Avaliku sektori ökonoomika (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • Milles seisneb turu „nähtamatu käe” toimimise mehhanism ?
 • Mis mõttes toimib turu „nähtamatu käsi” ühiskonna huvides ?
 • Millised kolm tingimust peab olema täidetud, et majandus oleks Pareto-efektiivne ?
 • Kuidas kujuneb ja mida väljendab indiviidi eelarvepiirang ?
 • Mida väljendab samakasulikkuse kõvera kaugus null-punktist ?
 • Miks on samakasulikkuse kõver nõgus ?
 • Miks on tootmise samamahukõver nõgus ?
 • Kui kõigil tootjail on sisendite tehnilise asendamise piirmäärad samad ?
 • Kuidas tagavad täiusliku turu tasakaaluhinnad tootmise Pareto-efektiivsuse ?
 • Kuidas ühendab tootekogumi efektiivsus tootmise ja tarbimise efektiivsuse ?
 • Milles seisneb avaliku sektori erinevus eraettevõtlusest ja kodumajapidamistest ?
 • Milles nende erinevus ?
 • Milles seisneb erinevate võimutasandite suhete probleemide olemus ?
 • Millised on Eesti ja EL vastastikused rahanduslikud suhted ?
 • Milles seisneb heaoluökonoomika koolkonna olemus ?
 • Milles seisneb ühiskondliku valiku koolkonna olemus ?
 • Milles see vastuolu seisneb ?
 • Mis mõttes kujutavad maksud endast hinda avalike hüvede ja hüviste eest ?
 • Millise maksustamisprintsiibi aluseks on maksude käsitlus hinnana ?
 • Milles seisneb ratsionaalsuse põhimõtte olemus indiviidide käitumises ?
 • Milles seisnevad informatsiooniga seotud põhiprobleemid indiviidide käitumises - - info mittetäielikkus; info asümmeetrilisus ?
 • Milline on info mittetäielikkuse mõju avaliku sektori arengule ?
 • Milline on info assümeetrilisuse mõju avaliku sektori arengule ?
 • Milline peaks olema rahandusanalüütiku roll ühiskonnas ?
 • Millised on poliitiliste konjunktuuritsüklite tekkepõhjused avalikus sektoris ?
 • Milles seisneb selle nõude rakendamise olemus praktikas ?
 • Millist liiki turutõrkeid esineb ?
 • Kuidas kutsub informatsiooni asümmeetrilisus esile turutõrke ?
 • Millised probleemid tekivad seoses ühiselt kasutatavate ressurssidega ?
 • Millised probleemid tekivad seoses meritoorsete ( välismõjudega ) hüvistega ?
 • Millised probleemid esinevad ühiskonnas seoses tööjõu rakendamisega ?
 • Kuidas kujunevad avaliku sektori nõudluskõvera punktid ?
 • Mille poolest erineb Lindahli tasakaal erahüviste turutasakaalust ?
 • Miks võib õiglus olla majanduse suhtes eksogeenne mõiste ?
 • Kuidas mõjutab ümberjaotamisprotsessi efektiivsus jaotusprotsessi ?
 • Kuidas saab õigluse indiviidide käitumisotsustest endogeenselt tuletada: käitumise kokkulepitud reeglitele vastavuse hindamine ?
 • Milles seisnevad põlvkondadevahelise ümberjaotamise probleemid ?
 • Mis räägib tarbija suveräänsuse poolt ja mis vastu ?
 • Millistes kohtades (kelle juures avaldub ühiskondlik heaolu ?
 • Mis piirab ühiskonnale kasulike avaliku sektori projektide teostamist ?
 • Millisel juhul on tootja ülejääk võrdne nulliga ?
 • Milles seisneb ja mis põhjustel tekib tsüklilise hääletamise paradoks ?
 • Millised võimalused on enamushääletuse tulemuse manipuleerimiseks ?
 • Milles seisneb strateegilise hääletamise olemus ?
 • Milles seisneb Arrow teoreemi olemus ?
 • Milles seisneb ühe- ja mitmetipuliste eelistuste olemus ?
 • Millist hääletajat nimetatakse mediaanhääletajaks ?
 • Millistel tingimusel kujuneb mediaanhääletaja valik Pareto- efektiivseks ?
 • Milline on riigi roll inimeste tööhõive tagamisel ?
 • Millised on avaliku sektori sekkumise vormid hüviste pakkumisse ?
 • Kuidas on ajaloolised tingimused muutunud ?
 • Mis põhjustab tootmise ebaefektiivsust ?
 • Mis muudab raskeks avaliku ja erasektori efektiivsuse võrdluse ?
 • Mida selgitab Parkinsoni seadus ?
 • Kuidas ametnikkond seda ära kasutab ?
 • Millest tekib tootmisel või tarbimisel välismõju ?
 • Mis põhjusel ja mille võrra erineb erapiirkulu sotsiaalsest piirkulust ?
 • Miks raskendavad pöördumatud kulud turult väljumist ?
 • Millest sõltub sotsiaalsete normide tõhusus välismõjude minimeerimisel ?
 • Milles seisneb välismõjusid korrigeerivate maksude olemus ?
 • Milles seisneb välismõjude piiramisel mõte väljastada kaubeldavad load ?
 • Millised on regulatsiooni kehtestamisega seotud probleemid ?
 • Millised on avaliku sektori sekkumise alternatiivsed variandid ?
 • Milline on toetuse tuluefekti ja asendusefekti mõju efektiivsusele ?
 • Millised toetused tekitavad tuluefekti ja millised asendusefekti ?
 • Millest tuleneb totatsiooni mõju efektiivsusele ja kuidas seda hinnata ?
 • Kuidas hinnata avaliku sektori sekkumise mõju jaotuse õiglusele ?
 • Kes saab lühiajaliselt ja pikaajaliselt kasu perede eluasemetoetustest ?
 • Milles seisneb progressiivse ja regressiivse ümberjaotamise olemus ?
 • Milles seisneb põlvkondadevahelise ümberjaotamise olemus ?
 • Millest tuleneb regionaalse ümberjaotamise vajadus ?
 • Mis ülesandeid lahendab avaliku sektori piiratud kontingendile tasuta pakkumise kulu - tulu analüüs ?
 • Mis ülesandeid lahendab avaliku sektori tootmiskuludest madalama hinnaga pakkumise kulu - tulu analüüs ?
 • Mis ülesandeid lahendab avaliku sektori poolt doteeritud turuhinnaga eraettevõtetes pakkumise kulu - tulu analüüs ?
 • Mis oleks võrdne tavateatri pileti kompenseeritud osaga ?
 • Mis ülesandeid lahendab regulatsioonidest tuleneva avaliku hüve eraettevõtetes pakkumise kulu - tulu analüüs ?
 • Millised kaks olulist erinevust on avaliku sektori projektide kulu-tulu analüüsil võrreldes kulu - tulu analüüsiga erasektoris ?
 • Milliseid lahendusi pakutakse ?
 • Milliseid lahendusi pakutakse ?
 • Millisel juhul erinevad sotsiaalsed varihinnad turuhindadest ?
 • Mida väljendab sotsiaalne diskontomäär ?
 • Millised probleemid tõstatuvad sotsiaalse diskontomäära valimisel ?
 • Kuidas mõjutab määramatuse (riski) suurenemine diskontomäära taset ?
 • Milliseid meetodeid kasutatakse projekti mõju hindamiseks heaolule ?
 • Keskmise bruto - ja netopalga tase, dünaamika ning suhe kõigi tegevusalade töötajate keskmise bruto - ja netopalga tasemega ?
 • Keskmisega - dünaamika aastatel 1997-2008 ?
 • Kuidas on viimasel aastakümnel muutunud eesti valitsussektori võla kogusumma ja selle suhe SKP - ga ?
 • Keskmise tasemega ?
 • Keskmisega viimasel kümnel aastal ?
 • Milliste sotsiaalse kaitse kulu liikide lõikes esitatakse andmed Eurostat-is ?
 • Keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga ?
 • Keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga ?
 • Keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga ?
 • Keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga ?
 • Keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga ?
 • Keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga ?

SISUKORD
1. Peatükk. Ühiskonna ja heaolu ja turgude efektiivsus
2. Peatükk. Vahetuse, tootmise ja toodetekogumi Pareto-efektiivsus
3. Avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse olemus
4. Avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse uurimisobjekt ning meetod
5. Avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse ajalooline areng
6. INDIVIIDI HUVI AVALIKU SEKTORI TEKKE JA ARENGU ALUSENA
7. TURU OMADUSED AVALIKU SEKTORI TEKKE JA ARENGU PÕHJUSENA
8. AVALIKUD HÜVED JA HÜVISED
9. ÜMBERJAOTAMINE JA ÕIGLUS
10. ÕIGLUS JA MAJANDUSLIK EFEKTIIVSUS
11. EFEKTIIVSUSE KADU JA VALITSUSE TEGEVUS
12. VALITSUSE VALIKUD
13. VALITSUSE ROLL AVALIKE HÜVEDE JA HÜVISTE PAKKUMISEL
14. VÄLISMÕJUDE KOMPENSEERIMINE JA/VÕI HÜVITAMINE
15. AVALIKU SEKTORI SEKKUMISE ÜHISKONDLIKU MÕJU ANALÜÜS
16. SOTSIAALSE KULU-TULU-ANALÜÜSI (CBA) ALUSED
17. KORDAMISKÜSIMUSED EESTI AVALIKU SEKTORI OLUKORRAST JA
ARENGUTENDENTSIDEST

1. Peatükk. Ühiskonna ja heaolu ja turgude efektiivsus

1. Milles seisneb turu „nähtamatu käe” toimimise mehhanism ?
Üksikisikute isiklike huvide järgimine toob kokkuvõttes kaasa õiglase turuhinna ja
kvaliteetsema kauba. (Üldisemalt: indiviidi isiklike huvide järgimine tagab kaudselt ka
ühiskondlike huvide järgmise)
2. Mis mõttes toimib turu „nähtamatu käsi” ühiskonna huvides?
Nähtamatu käsi jaotab ressursse ümber nii, et kõik ühiskonna liikmed saavutavad
maksimaalse heaolu.
3. Kas turu „nähtamatu käsi” toimib alati ühiskonna huvides? Mis juhtudel see ei
toimi ühiskonna huvides?
Ei toimi. Ressursid ei jaotu optimaalselt turutõrgete korral, nagu näiteks loomulikud
monopolid , info asümmeetria või avalikud hüvised . Täiusliku konkurentsi eeldus ei ole
kunagi täidetud.
4. Selgitage I heaoluteoreemi sisu? I heaoluteoreem defineerib Pareto - efektiivse jaotuse olemust. Ressursid on Pareto-
efektiivselt jaotatud vaid siis kui enam ei ole võimalik kellegi olukorda parandada, ilma, et
kellegi teise olukord sellest halveneks. ( Rudolf : teoreem on tulemus, see siin on ühe mõiste
definitsioon)
I heaoluteoreem: konkurentsiturgudel tekib täiusliku konkurentsi tingimustes Pareto-
efektiivne ressursside jaotus.
5. Selgitage II heaoluteoreemi sisu?


98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Avaliku sektori ökonoomika #1 Avaliku sektori ökonoomika #2 Avaliku sektori ökonoomika #3 Avaliku sektori ökonoomika #4 Avaliku sektori ökonoomika #5 Avaliku sektori ökonoomika #6 Avaliku sektori ökonoomika #7 Avaliku sektori ökonoomika #8 Avaliku sektori ökonoomika #9 Avaliku sektori ökonoomika #10 Avaliku sektori ökonoomika #11 Avaliku sektori ökonoomika #12 Avaliku sektori ökonoomika #13 Avaliku sektori ökonoomika #14 Avaliku sektori ökonoomika #15 Avaliku sektori ökonoomika #16 Avaliku sektori ökonoomika #17 Avaliku sektori ökonoomika #18 Avaliku sektori ökonoomika #19 Avaliku sektori ökonoomika #20 Avaliku sektori ökonoomika #21 Avaliku sektori ökonoomika #22 Avaliku sektori ökonoomika #23 Avaliku sektori ökonoomika #24 Avaliku sektori ökonoomika #25 Avaliku sektori ökonoomika #26 Avaliku sektori ökonoomika #27 Avaliku sektori ökonoomika #28 Avaliku sektori ökonoomika #29 Avaliku sektori ökonoomika #30 Avaliku sektori ökonoomika #31 Avaliku sektori ökonoomika #32 Avaliku sektori ökonoomika #33 Avaliku sektori ökonoomika #34 Avaliku sektori ökonoomika #35 Avaliku sektori ökonoomika #36 Avaliku sektori ökonoomika #37 Avaliku sektori ökonoomika #38 Avaliku sektori ökonoomika #39 Avaliku sektori ökonoomika #40 Avaliku sektori ökonoomika #41 Avaliku sektori ökonoomika #42 Avaliku sektori ökonoomika #43 Avaliku sektori ökonoomika #44 Avaliku sektori ökonoomika #45 Avaliku sektori ökonoomika #46 Avaliku sektori ökonoomika #47 Avaliku sektori ökonoomika #48 Avaliku sektori ökonoomika #49 Avaliku sektori ökonoomika #50 Avaliku sektori ökonoomika #51 Avaliku sektori ökonoomika #52 Avaliku sektori ökonoomika #53 Avaliku sektori ökonoomika #54 Avaliku sektori ökonoomika #55 Avaliku sektori ökonoomika #56 Avaliku sektori ökonoomika #57 Avaliku sektori ökonoomika #58 Avaliku sektori ökonoomika #59 Avaliku sektori ökonoomika #60 Avaliku sektori ökonoomika #61 Avaliku sektori ökonoomika #62 Avaliku sektori ökonoomika #63 Avaliku sektori ökonoomika #64 Avaliku sektori ökonoomika #65
10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
~ 65 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-10-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
55 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Mirell Põlma Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Teemad

 • SISUKORD
 • Peatükk. Ühiskonna ja heaolu ja turgude efektiivsus
 • Milles seisneb turu „nähtamatu käe” toimimise mehhanism?
 • Mis mõttes toimib turu „nähtamatu käsi” ühiskonna huvides?
 • Kas turu „nähtamatu käsi” toimib alati ühiskonna huvides? Mis juhtudel see ei
 • toimi ühiskonna huvides?
 • Selgitage I heaoluteoreemi sisu?
 • heaoluteoreem defineerib Pareto-efektiivse jaotuse olemust. Ressursid on Pareto
 • efektiivselt jaotatud vaid siis kui enam ei ole võimalik kellegi olukorda parandada, ilma, et
 • kellegi teise olukord sellest halveneks. (Rudolf: teoreem on tulemus, see siin on ühe mõiste
 • definitsioon)
 • konkurentsiturgudel tekib täiusliku konkurentsi tingimustes Pareto
 • efektiivne ressursside jaotus
 • Selgitage II heaoluteoreemi sisu?
 • igat kasulikkusekõvera punkti (sh iga punkt on Pareto-efektiivne)
 • on võimalik saavutada mingi algse ressursside jaotuse korral
 • Mis on avaliku sektori rahanduse ülesandeks täiusliku konkurentsiga turu
 • tingimustes?
 • Pakkuja motivatsioon turgu tasakaalustava kauba- või teenustekoguse turule
 • toomiseks?
 • Tarbija motivatsioon turgu tasakaalustava kauba- või teenustekogumi ostmiseks?
 • Millised kolm tingimust peab olema täidetud, et majandus oleks Pareto-efektiivne?
 • Peatükk. Vahetuse, tootmise ja toodetekogumi Pareto-efektiivsus
 • Kuidas kujuneb ja mida väljendab indiviidi eelarvepiirang?
 • Mida väljendab samakasulikkuse kõvera kaugus null-punktist?
 • Miks on samakasulikkuse kõver nõgus?
 • Miks on asendatavuse piirmäär erinevates samakasulikkuse kõvera punktides
 • erinev?
 • Miks on vahetus Pareto-efektiivne siis ja ainult siis, kui kõigil indiviididel on
 • hüviste tarbimise piirasendatavuse määrad samad?
 • Esitage I heaoluteoreemi (täiuslikul turul on vahetus efektiivne) tõestus?
 • Esitage II heaoluteoreemi (efektiivne vahetus on saavutatav turumehhanismi
 • kaudu) tõestus?
 • Selgitage vahetusefektiivsete jaotuste hulga ja võimaliku kasulikkuse raja seos?
 • Miks on tootmise samamahukõver nõgus?
 • Miks saavutab tootja suurima kasumi samamahukõvera ja samakulujoone
 • puutepunktis?
 • Selgitage Edgeworth-Bowley kasti abil, miks on tootmine Pareto-efektiivne siis
 • ja ainult siis, kui kõigil tootjail on sisendite tehnilise asendamise piirmäärad samad?
 • Kuidas tagavad täiusliku turu tasakaaluhinnad tootmise Pareto-efektiivsuse?
 • Kuidas ühendab tootekogumi efektiivsus tootmise ja tarbimise efektiivsuse?
 • Avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse olemus
 • Milles seisneb avaliku sektori erinevus eraettevõtlusest ja kodumajapidamistest?
 • Milles seisneb avaliku sektori ökonoomika ja avaliku sektori rahanduse
 • lähenemisviisi erinevus avalikule sektorile?
 • Milles seisneb avaliku sektori teooria ja avaliku sektori poliitika olemus ning
 • milles nende erinevus?
 • Milles seisneb avaliku sektori teenuste abstraktse vajaduse tunnetamise ja
 • reaalse nõudluse kujunemise vastuolu?
 • Millised on tüüpilised argumendid avaliku sektori mahu: a) suurendamiseks; b)
 • kokkutõmbamiseks?
 • Milles seisneb erinevate võimutasandite suhete probleemide olemus?
 • Millised on Eesti ja EL vastastikused rahanduslikud suhted?
 • Milles seisneb heaoluökonoomika koolkonna olemus?
 • Milles seisneb ühiskondliku valiku koolkonna olemus?
 • Milline on avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse seos teiste
 • majandusteadustega?
 • Mis aspektidest on avaliku sektori ökonoomika ja rahandus poliitika
 • uurimisobjekt, rahanduspsühholoogia uurimisobjekt ja rahandusajaloo
 • uurimisobjekt?
 • Milliste koolkondade vahel valitseb nüüdisajal põhivastuolu avaliku sektori
 • ökonoomika ja rahanduse aine käsitlemisel ja milles see vastuolu seisneb?
 • Mis mõttes kujutavad maksud endast hinda avalike hüvede ja hüviste eest?
 • Millise maksustamisprintsiibi aluseks on maksude käsitlus hinnana?
 • Milles seisneb avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse kui positivistliku
 • teaduse ja selle nelja lähenemisviisi (ajaloolise; sotsiaalmajandusliku;
 • teoreetilis-deduktiivse ja ökonomeetrilise) olemus?
 • Milles seisneb avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse kui normatiivse teaduse
 • olemus ja tooge normatiivse lähenemisviisi rakendamise näiteid?
 • Avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse uurimisobjekt ning meetod
 • Millised on avaliku sektori peamised koostisosad ja nende osade seosed avaliku
 • sektori rahandusega?
 • Millised on riigivõimu teostavad asutused võimutasandite lõikes
 • supranatsionaalsel, riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil?
 • EI, need on
 • riigiülesed
 • Milles seisneb avalik-õiguslike ettevõtete olemus ja ülesanded avalike hüviste
 • pakkumisel?
 • Milles seisneb keskvalitsusele või kohalikele omavalitsustele kuuluvate
 • eraõiguslike ettevõtete poolt pakutavate avalike hüvede olemus?
 • Milles seisneb avaliku hüve ja avaliku hüvise olemus ja milles nende
 • erinevused?
 • Milles seisneb indiviidide majandusliku käitumise põhieelduste
 • metodoloogiline individualism; omakasupüüdlikkus; motiivide määratus ja
 • tingimuste muutuvus; valikuvõimaluste olemasolu) olemus?
 • Milles seisneb ratsionaalsuse põhimõtte olemus indiviidide käitumises?
 • indiviidide
 • käitumises -- info mittetäielikkus; info asümmeetrilisus?
 • Kuidas toimub info ratsionaalsusprintsiibi rakendamine info (mitte)täielikkuse
 • käsitlemisel?
 • Milline on info mittetäielikkuse mõju avaliku sektori arengule?
 • Milline on info assümeetrilisuse mõju avaliku sektori arengule?
 • Milles seisneb kahe majandusliku analüüsi valdkonna (otsustusanalüüs; mõju
 • analüüs) olemus?
 • Milline peaks olema rahandusanalüütiku roll ühiskonnas?
 • ex-post
 • Avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse ajalooline areng
 • Selgitage avaliku sektori ajalooliste käsitluste (kameralistide ja klassikute
 • lähenemisviisi) olemus? Millega tegeleb avaliku sektori rahandus totalitaarses
 • riigis?
 • Selgitage neoklassikute käsitlust avalikust sektorist: maksustamine
 • maksevõimest lähtuvalt – võrdse ohvri printsiip; turuprotsesside väliste mõjude
 • maksustamine; maksustamise ekvivalentsuspõhimõte ja piirkasulikkuse teooria?
 • Võrdse ohvri printsiibi
 • Väliste mõjude maksustamine
 • Maksustamise ekvivalentsuspõhimõte
 • Piirkasulikkuse teooria
 • Milles seisneb konsensuspõhimõtte ja institutsionaalse kattuvuse (kongruentsi)
 • kattuvuse nõude olemus ja mõju avaliku sektori otsustusprotsessile?
 • Konsensuspõhimõte
 • Institutsionaalne kattuvus
 • Milles seisnesid keinsismi tekkepõhjused ja olemus avaliku sektori rolli
 • käsitlemisel: tööhõive probleem ühiskonnas ja selle käsitlemine avaliku
 • hüvena?
 • Keinsismi põhilise tekkepõhjusena
 • Keinsism
 • Tööpuuduse leevendamiseks
 • Kes ja mis suunas arendas pärast II maailmasõda edasi
 • avalike hüvede teooriat?
 • avalike ettevõtete teooriat?
 • põhiseaduse ja otsustusreeglite majanduslikku teooriat?
 • demokraatia majanduslikku teooriat?
 • optimaalse maksustamise teooriat?
 • maksuintsidentsi teooriat?
 • Avalike hüvede teooriat
 • Avalike ettevõtete teooria
 • Põhiseaduse ja otsustusreeglite
 • Demokraatia majanduslik teooria
 • Optimaalse maksustamise teooria
 • Maksuintsidentsi teooria
 • Millised on poliitiliste konjunktuuritsüklite tekkepõhjused avalikus sektoris?
 • INDIVIIDI HUVI AVALIKU SEKTORI TEKKE JA ARENGU ALUSENA
 • Milles seisneb anarhia majanduslik olemus ja selle puuduste ületamise vajadus
 • avaliku sektori tekkepõhjusena?
 • Kuidas toimib põhiseaduslik leping anarhia ületamise vahendina: selle
 • totalitaarne ja demokraatlik käsitlus?
 • Põhiseaduslik totalitaarne käsitlus
 • Demokraatlik käsitlus
 • Milles seisneb põhiseadusliku lepingu käsitluses õigusriigi ja teenindusriigi
 • olemus?
 • Õigusriik
 • Teenindusriik
 • Miks peab otsustamise põhiseaduslikul tasemel rakendama konsensusnõuet ja
 • milles seisneb selle nõude rakendamise olemus praktikas?
 • Miks rahuldutakse otsustamise igapäevasel tasemel enamusotsustamise
 • põhimõttega?
 • Kuidas kujundab ühiskondlike otsuste vastuvõtmise komplitseerituse ja suvaga
 • seotud kulu optimaalse otsustusreegli valikut?
 • Milles seisneb konsensusliku ja mittekonsensusliku hääletusreegli vahel valiku
 • tegemise olemus?
 • Millal rakendatakse lihtsat ja kvalifitseeritud häälteenamuse nõuet kogukonnas
 • või otsustuskogus?
 • Millest tuleneb otse- ja esindusdemokraatia erinev mõju ühiskondliku
 • otsustusprotsessi kuludele?
 • Millised on põhiseaduse vastuvõtmisele ja selle reformile esitatavad nõuded, sh
 • kompetents?
 • Selgitage avaliku sektori majandusliku evolutsiooni teooria (A. Hayek)
 • põhipostulaatide olemus: spontaanne kord ja abstraktsed reeglid; süsteemide
 • konkurents ja evolutsiooniline parema võidukäik?
 • Spontaanne kord
 • Abstraktsed reeglid
 • Milline mõju on on erinevatel otsustusreeglitel ja avaliku sektori tegevuse
 • aktiivsusele?
 • Milline on avaliku sektori poliitika (eelarve mahu ja struktuuri) sõltuvus
 • ühiskonnas kehtivatest reeglitest?
 • TURU OMADUSED AVALIKU SEKTORI TEKKE JA ARENGU PÕHJUSENA
 • Millist liiki turutõrkeid esineb?
 • Kuidas kutsub informatsiooni asümmeetrilisus esile turutõrke?
 • Millised probleemid tekivad seoses loomuliku monopoli tingimustes pakutavate
 • hüvistega: mastaabiefektita olukorras? kasvava mastaabiefektiga olukorras?
 • Kui mastaabiefekt puudub
 • Kasvava mastaabiefektiga
 • Millised probleemid tekivad seoses ühiselt kasutatavate ressurssidega?
 • Millised probleemid tekivad seoses meritoorsete (välismõjudega) hüvistega?
 • Positiivsete välismõjude
 • Negatiivsete välismõjude
 • Millised probleemid esinevad ühiskonnas seoses tööjõu rakendamisega?
 • Milles seisneb avaliku sektori tõrke olemus ja millist liiki avaliku sektori tõrkeid
 • esineb?
 • Kuidas individuaalsest ratsionaalsusest võib tuleneda kollektiivne
 • irratsionaalsus?
 • Millised on kooskõlalise ühiskondliku otsustusprotsessi (eelistuste jada)
 • kujunemise võimalused?
 • Äärmuslike alternatiivide
 • Selgelt mitteeristatavate alternatiivide
 • Millised funktsioonid on poliitikutel ühiskondlikus otsustusprotsessis – miks
 • neid rakendatakse?
 • Milles seisneb ühiskondliku (demokraatliku) ja turuprotsessides toimuva
 • majandusliku hääletamise põhimõtteline erinevus?
 • AVALIKUD HÜVED JA HÜVISED
 • Milline on individualiseeritavate ja avalike hüvede olemuslik erinevus
 • välistamisvõimaluse ja rivaliteedi alusel?
 • välistamisprintsiip
 • rivaliteet
 • Käsitlege silla näitel välistatavuse ja rivaliteedi probleemi?
 • Välistamatus
 • Rivaliteedi probleem
 • Selgitage sillamaksust tuleneva tarbimise efektiivsuse vähenemise olemus?
 • Selgitage avaliku sektori poolt toimuva avaliku hüve pakkumisest tulenev
 • Pareto-paranemise võimalus võrreldes erasektoriga?
 • Selgitage tehingukulust tuleneva heaolukao olemus erahüve puhul?
 • Selgitage ülepakkumisest tulenev ebaefektiivne tootmiskulu suure
 • tehingukuluga avaliku hüvise puhul?
 • Selgitage tehingukulust tuleneva tarbija efektiivsuskao ja ülepakkumisest
 • tuleneva tootmise efektiivsuskao võrdlemise mõte avaliku hüve pakkumise üle
 • otsustamisel?
 • Mille poolest erineb erahüve efektiivse pakkumise tingimus avaliku hüve
 • efektiivse pakkumise tingimusest?
 • Kuidas kujunevad avaliku sektori nõudluskõvera punktid?
 • Mille poolest erineb Lindahli tasakaal erahüviste turutasakaalust?
 • ÜMBERJAOTAMINE JA ÕIGLUS
 • Miks võib õiglus olla majanduse suhtes eksogeenne mõiste? Millest sõltub
 • reeglite võime õiglust luua?
 • Kuidas mõjutab ümberjaotamisprotsessi efektiivsus jaotusprotsessi?
 • Kuidas saab õigluse indiviidide käitumisotsustest endogeenselt tuletada
 • käitumise kokkulepitud reeglitele vastavuse hindamine?
 • Selgitage eksogeensete õigluskriteeriumite kolme klassi olemus: varal
 • põhinevad kriteeriumid? kasul põhinevad kriteeriumid? piiratud
 • võrdsuskriteeriumid?
 • Varal põhinevad kriteeriumid
 • Kasul põhinevad kriteeriumid
 • Piiratud võrdsuskriteerium
 • Kuidas on sissetulekute ümberjaotamise ja õigluse vaheline vastuolu seotud
 • ümberjaotamisprotsessist tulenevate kadudega?
 • Milles seisneb turul teenitud sissetuleku ümberjagamata jätmise ühiskondlik
 • kulu”?
 • Selgitage ümberjaotamise tekkimise põhjused konsensusliku õigluse tingimustes
 • kindlustusmotiiv, enesekaitsemotiiv) ja sellega seotud probleemid
 • esindusdemokraatias huvigruppide tegevusese tulemusena?
 • Kindlustusmotiiv
 • Enesekaitsemotiiv
 • Selgitage ümberjaotamise põhjused nüüdisaegses heaoluühiskonnas kasvava
 • majandusliku jõukuse tingimustes?
 • Millised kolm peaeesmärki ja nende alaeesmärgid tuuakse välja sissetulekute
 • ümberjaotamisel nüüdisaegses ühiskonnas?
 • I. Sissetuleku kindlustamine töötasu äralangemise korral
 • II. Teatud kulude katmine, mis peaks SAATUSELÖÖKE pehmendama
 • III. Üldine ümberjaotamine progressiivse tulumaksumäära rakendamise
 • teel
 • Milles seisnevad põlvkondadevahelise ümberjaotamise probleemid?
 • Millised on ümberjaotamise instrumendid, nende olemus ja mõju
 • mehhanismid?
 • Nõudluse tekitamine
 • Kodumajapidamiste ressursivarustuse toetamine
 • Ülekanded kodumajapidamistele
 • Ülekanded ettevõtetele
 • Maksude
 • Naturaalabi
 • Sotsiaalkindlustus ümberjaotusmehhanismina
 • Milles seisneb ümberjaotamiskoalitsiooni olemus ja millised probleemid
 • nendega seoses tekivad?
 • ÕIGLUS JA MAJANDUSLIK EFEKTIIVSUS
 • Selgitage õigluse ja efektiivsuse kompromissi maksuhinna abil?
 • Millist mõju avaldab ühiskonna kasulikkusvõimaluste rajale
 • ümberjaotamiskulude suurus?
 • Kuidas mõjutavad ümberjaotamiskulud efektiivsuse ja õigluse
 • kompromissi kujunemist?
 • status quo
 • Mis räägib tarbija suveräänsuse poolt ja mis vastu?
 • Tooge välja paternalismi positiivsed ja negatiivsed jooned?
 • Selgitage ühiskonna kasulikkusvõimaluste raja ja sotsiaalse
 • samakasulikkuse kõvera kokkupuutepunkti sisu?
 • Selgitage utilitaristliku õigluskriteeriumi olemus ja sellest tulenev
 • lähenemine ümberjaotusele?
 • Selgitage Rawlsi õigluskriteeriumi olemus ja sellest tulenev lähenemine
 • ümberjaotusele?
 • EFEKTIIVSUSE KADU JA VALITSUSE TEGEVUS
 • Millistes kohtades (kelle juures avaldub ühiskondlik heaolu?
 • Selgitage kompenseeritud nõudluse olemus ja kompenseeritud nõudluse
 • kõvera erinevus tavalisest nõudluse kõverast?
 • Selgitage tarbimise sissetulekuefekti olemus?
 • Selgitage tarbimise asendusefekti olemus?
 • Selgitage tarbijarendi olemus turuhüviste ja avalike hüvede puhul?
 • Kuidas aitab tarbijarent hinnata avaliku sektori projektide kasulikkust
 • ühiskonnale?
 • Mis piirab ühiskonnale kasulike avaliku sektori projektide teostamist?
 • Selgitage tootja ülejäägi olemus?
 • Millisel juhul on tootja ülejääk võrdne nulliga?
 • Selgitage tootja kasumi seos tootja ülejäägiga?
 • Selgitage maksustamisest tuleneva tarbija puhta heaolukao hindamise
 • olemus Harbergeri kolmnurga abil?
 • Miks ei tekita kindlasummaline maks (pearaha) tarbija puhast
 • heaolukadu?
 • Selgitage ühiskonna heaolu mõõtmiseks kasutatavate vaesusnäitajate
 • olemust?
 • Vaesuspiir
 • Vaesusindeks
 • Vaesuslõhe
 • Miks ei anna Lorenzi kõver iga programmi puhul selget hinnangut
 • ühiskonna heaolu muutusele mingi projekti realiseerimisest ja kuidas lahendab
 • olukorra Gini koefitsient?
 • VALITSUSE VALIKUD
 • Millised asjaolud muudavad avalikus sektoris tehtavad valikud
 • keerulisemaks ja ebatäpsemaks võrreldes erasektoris tehtavate valikutega?
 • Millistel objektiivsetel põhjustel ei saa kujuneda täiesti kooskõlalist
 • otsust avalike hüvede pakkumise mahu suhtes?
 • Kuidas sõltub avalikele hüvedele antav kasulikkuse hinnang indiviidi
 • sissetuleku tasemest kindlasummalise maksu korral?
 • Kuidas mõjutab progressiivne maksusüsteem erineva sissetuleku
 • tasemega indiviidide poolt avalikele hüvedele antavaid kasulikkuse hinnanguid?
 • Selgitage eelarvepiirangute ja samakasulikkuse kõverate kujunemist
 • erineva sissetuleku tasemega indiviididel proportsionaalse maksustamise korral?
 • Milles seisneb ja mis põhjustel tekib tsüklilise hääletamise paradoks?
 • Millised võimalused on enamushääletuse tulemuse manipuleerimiseks?
 • Milles seisneb strateegilise hääletamise olemus?
 • Millised neli omadust peaks olema hääletusmehhanismil, et see annaks
 • tasakaalus (stabiilse) tulemuse?
 • Milles seisneb Arrow teoreemi olemus?
 • Milles seisneb ühe- ja mitmetipuliste eelistuste olemus?
 • Millist hääletajat nimetatakse mediaanhääletajaks? Kuidas
 • mediaanhääletaja välja selgitatakse?
 • Millistel tingimusel kujuneb mediaanhääletaja valik Pareto-efektiivseks?
 • VALITSUSE ROLL AVALIKE HÜVEDE JA HÜVISTE PAKKUMISEL
 • Millistel objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel tekivad konfliktid era
 • ja avaliku sektori tegevuste piiritlemisel?
 • Millistes tegevusvaldkondades tõstatub seoses turutõrgetega avaliku
 • sektori sekkumise vajalikkuse ja vormi küsimus?
 • Miks ei ole avalike hüvede pakkumise valdkonnas otsest vastuolu era- ja
 • avaliku sektori vahel?
 • Millised valikud on avalikul sektoril sekkumiseks monopoolsusega
 • seotud probleemide ületamiseks?
 • Kas avalik sektor peaks pakkuma positiivse välismõjuga hüviseid?
 • Milline on riigi roll inimeste tööhõive tagamisel?
 • Millised on avaliku sektori sekkumise vormid hüviste pakkumisse?
 • Mille poolest erinevad riigi äriühingu ette seatud eesmärgid eraettevõtte
 • eesmärkidest?
 • Mis põhjusel ei suuda riigivõim regulatsioonide abil tagada ühiskondlike
 • piirangute arvestamist eraettevõtetes?
 • Millistel ajaloolistel põhjustel osutus avaliku sektori sekkumine
 • vajalikuks ja kuidas on ajaloolised tingimused muutunud?
 • Mis põhjustab tootmise ebaefektiivsust?
 • Kas avaliku sektori ebaefektiivsus tuleneb tootmise sisestest või
 • tootmisvälistest põhjustest?
 • Milliste põhjustega seostatakse avaliku sektori erasektorist suuremat
 • efektiivsust?
 • Mis muudab raskeks avaliku ja erasektori efektiivsuse võrdluse?
 • Mis põhjustel on ametniku töö tulemuslikkuse hindamine keerulisem
 • erasektori töötaja töö tulemuslikkuse hindamisest?
 • Mida selgitab Parkinsoni seadus?
 • Selgitage nõudluse elastsuse mõju avaliku teenuse hinnale?
 • Millised on ametnikkonna informatsioonilised eelised poliitikute ja
 • avalikkuse ees ja kuidas ametnikkond seda ära kasutab?
 • VÄLISMÕJUDE KOMPENSEERIMINE JA/VÕI HÜVITAMINE
 • Millest tekib tootmisel või tarbimisel välismõju?
 • Tootmise negatiivne välismõju
 • Tootmise positiivne välismõju
 • Tarbimise negatiivne välismõju
 • Tarbimise positiivne välismõju
 • Milles seisneb positiivse välismõju olemus ja selle hüvitamisega seotud
 • probleemid?
 • Milles seisneb negatiivse välismõju olemus ja selle kompenseerimisega
 • seotud probleemid?
 • Mis põhjusel ja mille võrra erineb erapiirkasulikkus sotsiaalsest
 • piirkasulikkusest?
 • Tarbimise negatiivse välismõju korral
 • Tarbimise positiivse välismõju korral
 • Mis põhjusel ja mille võrra erineb erapiirkulu sotsiaalsest piirkulust?
 • Tootmise negatiivse välismõju
 • Tootmise positiivse välismõju
 • Miks raskendavad pöördumatud kulud turult väljumist?
 • Millisel juhul (mille tõttu) erineb tootmise keskmine kulu tootmise
 • piirkulust?
 • Kuidas saab majandusüksuste moodustamise teel välismõjusid
 • internaliseerida?
 • Mis probleemid on seotud välismõjusid hüvitavate/kompenseerivate
 • lepingutega?
 • Millest sõltub sotsiaalsete normide tõhusus välismõjude minimeerimisel?
 • Milles seisneb omandiõiguste tähtsus välismõjude
 • kompenseerimise/hüvitamise protsessis?
 • Milliste probleemide tõttu on erasektori võimalused välismõjude
 • hüvitamisel/kompenseerimisel suhteliselt tagasihoidlikud?
 • Mis põhjustel on avaliku sektori üheks tähtsamaks ülesandeks
 • välismõjude ärahoidmine või hüvitamine/kompenseerimine?
 • Milles seisneb välismõjusid korrigeerivate maksude olemus?
 • Tooge näiteid maksudest ja trahvidest välismõjude ärahoidmiseks?
 • Tooge näiteid dotatsioonioonidest välismõjusid ärahoidvatele
 • investeeringutele?
 • Milles seisneb välismõjude piiramisel mõte väljastada kaubeldavad load?
 • Tooge näiteid välismõjuga tegevusi piiravatest regulatsioonidest?
 • Millised on regulatsiooni kehtestamisega seotud probleemid?
 • Millised probleemid on seotud välismõjusid käsitlevate
 • kohtuprotsessidega?
 • AVALIKU SEKTORI SEKKUMISE ÜHISKONDLIKU MÕJU ANALÜÜS
 • Millest on tingitud avaliku sektori sekkumise konkreetne ühiskondlik
 • vajalikkus?
 • Millised probleemid on seotud avaliku sektori sekkumist põhjustavate
 • turutõrgete analüüsiga?
 • Millised on avaliku sektori sekkumise alternatiivsed variandid?
 • Milliseid vigu tehakse abisaajate kontingendi määratlemisel ja kuidas
 • need sõltuvad kriteeriumite rangusest?
 • Kuidas hinnata avaliku sektori sekkumise mõju majanduslikule
 • efektiivsusele?
 • Milline on toetuse tuluefekti ja asendusefekti mõju efektiivsusele?
 • Millised toetused tekitavad tuluefekti ja millised asendusefekti?
 • Millest tuleneb totatsiooni mõju efektiivsusele ja kuidas seda hinnata?
 • Kuidas hinnata avaliku sektori sekkumise mõju jaotuse õiglusele?
 • Kes saab lühiajaliselt ja pikaajaliselt kasu perede eluasemetoetustest?
 • Milles seisneb progressiivse ja regressiivse ümberjaotamise olemus?
 • Milles seisneb põlvkondadevahelise ümberjaotamise olemus?
 • Millest tuleneb regionaalse ümberjaotamise vajadus?
 • Kuidas hinnata kompromissi avaliku sektori sekkumisega efektiivsusele
 • ja õiglusele avaldatava mõju vahel piirkasulikkuse ja piirkulu hinnangust
 • lähtudes?
 • Millised on lahkarvamuste allikad avaliku sektori sekkumise efektiivsuse
 • ja õigluse kompromissi leidmisel?
 • Selgitage avaliku sektori sekkumise kulu-tulu analüüsi olemus?
 • Millest tuleneb avaliku sektori sekkumise kui poliitilise protsessi
 • analüüsi vajadus?
 • SOTSIAALSE KULU-TULU-ANALÜÜSI (CBA) ALUSED
 • kulu-tulu
 • analüüs?
 • piiratud kontingendile tasuta
 • kulu-tulu analüüs?
 • tootmiskuludest madalama
 • sõltumatu regulaatori poolt
 • analüüs?
 • doteeritud turuhinnaga
 • maksusoodustusega eraettevõtetes
 • pakkumise
 • kulu-tulu analüüs?
 • regulatsioonidest tuleneva avaliku hüve
 • kulu-tulu analüüs?
 • Selgitage eraettevõtte investeerimisprojekti kulu-tulu analüüsi etappide
 • sisu?
 • Miks peab jooksvate kulu- ja tuluandmete asemel kasutama nende
 • ajaldatud väärtusi?
 • Millised kaks olulist erinevust on avaliku sektori projektide kulu-tulu
 • analüüsil võrreldes kulu-tulu analüüsiga erasektoris?
 • Selgitage tarbija kompenseeritud nõudluse kõvera leidmist sillaületuse
 • näitel?
 • Millised probleemid seonduvad inimelu väärtuse hindamisega ja
 • milliseid lahendusi pakutakse?
 • Millised probleemid seonduvad säästetud aja väärtuse hindamisega ja
 • Mis probleemid võimaldab kulu-tulu analüüsis lahendada fikseeritud
 • eesmärgi saavutamiseks minimaalsete kuludega projekti otsimine?
 • Millisel juhul erinevad sotsiaalsed varihinnad turuhindadest?
 • Mida väljendab sotsiaalne diskontomäär?
 • Millised probleemid tõstatuvad sotsiaalse diskontomäära valimisel?
 • Kuidas mõjutab määramatuse (riski) suurenemine diskontomäära taset?
 • Kuidas mõjutavad riskijulgus, -neutraalsus ja –kartlikkus diskontomäära
 • valikut?
 • Milliseid meetodeid kasutatakse projekti mõju hindamiseks heaolule?
 • Milles seisneb projekti heaoluefekti hindamisel ühiskonnagruppide
 • heaolu kaalumise meetod?
 • heaolu suurenemisele antakse erinevad kaalud
 • Kuidas kasutada projekti heaoluefektide hindamisel heaolu jaotumise
 • näitajaid?
 • projekti mõju heaolu jaotumise näitajatele
 • Miks on erineva sissetuleku tasemega indiviididel piirkasulikkuse
 • elastsus erinev?
 • KORDAMISKÜSIMUSED EESTI AVALIKU SEKTORI OLUKORRAST JA
 • ARENGUTENDENTSIDEST
 • Avaliku halduse, riigikaitse ja kohustusliku pensionikindlustuse töötajate
 • keskmise bruto- ja netopalga tase, dünaamika ning suhe kõigi tegevusalade
 • töötajate keskmise bruto- ja netopalga tasemega?
 • PA5211: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALK PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI
 • SKP inimese kohta ostujõu pariteedi järgi hinnatuna: Eesti taseme suhe EL
 • keskmisega – dünaamika aastatel 1997-2008?
 • SKP inimese kohta regionaalne dispersioon: Eesti regionaalse dispersiooni
 • indeksi dünaamika ja võrdlus Läti, Leedu, Ungari, Soome ja Rootsiga?
 • Koguinvesteeringute tase Eestis võrreldes EL keskmisega?
 • Tarbijahinna tase ja dünaamika Eestis aastatel 1997-2007 ning selle võrdlus EL
 • tarbijahinna taseme ja dünaamikaga? Milline oli tarbijahinna indeksi tase Eestis
 • aastal? Milline mure on tarbijahinna tasemega seotud arvestades Eesti
 • üleminekut eurole?
 • Avaliku sektori investeeringute tase: Eesti võrdlus EL keskmisega?
 • Valitsussektori osatähtsus lisandväärtuse loomisel Eestis: tase ja
 • dünaamika aastatel 1995-2007?
 • Valitsussektori aastaeelarve saldo Eestis ja ELs keskmiselt aastatel 1998
 • ? Milline oli see saldo Eestis 2008. aastal ja miliseks oletatakse see
 • kujunevat 2009. aastal? Millised probleemid võivad aastaeelarve saldost tekkida
 • Eesti üleminekul eurole?
 • Kuidas on viimasel aastakümnel muutunud eesti valitsussektori võla
 • kogusumma ja selle suhe SKP-ga? Võrrelge Eesti valitsusektori võlakoormuse
 • taset ja dünaamikat läti, Leedu, Soome ja Rootsi valitsussektori
 • võlakoormusega?
 • Valitsussektori maksutulude tase SKP suhtes: Eesti tase ja dünaamika
 • aastatel 1995-2006 ja võrdlus EL keskmise tasemega?
 • Eesti valitsussektori institutsionaalsete koostisosade osatähtsus
 • maksulaekumistes?
 • Millised maksuliigid on Eestis kasutusel ja milline on peamiste
 • maksuliikide osatähtsus ja osatähtsuste dünaamika riigieelarve maksutuludes?
 • Tulumaksulaekumiste suhe SKP-ga ja selle dünaamika Eestis ning võrdlus
 • EL keskmisega?
 • Tööjõumaksude suhe SKP-ga:tase ja dünaamika Eestis ning nende
 • võrdlus EL keskmisega?
 • Taxes on income
 • Avaliku sektori kogutulude suhe SKP-ga: tase ja dünaamika Eestis ning nene
 • Valitsussektori institutsionaalsete osade kulutuste suhe kogu avaaliku
 • sektori kulude summasse Eestis?
 • Valitsemissektori institutsionaalsete osade lõpptarbimiskulude suhe kogu
 • valitsemissektori lõpptarbimiskuludesse: tase ja dünaamika Eestis?
 • Keskvalitsuse kogukulude ja lõpptarbimiskulude suhe SKP-ga: tase ja
 • dünaamika Eestis?
 • Kudas liigendatakse valitsussektori kulud liikide lõikes ja millised on kolme
 • peamise kululiigi osatähtsused Eestis?
 • LK 13-14
 • Milliste tegevusvaldkondade lõikes liigendatakse valitsussektori kulud ja
 • millised on suurima kuluvajadusega tegevusvaldkonnad Eesti kohalikele
 • omavalitsustele?
 • Kohalike omavlitsuste kogukulude suhe SKP-ga: tase ja dünaamika Eestis ja
 • Millisel otstarbel (tegevusvaldkondades) ja millises proportsioonis
 • kasutatakse Eestis sotsiaalkindlustusfondide vahendeid?
 • Kui suured on kolme peamise tegevusvaldkonna osatähtsused kogu
 • valitsemissektori üldkuludes?
 • LK 14 S – H - T
 • Hariduskulude suhe SKP-ga: tase ja dünaamika Eestis ning võrdlus EL
 • keskmisega viimasel kümnel aastal?
 • Teadus- ja arenduskulud kokku SKP suhtes: tase ja dünaamika Eestis
 • ning võrdlus EL keskmisega?
 • Valitsusektori kulud üldistele valitsemissektori teenustele suhe SKP-ga ja
 • osatähtsus valitsemissektori kogukuludes: tase ja dünaamika Eestis? [alla 10%-i]
 • Kulud riigikaitsele suhtena SKPga: tase ja dünaamika Eestis?
 • Valitsemissektori kulud vabale ajale, kultuurile ja religioonile suhtes SKP-ga
 • tase ja dünaamika Eestis?
 • Valitsemissektori sotsiaalse kaitse kulude suhe SKP-ga: Eesti tase ja
 • dünaamika?
 • Valitsemissektori tervishoiukulude suhe SKP-ga: Eesti tase ja dünaamika?
 • Haiglakohtadega varustatu (voodit 100 000 in kohta): tase ja dünaamika
 • Eestis ning võrdlus EL keskmisega?
 • VaLITSussektori keskkonnakaitse kulude suhe SKP-ga: Eesti tase ja
 • Sotsiaalse kaitse kogukulude suhe SKP-ga: tase ja dünaamika Eestis ning
 • Pensionikulude suhe SKP-ga: Eesti tase ja dünaamika ning võrdlus SKP-ga?
 • LK 51
 • Sotsiaalse kaitse kulude tase eurodes inimese kohta: taseja dünaamika
 • Milliste sotsiaalse kaitse kulu liikide lõikes esitatakse andmed Eurostat-is?
 • Kogu elanikkonna vaesusriski tase enne sotsiaalülekandeid: Eesti tase ja
 • dünaamika ning võrdlus EL keskmisega?
 • LK 64
 • Naiste vaesusriski tase pärast sotsiaalülekandeid: tase ja dünaamika Eestis
 • ning võrdlus EL keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga?
 • Meeste vaesusriski tase enne sotsiaalülekandeid: tase ja dünaamika Eestis
 • Üksiku inimese majapidamise vaesusrisk: tase ja dünaamika Eestis ning
 • võrdlus EL keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga?
 • Kahe täiskasvanu ja ühe lapsega majapidamise vaesusrisk: tase ja
 • dünaamika Eestis ning võrdlus EL keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna
 • vaesusriskiga?
 • 25-49-aastaste inimeste vaesusrisk: tase ja dünaamika Eestis ning võrdlus
 • EL keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga?
 • Üle 64-aastaste inimeste vaesusrisk: tase ja dünaamika Eestis ning
 • Töötajate vaesusrisk: tase ja dünaamika Eestis ning võrdlus EL
 • keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga?
 • Alla 16-aastaste laste vaesusrisk: tase ja dünaamika Eestis ning võrdlus
 • EL keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga? EL-i keskmise
 • tasemel kuskil 19-20%

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

29
doc
66
pdf
116
pdf
35
doc
105
doc
126
doc
18
docx
26
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto