Ehitusmaterjalid praktikum 4 - killustiku katsetamine - sarnased materjalid

killustik, tera, terad, puistetihedus, fraktsioon, killustikku, anum, s6ela, muljumiskindlus, puistetiheduse, tugevusmargi, plaatjate, katsetulemused, terastiku, tile, kirj, koguj, iline, kusjuures, sete, p6hja, silindris, 1016, iksem, 1400, perliit, rtus, praktikum, graniit, parafiiniga, hill, praktikumis, kuivades, r400, tsement, raado, materjaliga
8
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 3 - liiva katsetamine

... Liis Viihejaus Tanel Tuisk Tallinn 17ll0l20l2 1. Eesmfirk Liiva puistetiheduse, niiiva tiheduse, tiihiklikkuse, terastikulise koostise ning huumusesisalduse miiiiramine. 2. Katsetatavad ehitusmaterjalid Liiv 3. Kasutatudtiidvahendid - l-liitrine silindriline ndu - Elektriline kaal - tiipsus 0,1 g - Sdelad - avaga 5 mm; 8 ja 4 mm; 4,0;2,0;1,0;0,5;0,25;0,125 mm - 500-ml mensuur; 250-ml mensuur - 250 ml vesi - 3Yo-line NaOH ...

Ehitusmaterjalid -
253 allalaadimist
9
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 2 - kipsi katsetamine

Ehitusmaterjalid - praktikum 2 - kipsi katsetamine. Vead on parandatud. Arvestatud, allkirjaga. Õppejõud Tanel Tuisk.

Ehitusmaterjalid -
290 allalaadimist
9
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 1 tiheduse määramine

... Liis Viiheiaus Tanel Tuisk ,ttyelT*f./ Tallinn 24109/2A12 l. Eesmiirk Korrapiirase ja ebakorrapiirase kujuga keha tiheduse mliiiramine. Materjali poorsuse miiiiramine. 2. Katsetatavad ehitusmaterjalid Mullpoltistiireen, grani it, keraami line telliskivi 3. Kasutatud tiiiivahendid - Nihik - tiipsus 0,1 mm - Elektrooniline kaal (pt 4.1) - tiipsus 0,2 g - Elektrooniline kaal (pt 4.2) -thOsus O,)'fl 4. Katsemetoodikad Materjali tiheduseks nimetatakse loomuliku struktuuri...

Ehitusmaterjalid -
370 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 4 - killustiku katsetamine

Killustiku katsetamine 1. Töö eesmärk Killustiku puistetiheduse määramine, terade tiheduse määramine, tühiklikkuse arvutamine, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga ning killustiku tugevusmargi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katse sooritati killustikuga. 3. Killustiku lähtematerjalid ja saamine Killustikku saadakse purustamise teel paekivist. 4. Killustiku kasutusalad Killustikku kasutatakse teedeehituses, betoonis jämetäitematerjalina. 5. Töökäik 4.1 Puistetiheduse määramine Killustiku puiste...

Ehitusmaterjalid -
202 allalaadimist
8
pdf

Ehitusmaterjalide praks nr 4 - killustik

1.EESMÄRK Killustiku puistetiheduse, terade tiheduse, terastiku koostise, tugevusmargi ja plaatjate ning nõeljate terade hulga määramine. 2.KATSETATAVAD EHITUSMATERJALID Katsetavaks ehitusmaterjaliks oli killustik. 3.KASUTATAVAD TÖÖVAHENDID Töös kasutati järgnevaid vahendeid: Elektrooniline kaal KERN CB12K2, mõõtepiirkond 12 kg, täpsus 0,2 g; nihik, täpsus 0,1 mm; sõelad; anum mahuga 10 liitrit; hüdrauliline press....

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
7
docx

Ehitusmaterjalid Killustiku uurimine

1. Töö eesmärk Killustiku puistetiheduse, terade tiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga ja tugevusmargi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Killustik ­ on sõmer mehaaniline sete 2.1 Kasutatud töövahendid Erinevad silindrikujulised anumad ­ puistetiheduse määramiseks, muljumiskindluse määramiseks Anum mahuga 10 liitrit ­ puistetiheduse määramiseks Kaal täpsusega 0.1g Sõelad avadega 1.0, 2.0, 5.6, 8.0, 11.2, 16, 22.4 ja 31.5 m...

Ehitusmaterjalid -
40 allalaadimist
10
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum nr 3 - liiva katsetamine

Liiva (peentäitematerjali) katsetamine 1. Töö eesmärk Liiva puistetiheduse, näivtiheduse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, ja huumuse sisalduse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati liiva. 3. Looduslike liivade tekkimine ja koostis Liiv - peenepurruline sete, mis koosneb põhiliselt mineraalide (kvarts, päevakivi, vilk, glaukoniit jne) osakestest. Liiv on peentäitematerjal, mis on tekkinud mehaanilise settekivimina. Terasuuruse jaotus on liival 0,05-5 mm. (a) 4. Liivade ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
6
pdf

Ehitusmaterjalid KILLUSTIK

KILLUSTIKU KATSETAMINE 1. Töö eesmärk Töö eesmärgiks on määrata killustiku puistetihedus, killustiku terade tihedus ja veeimavus, terastikuline koostis. Lisaks plaatjate ja nõeljate terade hulga määramine ning killustiku tugevusmargi määramine muljumiskindluse järgi. 2. Katsetatud materjal Kill...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
3
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 5 - betooni katsetamine

Ehitusmaterjalid -
243 allalaadimist
64
pdf

Ehitusmaterjalide praktikumide kogum

...ivad. 2. Mida mdistatebetooniklassi all? Betooniklassialusekson proovikehadel5xl5x15cm 95%lis tdenAosusega gaxanteedtud survetugeluspeale28-pAvastkivinemist 20"C ja 95.,.100%niiskusejuures. Kasutatudkiriandus:Loengukonspekt.Ehitusmaterjalid L.Raado TALLINNA TEHNIKAULIKOOL Ehitusmaterialid Laboratoorne taiOnr. 4 2007/2008 Killustiku katsetamine 1. T66 eesmdrk Killustiku puistetiheduseja niiivtihedusmnnraminqtuhiklikkuse anutamine, terastikulisekoostise,ptaatjateja n6eljateteradehufuaja killustik...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
354 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 2 - kipsi katsetamine

Kipssideainete katsetamine 1. Töö eesmärk Kipsi normaalkonsistentsi, tardumisaegade ning painde- ja survetugevuse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati kipsi. 3. Töökäik 3.1 Kipsitaigna normaalkonsistentsi määramine Eelnevalt niisutatud nõusse valati vajalik hulk vett, 50-70% kipsi massist. Vette valati 2-5 sekundiga 300 g kipsi ning segati see 30 sekundi jooksul ühtlaseks massiks. Peale segamise...

Ehitusmaterjalid -
282 allalaadimist
33
docx

Ehitusmaterjalid eksamikskordamine

Eksamiküsimused 1.Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused 1)Erimass-materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poorideta). erimass = mtrjli mass(kuiv)/ mtrjli ruumala(poorideta). 2)Tihedus-materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (pooridega). tihedus = mtrjli mass/ mtrjli ruumala(pooridega). 3)Poorsus-näitab kui su...

Ehitus materjalid ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
8 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 3 - liiva katsetamine

Liiva (peentäitematerjali) katsetamine 1. Töö eesmärk Liiva puistetiheduse, terade tiheduse, tühiklikkuse, niiskusesisalduse ja terastikulise koostise määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati liiva. 3. Looduslike liivade tekkimine ja koostis Liiv on peentäitematerjal, mis on tekkinud mehaanilise settekivimina. Liivas on põhiline silikaatne komponent SiO2 ­ 90%, peale selle R2O2 ­ 3,5%, Al2O3 ­ 2,6%, F2O3 ja CaO 1,3%. 4. Liivade kasutusala ehituses ja ehit...

Ehitusmaterjalid -
255 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 7 - puidu katsetamine

Puidu katsetamine 1. Töö eesmärk Puidu niiskusesisalduse, tiheduse ja survetugevuse määramine piki kiudu. 2. Katsetatud materjalid Katses kasutati kuivatatud, õhu käes kuivanud ja vees immutatud ning tihedat ja hõredat mändi. 3. Töökäik 3.1 Niisukusessisalduse määramine Puidust niiske pr...

Ehitusmaterjalid -
262 allalaadimist
7
pdf

Ehitusmaterjalide praktikum nr 3 - Liiv

1.EESMÄRK Liiva puistetiheduse, liiva terade tiheduse, liiva tühiklikkuse leidmine, liiva terastikulise koostise arvutamine. 2. KATSETATAVAD EHITUSMATERJALID Katsetavaks ehitusmaterjaliks oli liiv. 3.KASUTATUD TÖÖVAHENDID Töös kasutati järgnevaid seadmeid: 500 ml mensuur näiva tiheduse saamiseks, mõõteskaala väikseim ühik 5; Elektrooniline kaal KERN CB12K2, mõõtepiirkond 12 kg, täpsus 0,2 g; Sõelad avadega 8 mm, ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 6 - tehiskivi katsetamine

Tehiskivide katsetamine 1. Töö eesmärk Tehiskivide tiheduse, veeimavuse, survetugevuse ja paindetugevuse ning margi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses katsetati silikaattelliseid. 3. Töökäik 3.1 Tiheduse määramine Katsetuseks võeti 6 proovikeha. Proovikeha mass määratakse veaga mitte üle 5 g ja mõõtmed veaga alla 1 mm. iga proovikeha mõõde arvutatakse kui aritmeetiline keskmine kolmest mõõtmistul...

Ehitusmaterjalid -
251 allalaadimist
5
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 8 - soojusisolatsiooni katsetamine

Soojusisolatsiooni katsetamine 1. Töö eesmärk Vahtpolüstüreentoodete (EPS) tähistuse määramine lähtuvalt mõõtmetest, mõõtmete tolerantsidest, survepingest 10% deformatsioonist, paindetugevusest ja soojuserijuhtivusest. 2. Katsetatud materjalid Katses katsetati kahte erinevat vahtpolüstureentoodet: EPS ...

Ehitusmaterjalid -
184 allalaadimist
102
docx

Ehitusmaterjalid ja –konstruktsioonid

Ehitusmaterjalid ja –konstruktsioonid PUIDU VEAD JA KAHJUSTUSED Välispraod on kõige levinumad ja tekivad peamiselt puidu ebaühtlase kuivamisel. Välispraod on radiaalsed. Sisepraod võivad olla radiaalsed ja ringpraod PUIDU KASVUVEAD Puidu keerdkasv. Kõverkasv. Koonuskasv. Ekstsentrilise säsi ...

Ehitus materjalid ja... - Kutsekool
10 allalaadimist
12
doc

Ehitusmaterjalide praktikum nr.1

...jalike arvutusvalemitega ning neis olevate suuruste desifreerimisega. 1. Katsetulemused. 1.1 Korrapärase kujuga proovikehade tiheduse tulemused. V = a* b * h = (m / V) * 1000 Tabel nr. 2.1 Tabeli nimetus: Korrapärase kujuga ehitusmaterjalide tiheduse määramise katsetulemused Mõõtmed [mm] Ruumala Tihedus Jrk Mat-i Mass [g] Materjali nimetus pikkus laius kõrgus [cm3] [kg/m] nr n...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
87 allalaadimist
8
pdf

Ehitusmaterjalide praks nr 2 - Kips

...kohtades. Nõrk veekindlus seisneb selles, et niiskudes ta kaotab suure osa oma tugevusest ja võib porsuda. Kiire tardumise tõttu on kips siiski paljudes kohtades asendamatu sideaine. [3] 7. KASUTATUD KIRJANDUS 1. EPM 3500 Ehitusmaterjalid. Loengukonspekt I osa. L.M.Raado. 2013/2014 õ/a. 2. Otsman, R, (1976) Ehitusmaterjalid, Tallinn, ,,Valgus" 3. Mineraalsed sideained [WWW]. http://www.e- ope.ee/_download/euni_repository/file/2324/E- kursuse%20materjal%20Leena%20Paap.rar/Mineraalsed%20sideained.pdf. ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

...puhul: n n Mm Nn = dl + dl (viimane liidetav väga saleda terasraami puhul i =1 EI i =1 EA Sõrestiku puhul: n Nn = dl i =1 EA 2. Ehitusmaterjalid Künnapase poolt kontrollitud ja heaks kiidetud 2.1 Puidu kaitse mädanemise, mädanikseente eest. On konstruktiivsed ja keemilised võtted. Konstruktiivsete võtete eesmärgiks on luua puitkonstruktsioonile sellised füüsilised tingimused, mis seente arengut ei soodusta. Nende võtete eesmärk taandub se...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
154 allalaadimist
14
docx

Töö nr 4: Killustik

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Ehitusmaterjalid Laboratoorne töö nr.4 2014/2015 Killustiku katsetamine Tallinn 10/10/14 1. Eesmärk Killustiku puistetiheduse, näivtiheduse, veeimavuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga ning tugevusmargi määramine. ...

Ehitus - Euroülikool
18 allalaadimist
74
docx

Ehitusmaterjalide eksami materjal 2014

05.05.2014 1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused- · Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades) · Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). · Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla avatud võ...

Ehitus - Tallinna Tehnikakõrgkool
35 allalaadimist
5
docx

Ehitusmaterjalid labor 4.

1. Töö eesmärk Katsetava killustiku puistetiheduse, näivtiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga määramine ning killustiku tugevusmargi määramine killustiku muljumiskindluse järgi. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Paekivi killustik fraktsiooniga 4-16 - Lähtematerjaliks on paekivi, pimss, perliit, keramsiit jne. Killustiku saadakse peamiselt kivi lõhkamise või purustamise teel, millest saadud produkt sõelutakse, et saada lahti tolmust ning vajaliku fraktsiooniga killustik. Killustiku fraktsiooniga 4-16 kasu...

Ehitusmaterjalid -
80 allalaadimist
472
pdf

EHITUSMATERJALID

Programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ HELMUT PÄRNAMÄGI EHITUSMATERJALID Tallinna Tehnikakõrgkool Ehitusteaduskond Tallinn 2005 KOHANDATUD ÕPPEMATERJAL Ana Kontor Konsultant Aita ...

Ehitus - Keskkool
16 allalaadimist
32
doc

Eksami küsimuste vastused

1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades). y=G/V=... (g/cm³) Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). y0=G/V0=... (g/cm³). Puistetiheduse mõiste - teraliste ja pulbriliste materjalide puhu...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
453 allalaadimist
48
doc

Ehitusmaterjalide lõutöö vastused(kaugõpe)

1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused: Erimass:materjali mahuühiku mass tihedas olekus( ilma poorideta). Org materj em 0,9..1,6 ja kividel 2,2..3,3, metall 2,7.. 7,8. Mahumass: ( tihedus) mahuühiku mass looduslikus olekus( koos pooridega). Poorsus:näitab kui suure % materjali kogumahust moodustava...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
149 allalaadimist
5
docx

Ehitusmaterjalide praks 4

Killustiku katsetamine 1. Töö eesmärk Katsetava killustiku puistetiheduse, näivtiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga määramine ning killustiku tugevusmargi määramine killustiku muljumiskindluse järgi. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Paekivi killustik fraktsiooniga 4-16 - Lähtematerjaliks on paekivi, pimss, perliit, keramsiit jne. Killustiku saadakse peamiselt kivi lõhkamise või purustamise teel, millest saadud produkt sõelutakse, et saada lahti tolmust ning vajaliku fraktsiooniga killustik. Killustiku fraktsiooniga 4-16 ka...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
22
docx

Ehitusmaterjalid labor 4

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Ehitusmaterjalid Laboratoorne töö nr: 4 2016/2017 Killustiku katsetamine Rühm: EAEI31 Alina Olivson 143099 Eneli Liisma Tallinn 2016 Töö eesmärk  Killustiku puistetihe...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
27
pdf

Ehitusmaterjalid ettevalmistus eksamiks

EHITUSMATERJALID....................................................................................................................... 2 1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused. ................................................................................... 2 2. Ehitusmaterjalide termilised omadused. ....................................

Ehitusmaterjalid -
8 allalaadimist
31
docx

Materjalide keemia eksamiküsimuste vastused 2015

...ntidega ega üksteisega, võimalikult vähe toksilised. Ilma pigmendita värvi nimetatakse lakiks ja email sisaldab lahustamatut pigmenti. Pigmendi ja kilemoodustaja murdumisnäitaja erinevusest sõltub värvi katvus. Pilet 15 Peamised looduslikud ehitusmaterjalid. tard-ja moondekivimid: graniit ­ koosneb kvartsist (SIO2, amorfsed terad, läbikumav, kõva, alumosilikaat), päevakivist (kristalliline, kvartsist pehmem) ja vilgust (must, kihilise struktuuriga alumosilikaat), jämedateralise struktuuriga. Kasutatakse vähe, kuna ümmargused, dekorati...

Materjalide keemia - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
8
docx

Betooni täitematerjali katsetamine

Ehitusmaterjalid Laboratoorne töö nr.3 2017/2018 Betooni täitematerjali katsetamine EAEI-31 Tanel Tuisk Tallinna Tehnikaülikool Betooni täitematerjalide katsetamine 1. Töö eesmärk Liiva terastikulise koostise ja huu...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat Toimetaja Raul Adlas Koostajad: Andras Laugamets, Pille Tammpere, Raul Jalast, Riho Männik, Monika Grauberg, Arkadi Popov, Andrus Lehtmets, Margus Kamar, Riina Räni, Veronika Reinhard, Ülle Jõesaar, Marius Kupper, Ahti Va...

Esmaabi -
75 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !