Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

EV Õiguskaitsesüsteem (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis on riigi õigusabi ?
 
Säutsu twitteris
EESTI VABARIIGI
GUSKAITSESÜSTEEM
(edaspidi ka ÕKS)
Jaanus Konsa
TMK 2011
EV Kohus
Kohtute sisulist tööd reguleerivad erinevad protsessiõigused
Kohtute korralduslikku poolt reguleerib PS ja kohtute seadus
Kohtute seaduse § 1: kohtute seaduses sätestatakse kohtukorralduse ja
kohtuteenistuse õiguslikud alused.
Õigust mõistab ainult kohus.
Kellelgi ei ole õigust sekkuda õigusemõistmisesse.
Kohtus ja selle lähikonnas on keelatud teod, mis on suunatud õigusemõistmise
häirimisele
Õigusemõistmine tugineb seadustele.
Eesti praegune kolmeastmeline kohtusüsteem loodi 1993. aastal.
Kohtute paigutus
Eesti kohtusüsteem koosneb neljast maakohtust, kahest
halduskohtust, kolmest ringkonnakohtust ja Riigikohtust.
Maakohtud ja halduskohtud on esimese astme kohtud,
ringkonnakohtud on apellatsioonkohtuks ning Tartus asuv
Riigikohus kassatsioonkohtuks ja ühtlasi põhiseaduslikkuse
järelevalve kohtuks.
Nelja maakohtu (Harju, Pärnu, Tartu ja Viru) struktuuris
tegutsevad kohtumajad asukohaga igas
maakonnakeskuses (IdaVirumaal ja Harjumaal on kolm
kohtumaja).
Kahe halduskohtu (Tallinna ja Tartu) struktuuris on kokku
neli kohtumaja: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.
Kaks ringkonnakohut asuvad Tallinnas ja Tartus.
KHN
Maa, haldus ja ringkonnakohtuid haldavad Justiitsministeerium
ja kohtute haldamise nõukoda.
Nõukoda koosneb 11st liikmest ­ Riigikohtu esimees, kaks
Riigikogu liiget, viis kohtunike täiskogu poolt kolmeks aastaks
valitud kohtunikku, advokatuuri juhatuse nimetatud vandeadvokaat,
riigi peaprokurör või tema poolt nimetatud riigiprokurör ja
õiguskantsler või tema poolt nimetatud esindaja.
Justiitsminister osaleb nõukoja töös sõnaõigusega.
Nõukoja peamiseks ülesandeks on kooskõlastada ja anda
arvamusi Justiitsministeeriumi poolt ette valmistatud esimese ja
teise astme kohtuid puudutavatele otsustele ­ kohtute
tööpiirkonna, asukoha ja kohtunike arvu määramine, kohtute
struktuuri kinnitamine, kohtu esimehe nimetamine jm.
Riigikohtu haldamine
Riigikohus haldab ennast iseseisvalt ­ tal on eraldiseisev
eelarve ja haldusstruktuur.
Lisaks on Riigikohtu pädevuses ka mõningad kogu
kohtusüsteemi puudutavad ülesanded, sealhulgas
kohtunike koolituse korraldamine selleks loodud
sihtasutuse kaudu (Õiguskeskus).
Riigikohtu üldkogu teeb Vabariigi Presidendile ettepaneku
esimese ja teise astme kohtunike ametisse nimetamiseks
(Riigikohtu kohtunikud nimetab ametisse Riigikogu
Riigikohtu esimehe ettepanekul ja Riigikohtu esimehe
nimetab ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi
ettepanekul).
Kohtute juhtimine
Kohtuasutust juhivad paralleelselt kohtu esimees ja kohtudirektor.
Esimene vastutab õigusemõistmise korrakohase toimimise eest,
direktor on kohtuasutuse haldusjuht.
Nii esimehe kui direktori nimetab justiitsminister, kuid esimehe
nimetamiseks on vaja ära kuulata kohtu üldkogu arvamus ja saada
kohtute haldamise nõukoja nõusolek.
Kohtudirektor allub nii kohtu esimehele kui justiitsministrile ning
korraldab kohtuasutuse asjaajamist ja vara kasutamist, valmistab ette
kohtu eelarve taotluse, käsutab eelarvevahendeid, vastutab
raamatupidamise korraldamise eest.
Kohtu õigusemõistmistegevust puudutavad otsused (nt tööjaotusplaani
kinnitamine) võetakse vastu kohtuasutuse kõigist kohtunikest
koosneval kohtu üldkogul.
Maakohtud
Maakohtud arutavad esimese astme kohtuna kõiki tsiviil, kriminaal ja
väärteoasju. Maakohtu lahendite peale saab edasi kaevata ringkonnakohtusse.
Eestis on neli maakohut: Harju Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus ja
Pärnu Maakohus
Maakohtusse pöördumise õigus
Kui inimene tahab esitada maakohtule avalduse
või muu dokumendi, võib ta selle viia ükskõik
millisesse vastava maakohtu kohtumajja.
Menetlust maakohtus reguleerivad tsiviilasjades
tsiviilkohtumenetluse seadustik, kriminaalasjades
kriminaalmenetluse seadustik ning väärteoasjades
väärteomenetluse seadustik.
Halduskohtud
Halduskohtud arutavad esimese astme kohtuna haldusasju. Halduskohtu
pädevus, halduskohtusse pöördumise ja halduskohtumenetluse kord on
sätestatud halduskohtumenetluse seadustikus.
Eestis on kaks halduskohut, milles on kokku 27 kohtunikukohta.
Ringkonnakohtud
Ringkonnakohtud vaatavad teise astme kohtuna
apellatsiooni korras läbi maa ning halduskohtute
lahendeid nende peale esitatud
apellatsioonkaebuste, erikaebuste ja protestide
alusel.
Ringkonnakohtus toimub asjade läbivaatamise
kollegiaalselt ­ see tähendab, et
apellatsioonikaebuse lahendamisega tegeleb
kohtukolleegium, kuhu kuulub kolm kohtunikku.
Riigikohus
Riigikohus on kõrgeima astme kohus, kes vaatab
kohtulahendeid läbi kassatsiooni korras st.
kohtuprotsessi osapooltel on õigus ringkonnakohtu
otsuse peale edasi kaevata Riigikohtule.
Riigikohus võtab kassatsioonkaebuse menetlusse,
kui kaebuses esitatud väited võimaldavad arvata,
et ringkonnakohus on vääralt kohaldanud
materiaalõiguse normi või on oluliselt rikkunud
protsessiõiguse normi, mis võis kaasa tuua
ebaõige kohtulahendi.
Kohtunikud
Kohtunikuks võib nimetada Eesti kodaniku, kes on:
1) on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult
tunnustatud magistrikraadi
2) oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1tasemel
või sellele vastaval tasemel
3) on kõrgete kõlbeliste omadustega
4) on kohtunikutööks vajalikud võimed ja isikuomadused.
Kohtunik nimetatakse ametisse eluajaks. Esimese ja teise
astme kohtunikud nimetab ametisse Vabariigi President
Riigikohtu üldkogu ettepanekul. Riigikohtuniku nimetab
ametisse Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul.
Riigikohtu esimehe nimetab ametisse Riigikogu Vabariigi
Presidendi ettepanekul. Kohtunikku saab ametist
tagandada üksnes jõustunud kohtuotsuse alusel.
Kohtunikuks ei või nimetada isikut,
kes on:
1) kes on süüdi mõistetud kuriteo toimepanemise eest;
2) kes on kohtuniku, notari, vandetõlgi või kohtutäituri ametist
tagandatud;
3) kes on advokatuurist välja heidetud;
4) kes on avalikust teenistusest vabastatud distsiplinaarsüüteo eest;
5) kes on pankrotivõlgnik;
6) kelle audiitori kutsetegevus on lõpetatud, välja arvatud lõpetamine
audiitori avalduse alusel;
7) kellelt on patendivoliniku kutse ära võetud, välja arvatud kutse
äravõtmine patendivoliniku avalduse alusel.
Kohtuniku ametikitsendused:
Kohtunik ei või väljaspool kohtunikuametit töötada mujal kui õppe
või teadustööl. Kohtunik peab oma ametivälisest töötamisest
teatama kohtu esimehele. Ametivälised tööülesanded ei tohi
kahjustada kohtuniku ametikohustuste täitmist ega kohtuniku
sõltumatust õigusemõistmisel.
Kohtunik ei või olla:
1) Riigikogu liige ega valla või linnavolikogu liige;
2) erakonna liige;
3) äriühingu asutaja, juhtimisõiguslik osanik, juhatuse või nõukogu
liige ega välismaa äriühingu filiaali juhataja;
4) pankrotihaldur, pankrotitoimkonna liige ega kinnisasja
sundvalitseja;
5) vaidlevate poolte valitud vahekohtunik.
Prokuratuur
Prokuratuur on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus.
Prokuratuuri tegevust kriminaalmenetluse toimetamisel reguleerib
KrMS ja KarS, töökorraldust aga prokuratuuriseadus
Prokuratuuriseaduse alusel osaleb prokuratuur kuritegude
tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse planeerimises;
juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja
tulemuslikkuse; esindab kohtus riiklikku süüdistust ning täidab muid
seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid.
Kriminaalmenetluse juhina suunab prokurör uurijat tõendite kogumisel
ja vastavalt tuvastatud asjaoludele otsustab isikule süüdistuse
esitamise.
Prokuratuur menetleb kuritegusid koostööd järgmiste uurimisasutustega:
Politsei ja Piirivlaveamet, Kaitsepolitseiamet, Maksu ja Tolliamet,
Konkurentsiamet ja Sõjaväepolitsei.
Peale eelnevate uurimisasutuste teevad edasilükkamatuid
menetlustoiminguid ka Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Tehnilise
Järelevalve Amet, Tööinspektsioon, reisil viibiva merelaeva või õhusõiduki
kapten ning Justiitsministeeriumi vanglate osakond ja vangla.
Prokuratuur on kaheastmeline koosnedes Riigiprokuratuurist kui
kõrgemalseisvast prokuratuurist ning neljast ringkonnaprokuratuurist.
Riigiprokuratuuri tööpiirkonnaks on terve Eesti, ringkonnaprokuratuuride
tööpiirkonnad kattuvad politseiprefektuuride omadega. Prokuratuuri juhib
riigi peaprokurör, kes nimetatakse ametisse viieks aastaks.
Ringkonnaprokuratuuri juhib juhtivprokurör, kes nimetatakse ametisse
samuti viieks aastaks.
Prokurörid on:
Prokuröri abi
Ringkonnaprokurör
Vanemprokurör
Juhtivprokurör
Riigiprokurör
Juhtiv riigiprokurör
Riigi peaprokurör
Kokku on Eestis täna ca 200 prokuröri
Prokuröriks saamine
Vastavalt prokuratuuriseadusele võib prokuröri abiks nimetada:
1) teovõimelise vähemalt 21aastase Eesti kodaniku,
2) kellel on kõrgharidus,
3) kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel kehtestatud
ulatuses,
4) on kõrgete kõlbeliste omadustega
5) on prokuröritööks vajalike võimete ja isikuomadustega

Konkursi läbimiseks tuleb kandidaadil sooritada eksam ja vestlus.
Eksam koosneb reeglina kirjalikust ja suulisest osast. Eksami kirjalikus
osas peab kandidaat lahendama 2 kaasust või situatsiooniülesannet.
Eksami suulises osas kontrollitakse kandidaadi teoreetilisi teadmisi ja
vestluse raames hinnatakse isiksuseomadusi.
Riigi peaprokuröriks, juhtivaks riigiprokuröriks,
juhtivprokuröriks, riigiprokuröriks, vanemprokuröriks,
eriasjade prokuröriks või ringkonnaprokuröriks võib
nimetada:
1) teovõimelise vähemalt 21aastase Eesti Vabariigi
kodaniku,
2) on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult
tunnustatud magistrikraadi
3) oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1tasemel
või sellele vastaval tasemel;
4) on kõrgete
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
EV Õiguskaitsesüsteem #1 EV Õiguskaitsesüsteem #2 EV Õiguskaitsesüsteem #3 EV Õiguskaitsesüsteem #4 EV Õiguskaitsesüsteem #5 EV Õiguskaitsesüsteem #6 EV Õiguskaitsesüsteem #7 EV Õiguskaitsesüsteem #8 EV Õiguskaitsesüsteem #9 EV Õiguskaitsesüsteem #10 EV Õiguskaitsesüsteem #11 EV Õiguskaitsesüsteem #12 EV Õiguskaitsesüsteem #13 EV Õiguskaitsesüsteem #14 EV Õiguskaitsesüsteem #15 EV Õiguskaitsesüsteem #16 EV Õiguskaitsesüsteem #17 EV Õiguskaitsesüsteem #18 EV Õiguskaitsesüsteem #19 EV Õiguskaitsesüsteem #20 EV Õiguskaitsesüsteem #21 EV Õiguskaitsesüsteem #22 EV Õiguskaitsesüsteem #23 EV Õiguskaitsesüsteem #24 EV Õiguskaitsesüsteem #25 EV Õiguskaitsesüsteem #26 EV Õiguskaitsesüsteem #27 EV Õiguskaitsesüsteem #28 EV Õiguskaitsesüsteem #29 EV Õiguskaitsesüsteem #30 EV Õiguskaitsesüsteem #31 EV Õiguskaitsesüsteem #32 EV Õiguskaitsesüsteem #33 EV Õiguskaitsesüsteem #34 EV Õiguskaitsesüsteem #35 EV Õiguskaitsesüsteem #36 EV Õiguskaitsesüsteem #37 EV Õiguskaitsesüsteem #38 EV Õiguskaitsesüsteem #39 EV Õiguskaitsesüsteem #40 EV Õiguskaitsesüsteem #41 EV Õiguskaitsesüsteem #42 EV Õiguskaitsesüsteem #43 EV Õiguskaitsesüsteem #44 EV Õiguskaitsesüsteem #45 EV Õiguskaitsesüsteem #46 EV Õiguskaitsesüsteem #47 EV Õiguskaitsesüsteem #48 EV Õiguskaitsesüsteem #49 EV Õiguskaitsesüsteem #50 EV Õiguskaitsesüsteem #51 EV Õiguskaitsesüsteem #52 EV Õiguskaitsesüsteem #53 EV Õiguskaitsesüsteem #54 EV Õiguskaitsesüsteem #55 EV Õiguskaitsesüsteem #56 EV Õiguskaitsesüsteem #57 EV Õiguskaitsesüsteem #58 EV Õiguskaitsesüsteem #59 EV Õiguskaitsesüsteem #60 EV Õiguskaitsesüsteem #61 EV Õiguskaitsesüsteem #62 EV Õiguskaitsesüsteem #63 EV Õiguskaitsesüsteem #64 EV Õiguskaitsesüsteem #65 EV Õiguskaitsesüsteem #66 EV Õiguskaitsesüsteem #67 EV Õiguskaitsesüsteem #68 EV Õiguskaitsesüsteem #69 EV Õiguskaitsesüsteem #70 EV Õiguskaitsesüsteem #71 EV Õiguskaitsesüsteem #72 EV Õiguskaitsesüsteem #73 EV Õiguskaitsesüsteem #74 EV Õiguskaitsesüsteem #75 EV Õiguskaitsesüsteem #76 EV Õiguskaitsesüsteem #77 EV Õiguskaitsesüsteem #78 EV Õiguskaitsesüsteem #79 EV Õiguskaitsesüsteem #80 EV Õiguskaitsesüsteem #81 EV Õiguskaitsesüsteem #82 EV Õiguskaitsesüsteem #83 EV Õiguskaitsesüsteem #84 EV Õiguskaitsesüsteem #85 EV Õiguskaitsesüsteem #86 EV Õiguskaitsesüsteem #87 EV Õiguskaitsesüsteem #88 EV Õiguskaitsesüsteem #89
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 89 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-12-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 85 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor AnnaAbi Õppematerjali autor

Meedia

Kommentaarid (1)

Kristi72 profiilipilt
Kristi72: Oli kasuks
14:52 19-11-2012


Sarnased materjalid

23
docx
Õiguskaitseasutuste süsteem eksam
16
pdf
EV õiguskaitsesüsteem
20
pdf
Eesti valitsemissüsteemid
60
docx
Õiguskaitseasutuste süsteem
37
rtf
EV ÕIGUSKAITSESÜSTEEMI ORGANID
21
doc
Õiguskatse asutuste süsteem
40
doc
Õiguskaitseasutuste süsteem
24
doc
EESTI VABARIIGI ÕIGUSKAITSESÜSTEEMFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun