Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Auditeerimise kokkuvõte (2)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Auditeerimine

Aruandluse põhiprintsiibid
Majandusüksuse printsiip – majandusüksus arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid laekus tema omanike, kreeditoride, klientide, töötajate jt isikute varadest, kohustustest ja tehingutest.
 • Jätkuvuse printsiip – raamatupidamise aruannete koostamisel lähtutakse eelduses, et raamatupidamis kohuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole kavatsust tegevust lõpetada ega ka sellele vahetust. Ettevõte peab olema suuteline täitma oma pikaajalisi kohustusi ning suutma põhivara normaalselt amortiseerida.
 • Arusaadavuse printsiip – raamatupidamise aruanded on avalikustatav info ja seetõttu tuleb esitada selliselt , et see oleks ülevaatlik, üheselt mõistetav aruannete lugejatele, kelle on selleks piisav eelnev haridustase(teadmised)
 • Olulisuse printsiip – aruannetes tuleb kajastada kogu info, mis võib mõjutada raamatupidamis kohuslase finantsseisundeid, majandustulemust või rahavoogusid. Oluline on see info, mille avalikustamata jätmine võib mõjutada aruande kasutajate tehtavaid majandus otsuseid. Väheolulisi objekte võib kajastada lihtsustatult.
 • Järjepidevuse printsiip – aruannete koostamiselt tuleb kasutada järjepidevalt samu arvestuspõhimõtteid, arvestusviise ja arvestusskeeme. Nt: amortisatsiooni normide muutmine.
 • Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruande perioodi tuludest võib maha arvata nende samade tulude tekkimiseks vajalikud kulud. Väljaminekud millele vastavad tulud tekivad mõnel muul perioodil, kajastatakse samal perioodil kuludena kui tekivad nendega seotud tulud.
 • Objektiivsuse printsiip – aruannetes kajastatav info peab olema usaldusväärne ja neutraalne .
 • Konservatiivsuse printsiip – raamatupidamise aruanded tuleb koostada ettevaatlikult, kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Eriti taunitav on nimetatud hindamiste sihilik sooritamine.
 • Avalikustamise printsiip – raamatupidamise aruannetes esitatakse kogu info, mis võimaldab saada raamatupidamise kohuslasest, tema finants seisundist, majandus tulemustest ning rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate ( kalastamine vastavalt algdokumentidele). Õiglane kajastamine tähendab varade ja kohustuste kajastamist nende tegelikus vaatluses, mis tagatakse nende hindamisega.
 • Sisu ülimlikkuse printsiip – majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja aruandluses tuleb lähtuda nende sisust ka siis, kui nende juriidiline vorm sellele ei vasta. Nt: tööruumi rentimine eluruumiks.
 • Tekkepõhine arvestus – majandus toimingute kajastamine nende toimumise hetkel sõltumata raha liikumisest .
  Kassapõhine arvestus – eeldab raha laekumist nö. väljamineku


  Audiitortegevus
  Uus audiitortegevuse seadus oli vajalik, kuna sellega tagatakse Eesti audiitorite suurem usaldus ja audiitortegevuse parem sisuline tase. Lisaks ei olnus kooskõlas mitmete rahvusvaheliste normidega, kuna need olid muutunud. Uus audiitortegevuse seadus on kooskõlas Euroopa Liidu 8nda direktiiviga. Uus seadus tõstab audiitortegevuse kvaliteeti ja muudab majandusarvestuse valdkonna toimimise usaldusväärseks. Audiitortegevus on majandusarvestuse üks liikidest.
  Majandusarvestus koosneb järgmistest liikidest:
 • Finantsarvestus, mis annab infot ettevõte juhtkonnale ja ettevõte tegevusest huvituvatele välistarbijatele (aktsionärid, finantsasutused ehk pangad , riigi institutsioonid ehk registrid , maksu ja tolliamet jne). Ettevõte välistarbijad saavad valdava osa infost finantsaruannetest. Aruandlus selle kohta mis on toimunud eeldab, et informatsioon esitatakse, valmistatakse ette ja analüüsitakse eelnevalt, mis ongi finantsarvestuse peamised ülesanded. Tegevus on reguleeritud riiklike õigusaktidega (äriseadustik, raamatupidamisseadus, maksuseadused).
 • Juhtimisarvestus, mis seisneb raamatupidamise aruannete kasutamises juhtkonna poolt ettevõte tegevuse planeerimiseks, hindamiseks ja kontrollimiseks. Juhtimisarvestus tegeleb ettevõte siseste tulemuste arvestusega ja ta on suunatud rohkem tulevikku. Informatsioon valmistatakse ette eelkõige planeerimiseks ning majandusotsuste tegemiseks. Valdkonda reguleerivad ettevõte sisesed normatiivmaterjalid (eeskirjad, juhendid, käskkirjad) ja lisaks ka tuleb lähtuda planeerimis- ja aruandlusskeemidest.
 • Kuluarvestus , mis tegelikult on osa juhtimisarvestusest. Valdkond tegeleb ettevõte ja selle struktuuriüksuste tootmis- ja tegevuskulude kogumise, töötlemise, kontrolli ja analüüsiga. Lisaks tegeletakse ka toote kulude kalkuleerimisega. Kuluarvestuse võib jagada kaheks grupiks : *Raamatupidamiseks vajalik kuluarvestus * Juhtimiseks vajalik kuluarvestus. Seega on kuluarvestus juhtimisarvestuse ja finantsarvestuse ühisosa, andes mõlemale infot kulude kohta. Kulu kajastatakse kasumiaruandes, kui vara vähenemise või kohustiste suurenemisega, seonduv majandusliku kasu tulevane vähenemine on toimunud ja seda saab usaldusväärselt mõõta.
 • Maksudearvestus, mis hõlmab maksude arvestust , analüüsi ja planeerimist. Reguleeritud on riiklikult maksuseadusandlusega. Maksuseadustest tulenevad nõuded võivad mõneti erineda raamatupidamiseseaduse nõuetest ja sellisel juhul peab arvestuses lähtuma ka maksuseaduse nõuetest.
 • Finantsaruannete analüüs, mis kujutab firma antud momendi seisu hindamist möödunud perioodide andmete põhjal. Finantsanalüüsi sooritamiseks on vaja infot ettevõte finantsseisundist. Analüüsi eesmärk on kaardistada ettevõte tugevad ja nõrgad küljed ja tuleb leida võimalikult palju seoseid , et lõplikult mõista, millised tegurid mida mõjutavad kui muuta tegevuse suunda või strateegiat. Analüüsi oluliseks eesmärgiks on kindlustada nii olemasolevaid kui potentsiaalseid investoreid, kreeditore ning teisi ettevõttega seotuid isikuid.
 • Sisekontroll- see on organisatsiooni tegevuskava hõlmates juhtkonna suhtumist , juhtimismeetodeid, protseduure, abinõusid jmt, mis annavad piisava kindlustunde, et püstitatud eesmärgid saavutatakse . Sisekontrolli süsteem peab andma kindlustunde nii juhtkonnale kui ka töötajatele, et kogu ettevõte tegevus on kooskõlas õigusaktidega, ettevõte siseste eeskirjadega ning aruandlus on tõene.
 • Audiitorkontroll , mis on välisekspertide hinnang ettevõtte finantsarvestusele ja juhtimisoskustele. Auditeerimine on raamatupidamisaruannete kontrollimine ja neile hinnangu andmine lähtuvalt auditeerimiseeskirjast.
 • Eelarvestamine , mis tähendab ettevõtte eelarvete koostamist ning hõlmab kõiki protsesse ja tegevusi, mida eelarve koostamisel läbitakse. Põhiline on prognoosimine tulevikku.
  Audiitortegevus on majandusarvestuse haru, mis keskendub arvestusele majandusüksuse tasandil. Auditeerimisõigus on ainult kutselise audiitoril ning audiitori ühingul. Audiitortegevus lähtub ja seda kontrollitakse Eestis järgmiste dokumentide alusel:
  • Audiitortegevuse seadus
  • Audiitorkogu põhikiri
  • Auditeerimiseeskiri
  • Audiitorkogu üldkoosoleku otsused
  • Audiitorkogu juhatuse otsused

  Auditeerimine tuleb korraldada selliselt, et adekvaatselt oleks hõlmatud kõik majandusaruannete seisukohalt ja olulised tegevusvaldkonnad .
  Audiitortegevuse seadus sätestab:
 • Majandusarvestusalase audiitortegevuse õiguslikud alused
 • Vandeaudiitorile ja vandeaudiitorühingule esitatavad nõuded
 • Vandeaudiitori ja vandeaudiitorite ühingu tegevuse õiguslikud alused ja vastutus
 • Atesteeritud siseaudiitorile ja avaliku sektori audiitorile esitatavad nõuded
 • Siseaudiitorite tegevuse õiguslikud alused avaliku sektori ja avaliku huvi üksustes (Selle seaduseni reguleeris vana ainult välisaudiitorite tegevust).
 • Auditi ja ülevaatluse kohustus, auditi komitee tegevuse alused ja siseaudiitorite õigus kutsetegevuseks.
 • Audiitorkogu õiguslik seisund, pädevus ja vastutus ning tegevuse töökorralduse ja rahastamise alused.
 • Järelevalve teostamine siseaudiitorite, vandeaudiitorite vandeaudiitorite ühingute ning audiitorkogu üle.
 • Audiitortegevuse registri tegutsemise alused
  Ajalugu
  Peale taasiseseisvumist hakkas ettevõtlus Eestis väga jõudsalt arenema. 886ndal aastal alates, sest arvati, et nüüd saab kiiresti rikkaks ja teistel lihtsalt nahk õle kõrvade tõmmata) Probleemiks sai kontrolli puudus ettevõtluse üle. Riiklikul tasandil ei esitata praktiliselt ühtegi kontrolli süsteemi, kuidas ettevõtlust juhtuda, rahastada jne. Kuna riiklik huvi oli minimaalne, siis tekkis rühm majandusteadlasi, kes hakkasid uurima kontrolli vajadust ja asusid seda korraldama . Nad suhtlevad naaberriikide audiitoritega, kus saadakse esmane ettekujutus ja teadmised audiitortegevusest. Kuna uues majandussüsteemis olid töö kaotanud endised ministeeriumide revidendid, siis hakkavad nemadki aktiivsemalt orienteeruma auditeerimisele. 19. veebruaril 1990 võtab ENSV vastu audiitortegevuse ajutise põhimääruse ja samas moodustatakse rahandusministeeriumi juurde audiitortegevuse nõukogu. Viimane pidi tegelema audiitortegevuse välja arendamisega. Põhimäärus oli väga minimaalne ehk õhuke, sisaldas alla 40 paragrahvi, kuid suutis ära põhjendada auditi olemuse ja selle eesmärgid, lisaks auditeerimise põhiprintsiibid, audiitorite sõltumatus ja samuti selgitati auditeeritavate ettevõtete juhtkonna kohustusi auditeerimise käigus. Nimetatud dokumendi alusel hakati peatselt korraldama kvalifikatsiooni eksameid ja sellega oli alus pandud audiitortegevusele Eestis.
  1992. aastast hoogustub oluliselt audiitorfirmade tegevus, kuna Eestisse jõuavad rahvusvahelised audiitorketi firmad. Nende esmane ülesanne oli harida Eesti audiitortegevust. Kuna aktiivne tegevus tuli välisfirmadelt, siis kujuneski Eesti audiitortegevus koheselt rahvusvaheliste nõuete kohaseks. Eestikeelsed auditeerimisjuhised töötati välja peamiselt 1994. aastal, ning kaks aastat hiljem avaldatakse auditeerimiseeskiri. Eeskiri lähtus rahvusvahelistest standarditest ning oli mahukam dokument. Esimene auditeerimise põhimäärus kehtis kuni 1999. aastani. 1998. aastal valmib audiitortegevuse seaduse eelnõu, mis võeti vastu Riigikogus 10. veebruaril 1999, seadus jõustus 1. juulist 1999. Audiitortegevust asub Eestis juhtima Audiitortegevuse nõukogu, mis oli rahandusministeeriumi haldusalas. Auditeerimiseeskiri kehtestati 15. juunist 2000. 11.novembril 2004 astub Eesti Audiitornõukogu rahvusvahelisse Arvestusekspertide föderatsiooni (IFAC) ja 16.detsembril 2004 Audiitorite föderatsiooni (FEE), mis tegutseb Euroopas. 19.veebruaril 1990 luuakse audiitori kutse. Kutsetunnistusi hakatakse väljastama alates sellest kuupäevast. Kõige rohkem on kutsetunnistusi on välja antud aastatel 1991-1996 ja 1997. aastast hakkab nende väljastamine aeglustuma. 2009.aasta lõpuks on Eestis välja antud 567 kutsetunnistust. Kokku muudeti audiitortegevuse seadust kaheksal korral, mis olid tehnilised muudatused. 8.märtsist 2010 jõustus uus audiitortegevuse seadus, mis lähtub kõikidest EL antud valdkonda reguleerivatest nõuetest.
  Audiitoritele esitatavad nõuded
  Audiitoriks võib olla füüsiline isik:
  • Kes on teovõimeline
  • Kellel on riiklikult tunnustatud bakalaureuse kraadile vastav haridus
  • Kes on laitmatu reputatsiooniga
  • Kes omab kutsetegevuseks vajalikku teoreetilist ettevalmistust ja 3aastast praktilist töökogemust audiitori käe all
  • Kes on sooritanud kutseeksami. Välisriigi kodanik võib tegutseda Eestis audiitorina, kes on sooritanud eksami Eesti seaduste tundmises, mida ta vajab kutsetegevuseks ja tal peab olema kehtiv tööluba.

  Audiitorina ei saa töötada isik:
  • Kelle kutsetegevus on lõpetatud seaduse alusel
  • Kes on kriminaalkorras süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteos
  • Kes on pankroti võlgnik
  • Kelle reputatsioon on rikutud
  • Kes tegutseb valdkonnas, mis on kokkusobimatu hea audiitor tavaga

  Audiitor peab käituma vastavalt kutse- eetika normidele.
  Tegemist on praktilise eetikaga. Need on üldised moraali normid ning teooriad, mida kõik audiitorid on kohustatud jälgima. Tegemist on antud kutsealal tegutsevate inimeste eetikaga. Eetika osutab inimeste ja kultuuride teatud tavadele, reeglitele ja praktilisele tegevusele. Praktiline eetika on mingi eluvaldkonna eetika või mingi professiooni kutse-eetika. Professiooni tähistab erialaste teadmiste kogum. Eetikal on ka mitu tähendust. Laiemas mõttes on ta suhteliselt sarnane mõistetega moraal ka kõlblus, kitsamas tähenduses mõistetakse eetika all teadust moraalist. Eetika võib jaotada teoreetiliseks ja rakendus eetikaks. Teoreetiline eetika on reeglina normatiiveetika,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Auditeerimise kokkuvõte #1 Auditeerimise kokkuvõte #2 Auditeerimise kokkuvõte #3 Auditeerimise kokkuvõte #4 Auditeerimise kokkuvõte #5 Auditeerimise kokkuvõte #6 Auditeerimise kokkuvõte #7 Auditeerimise kokkuvõte #8 Auditeerimise kokkuvõte #9 Auditeerimise kokkuvõte #10 Auditeerimise kokkuvõte #11 Auditeerimise kokkuvõte #12 Auditeerimise kokkuvõte #13 Auditeerimise kokkuvõte #14 Auditeerimise kokkuvõte #15 Auditeerimise kokkuvõte #16 Auditeerimise kokkuvõte #17 Auditeerimise kokkuvõte #18 Auditeerimise kokkuvõte #19
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-03-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 141 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor karinah Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (2)

  lilleke_rohus profiilipilt
  lilleke_rohus: Aitäh!
  18:37 15-10-2013
  Idieh111 profiilipilt
  Idieh111: Super!
  19:38 12-09-2013


  Sarnased materjalid

  17
  doc
  Auditeerimine
  20
  pdf
  Auditeerimine
  17
  docx
  Auditeerimise alused
  15
  docx
  Auditeerimine
  42
  pdf
  Auditeerimise alused
  12
  doc
  Auditeerimine
  19
  doc
  Auditeerimine - Arhipov
  19
  doc
  Auditeerimine  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun