Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes on tarbijateks ?
 • Keda nähakse ettevõtte toodete potentsiaalsete tarbijatena ?
 • Kuidas ja miks just nii turgu segmenteeritakse ?
 • Kes on esialgseks sihtgrupiks ?
 • Miks võetakse sihikule just see turusegment ?
 • Milles on antud sihtgrupi spetsiifika, nt turustuskanalite või sobivate reklaamikanalite osas ?
 • Milline on sihtgrupi võimalik muutumine/laienemine tulevikus ?
 • Mida neile pakutakse ?
 • Millised hüved pakutavate toodete ja teenustega tarbijate jaoks kaasnevad ?
 • Milles seisneb toodete eripära ja konkurentsieelis ?
 • Milliste uute toodete väljaarendamine on perspektiivne edaspidi ?
 • Kuidas tegutsetakse ?
 • Milline on ettevõtte toimimise eripära ?
 • Milline on ettevõtte suurus, esialgne töötajate arv ?
 • Milliste äripartneritega tehakse koostööd, kas kasutatakse allhankijaid ?
 • Millel baseerub ettevõtte tasuvus, mis tagab tegevuse efektiivsuse, kuludealase konkurentsivõime ?
 • Millised on edasised arenguplaanid ?
 • Mis on lubatud, registreeritav ?
 • Mis on äriliselt kasulik ?
 • Midagi tähendama ?
 • Kelle taskus on sinu raha ?
 • Kuidas sa kavatsed selle oma taskusse saada ?
 • Kuidas nendega suhted üles ehitame ja neid säilitame ?
 • Kui palju läheb raha vaja selleks, et rajada ettevõte ja jõuda esimese müügitehinguni ?
 • Miks? milles väljendub ?
 • Milline on tegevusala ettevõtete majandustegevuse edukus viimastel aastatel ?
 • Kuidas väikeettevõtja valib asukoha ?
 • Kus omanik on ainuke töötaja, on pereettevõte ?
 
Säutsu twitteris
ETTEVÕTLUS 2
Kordamisküsimused
Juhan Teder
2012/2013
EL ettevõtluse “suur pilt“. Ettevõtja ja palgatöötaja karjääri eelistamise põhimotiivid (Eurobaromeetri uuring), ettevõtlusega alustamise põhimotiivid (GEM uuring)
Eri suurusega ettevõtete osakaal
92% mikroettevõtted (0-9 töötajat)
7% väikeettevõtted (10-49)
0,2% suurettevõtted (250+)
SMEs – Small and Medium Enterprises – 0-249 töötajat. (VKEd)
Mikro -( 25% aastas
 • o   Eeldab väljumisvõimalust 3-5 (10) aasta pärast
 • o   Eeldab juhtimismeeskonna kompetentsust ja usaldusväärsust
 • o   Osaleb ettevõtte juhtimises

  Finantseerijate ootused äriplaani suhtes
  • Senised majandustulemused peaks võimaldama hinnata majandustegevuse edukust . Senine finantsaruandlus peaks olema korrektne .
  • Ettevõtte tulevikuperspektiivid peaks olema selgelt ära toodud ning ettevõtte eesmärgid ja taotletava finantseerimise sihtotstarve on selged.
  • Äriplaan peaks olema realistlik, vältida tuleks liigoptimismi.
  • Tähtis on plaani selgus ja arusaadavus.
  • Laenu korral olgu tagasimaksmise allikad selged ja väheriskantsed. Laenukohustuste maksmise võimalikkust kajastab rahavoo prognoos.
  • Äriplaan peaks katma otstarbekat ajaperioodi. (Nt 1 aasta täpsemalt ja 2 aastat üldistatult). Arvestada ka laenu tähtajaga.
  • Ettevõtte juhtkond ja omanikud peavad olema usaldusväärsed.
  • Projekti teostatavusega seotud riskid peaks olema avatud.

 • Stardikapitali vajadus ettevõtte rajamisel.
  Finantsplaneerimise käigus planeeritakse: alustava ettevõtte korral stardikapitali vajadus, tegutseva ettevõtte korral äriplaani realiseerimiseks vajalikud investeeringud . Sellest lähtuvalt sõltub planeeritu detailsus:
  • kasumiprognoos kuude lõikes esimeseks tegevusaastaks ja kvartalite lõikes teiseks tegevusaastaks;
  • kasumiprognoos aastate lõikes planeerimisperioodiks (nt kolm aastat, kui eesmärgid on püstitatud kolmeks aastaks);
  • rahavoogude prognoos kuude lõikes esimeseks aastaks ja kvartalite lõikes teiseks aastaks;
  • rahavoogude prognoos aastate lõikes planeerimisperioodiks;
  • bilansside prognoos aastate lõpu seisuga planeerimisperioodiks.

  Ettevõtte rajamine väikese stardikapitaliga
  • Inglise keeles termin “Bootstrapping” – olukord kus ettevõtja käivitab ettevõtte väikese stardikapitaliga, kasutades vaid isiklikke finantse või rajatava ettevõtte poolt saadavaid tulusid.
  • Samuti võib kasutada mitmesuguseid leidlikke vahendeid kulude alandamiseks, toetuste saamiseks jms.
  • Seda tehakse enamasti seetõttu, et muud ei jää üle.

  Eelised ja puudused
  • Positiivne: säilib täielik kontroll otsustuste üle.
  • Negatiivne: suurem finantsrisk . Ei pruugi jätkuda kapitali, et kasvada otstarbekas tempos .

 • Surmaoru mõiste (Death Valley Curve)
  kui kaua ettevõte miinust tootes vastu peab. Кривая на графике, показывающая, как сокращается венчурный капитал, инвестированный  в новую компанию, по мере того, как эта компания, до того как ее доходы достигнут планируемого уровня, несет издержки подготовки производства. Такое размывание капитала создает для компании трудности в привлечении новых инвесторов дополнительного венчурного капитала.


 • Võimalikud stardikapitali allikad. Omakapitali ja laenu kui kapitaliallikate eripära (millal kasutatav, mõju rahavoole ja kasumiaruandele).
  Finantseerimisallikatena võib arvestada:
  1.     Isiklikud vahendid
  2.     Sugulaste ja sõprade vahendid
  3.     Pangakrediit - lühi- ja pikaajalised laenud, arvelduskrediit
  4.  Liising ( Finants - või kasutusliising), lähedane on järelmaks
  5.      Tarnijate poolt antav krediit
  6.     Ettevõtluse tugisüsteemi toetus
  7.     Väärtpaberite müük
  8. Riskikapital – fondid ja äriinglid
  9.     Klientide poolt antav avanss (krediit)
  10. Laenu-hoiuühistud, väikelaenugrupid
  11. Laen eraisikuna, sh õppelaen
  (Laenukontorite laenud, laenud eraisikutelt, pandimaja, SMS-laen)
  Omakapital
  • Jooksev rahavoog on ebapiisav
  • Tulevikunägemus peab olema selgelt positiivne, isegi kui ebakindlus on suur
  • Tagatised puuduvad
  • Tugev sekkumine juhtimisse
  • Kõrgeim hind!
  Laenud
  • Tugev ja stabiilne ajalooline rahavoog,
   lihtsalt määratletavad tuleviku rahavood
  • Tulevikuootused on positiivsed ja selged
  • Piisavad tagatised (1.5x turuväärtus)
  • Head suhted pangaga

  Mõju rahavoole ja kasumiaruandele
  • Pangalaen :
   madal hind
   tuleb tasuda põhiosamakseid ja intresse
  • Omakapital:
   kõrge hind
   kasumiaruandele otsest mõju ei ole
   põhiosa tagasimaksed puuduvad

 • Riskikapitali kasutamine ettevõtte finantseerimisel (millal kasutatav, erinevus pangalaenust, äriinglid, riskikapitali fondid). учебник
  Äriinglid-jõukad eraisikud , kes investeerivad oma raha uute ja kasvavate ettevõtete omakapitali, ilma et neil oleks nende ettevõtetega perekondliku seost. Lisaks panustatakse arengusse oma teadmised, kogemused, suhtevõrgustik.
  Ettevõtluse arendamise Sihtasutus (EAS)
  Toetused ja teadlikkuse tõstmine
  Inkubaatorid
  KredEx
  Ekspordigarantiid
  Laenu-, liisingu- ja pangagarantiide tagatised
  Kapitalilaenud
  Eluasemelaenude käendused, korterelamute toetused
  Arengufond
  Riigi riskikapitalifond teadmistemahukatele ja suure potentsiaaliga projektidele kapitali hankimiseks
  Arenguseire

 • Plaanilise kasumiaruande ja rahavoogide prognoosi kajastamine äriplaanis.
  Märkused kasumiaruande kohta:
 • Käibemaksukohuslasel on tulud ja kulud kasumiaruandes käibemaksuta.
 • Erakorralisi tulusid ja - kulusid ei planeerita.
 • Finantstuludest ja – kuludest planeeritakse reeglina vaid laenuintressi.
 • Laenu saamine pole tulu ega tema tagasimaksmine kulu – laen ei kajastu kasumiaruandes.
  Rahavoogude prognoos:
  Rahavoog iseloomustab ettevõtte rahaliste vahendite jääkide muutust. Prognoosi koostamise eesmärgiks on tagada ettevõtte likviidsus .
  Rahavoogude prognoosi koostades arvesta raha tegeliku liikumisega, rahavoogude prognoos ei ole sama, mis kasumiaruanne .
 • Tasuvuspunkti arvutamine.
  Püsikulud
  Tasuvuspunkt = -------------------------
  Hind – Muutuvkulud
  Tasuvuspunkt mitmekesise toodangu puhul:
  Püsikulud
  Tasuvuspunkt = -------------------------
  Muutuvkulud
  1 - ----------------------
  Müügimaht
 • Finantsülesanded – võib tulla lihtsate arvudega peastarvutamise ülesandeid, kalkulaatorit vaja ei lähe.
  Rahavoogude prognoos: põhivalem
  Raha perioodi algul
  + laekumised perioodi jooksul
  • väljaminekud perioodi jooksul

  Raha perioodi
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #1 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #2 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #3 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #4 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #5 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #6 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #7 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #8 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #9 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #10 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #11 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #12 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #13 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #14 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #15 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #16 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #17 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #18 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #19 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #20 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #21 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #22 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #23 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #24 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #25 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #26 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #27 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #28
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-11-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 112 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor onde20 Õppematerjali autor

  Meedia

  Lisainfo

  Sisukord

  • Eurobaromeetri uuring), ettevõtlusega alustamise põhimotiivid (GEM uuring)
  • Eri suurusega ettevõtete osakaal
  • Mikro
  • Väike
  • VKE-d
  • Kokku
  • Ettevõtteid
  • Tööhõive
  • Töötajaid
  • Ettevõtja karjääri eelistamise põhimotiivid
  • GEM (Global Entrepreneurship Monitor)
  • Ärivõimaluste
  • Sundettevõtjad
  • Äriidee kolm võtmeküsimust
  • Kes on tarbijateks?
  • Mida neile pakutakse?
  • Kuidas tegutsetakse?
  • Kolm põhivõimalust ärivõimaluse leidmiseks (2 loeng)
  • Äriidee allikad
  • Füüsilisest isikust
  • Äriühingul
  • Piirangud äriühingu ärinimele
  • Ärinime valikul kaalutletav
  • Tegevusala kajastamine
  • Ettevõtja(te) perekonnanime(de) kasutamine ärinimes
  • Ärinime pikkus ja keerukus
  • Huumori kasutamine ärinimes?
  • Keel? Kirjapildi vastavus hääldusele?
  • Põhistrateegia
  • Strateegilised ressursid
  • põhiosa
  • Infrastruktuur
  • Väärtuspakkumine
  • Klientidega seotud komponendid
  • Ettevõtte tulud ja kulud
  • VÕTME
  • RESURSID
  • PARTNERID
  • VÄÄRTUS-PAKKU
  • KLIENDI
  • SUHTED
  • SIHTGR
  • TEGEVUSED
  • MÜÜGI
  • KANALID
  • VÕTMEKULUD
  • TULUM
  • Tegevusharu atraktiivsus
  • Sihtturu atraktiivsus
  • Tegevusharu
  • Tegevusharu ja konkurentsi analüüs
  • Lai määratlus
  • Kitsam määratlus
  • Rahvusvaheline majandusolukord
  • Ettevõtlusvormi valikul arvestatavad tegurid
  • Ettevõtte asukoha valik
  • Kuidas väikeettevõtja valib asukoha?
  • Asukoha valikut mõjutavad tegurid jaekaubanduses
  • Täpsema asupaiga juures arvestada järgmiste teguritega
  • Asukoha valik hulgimüüjatel
  • Asukoha valikut mõjutavad tegurid tööstusettevõtetel
  • Asukoha valikut mõjutavad tegurid teenindusettevõtetel
  • Olulised võivad olla veel
  • Äriplaani olemus, sihtgrupid, kasulikkus, nõuded äriplaanile
  • Äriplaani võimalikud sihtgrupid
  • Kasulikkus
  • Äriplaani struktuur
  • Laenuandjate (panga) ja riskikapitali erinevad ootused ja käitumine
  • Riskikapital
  • Finantseerijate ootused äriplaani suhtes
  • Stardikapitali vajadus ettevõtte rajamisel
  • Ettevõtte rajamine väikese stardikapitaliga
  • Eelised ja puudused
  • Surmaoru mõiste (Death Valley Curve)
  • Finantseerimisallikatena võib arvestada
  • Omakapital
  • Laenud
  • Mõju rahavoole ja kasumiaruandele
  • Äriinglid
  • Ettevõtluse arendamise Sihtasutus (EAS)
  • KredEx
  • Plaanilise kasumiaruande ja rahavoogide prognoosi kajastamine äriplaanis
  • Märkused kasumiaruande kohta
  • Rahavoogude prognoos
  • Tasuvuspunkti arvutamine
  • Tasuvuspunkt mitmekesise toodangu puhul
  • Rahavoogude prognoos: põhivalem
  • Rahavoogude prognoosi erinevus kasumiaruandest
  • Rahavoo koostamisel tuleb arvestada näiteks
  • Käibe, kulude ja kasumi seos
  • KÄIVE - (PÜSIKULUD + MUUTUVKULUD) = KASUM
  • Väikeettevõtte juhtimislaud
  • Arvete käibesagedus
  • Varude käive
  • Ettevõtte kasvupotentsiaal – elustiili- ja kasvuettevõtted
  • Olulised
  • Kasvu motiivid, kasvuga seotud ohud
  • Ettevõtte elutsükkel – alustamine, kasv ja laienemine, küpsus, langus
  • Greineri organisatsiooni elutsükli mudel
  • Arenguetapp, selle
  • Sellele järgnev kriis
  • Kriisi lahendamine
  • Kasv loovuse kaudu
  • Kasv suunamise kaudu
  • Kasv delegeerimise kaudu
  • Kasv koordineerimise
  • Kasv koostöö kaudu
  • Kasv ettevõtetevahelise
  • Adizese elutsükli faaside käsitlus
  • Ichak Adizese ettevõtte elutsükli
  • Ettevõtte eesmärgid erinevates elutsükli
  • Läbikukkumise tõenäosus sõltub (D. Storey)
  • Sisemine ja väline kasv, nende eelised ja puudused
  • Sisemine ehk orgaaniline kasv
  • Väline kasv
  • Sisemine kasv
  • Sisemiste kasvustrateegiate eelised ja puudused
  • Valised kasvustrateegiad
  • Väliste kasvustrateegiate eelised ja puudused
  • Turu hõlvamine
  • Toote arendamine
  • Turu laiendamine
  • Diversifitseerimine
  • Ettevõtte strateegiliste valikute eri tasandid (14. loengu esimesed kaks joonist)
  • Vertikaalse integratsiooni olemus, plussid ja miinused
  • Vertikaalne integratsioon
  • Vertikaalse integratsiooni strateegiad
  • Tahapoolse suunatus vertikaalse integratsiooni eelised
  • Ettepoole suunatud vertikaalse integratsiooni eelised
  • Vertikaalse integratsiooni puudused
  • Diversifitseerimise mõiste
  • Диверсификация
  • новолат
  • лат
  • Диверсификация производства
  • Veel ühinemistest (liitumistest)
  • Omandamised (ülevõtmised)
  • Strateegilised liidud
  • Ühisettevõtted
  • Stateegiliste liitude ja ühisettevõtete eelised ja puudused
  • Pereettevõtted – mõiste, osakaal, eelised, puudused ja probleemid, põlvkonnavahetus
  • Lisaprobleem – perekonna määratlemine
  • Pereettevõtete osakaal ja näited
  • Pereettevõte ei pruugi olla väike ettevõte
  • Pereettevõtte eelised
  • Pereettevõtte puudused ja probleemid
  • Põlvkonnavahetus – ideaaljuhtum
  • Põlvkonnavahetus – probleemid ja vead
  • Liftikõne – olemus, vajadus
  • Liftikõne ettevalmistamine

  Teemad

  • EL ettevõtluse “suur pilt“. Ettevõtja ja palgatöötaja karjääri eelistamise põhimotiivid
  • Eurobaromeetri uuring), ettevõtlusega alustamise põhimotiivid (GEM uuring)
  • Mikro
  • 49)
  • Kesk
  • 249)
  • kokku
  • Suur
  • )
  • ettevõttes
  • palgatöötaja karjääri eelistamise põhimotiivid
  • opportunity entrepreneurs
  • necessity entrepreneurs
  • Äriidee kolm võtmeküsimust
  • Kolm põhivõimalust ärivõimaluse leidmiseks (2 loeng)
  • Ärinime valik
  • ärinimele esitatavad nõuded Äriseadustiku alusel
  • Piirangud äriühingu ärinimele
  • Ärinime valikul kaalutletav
  • Tegevusala kajastamine
  • Ettevõtja(te) perekonnanime(de) kasutamine ärinimes
  • Kas ärinimi peab midagi tähendama? - AS KTM
  • Ärinime pikkus ja keerukus
  • Kauplustes ükski tädi ei oska seda õigesti kirjutada.”
  • Huumori kasutamine ärinimes?
  • Viide asukohale
  • Keel? Kirjapildi vastavus hääldusele?
  • Esimesed tähed, täpitähed
  • bite and hook“, „bricks and clicks business model“
  • freemium business model“
  • Põhistrateegia
  • Strateegilised ressursid
  • Partnerluste võrgustik
  • Kliendisuhted
  • bite and hook“ „razor and blade“ business model
  • online
  • Cutting out the middleman model
  • Freemium business model
  • Multi-level marketing
  • Osterwalderi ärimudeli ülesehitus
  • põhiosa
  • VÕTME
  • VÄÄRTUS-PAKKU
  • KLIENDI
  • MÜÜGI
  • Äriidee teostatavuse analüüs, ärimudel – kõige üldisemalt nende roll ja koht uue ettevõtte
  • rajamise protsessis
  • Eesmärk
  • sihtturg
  • Tegevusharu atraktiivsus
  • Turg
  • Tegevusharu ja konkurentsi analüüs
  • Siseriiklik majandusolukord
  • Tegevusharu iseärasusi iseloomustavad näitajad ja nende mõju
  • Porteri viie konkurentsijõu mudel, tegurid, mille mõjul konkurents tugevneb või nõrgeneb
  • Kaks täiendavat tegurit, mida peaks arvestama – huvigruppide mõju ja täiendkaubad
  • Tegevusharu liikumapanevad jõud
  • know-how
  • Kriitilised edutegurid
  • Strateegilised grupid tegevusharus
  • Ettevõtluse juriidilised vormid - teada ka nende orienteeruvat osakaalu Eestis, ettevõtlusvormi
  • valikul arvestatavaid kriteeriume, nõutavat miinimumkapitali
  • Välismaa äriühingu filiaal (216)
  • Ettevõtte asukoha valik
  • Asukoha valikut mõjutavad tegurid jaekaubanduses
  • Täpsema asupaiga juures arvestada järgmiste teguritega
  • Asukoha valik hulgimüüjatel
  • Asukoha valikut mõjutavad tegurid teenindusettevõtetel
  • Olulised võivad olla veel
  • Äriplaani olemus, sihtgrupid, kasulikkus, nõuded äriplaanile
  • Äriplaani võimalikud sihtgrupid
  • Finantseerijate ootused äriplaani suhtes. Panga ja riskikapitali erinevad ootused ja käitumine
  • Stardikapitali vajadus ettevõtte rajamisel
  • Surmaoru mõiste (Death Valley Curve)
  • Võimalikud stardikapitali allikad. Omakapitali ja laenu kui kapitaliallikate eripära (millal
  • kasutatav, mõju rahavoole ja kasumiaruandele)
  • Finantseerimisallikatena võib arvestada
  • Riskikapitali kasutamine ettevõtte finantseerimisel (millal kasutatav, erinevus pangalaenust
  • äriinglid, riskikapitali fondid). учебник
  • Plaanilise kasumiaruande ja rahavoogide prognoosi kajastamine äriplaanis
  • Märkused kasumiaruande kohta
  • Rahavoogude prognoos
  • Tasuvuspunkti arvutamine
  • Tasuvuspunkt mitmekesise toodangu puhul
  • Finantsülesanded – võib tulla lihtsate arvudega peastarvutamise ülesandeid, kalkulaatorit vaja ei
  • lähe
  • ei tohi olla negatiivne)
  • Rahavoogude prognoosi erinevus kasumiaruandest
  • Rahavoo koostamisel tuleb arvestada näiteks
  • Käibe, kulude ja kasumi seos
  • Väikeettevõtte juhtimislaud
  • Tootlikkus
  • Võlgade või varude käive (tähtsus sõltub tegevusalast)
  • Ettevõtte rajamine väikese stardikapitaliga Bootstrapping (10. loeng)
  • Bootstrapping
  • Ettevõtte kasvupotentsiaal – elustiili- ja kasvuettevõtted
  • Olulised
  • Kasvu motiivid, kasvuga seotud ohud
  • Ettevõtte elutsükkel – alustamine, kasv ja laienemine, küpsus, langus
  • Greineri organisatsiooni elutsükli mudel
  • iseloomustus
  • kaudu
  • koostöö kaudu
  • Adizese elutsükli faaside käsitlus
  • faasid
  • elukaarel
  • faasides Adizese kohaselt
  • Sisemine ja väline kasv, nende eelised ja puudused
  • Ettevõtte strateegiliste valikute eri tasandid (14. loengu esimesed kaks joonist)
  • Vertikaalse integratsiooni olemus, plussid ja miinused
  • Diversifitseerimise mõiste
  • diversificatio
  • diversus
  • facere
  • Ettevõtete ühinemised ja ülevõtmised, strateegilised lii
  • dud, ühisettevõtted
  • merger
  • acquisition
  • hostile takeover
  • Pereettevõtted – mõiste, osakaal, eelised, puudused ja probleemid, põlvkonnavahetus
  • Liftikõne – olemus, vajadus

  Kommentaarid (1)

  jbrok profiilipilt
  12:12 04-02-2016


  Sarnased materjalid

  28
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused
  30
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimused
  26
  doc
  Ettevõtluse eksami kordamisküsimused 2016
  16
  docx
  Ettevõtte kordamisküsimused
  46
  doc
  Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  14
  doc
  Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011
  60
  doc
  Ettevõtluse alused

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !