Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Euroopa Liit, komisjon, parlament, nõukogu (6)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes moodustavad komisjoni ?
 • Kus komisjon asub ?
 • Millega komisjon tegeleb ?
 • Kuidas on korraldatud komisjoni töö ?
 • Kus parlament asub ?
 • Millega parlament tegeleb ?
 • Kuidas on korraldatud parlamendi töö ?
 • Millega nõukogu tegeleb ?
 • Kuidas on korraldatud nõukogu töö ?
 • Kui palju hääli on igal liikmesriigil ?
 • Millega kohus tegeleb ?
 • Kuidas on korraldatud kohtu töö ?
 • Millega kontrollikoda tegeleb ?
 • Kuidas on korraldatud kontrollikoja töö ?
 
Säutsu twitteris
Euroopa Komisjon
Euroopa Komisjon on riiklikest valitsustest sõltumatu.Komisjoni ülesanne on esindada ja kaitsta ELi kui terviku huve.Euroopa Komisjon koostab uute seaduste ettepanekud ning esitab need Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Ta on ka ELi täidesaatev jõud, vastutades parlamendi ja nõukogu otsuste rakendamise eest.See tähendab Euroopa Liidu poliitikasuundade ja tegevuskavade elluviimist kui ka vastutust eelarve täitmise eest.
Nagu parlament ja nõukogu loodi ka Euroopa Komisjon 1950. aastatel ELi asutamislepingutega.
Kes moodustavad komisjoni?
Komisjoni kuulub 27 meest ja naist – üks esindaja igast liikmesriigist.
Terminit „komisjon” kasutatakse kahes tähenduses.Esiteks tähendab see komisjoniliikmeid, kelle on ametisse nimetanud liikmesriigid selleks, et nad juhiksid institutsiooni ja võtaksid vastu otsuseid. Teiseks tähendab komisjon institutsiooni ennast ja selle personali.
Mitteametlikult nimetatakse komisjoniliikmeid volinikeks. Nad on kõik olnud oma päritoluriigis poliitikud ja paljud on olnud valitsusse kuuluvad ministrid , kuid komisjoniliikmetena on nad kohustatud tegutsema liidu kui terviku huvides ega tohi järgida oma riigi valitsuse juhtnööre.
Uus komisjoni koosseis nimetatakse ametisse iga viie aasta tagant, kuue kuu jooksul alates Euroopa Parlamendi valimistest. Menetlus on järgmine:
José Manuel Barroso juhib Euroopa Liidu täitevvõimu – Euroopa Komisjoni.
 • Liikmesriikide valitsused lepivad kokku, keda nimetada komisjoni uueks presidendiks.
 • Nimetatud presidendikandidaadi peab seejärel heaks kiitma parlament.
 • Komisjoni presidendikandidaat valib koos liikmesriikide valitsustega ülejäänud komisjoniliikmed.
 • Nõukogu võtab kandidaatide nimekirja kvalifitseeritud häälteenamusega vastu ja edastab selle Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks.
 • Parlament küsitleb kõiki liikmeid ja hääletab kogu kolleegiumi üle.
 • Pärast parlamendi heakskiitvat hääletust määrab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega uue komisjoni ametlikult ametisse.
Praeguse komisjoni ametiaeg lõpeb 31. oktoobril 2009. Komisjoni president on José Manuel Barroso, kes on pärit Portugalist .
Komisjon on poliitiliselt vastutav parlamendi ees, kellel on õigus see umbusaldushääletusega laiali saata. Komisjoni liikmel tuleb tagasi astuda siis, kui president seda palub teha, ning tingimusel, et teised komisjoni liikmed on tema tagasiastumisega nõus.
Komisjon võtab osa kõikidest parlamendi istungjärkudest, kus ta peab selgitama ja põhjendama oma poliitikasuundi. Ta vastab ka regulaarselt parlamendiliikmete suulistele ja kirjalikele küsimustele. 
Komisjoni igapäevast tööd teevad selle haldusametnikud, eksperdid, tõlkijad, tõlgid ja sekretariaat . Niisuguseid Euroopa Liidu ametnikke on umbes 25 000. Võib tunduda, et seda on palju, aga tegelikult on see arv väiksem enamiku Euroopa keskmise suurusega linnanõukogude personali arvust.
Kus komisjon asub?
Komisjoni asukoht on Brüsselis (Belgia), kuid tema talitusi on ka Luxembourgis, esindusi (de, en, fr) kõikides ELi liikmesriikides ja delegatsioone (en) paljudes maailma riikide pealinnades.
Millega komisjon tegeleb?
Euroopa Komisjonil on neli põhiülesannet.
 • Õigusaktide ettepanekute tegemine parlamendile ja nõukogule.
 • ELi poliitika elluviimine ja eelarve täitmine.
 • ELi õigusaktide täitmise järele valvamine (koos kohtuga).
 • Euroopa Liidu esindamine rahvusvahelistes suhetes, näiteks pidades läbirääkimisi ELi ja kolmandate riikide vaheliste kokkulepete üle
  1.  Uute õigusaktide ettepanekute tegemine
  Asutamislepingu kohaselt on komisjonil algatusõigus. See tähendab, et vaid komisjon vastutab parlamendile ja nõukogule esitatavate uute Euroopa Liidu õigusaktide ettepanekute koostamise eest. Nende ettepanekute eesmärgiks peab olema liidu ja selle kodanike huvide kaitse, mitte teatud konkreetsete liikmesriikide või tööstusharude kaitse.
  Enne ettepanekute tegemist peab komisjon olema teadlik uutest olukordadest ja probleemidest Euroopas ja ta peab kaaluma, kas ELi õigusaktid on parim viis nendega tegelda. Seepärast ongi komisjon pidevas kontaktis terve rea huvirühmadega ja kahe nõuandva organiga: majandus- ja sotsiaalkomiteega ja regioonide komiteega. Ta püüab ka välja selgitada siseriiklike parlamentide ja valitsuste arvamusi .
  Komisjon teeb ettepaneku võtta meetmeid ELi tasandil vaid siis, kui ta leiab, et siseriiklike, piirkondlike või kohalike meetmetega ei saaks probleemi tõhusamalt lahendada. Põhimõtet, mille kohaselt probleemiga tegeldakse võimalikult madalal tasandil, nimetatakse lähimuspõhimõtteks.
  Kui aga komisjon jõuab järeldusele, et on vaja ELi õigusakti, koostab ta ettepaneku, mis tema arvates lahendab probleemi tõhusalt ja rahuldab nii paljusid huve kui võimalik. Selleks et tehnilised üksikasjad oleksid õiged, konsulteerib komisjon ekspertidega, kes moodustavad mitmesuguseid komiteesid ja töögruppe.
  2. ELi poliitika elluviimine ja eelarve täitmine
  Euroopa Liidu täidesaatva organina vastutab komisjon parlamendi ja nõukogu vastu võetud ELi eelarve haldamise ja täitmise eest.Suurema osa tegelikest kulutustest teevad siseriiklikud ja kohalikud ametiasutused, kuid komisjon vastutab nende järelevalve eest kontrollikoja valvsa pilgu all.Mõlemad institutsioonid püüavad tagada selle, et rahalisi vahendeid kasutatakse hästi. Ainult siis, kui Euroopa Parlament jääb rahule kontrollikoja aastaaruandega, kiidab ta heaks selle, kuidas komisjon eelarvet täitis.
  Komisjon vastutab ka parlamendi ja nõukogu vastu võetud poliitika elluviimise eest. Üks näide sellisest poliitikast on ühine põllumajanduspoliitika. Lisaks võib näiteks tuua konkurentsipoliitika, kus komisjonil on õigus ettevõtete ühinemisi lubada või keelata. Samuti peab komisjon tagama, et ELi liikmesriigid ei subsideeri oma tööstusharusid sellisel viisil, mis moonutab konkurentsi.
  Komisjoni juhitavate ELi programmide näiteks võib tuua programmid Interreg ja Urban (millega luuakse piiriülest partnerlust piirkondade vahel ja aidatakse mahajäänud maapiirkondadel uuesti kosuda), aga ka üleeuroopalise üliõpilasvahetusprogrammi Erasmus .
  3.  Euroopa õigusaktide täitmine
  Komisjon on asutamislepingute valvur . See tähendab, et komisjoni nagu kohtugi ülesandeks on tagada, et ELi õigust rakendatakse liikmesriikides õigesti.
  Kui ta leiab, et mõni ELi liikmesriik ei rakenda ELi õigust õigesti ega täida seega oma seaduslikke kohustusi, astub komisjon samme olukorra parandamiseks.
  Esiteks algatab ta arutelu, mida nimetatakse rikkumismenetluseks. Selle käigus saadetakse valitsusele ametlik kiri, milles öeldakse, miks komisjon arvab, et see riik rikub ELi õigust, ning kehtestatakse tähtaeg, mille kestel peab kõnesolev liikmesriik saatma komisjonile üksikasjaliku vastuse.
  Kui selle menetlusega ei õnnestu olukorda lahendada, peab komisjon teatama juhtumist kohtule, kellel on õigus määrata karistusi. Kohtu otsused on liikmesriikidele ja ELi institutsioonidele siduvad.
  4.  ELi esindamine rahvusvahelistes suhetes
  Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu tähtis eestkõneleja rahvusvahelistes suhetes. Ta võimaldab liikmesriikidel kõnelda ühel häälel rahvusvahelistel aruteludel, nagu näiteks Maailma Kaubandusorganisatsioonis. 
  Komisjoni ülesandeks on ka pidada ELi nimel rahvusvaheliste lepingute läbirääkimisi. Üheks näiteks on Cotonou kokkulepe, millega sätestatakse ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani arengumaade vahelise olulise abi- ja kaubanduspartnerluse tingimused.
  Kuidas on korraldatud komisjoni töö?
  Komisjoni president otsustab, missugune volinik missuguse poliitikavaldkonna eest vastutab, ja jagab (vajadusel) ülesanded komisjoni ametiaja kestel ümber.
  Komisjon tuleb kokku kord nädalas, tavaliselt kolmapäeviti Brüsselis. Iga päevakorrapunkti tutvustab vastava poliitikavaldkonna eest vastutav volinik ning kolleegium teeb selles küsimuses kollektiivse otsuse.
  Komisjoni personal on jagatud 36 osakonda, mida nimetatakse peadirektoraatideks (DG - Directorate-General) ja teenistusteks või talitusteks (nt õigustalitus). Iga peadirektoraat vastutab konkreetse poliitikavaldkonna eest ning seda juhib peadirektor, kes on vastutav ühe voliniku ees. Üldine kooskõlastamine on peasekretariaadi ülesanne, kes korraldab ka kord nädalas peetavaid komisjoni istungeid. Peasekretariaati juhib peasekretär, kes allub otse presidendile
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #1 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #2 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #3 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #4 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #5 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #6 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #7 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #8 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #9 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #10 Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu #11
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-04-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 269 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor rauavanne Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (6)

  its2cold profiilipilt
  its2cold: Kopi-peist

  http://europa.eu/institutions/inst/ comm/index_et.htm
  21:07 24-04-2010
  djER profiilipilt
  djER: Kui on vaja spikrit siis liiga suur aga muidu pandav
  20:49 08-12-2008
  jaana03 profiilipilt
  jaana03: palju matrejali
  14:27 20-01-2009


  Sarnased materjalid

  62
  doc
  Ühiskonna riigieksami kokkuvõte
  54
  doc
  Kodanikuõpetuse kursus
  56
  doc
  ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA
  17
  docx
  Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud-EL-idalaienemine- Eesti integratsioon Euroopa Liitu-EL õiguslikud alused
  67
  doc
  Ühiskonna konspekt riigieksamiks
  44
  doc
  Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks
  49
  docx
  ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA-NÜÜDISÜHISKOND
  52
  docx
  Euroopa Liidu kriminaalõigus

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun