Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised sündmused pärast II maailmasõda aitasid kaasa Euroopa lõimumisele ?
 • Millised olid kaks peamist suundumust/ ideed Euroopa ühendamiseks ?
 • Mis olid Maastrichti (1992) lepingu tähtsamad muudatused/ edusammud ?
 • Mis olid Amsterdami (1997) lepingu tähtsamad muudatused/ edusammud ?
 • Mis olid Lissaboni (2007) lepingu tähtsamad muudatused/ edusammud ?
 • Mis on Euroopa Parlamendi funktsioon Euroopa Liidus ?
 • Miks on liikmesriigid suurendanud Euroopa Parlamendi võimu ?
 • Mis on subsidiaarsuse põhimõte ?
 • Mis on Euroopa Kohtu funktsioon Euroopa Liidus ?
 • Kuidas tagatakse Euroopa Liidu õiguse nõuetekohane kohaldamine liikmesriikides ?
 • Mis on Euroopa Komisjoni funktsioon Euroopa Liidus ?
 • Mis on Euroopa Liidu Nõukogu funktsioon Euroopa Liidus ?
 • Milline institutsioon on Euroopa Nõukogu ?
 • Kui väikestel liikmesriikidel ?
 • Millist rolli mängib vahetuv eesistuja Euroopa Liidu valitsemises ?
 • Mis on ühenduse meetod ( inglisekeeles community method ) ?
 • Kuidas on Euroopa Liidu sambasüsteem muutunud pärast Maastrichti lepingut ?
 • Mis on takistanud koostöö arenemist justiits- ja siseküsimuste valdkonnas ?
 • Mis on olnud ühise sise- ja justiitspoliitika koostöö positiivsed ja negatiivsed tagajärjed ?
 • Mis tõukas tagant siseturu loomist 1980ndatel ?
 • Milliseid poliitilisi meetmeid on Euroopa Liit kasutanud siseturu loomiseks ?
 • Mis rolli on Euroopa Liidu Kohus mänginud ühisturu loomisel ?
 • Millised on erinevad majanduse integratsiooni etapid ?
 • Miks tekkis vajadus luua Euroopa Majandus- ja Rahaliit ?
 • Mis on konvergentsikriteeriumid ja miks nad loodi ?
 • Mis on peamine kriitika Majandus-ja Rahaliidu loomisel ?
 • Millised on olulisemad Euroopa võlakriisi põhjustajad ?
 • Miks on Euroopa Liidu välispoliitiline identiteet erinev rahvusriikide omast ?
 • Kuidas see väljendub tema ühises välis - ja julgeolekupoliitikas (sh julgeoleku- ja kaitsepoliitikas) ?
 • Miks siis ikkagi paistab ELi välispoliitika niivõrd ebatõhusana ?
 • Millised on olnud peamised takistused ühise välis- ja julgeolekupoliitika loomisel ?
 • Mis on peamised Euroopa Liidu tulevikudebati teemad, millele proovitakse vastust leida ?
 • Mis on Euroopa integratsiooni eesmärk ?
 • Kuidas me määratleme Euroopa Liidu piire ?
 • Kuidas me rahastame liitu ?
 • Palju „demokraatia defitsiidist“ ?
 • Millised samme on võetud ?
 • Mis on Euroskeptitsism ?
 
Säutsu twitteris
Euroopa Liidu kordamisküsimused ja vastused.
Euroopa Liidu ajalooline kujunemine ja lepingud
 • Millised sündmused pärast II maailmasõda aitasid kaasa Euroopa lõimumisele? Mis oli Ühtse Euroopa loomise motiiv ?
  Prantsusmaa ja Saksamaa ajaloolise rivaliteedi elimineerimine, Marshalli plaan 1947 (abiprogramm sõjas laastatud Euroopa riikide aitamiseks ja kommunismi pealetungi ennetamiseks), Euroopa/ Haagi kongress , Euroopa Majanduskoostöö organisatsiooni asutamine, Euroopa Nõukogu asutamine.
  Loomise motiiv: rahu, Euroopa solidaarsus ning majanduslik ja sotsiaalne progress.
 • Millised olid kaks peamist suundumust/ ideed Euroopa ühendamiseks?
  a) Spinelli Vaba ja Ühtne Euroopa – eesmärgiks on tekitada selline sõltuvus riikide vahel, et neil ei oleks võimalust enam sõda alustada. Tõeline ühendus, st mitte pelgalt ühe valdkonna lõimumine .
  b) Monnet' ja Schumani pragmaatilisem lähenemine – nägid ette aeglasemat protsessi mitmete piiratud toimingute ja tegevuste kaudu; alustatakse ühe valdkonna integratsioonist ja siis minnakse edasi teiste juurde.
 • Too välja Euroopa integratsiooni peamised trendid (alates 1950ndatest)?
  1950ndad: hoogne areng ja funktsionalistlike institutsioonide loomine. Sõltuvussuhe=rahu tagamine
  1960ndad ja 1970ndad: paigalseis , poliitiline integratsioon tagaplaanil.
  1980ndate keskel toimus taaselustumine ja rahvusüleste institutsioonide osatähtsuse kasv. Süvenemine ja laienemine jätkusid.
  1990ndad: integratsiooni süvenemine on pidev protsess, mis ei toimu hüppeliselt (lepingumuudatuse tulemusel), vaid ka ELi institutsioonide igapäevase tegevuse läbi.
 • Mis olid Maastrichti (1992) lepingu tähtsamad muudatused/ edusammud?
  Maastrichti leping (ametlik nimetus Euroopa Liidu leping) on 1992. aastal Maastrichtis alla kirjutatud leping, mis pani aluse Euroopa Liidule.
  Maastrichtis lepiti kokku nn kolme samba poliitikas: esimeseks sai majanduskoostöö (ka rahaliit ), mida laiendati senisest (Euroopa Ühenduses toimunust) veelgi; teiseks ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning kolmandaks õigus- ja siseküsimustealase poliitika sammas.
  ELi kodakondsuse tekitamine.
 • Mis olid Amsterdami (1997) lepingu tähtsamad muudatused/ edusammud?
  Tulemus oli tagasihoidlik , tähtsaim saavutus: võeti kasutusele tihedama koostöö mõiste.
  Amsterdami lepingu esimene osa hõlmas Rooma lepingu ja Europarlamendi valimise seaduse parandusi. Lepingu teine osa nägi ette Euroopa Liidu toimimise aluseks olevate lepingute võrgustiku lihtsustamist. Kattuvad lisad, paragrahvid ja protokollid tühistati ning lepingute artiklid nummerdati uuesti. Kolmas osa puudutas lepinguga seotud üldisi ja lõplikke tingimusi, nagu jõustumise protseduur jms. Osa kolmanda samba valdkondi viidi üle esimesse sambasse ehk kasvas institutsioonide võim (riigiülesus).
 • Mis olid Lissaboni (2007) lepingu tähtsamad muudatused/ edusammud?
  a) Demokraatlikum ja läbipaistev Euroopa: EP suurem roll, LR parlamentide suurem osalus (nn subsidiaarsuse põhimõte), tugevam hääl kodanikele, pädevuste selge jaotus ELi ja LRde vahel, EList välja astumise võimalus.
  b) Tõhusam Euroopa: otsustusprotsess ( Nõukogus kaasotsustamismenetluse laiendamine uutele valdkondadele), institutsionaalne raamistik (Euroopa Ülemkogu juurde loodi valitava eesistuja ametikoht 2,5a), kodanike elu parandamine (uued tegevusvaldkonnad ), loodi EL välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht.
  Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriikide esindatus
 • Mis on Euroopa Parlamendi funktsioon Euroopa Liidus? Millist rolli on Euroopa Parlament mänginud Euroopa integratsiooni protsessis?
  Funktsioonid:
  a) võtab vastu õigusakte (koos Nõukoguga) – Nõukogu kõrval peamine seadusandlik institutsioon
  b) demokraatlik järelvalve kõigi ELi institutsioonide üle (eelkõige Komisjon )
  c) ELi eelarve arutamine ja selle vastuvõtmine koos Nõukoguga
  Roll integratsiooni protsessis:
 • Miks on liikmesriigid suurendanud Euroopa Parlamendi võimu?
  Sest liikmesriikide suurust ja huve tasakaalustavate institutsioonide rolli tuleb tugevdada. EP on ainuke EL-i institutsioon, mille valib Euroopa rahvas. St et kui anda EP-le rohkem võimu, tuuakse võim rahvale lähemale, mis omakorda suurendab EL-i demokraatlikku legitiimsust.
 • Mis on subsidiaarsuse põhimõte?
  Subsidiaarsuse põhimõte (ka lähimuspõhimõte) on ELi üks keskseid printsiipe , mille kohaselt ELi poliitilised otsused tuleb alati teha madalaimal võimalikul haldus- ja poliitilisel tasandil ning võimalikult lähedal kodanikele. Kui välja arvata ELi ainupädevuse valdkonnad, tähendab see, et EL saab tegutseda üksnes juhul, kui kõnesolevat õigusakti on parem rakendada ELi kui et riigi, piirkondlikul või kohalikul tasandil.
 • Mis on Euroopa Kohtu funktsioon Euroopa Liidus? Millist rolli on Euroopa Liidu Kohus mänginud Euroopa integratsiooni protsessis?
  Euroopa Kohus on ELi õiguse kaitsja.
  Funktsioonid:
  a) tõlgendab ELi õigust, et tagada selle ühetaoline kohaldamine kõigis ELi liikmesriikides
  b) lahendab ELi liikmesriikide valitsuste ning ELi institutsioonide vahelisi vaidlusi
  c) üksikisikud, ettevõtted või organisatsioonid saavad samuti kohtu poole pöörduda, kui nad leiavad, et nende õigusi on ELi institutsioonide poolt rikutud
  EL Kohtu ülesanded:
  a) kontrollib ELi institutsioonide õigusaktide seaduslikkust
  b) kontrollib aluslepingutest tulenevate liikmesriikide kohustuste täitmist
  c) tõlgendab liikmesriikide kohtute taotlusel liidu õigust
  Roll integratsiooni protsessis:
  Euroopa Kohus tõlgendab ELi õigust, et tagada selle ühetaoline kohaldamine kõigis ELi liikmesriikides.
  Euroopa Kohtu „vastastikuse tunnustamise põhimõte“ aitas kaasa kaubanduse liberaliseerimisele. Selle järgi võivad riigid küll seada impordikaupadele (vabakaubanduses) piiranguid, et kaitsta rahva tervist, ausat konkurentsi jms, aga need piirangud pidid olema põhjendatud, mitte lihtsalt varjatud protektsionism ehk majanduslik kaitsesüsteem. Ehk siis EL Kohus on jälginud ja siiani jälgib, et EL sees kehtiks vabakaubandus.
 • Kuidas tagatakse Euroopa Liidu õiguse nõuetekohane kohaldamine liikmesriikides? Milline roll on selles protsessis Euroopa Kohtul?
  Euroopa Komisjon, olles n-ö lepingute valvur , peab hoolitsema nõukogu ja parlamendi määruste ja direktiivide elluviimise eest liikmesriikides. Vastasel juhul võib komisjon, selleks et kohustada rikkujat järgima ühenduse õigustikku, esitada kaebuse Euroopa Kohtule, kes võib omakorda otsuse mittetäitmise puhul määrata rahalise karistuse.
 • Mis on Euroopa Komisjoni funktsioon Euroopa Liidus? Millist rolli on Euroopa Komisjon mänginud Euroopa integratsiooni protsessis?
  Euroopa Komisjon on ühiste huvide kaitsja, juhib Euroopa Liitu.
  Funktsioonid:
  a) õigusaktide ettepanekute tegemine Parlamendile ja Nõukogule
  b) ELi poliitikate juhtimine, elluviimine ning eelarve täitmine
  c) ELi õigusaktide jõustamine koos Euroopa Kohtuga
  d) ELi esindamine maailmas
  Roll integratsiooni protsessis:
  Kõige riigiülesem (supranational) ELi institutsioon. Liikmed määratakse liikmesriikide valitsuste poolt, kuid nad on poliitiliselt sõltumatud ehk tegutsevad ELi kui terviku hüvanguks.
  Komisjon on oma tegevuses üsnagi sõltumatu. Tema ülesanne on seista Euroopa Liidu ühishuvide eest ja ta ei tohi kuuletuda ühegi liikmesriigi valitsusele.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #1 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #2 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #3 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #4 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #5 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #6 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #7 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #8 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #9 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #10 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #11 Euroopa Liidu eksami kordamisküsimuste vastused #12
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-01-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 5 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor silverh Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  28
  doc
  EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused
  78
  docx
  Euroopa Liidu eksamikonspekt
  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
  50
  doc
  Euroopa Liit vastused KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009
  24
  doc
  Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009
  24
  doc
  Euroopa Liidu vastused
  46
  docx
  Euroopa Liidu eksami konspekt - õpiväjundite põhine
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun