary Assembly)
  * Euroopa Kohus (Court of Justice)
  * Euroopa Investeerimispank (European Investment Bank )
  * Majandus- ja Sotsiaalkomitee (Economic and Social Committee ;
  ECOSOC)
  * Kontrollikoda (Court of Auditors)
 • Luxembourgi kompromiss
  1966 Luxembourgi kompromiss
  EMÜ leping nägi ette kvalifitseeritud enamushääletuse sisseviimist Ministrite Nõukogus teatud otsuste vastuvõtmisel, mis oleks muutnud otsustusprotsessi efektiivsemaks ja andnud komisjonile ulatuslikuma pädevuse. Prantsusmaa otsustas 1965 aastal Ministrite Nõukogu ja selle rohkearvuliste komiteede istungitel mitte osaleda. Kuna ühispoliitika paremaks elluviimiseks loodud nõukogus rakendati tollal konsensuslikku otsustamisstiili, kutsus prantslaste taktika esile tõsise poliitilise kriisi. Prantsusmaa tühja tooli taktika kestis 6 kuud ja kulmineerus 1966 a Luxembourgi kompromissiga: Lepiti kokku, et riigid säilitavad ühehäälse otsustamisnõude ning seeläbi ka kindla kontrolli ühenduste tegevuse üle. Kriis näitas ilmekalt ühenduse ulatuslikku sõltuvust Euroopa poliitilisest keskkonnast ja liikmesriikide sisepoliitikast, külvates kahtlusi ühtse Euroopa idee propageerijatesse.
 • EL esimesse / teise / kolmandasse / neljandasse laienemisringi kuulunud riigid
  * Esimene laienemisvoor 1973 a : Iirimaa , Taani, Ühendkuningriigid
  * Teine laienemisvoor: Kreeka (1981), Hispaania (1986), Portugal (1986)
  * Kolmas laienemisvoor 1995 a: : Austria, Soome, Rootsi
  * Neljas laienemisvoor : Ida laienemine
  13. Ühtse Euroopa Akt: peamised eesmärgid
  1985/87 Ühtne Euroopa Akt (ingl. K. Single European Act, lühend
  SEA)
  Lepingu eesmärgid
 • Rakendada 1992. aasta detsembriks siseturu uued põhimõtted
  Ühisturu reformi ja protseduurilise reformi läbiviimine. Siseturu sisseviimine – 4 vabadust : kaupade vaba liikumine, seaduste ühtlustamine, konkurentsieeskirjad, Tolliliit .. Uued koostöövaldkonnad: Keskkonnapoliitika , teadusuuringute ja tehnoloogia
  arendamise ja regionaalpoliitika
 • Viia läbi protseduuriline reform ühenduste toimemehhanismide lihtsustamiseks ja parlamendi suurema pädevuse tagamiseks
  14.EL ( Maastrichti ) lepinguga loodud “kolme samba” süsteem
  1992/93 Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping)
  Euroopa Liidu kolm sammast
  * Uus Euroopa Ühendus (3 algühendust)
  - senise koostöö süvendamine ning laiendamine uutesse valdkondadesse
  * Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
  * Koostöö õigus- ja siseküsimustes
  Lepingu struktuur
  Euroopa Liit
  Üldsätted
  Euroopa Liidu eesmärgid
  I sammas II sammas III sammas
  Uus Euroopa Ühendus Ühine välis- ja julgeoleku poliitika Koostöö õigus- ja siseasjades
  Riikideülene Valitsuste vaheline koostöö Valitsuste vaheline koostöö
  Endiste EÜ leppingute Euroopa Poliitilise Koostöö Koostöö politsei,
  arendamine arendamine immigratsiooni, asüüli,
  justiitsküsimustes
  Majandus- ja Rahaliit WEU
  Lepingu kokkuvõtvad artiklid
  Uute liikmeste vastuvõtmist sätestav artikkel
  I sammas: Uus Euroopa Ühendus
  Subsidiaarsuse põhimõte
  Euroopa Liidu kodakondsus (art. 17-22)
  • õigus valida ja saada valituks kõikide liikmesriikide kohalikel valimistel
  Euroopa Liidu põhikursus
  • õigus valida ja saada valituks Euroopa Parlamendi valmistel (art.19 end. 8b)
  • konsulaarlepe (art. 20, end. 8c)
  Majandus- ja rahapoliitika (VII jaotis , art. 98-124)
  majanduspoliitika (art. 98-104)
  • rahapoliitika (EKS ja EKPS; art. 105-111)
  • institutsioonilised sätted (art. 112-115)
  • üleminekusätted (majandus- ja rahaliidu loomise etapiline areng; art.116-124)
  Tööturu ja - sotsiaalpoliitika (IX jaotis, art. 136-145)
  Keskkonnapoliitika (XIX jaotis, art. 174-176)
  EL regionaalpoliitika väljaarendamine ( XVII jaotis - majanduslik ja
  Euroopa Liidu põhikursus
  sotsiaalne ühtekuuluvus; art. 158-162)
  • Lepingu erandid ( protokollid 2-5)
  • Iirimaa, Ühendkuningriik, Taani - III sammas (lisaks EÜ lepingu IV jaotis -
  viisa -, varjupaiga-, sisserände-, ja muu isikute vaba liikumisega seotud
  poliitika)
  • Taani - kaitsepoliitiline koostöö ja WEU
  • Taani, UK – rahapoliitika
  I sammas: institutsionaalsed muudatused
  • Mitmete ÜEA reformide laiendamine
  • kvalifitseeritud häälteenamus Ministrite Nõukogus
  • koostöömenetlus, nõusolekumenetlus
  Euroopa Liidu põhikursus
  • Parlamendi volituste laiendamine
  • õigus moodustada järelpärimiskomisjone
  • ombudsmani institutsiooni loomine
  • konsulteerimine komisjoni kinnitamisel
  • Kaasotsustamise menetluse loomine
  • Regioonide komitee loomine (Committee of Regions ).
  II sammas: ühine välis- ja julgeolekupoliitika (V jaotis)
  * Eesmärgid
  • Kaitsta liikmesriikide ühiseid huve, väärtusi ja sõltumatust
  • Tugevdada liidu ja tema liikmesriikide julgeolekut
  • Säilitada rahu ja tugevdada RV julgeolekut kooskõlas ÜRO, NATO, Helsingi
  lõppakti ja Pariisi rahukonverentsi põhimõtetega
  Euroopa Liidu põhikursus
  • Arendada ja tugevdada demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid
  * Põhiprintsiibid
  • Süsteemne koostöö
  • Ühised seisukohad kaitseküsimustes
  • Ühismeetmed (joint action )
  • Koordineeritud seisukohad RV konverentsidel ja organisatsioonides
  • Ühise välis- ja julgeolekupoliitika väljatöötamine
  • WEU, kui kaitseküsimuste lahendaja ja kaitsepoliitika elluviija
  III sammas: koostöö õigus- ja siseküsimustes (VI jaotis)
  * Ühist huvi” pakkuvad valdkonnad
  • Asüülipoliitika
  • Isikute liikumist reguleerivad eeskirjad
  • Immigratsioonipoliitika
  • Narkomaaniavastane võitlus
  Euroopa Liidu põhikursus
  • Pettustevastane võitlus
  • Õigusalane koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades
  • Tollikoostöö
  • Politseikoostöö
  * Koostöömeetodid
  • Ühised seisukohad
  • Ühisaktsioonid
  Konventsioonid
  * Koordineeriv Komite
  15.Euroopa Ühendus ja Euroopa Liit, nende peamised erinevused (formaalselt ja juriidiliselt)
  Formaalselt oli see nime muutus ja samuti lisandus 3 samba süsteem e 2 koostöövaldkonna juurde tulemine EÜ raames
  16.EL (Maastrichti) lepinguga lisandunud peamised uued poliitikavaldkonnad
 • ühine välis- ja julgeolekupoliitika
 • koostöö õigus- ja siseküsimustes
  17.Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) leping
  1994 Euroopa Majandusruumi lepingu (EEA) jõustumine (sõlmitud
  mais 1992; EU ja EFTA )
  Veel enne Euroopa Liidu lepingu ratifitseerimist liikmesriikide poolt laiendati koostööd ka Vabakaubanduspiirkonna (EFTA) riikidega. Tegu oli eelkõige majanduslikku koostööd hõlmava lepinguga. Siiski käsitles enamik EFTA riike lepingut kui vaheetappi Euroopa Liiduga liitumisel. 1995 liitusid EL-iga Austria, Soome ja Rootsi.
  18.Amsterdami leping: peamised eesmärgid ja tulemused
  1997/99 Amsterdami leping
  Eesmärgiks oli institutsionaalne reform (ei suudetud kokkuleppele jõuda, kuid laiendati mõnel määral kvalifitseeritud enamushääletuse ja kaasotsustamise menetluse kasutamist). Tagasihoidlik tulemus näitas, et riigid ei suutnud uute riikide vastuvõtmist sisuliselt ette valmistada. Lepinguga sisse viidud muudatused:
  • Euroopa Parlamendi volituste laiendamine – läbi kaasotsustamisprotseduuri rakendamise laiendamise
  • Kaasotsustamisprotseduuri lihtsustamine
  • Koostöö tihendamine : tööhõive, võimaluste võrdsus, tervisekaitse, võltsimise vastu võitlemise vahendid, tollide alane koostöö, statistika ning infokaitse
  • Avatuse põhimõte ja läbipaistvuse põhimõte
  • Ühise välis-ja julgeolekupoliitika tõhustamine
  • Keskkonnapoliitika
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #1 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #2 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #3 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #4 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #5 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #6 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #7 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #8 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #9 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #10 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #11 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #12 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #13 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #14 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #15 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #16 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #17 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #18 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #19 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #20 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #21 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #22 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #23 Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 #24
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-01-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 80 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor maadzzz Õppematerjali autor

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  28
  doc
  EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused
  24
  doc
  Euroopa Liidu vastused
  50
  doc
  Euroopa Liit vastused KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009
  24
  doc
  Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud-EL ’idalaienemine’-Eesti integratsioon Euroopa Liitu-EL õiguslikud alused
  17
  docx
  Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud-EL-idalaienemine- Eesti integratsioon Euroopa Liitu-EL õiguslikud alused
  36
  doc
  Euroopa liidu kujunemine
  54
  docx
  Euroopa Liidu õigus
  140
  ppt
  Euroopa Liit  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun