Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Ettevalmistus eksamiks (8)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis eeldab, et sa kirjutades otsid vastust küsimustele miks ?
 • Kuidas?, mille pärast ?
 • Millega?, kelle jaoks ?
 • Kuidas saada miljonäriks ?
 • Kui sa kirjutad teemal Miks on oluline minna valima ?
 • Keda üldse lugeda vanaks inimeseks ?
 • Milline on vanade roll/positsioon ühiskonnas ?
 • Milliseid probleeme toob ühiskonnale kaasa vanade suhteliselt suur osakaal ?
 • Kui palju on meie ühiskonnas vanureid ?
 • Millised on ühiskonna vananemise põhjused ?
 • Kuidas ühiskond selle probleemiga toime saab tulla ?
 • Missuguste ühiskondade/riikide probleem see veel on ?
 • Kuidas tagada vanadele inimestele inimväärne elu ?
 • Kuidas tagada rahvastiku püsimajäämine ühiskonna üldise vananemise olukorras ?
 • Milles seisneb see probleem ?
 • Millest üldse tekivad probleemid ?
 • Mida, kes peaks olukorda parandama ?
 • Kus on Euroopa Liidu piirid ?
 • Kes vastutab alaealise pahategude eest ?
 • Millise kokkuvõtliku järelduse teed EL-s ja kandidaatriikides kehtivate maksude kohta ?
 • Millised Eestis kehtivad maksud on diagrammil kajastamata ?
 • Milliseid üldist maksukoormust puudutavaid järeldusi ei tohi antud diagrammi põhjal teha ?
 • Mis võiks juhtuda Eesti maksupoliitikaga Eesti liitumisel EL-ga ?
 • Missugust maksupoliitikat pooldad sina ?
 • Kes kehtestab maksud ?
 • Mille põhjal (vaadates pilti) sa nii otsustasid ?
 • Keda sümboliseerib lumememm ?
 • Miks sa nii arvad ?
 • Miks sinu arvates karikaturist selle pildi joonistas ?
 • Mida sina linnapeana/politseiametnikuna olukorra lahendamiseks teeksid ?
 • Kes on Eestis kõrgeima võimu kandja ?
 • Kes kuuluvad Eesti Vabariigi Valitsusse ?
 • Kellel on Eestis seadusandlik võim ?
 • Kes on Eesti riigipea ?
 • Kelle kaudu teostab rahvas kôrgeimat riigivôimu ?
 • Milline väide ôiguskantsleri kohta ei ole tôene ?
 • Milline väide ei ole tôene ?
 • Kes osutusid valituks ?
 • Kuidas nimetatakse Eesti valimissüsteemi ?
 • Millist tähtsust omab Riigikogu valimistel kandidaadi koht erakonna nimekirjas ?
 • Millised nendest kohustustest ei ole põhiseaduslikud (ei tulene Eesti Vabariigi Põhiseadusest) ?
 • Milliseid revolutsioone või reforme vajab kaasaja maailm ?
 • Miks on demokraatliku riigi jaoks oluline tugev keskklass ?
 • Milliste meetoditega/abinõudega saab valitsus laiendada keskklassi ühiskonnas ?
 • Millistel elualadel oli kõige rohkem vabu töökohti ?
 • Millise eriala töötajaid oli vaja kõige vähem ?
 • Mida saaks riik ette võtta selleks, et tööpuudus väheneks ?
 • Milliseid probleeme põhjustab tööpuudus riigile ja ühiskonnale ?
 • Millised võiksid olla sinu elukutsevalikud, võttes aluseks antud statistikat ?
 • Kust saab riik raha pensioni maksmiseks ?
 • Kuidas lahendavad arenenud tööstusriigid pensioni maksmise ülesannet ?
 • Kui tulevase pensionisaaja seisundile ?
 • Miks tehti Eestis nn. teise pensionisambaga ühinemine noortele töötajatele kohus-tuslikuks ?
 • Millal ja miks loodi NATO ?
 • Miks on NATO huvitatud laienemisest ?
 • Kuidas muutub seoses NATO laienemisega jõudude vahekord maailmas ?
 • Millised on NATO eesmärgid tänapäeval ?
 • Mis negatiivset ?
 • Mida tähendab mõiste "mitmekultuuriline" ?
 • Mitmekultuuriline ?
 • Kuid kas nendes toodud seisukohtadega võiks nõustuda ka praegu ?
 • Kuivõrd võiks neid mõtteid seostada praeguse Eesti Vabariigi NATO liikmeks saamisega ?
 • Milliseid ühiskondlikke ilminguid on karikaturist nende piltidega sinu arvates kujuta-nud ?
 • Milles seisneb nende nähtuste ühiskonnaohtlikkus ?
 • Kust üleüldse inimõigused alguse saavad ?
 • Kust üleüldse inimõigused alguse saavad ?
 
Säutsu twitteris
SISSEJUHATUS
Ühiskonnaõpetuse õppimine koolis annab teadmisi ja oskusi selleks, et ümberringi toimuvatest sündmustest ja protsessidest aru saada ning neis vajadusel kaasa rääkida. Vabadus ja võimalus osaleda omaenda elu korraldamisel on iseloomulik demokraatlikule ühiskonnale. Eesti on demokraatlik. Demokraatlik ühiskond on seda tugevam, mida aktiivsemad on tema liikmed ning mida paremini nad oskavad pakutavaid vabadusi ja võimalusi kasutada.
Riigieksam ühiskonnaõpetusest annab nii õpetajatele kui ka eksami sooritajatele võimaluse saada ülevaade sellest, millise taseme on õppija kaheteist kooliaasta jooksul saavutanud. Eksam mõõdab õpilase erinevaid oskusi ja teadmisi. Selleks, et saada võimalikult täielikumat ülevaadet omandatust, on eksamitöös erinevaid tööülesandeid: arutlus, dokumendianalüüs ning mitut tüüpi ülesanded. Oluline on eksamitöö sooritamisel silmas pidada seda, et ülesannete lahendamisel tuleb kasutada ka neid õpitulemusi, mida on omandatud teistes ainetes, näiteks geograafias, ajaloos või matemaatikas.
Ühiskonnaõpetuse riigieksam on proovikiviks õppija omandatud üldisele keskharidusele tervikuna . See ei tohiks aga kedagi heidutada, sest kaheteistkümne aasta jooksul on koolis omandatud ju väga palju teadmisi ja oskusi, millest ühiskonnaõpetuse riigieksam kontrollib vaid kõige olulisemat .
Järgmistelt lehekülgedelt leiavad nii õpilased kui ka ühiskonnaõpetuse õpetajad piisavalt juhiseid ning abiteadmisi, et julgelt minna vastu selle ülipõneva ning väga vajaliku aine riigieksamile.
Koostajad
1 ÜLDISI JUHISEID EKSAMITÖÖ HEAKS SOORITAMISEKS
1. Jälgi, kui palju on võimalik mingi ülesande eest punkte saada, ning hinda, kaua nende sooritamiseks võiks aega kuluda. 2. Võiksid esmalt täita need ülesanded, millega sa kiiremini toime tuled. Näiteks ära klammerdu liialt arutluse kirjutamisse, kui selle tagajärjel jääd sa ajahätta teiste ülesannete täitmisel. 3. Loe kogu töö pärast kindlasti üle, et vaadata, kas mõni ülesanne pole jäänud kahe silma vahele. 4. Kuna eksamil saad kasutada Eesti Vabariigi Põhiseadust, siis õpi seda eelnevalt tundma, et suudaksid eksami ajal vajalikku infot kiiresti leida. 5. Usalda oma mälu, kuid võimaluse korral kontrolli teadmisi eksamil lubatud materjalide abil. 6. Kui sulle tundub, et mõnele küsimusele ei oska täies mahus vastata, ära sellepärast veel täiesti vastamata jäta. Mõnikord ei taheta sult ainult täpset vastust, vaid oodatakse ka sinna juurde kuuluvaid arutlusi ning kommentaare, millega suudaksid täpset vastust teadmata siiski toime tulla. 7. Kui eksamitöös on lubatud ning jäetud ruumi kavapunktide kirjapaneku jaoks või mustandi koostamiseks (näiteks arutluse puhul), märkmete ja allajoonimiste tegemiseks (nt töötamisel allikatega ) või arvutuste ja teiste abitehete tegemiseks (nt ülesannete täitmisel, lahendamisel), siis kasuta neid võimalusi. 8. Jälgi, et su käekiri oleks loetav , sest vastasel korral su tööd ei loetagi!
2 ARUTLUS
JUHISED
Arutlus peab näitama eksamitöö sooritaja silmaringi, lugemust, isikliku arvamuse olemasolu, eeldab loovust , nõuab mõtete väljendamise oskust. Arutlus on seda tüüpi ülesanne, mille puhul saad kasutada kõikides ainetes õpitut.
Ühiskonnaõpetuse alane arutlus pole lihtsalt millegi kirjeldus või lihtsa ülevaate andmine. See on analüüsi sarnane kirjutis, mis eeldab, et sa kirjutades otsid vastust küsimustele miks?, kuidas?, mille pärast?, seoses millega?, kelle jaoks? jne.
Arutlust saab kirjutada teemal, mida sa tunned, mille kohta sul on enda arvates piisavalt teadmisi. Näiteks kui sa valid teema Kuidas saada miljonäriks?, on vaja mõista, et kirjutada ei tule täpselt sellest, kuidas omandada miljon krooni, vaid laiemalt, sellest, kuidas saada väga rikkaks. "Miljonär" on väga rikka inimese sünonüüm, olenemata sellest, kui palju tal täpselt vara on. Teemakohane kirjutis peaks näitama, et kirjutaja tunneb ühiskonna majandussüsteemi ja selles olevaid võimalusi: teab raha teenimise, säästmise, investeerimise , päranduse saamise või loteriil võitmise ja hasartmängude abil rikastumise võimalusi. Oskab tuua konkreetseid näiteid. Iga arutlus peab sisaldama hinnangut ja isiklikku seisukohta kirjeldatava nähtuse suhtes. Antud teema puhul võiksid sa anda näiteks hinnangu sellele, milline on praegu Eestis või ka maailmas laiemalt võimalus miljonäriks saada.
Õpikutes on sellest probleemist kirjutatud sotsiaalse mobiilsuse ning ühiskonna majandussüsteemi teemade all, näitamaks, milline ühiskondlik korraldus annab indiviididele võrdseid võimalusi materiaalsete väärtuste omandamiseks.
Kui sa kirjutad teemal Miks on oluline minna valima ?, tuleb sul mõista, et see pole jutt ostukeskusesse punast või kollast värvi särki valima minemisest, vaid eeldatakse kirjutamist demokraatliku ühiskonna toimimise põhimõtetest ­ valimise tähendusest demokraatia jaoks.
Kõik ühiskonnaõpetuse alased arutlused võiksid sisaldada hetkel ühiskonnas aktuaalseid teemasid ja valupunkte.
Arutlusel on peale pealkirjale vastavuse ja sisukuse olulised ka vorm ja õigekiri. Kõikide nende külgede hindamiseks on ühiskonnaõpetuse riigieksami komisjon koostanud hindamisjuhend. Juhendi järgi hinnatakse eksamiarutlusi järgmiselt:
3 Töö struktuur ­ 3p 1 p - esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud 2 p - töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub sissejuhatus või lõppsõna) 3 p - ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte)
Teadmised ja näited ­ 4p 1 p - on esitatud mõni juhuslik fakt 2 p - esitatud piisavalt näiteid või fakte teema mõtestamiseks 3 p - näidete, faktide hulk on piisav ja nende valik põhjendatud 4 p - ilmneb eruditsioon ja lugemus
Probleemi väljaarendamine, arutlus, analüüs ­ 5p 1 p - töö on kirjeldava laadiga, vastab teemale 2 p - probleem on käsitletud 3 p - välja on toodud iseloomulikud näited 4 p - arutlus on analüüsiva iseloomuga : võrdlus, seosed 5 p - probleem on välja arendatud: üldistused, põhjendused
Isiklik arvamuse olemasolu ja selle põhjendatus ­ 3p 1 p - oma arvamuse olemasolu 2 p - oma arvamuse kinnitamine mõne näitega 3 p - arvamuse põhjendamitus, oskus kaitsta oma seisukohti
Järeldused ­ 3p 1 p - on esitatud lihtsamad järeldused 2 p - järeldused tulenevad arutluse käigust 3 p - järeldused on põhjendatud ja argumenteeritud
Stiil ja õigekiri ­ 2p 1p - esineb üksikuid eksimusi või ebakorrektsust 2p - sõnastus ja kirjavõis on korrektne
Arutluse pikkuseks on 1-2 A4 lehekülge. Alla ühe lehekülje pikkust arutlust ei hinnata. Arutluse sisu peab olema kooskõlas Eesti Vabariigi Põhiseaduse üldise vaimuga.
Nii nagu inimesed ühiskonnas üldse on ka hindajad oma erinevate arvamuste ja väärtushinnangutega. Võib juhtuda, et hindaja peab töö struktureeritust nõrgaks või arvab , et kirjutaja oma hinnanguid on liiga vähe või need pole piisavalt asjakohased. Et hindamine ei jääks subjektiivseks, loeb igat tööd kaks hindajat. Kumbki ei tea teise antud punkte, arvesse läheb kõrgem tulemus. Kui kahe hindaja pandud hinnete vahe on suurem kui 5 punkti, hindab tööd veel kolmaski hindaja.
KUIDAS ASUDA ARUTLUST KIRJUTAMA JA KUIDAS KIRJUTADA HEA ARUTLUS? Mõtisklegem näiteks, kuidas kirjutada arutlus teemal Rahvastiku vananemine kui ühiskonna probleem.
Kui asuda kirjutama, tuleb meeles pidada, et igal arutlusel peab olema kindel struktuur (ülesehitus): sissejuhatus, teema arendus ning lõppsõna ehk kokkuvõte.
Sissejuhatuses tuleb selgitada, mida kirjutaja rahvastiku vananemise all mõistab. Kuna ühiskonnaõpetuse arutlusteemasid on võimalik avada mitmest vaatenurgast, peaks õpilane siin tutvustama/selgitama/avama ka seda, millisest vaatenurgast ta antud juhul lähtub. Kas majanduslikust (suureneb tööeast välja jõudvate inimeste osakaal), rahvastiku püsimajäämise seisukohast (rahvus sureb välja), sotsiaalsest (kuidas tagada pensionäridele pension ja inimväärne elu ning turgutada sündimuse tõusu) või eetilisest (vanade inimeste väärtustamine ühiskonnas) vaatenurgast. Võimalusi on veelgi.
4 Teema arendamiseks tuleb valitud vaatenurgast tulenevalt püstitada enda jaoks asjakohased küsimused, millele vastates kujunebki arutlus. Antud teemal kirjutades võiksid küsimused olla näiteks sellised: c) Keda üldse lugeda vanaks inimeseks? d) Milline on vanade roll/positsioon ühiskonnas? e) Milliseid probleeme toob ühiskonnale kaasa vanade suhteliselt suur osakaal? f) Kas rahvastiku vananemine on Eesti jaoks probleem? g) Kui palju on meie ühiskonnas vanureid? h) Millised on ühiskonna vananemise põhjused? i) Kas vanaks olemine on ühiskonna jaoks probleem? j) Kuidas ühiskond selle probleemiga toime saab tulla? k) Missuguste ühiskondade/riikide probleem see veel on? l) Kuidas tagada vanadele inimestele inimväärne elu? m) Kuidas tagada rahvastiku püsimajäämine ühiskonna üldise vananemise olukorras?
Kõik see peab olema toetatud faktidega ning sisaldama sinu seisukohti. Loomulikult peab arutlus olema grammatiliselt korrektne. Lõppsõna peab sisaldama su isiklikku hinnagut ning võtma lühidalt kokku teema arenduse. Seal ei tooda enam juurde uusi mõtteid ega ideid. Lõppsõna ei tohi minna vastuollu sissejuhatusega ja teema arenduses väidetuga.
5 HÄSTI KIRJUTATUD ARUTLUSTE NÄITEID
Järgnevalt on esitatud viis 2002. aasta ühiskonaõpetuse riigieksamil kirjutatud arutlust. Neist neli on kirjutatud samal, vananemise teemal, üks on teise sisuga. Püüa töid eelpool toodud hindamisjuhendi järgi hinnata. Jälgi, kas tööd sisaldavad sissejuhatust, teema arendust ja kokkuvõtet? Kas töödes toodud väited on õiged ning toetatud faktidega? Kas kirjutaja mõttekäik on loogiline? Kas tööd sisaldavad kirjutajate isiklikke seisukohti? Kas järeldused tulenevad sisust?
Need arutlused on kõik saanud 17 või rohkem punkti maksimaalsest 20-st ­ üks ka lausa 20 punkti. Suudad sa öelda, mis jäi ühes või teises töös vajaka, et seda ei hinnatud maksimaalse 20 punktiga. Mõtle, mida sina nende tööde puhul oleksid teinud paremini.
Rahvastiku vananemine kui ühiskonna probleem - I Inimesi sünnib ja sureb iga päev. Need kaks juhtu puudutavad meid kõiki, nad on saanud või saavad meile osaks kohe päris kindlasti. Elu algus ja lõpp tähistavad meie maapealse teekonna otspunkte ning nende vahele jääb inimese areng, vananemine. Oma essees tahan välja tuua ühe ühiskonna probleemi, mis tänaseks on kasvanud väga suureks -- rahvastiku vananemine. Milles seisneb see probleem? Ühiskonna liikmete vananemine tähendab seda, et vanurite osakaal elanikkonna hulgas on mitmeid kordi suurem noorte hulgast. Võib küsida, mis on selles halba, olgugi, et tegemist on üsna lihtlabase küsimusega. Iseenesest pole vanurites midagi halba. Vanaisad, vanaemad -- kes meist neid ei armastaks. Probleem peitub hoopiski rahas. Pensionärid saavad pensioni, mida maksab neile riik. Raha eelarvesse tuleb aga maksudest, mis peetakse kinni töötava elaniku palgast. Seega põhimõtteliselt on noored need, kes peale oma pere toidavad ka ühiskonna vanureid. Siin ilmnebki probleem. Kui rahvastik on suhteliselt vana, siis rahva maksukoormus kasvab, tagamaks kõigile pensionäridele väljateenitud toetust. Vastuolu tekkimine ühiskonnas on paratamatu, kõik tahavad elada võimalikult hästi. Kuidas olukorda lahendada? Selge on see, et lihtsalt soovitusega "Sünnitage rohkem lapsi!" midagi muuta ei saa, võttes arvesse riikide suhteliselt väikesed lapsetoetused. Lahendus, mis on välja pakutud ning ka koheselt kehtima hakkab, on kogumispension . Selle mõte seisneb selles, et iga töötav inimene tagab endale ise pensioni. Sellel süsteemil on kolm sammast. Esimene neist tähendab, et kodanik saab tulevikus täiesti tavalist pensioni. Teine seisneb selles, et inimene maksab 2% oma palgast pensionifondi ning riik lisab 4 %. See sammas on nüüd kohustuslik. Kolmas on vabatahtlik, inimene maksab veel oma pensionifondi lisa, saamaks suuremat toetust tulevikus. Kolmanda samba kasutamine on vabatahtlik. Siiski ka see süsteem ei pruugi tagada inimestelekindlusetunnet tulevikuks, sest keegi ei suuda anda garantiid pensionifondide püsimajäämisele. Rahvastiku vananemise probleem on omane eelkõige arenenud riikidele. Miks? Vastus lihtne, kodanikud, pered elavad oma elu. Tehakse karjääri, reisitakse, nauditakse luksust. Üsna loogiline, et sellise elustiili puhul pole järelkasv esmatähtis. Palju on räägitud abordi mõjust rahvastiku vananemisele. Olen nõus, et soovimatu rasedusega puutuvad kokku liiga paljud, kuid samas, kellele teevad heameelt lastekodudes elavate kodanike suured hulgad. Leian, et abortide keelustamine ei lahenda rahvastiku vananemise probleeme, sest täisväärtuslikku elu elavad siiski lapsed, kellel on armastav pere. Kui väikest ilmakodanikku ennast pole armastatud , siis tekib temalgi tunne, et miks peab ta armastama ühiskonda. Rahvastiku vananemine on kindlasti ühiskonna probleem. Noori, kes vanureid ülal peavad, napib, mistõttu tekibki probleem, et maksud kujunevad liiga kõrgeks ning täisväärtusliku elu tagamine muutub keeruliseks lahendeid sellel probleemile on pakutud, kuid milline on õigeim, parim, kindlaim eks seda näitab aeg. Kõige lihtsam on sünnitada lapsi, mitte teha aborte, kuid iga kodanik toimib siiski enesest lähtuvalt ega mõtle alati tulevikule. Arvan, et lähiajal sellele probleemile lahendust ei leita, sest ega kogumispensiongi muuda olematuks vananemist. Ühiskond peab looma soodsaid võimalusi laste sünnitamiseks võib ­ olla siis muutub midagi.
Rahvastiku vananemine kui ühiskonna probleem - II Arenenud riikides on esile tõusnud seoses meditsiiniabi ja sotsiaalpoliitika arenemisega suur vanurite osakaal. Selline rahvastiku püramiidi ebaproportsionaalsus võib tekitada mitmeid ühiskondlikke probleeme. Traditsiooniliselt on austatud vanemaid inimesi, kes on elukogenumad ja kelle töö vilju me praegu tajume. Kuid olukord ei ole enam nii must- valge kui minevikus, tööealiste osatähtsus rahvastikust aina väheneb ja töölised peavad aina enam pensionäre üleval pidama. Samas ei ole helge ka praeguste tööliste ja tulevaste pensionäride elu, sest peamiselt arenenud riikides, kus on rahvastiku vananemine kõige suurem probleem on enamasti negatiivne või nõrgalt positiivne iive. Seega praegustele töölistele pensioni teenijaid vähe. Samas vähe arenenud riikides on enamasti suur osatähtsus traditsioonidel ja ka seal hakkab rahvastiku vananemine toimuma seoses peamiselt humanitaarabiga. Seal teeb raskeks probleemi lahendamise just nende traditsioonid. Lõpuks hakkab maailmas vähenema sotsiaalsete tagatiste hulk. Probleemi ei saa kaotada lihtsalt meditsiiniabi kaotamisega juba inimlikel põhjustel, seega tuleb otsida teisi teid, millede leidmiseks on korraldatud ka mitmeid ülemaailmseid nõupidamisi. Praeguse hulga vanurite juures peaks olema rohkem töölisi, üheks lahenduseks saame siin pensioniea tõstmise, kuid seda ei saa teha lõputult. Tuleviku probleemide eest võiks meid kaitsta kõrge sündimus (rohkem tulevasi töötajaid), kuid juba
6 praegugi ähvardab meid ülerahvastus. Sotsiaalsete tagatiste saamiseks on ilmselt kõige mõttekam panna rahvast endale ise pensionipõlve kindlustama praeguste säästudega. Seda püütakse teha ka praegu Eestis pensionifondide kaudu. Üks ebameeldiv variant on veel loodusseaduste poolt tekitatav regulatsioon : epideemiates ja looduskatastroofides, aga ka näiteks sõja tõttu tekkinud näljahädades hukuvad just kõige nõrgemad, mida vanemad inimesed kindlasti on. Seega peab praegune põlvkond olema töökam, kui eelmina ja hoolega kaaluma s oma samme . Seega ei saa öelda, et rahvastiku vananemine on vaid mingi inimgrupi või poliitikute probleem. Rahvastiku vananemine puudutab meid kõiki ja on seega ühiskonna probleem.
Rahvastiku vananemine kui ühiskonna probleem - III Nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides s on levimas tendents , et rahvastik vananeb, ning see on tänapäeval üks tõsisemaid ühiskonna probleeme. Rahvastiku vananemine, mis iseenesest tähendab, et sündivus on madal ja pensionäride osakaal suur, võib tulevikus viia olukorrani, kus pole piisavalt tulumaksu maksjaid ja seeläbi pole ka võimalik riigil maksta pensione. Et säärast olukorda vältida, kehtestati sel aastal kohustuslik kogumispension, mille tarvis maksab iga töövõtja oma palgast teatud protsendi pensionifondi ja riik lisab sellele omalt poolt juurde. Kahjuks ei aita kohustuslik kogumispension kaasa ühiskonna vananemisprotsesse peatamisele. Peamine prioriteet on ikkagi sündivuse tõstmine, mida erakonnad osavalt oma huvides ära kasutavad, lubades 1000-- krooniseid lapsetoetusi. Utoopiline ? Näib nii, sest ega kõrgepalgaline lase ennast sellest mõjutada. Hoopis tõenäolisem on , et pead tõstavad sotsiaalselt ebakindlad isikud. Joodikutele kujuneks sellest tulus teenimisallikas ning sünniks juurde aina rohkem lapsi, kes hiljem hooletusse jäätaks. Minule näib, et eelkõige tuleks rahvastiku vananemise probleemiga võidelda läbi erudeeritud ja kõrgharidust omavate noorte, kes suudavad oma lastele kindlustada inimväärilise elu. Nende motiveerimine on aga oma jagu raske, sest tänapäeva ühiskonnas soovivad kõik eelkõige karjääri teha ja ametiredelil võimalikult kõrgele ronida. Töö kõrvalt pahatihti ei jäägi aega perekonnale mõelda. Ühe võimaliku lahendusena on välja pakutud ka abortide keelustamine, tuginedes põhimõttele, et igaühel on õigus elule, aga siiamaani pole miski muutunud ning näikse, et niipea selles valdkonnas regulatsioone ei toimu. Vaatamata väljapakutud alternatiividele, pole siiani rahvastiku vananemist suudetud pidurdada ning seni, kuni sündivus ei suurene, jääb ta üheks tugevamaks valupunktiks, mille eest vastutab kogu ühiskond.
Rahvastiku vananemine kui ühiskonna probleem - IV Rahvastiku vananemisega seisab silmitsi enamik Euroopa riike. Ka Eestis ennustatakse seda probleemi järgmise põlvkonna või paari jooksul esile kerkivat. Mis on põhjustanud selleise olukorra ja kuidas saaks seda lahendada? Rahvastiku vananemise juured on eelkõige nendes faktorites, mille tavaliselt nähakse arenenud maade eeliseid: pikk eluiga ja madal sündmus. Globaalprobleemide, nagu ülerahvastatuse, valguses peaks selliselt tasakaalustatud ühiskond ja ainult kiiduväärt olema. Millest üldse tekivad probleemid? Pikk eluiga tähendab riigi majanduspoliitilisest küljest vaadata aga seda, et riiklike pensionide hulk rahalist kulu arvestades aina suureneb ja nõuab eelarvest järjest märgatavamaid summasid. Samas piirab madal sündimus töövõimelise elanikkonna osakaalu ning saadavat maksutulu. Lõpuks võib kätte jõuda olukord, kus ülalpeetavaid on rohkem kui ülalpidajaid. Situatsioon ei tohiks aga kunagi jõuda nii drastilisse järku. On
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Ettevalmistus eksamiks #1 Ettevalmistus eksamiks #2 Ettevalmistus eksamiks #3 Ettevalmistus eksamiks #4 Ettevalmistus eksamiks #5 Ettevalmistus eksamiks #6 Ettevalmistus eksamiks #7 Ettevalmistus eksamiks #8 Ettevalmistus eksamiks #9 Ettevalmistus eksamiks #10 Ettevalmistus eksamiks #11 Ettevalmistus eksamiks #12 Ettevalmistus eksamiks #13 Ettevalmistus eksamiks #14 Ettevalmistus eksamiks #15 Ettevalmistus eksamiks #16 Ettevalmistus eksamiks #17 Ettevalmistus eksamiks #18 Ettevalmistus eksamiks #19 Ettevalmistus eksamiks #20 Ettevalmistus eksamiks #21 Ettevalmistus eksamiks #22 Ettevalmistus eksamiks #23 Ettevalmistus eksamiks #24 Ettevalmistus eksamiks #25 Ettevalmistus eksamiks #26 Ettevalmistus eksamiks #27 Ettevalmistus eksamiks #28 Ettevalmistus eksamiks #29 Ettevalmistus eksamiks #30 Ettevalmistus eksamiks #31 Ettevalmistus eksamiks #32 Ettevalmistus eksamiks #33 Ettevalmistus eksamiks #34
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 34 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-01-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 474 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 8 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Karit Sepp Õppematerjali autor

Lisainfo

kasulikku eksamisooritajale

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (8)

elvital profiilipilt
Helen Turmann: Väga huvitavalt koostatud minuarust. Sellest saab aru, on võimalik selle üle järele mõelda ja üldse, väga arukas ja hea õppimismaterjal.
21:25 04-10-2008
el1sa profiilipilt
el1sa: Ootasin midagi muud, kuigi harjutamiseks rahuldav.
13:34 28-04-2011
xxzzman profiilipilt
xxzzman: Eksamiks valmistumisel aitab see materjal küll!
21:44 19-04-2010


Sarnased materjalid

48
doc
Ajaloo kordamismaterjal eksamiks
44
doc
Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks
204
pdf
Eesti uusima aja ajalugu
62
docx
Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012
32
docx
10-kl ajaloo üleminekueksam
62
doc
Ühiskonna riigieksami kokkuvõte
67
doc
Ühiskonna konspekt riigieksamiks
52
docx
Nõukogude Liidu eksam

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun