Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Auditeerimine, Viktor Arhipov (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Auditeerimine
Aine lõppeb eksamiga. Semestri jooksul kaks testi. Testi tulemus võib anda eksami hinde.
Mõisted
Sise audit , sise audiitor , välisaudiitor-seda enam ei kasutata, rmp kohustus ja kohustuslane,
Vande audiitori funktsioonid
Tema funkts on hinnata rmp arvestuste finantsaruannete kvaliteeti ja korraldusi. Audiitor peab ise teadma kuidas tuleb rmp aruandlus korraldada. Aluseks on rmp ja aruandluse printsiibid .
Rmp ja aruandluse korraldamise printsiibid
Nad on olulised printsiibid kõik, aga kõik ei pruugi olla audiitortegevuses võrdse väärtusega.
 • Majandusüksuse printsiip
  Rmp kohuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid, lahus tema omanike, töötajate, klientide jt isikute varast, kohustustest ja majandustehingutest.
 • Jätkuvuse printsiip
  Rmp aruannete kootamisel lähtutakse eeldusest, et rmp kohuslane on jätkuvalt tegutsev ja tal ei ole kavatsust ega põhjust oma tegevust lõpetada või oluliselt selle mahtu vähendada. Juhul kui rmp aruanne ei ole kooskõlas antud printsiibiga, siis peaks juhtkond seletama milliseid arvestuspõhimõtteid rakendati ja kuidas jätkuvus tagatakse. Saneerimine ehk ettevõttele antakse teatud periood et oma ettevõtte seisu parandada.
 • Arusaadavuse printsiip
  Rmp aruannetes peab info olema esitatud nii, et se oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on selleks piisavalt majanduslikud eel-teadmised.
 • Olulisuse printsiip
  Aruannetes tuleb kajastada kogu oluline info, mis mõjutab rmp kohuslase finants seisundit , majandustulemuste rahavoogusid. Oluline on info, mis võib mõjutada aruande lugeja poolt tehtavaid majandusotsuseid . Vähe olulisi objekte või tehinguid võib kajastada lihtsustatud viisil.
 • Järjepidevuse printsiip
  Rmp ja aruannete koostamisel tuleb kasutada järjepidevalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja skeeme.
 • Tulude ja kulude vastavuse printsiip
  Aruande perioodi tuludest arvatakse maha, nende samade tulude tekkimisega seotud kulud. Väljaminekud, millele vastavad tulud tekivad, mingil muul perioodil kajastatakse samal perioodil kuludena, kui tekivad nendega seotud tulud.
 • Objektiivsuse printsiip
  Aruannetes kajastuv info peab olema neutraalne ja usaldusväärne . Rmp aruanded tuleb koostada konservatiivselt, kaalutletult ja ettevaatlikult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohstuste ja kulude alahindamist. Eriti taunitav on selline tahtlik tegevus.
 • Avalikustamise printsiip
  Aruannetes tuleb esitada kogu info, mis võimaldab saada rmp kohuslase finantsseisundist, rahavoogudest ja majandustulemustest õige ja õiglase ülevaate.
 • Sisu ülimuslikkuse printsiip
  Majandustehingute kajastamisel rmp-s ja aruannetes, tuleb lähtuda nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga .
  Tekkepõhine printsiip
  Kajastatakse siis kui nad on toimunud sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.
  Kassapõhine printsiip
  Kajastatakse majandustehingud raha liikumisel.
  Majandustehingute õige ja õiglane kajastamise printsiip
  Õige kajastamine – kõik majandustehingud tuleb kajastada vastavalt algdokumentidele.
  Õiglane kajastamine –
  1. Finantsarvestus
  Finantsarvestuse infot kasutavad ettevõttejuhid /juhtkond, kuid samas ka välistarbijad. ( aktsionärid ), riigi institutsioonid . Välistarbijad saavad peamise osa infost finantsaruannetest. Finantsaruande ettevalmistamine, koostamine ja analüüs ongi finantsarvestuse keskne ülesanne, mis on reguleeritud eelkõige riiglike õigusaktidega. Finantsarvestuse korralduse eest vastutab ettevõttejuhtkond.
  2. Juhtumisarvestus
  Mis tähendab raamatupidamisearuannete kasutamist juhtkonna poolt. Firma tegevuse planeerimiseks, hindamiseks ja kontrollimiseks. Juhtimisearvestus tegeleb eelkõige firma siseste tulemuste arvestamisega ja ta on rohkem suunatud tulevikku, sest valmistab ette informatsiooni juhtimisotsuste langetamiseks ettevõtte tuleviku planeerimisel. Tegevust reguleerivad firma sisesed normatiivid(planeerimis & aruandlus skeemid ). Siseminearuandlus ei pruugi olla kirjalikud aruanded.
  3. Kulu arvestus
  Osa juhtimisarvestusest, mis tegeleb ettevõtte ja tema struktuuriüksuste tootmis ja tegevuskulude kogumise, töötlemise, analüüsi ja kontrolliga . Ning lisaks tootekulu kalkuleerimise ehk eelarvestamisega. Kulu arvestuse võib jaotada kaheks : raamatupidamisekulu arvestus & juhtimisinfoks vajalik kulu arvestus. Järelikult on kulu arvestus finantsarvestuse ja juhtimisarvestuse ühisosaks, varustades mõlemaid koondinfoga. Kulusid kajastatakse kasumiaruande vara vähenemise või kohustuste suurenemisel . Vara vähenemine on aga seotud kasu tulevase vähenemisega ning seetõttu tuleb seda usaldusväärselt võtta.
  4. Maksuarvestus
  Tähendab maksude arvestust, analüüsi ja planeerimist. Maksude aluseks on maksuseadused ja üheks oluliseks ettevõtte arvestusega seonduvaks on maksuseaduse nõuded algdokumentidele.
  5. Finantsanalüüs/finantsaruanneteanalüüs
  Mis tähendab firma käesoleva momendi finantsolukorra hindamist möödunud perioodi andmete alusel.Analüüs peab andma vastuse küsimusele MIKS?. Analüüsiga tuleb välja selgitada finantsnäitajate ja nende muutuste omavahelised seosed. Finantsanalüüsi tulemused on olulised olemasolevatele ja pontentsiaalsetele investoritele, kreeditoridele ja teistele kasutajatele.
  6. Sisekontroll /Sisekontrollisüsteem
  Organisatsiooni tegevuskava, mis hõlmab juhtkonna suhtumist , tegevusmeetodeid, protseduure ja abinõusi, mis annavad juhtkonnale ja töötajatele kindlustunde, et püstitatud eesmärgid saaavutatakse. Sisekontrollisüsteemi kaudu antakse kindlustunne, et ettevõtte tegevused ja sisemised regulatsioonid on kooskõlas kehtivate seaduste ja muude normatiivaktidega. Ja, et kõik töötajad täidavad neid regulatsioone.
  7. Siseaudit
  On mehitatud tegevus(tegeleb üks kindel osakond ) Sisuliselt juhtkonna käepikendus, mis tegeleb sisekontrolli süsteemi klvaliteedihindamisega ning teeb juhtkonnale ettepanekuid selle parandamiseks või muutmiseks.
  8. Audiitorkontroll
  Sõltumatu väliseksperdi hinnang ettevõtte finantsarvestusele ja aruandlusele. Seega annab vande audiitor hinnangu finantsaruannete kvaliteedile. Auditeermine on raamatupidamisearuannete kontrollimine vastavalt audiitor tegevuseseadusele, audiitor eeskirjale,audiitor kogupõhikirjale audiitorkogu üldkoosoleku protokollidele ja selle juhatuse otsustele ning rahvusvahelisele audiitor tegevuse healetavale.
  Audiitortegevuse ajalugu
  Majandustootmine kasvas kõvasti. Valmib audiitorseadus ja võetakse vastu 10 veebruaril 1999 aastal. Kehtima hakkas see seadus 1. Juulist 1999. Selle seaduse alusel tuli luua ka juhtivorgan, kelleks oli audiitortegevuse nõukogu.
  Tehakse uus auditeerimiseeskiri, mis kehtestakse 15. Juunist 2000 aastast.
  Audiitori kutsetegevus loodi 19. Veebruarist 1990 ja hakati välja andma audiitori kutsetunnistusi. Praegu kehtiv seadus kehtestati 8. Aprillist 2010 aastast.
  Audiitorile esitatavad nõuded & eetika põhimõtted
  • Audiitoriks võib olla isik, kes on teovõimeline .
  • Peab olema vähemalt riiklikult tunnustatud bakalauruse haridustase.
  • Laitmatu retutatsioon.
  • Peab olema piisav teoreetiline ettevalmistus.
  • Vähemalt kolmeaastane stažeerimine/praktika kogenenud audiitori juhendamise käe all.
  Audit tuleks korraldada nii et oleks hõlmatud adekvaatselt kõik finantsaruannete seisukohad, kõik olulised tegevusvaldkonnad . Rmp algandme ja muu lähteinfo on usaldusväärsed ja piisavad , et nende alusel koostada kvaliteetne rmp aruanne. Selleks peab audiitor sooritama piisavalt kontrolli protseduure, et saavutada antud valdkonnas kindlustunne, selleks et fiants aruanded kajastavad ettevõtte finantsseisundit vastavalt seadustele , heale rmp tavale ning sise-eeskirjale õigesti ja õiglaselt. Auditi testi iseloomu tõttu ning arvestades et sisekontrollisüsteem võib olla väga varieeruv, säilib alati oht, et auiteerimisel ei avastata ka küllaltki olulisi vigu.
  Audiitori/auditi välised toimingud – lisaks auditeerimisele on seadusega kehtestatud audiitori funktsiooniks ka ülevaatus , see pole auditeerimine, see on ülevaatus. Raamatupidamise ja aruandluse teostamine , kokkuleppelised toimingud. Audiitor võib kliendile osutada auditi sarnaseid teenuseid. Kokkuleppelised toimingud – need on tavaliselt seotud mingi spetsiifilise valdkonnaga või mingi eriolukorraga. Reeglina ei anna audiitor kokkuleppeliste toimingute puhul hinnangut finantsinfole/aruannetele vaid ta esitab kliendile oma arvamused, soovitused, seisukohad ning järeldused ja otsused langetab klient . Hinnang ostjate laekumata arvetele. Ülevaatus – ülevaatus on fikseeritud ja teadud juhul ka kohustuslik. Kui ettevõttel puudub auditeerimise kohustus valida kas auditeerimine või ülevaatus. Ülevaatus on auditi sarnane, kuid ta on väiksema mahuline ja vähem põhjalik. Ülevaatuse eesmärgiks on jõuda järeldusele, mis on negatiivne. (Audiitor ei ole täheldanud olulisi vigu, mis seaksid finants aruannete õigsuse kahtluse alla. Auditeerimise resmärk on jõuda positiivse tulemuseni ning audiitor kinnitab, et rmp aruanded on koostatud kooskõlas seadusega õigesti ja õiglaselt. Auditeerimise lepingud fikseeritakse vastavalt eeskirjadele, kokkuleppeliste toimingute korral tuleb aga kliendileping sõlmida alati mingi konkreetse eesmärgi lahendamiseks ja seetõttu peab olema väga läbi mõeldud ja täpne.
  Muu informatsioon auditeeritud rmp aruandeid sisaldavates dokumentides
  Hinnang perspektiivsele finantsinfole
  Perspektiivne finantsinfo tugineb erinevatele oletustele, tulevikus aset leidvate sündmuste kohta. Perspektiivne info on ette võtte juhtkonnale, orientiiriks juhtimis otsuste tegemisele. Alati tuleb arvestada sellega, et selline info on rohkem või vähem subjektiivne. ...nõuab paljude probleemide käsitamist ning seega häid finantsmajandusalaseid teadmisi. Selle info ettevalmistamise eest vastutab samuti juhtkond. Audiitorit võidakse paluda sellele infole hinnangut, et tõsta selle usaldusväärsust.Erinevalt tagasivaatelisest infost on perspektiivse hindamine oluliselt keerukam. Ilmselt ei saa ka anda väga kõrge usaldusväärsusega hinnangut. Kõige rohkem võib audiitorilt nõuda – hinnata perspektiivse info ettevalmistamise protsessi ning seda kas saadud tulemused tulenevad loogiliselt algandmetest. Igaljuhul peaks audiitor vältmima arvamust selle kohta kas prognoositud tulemused saavutatakse või mitte. Perspektiivse finantsinfo hindamisel on oluline kas audiitor on ettevõttega varem koostööd teinud, kui jah siis on tõenäoline et ta sudab adekvaatsemalt hinnata ka perspektiivset infot, kuna tal on kogemused ja teadmised ettevõttest. Kui audiitor teeb esmakordselt koostööd või perspektiivse info hindamine võib osutuda väga töömahukaks ja vaatamata sellele võib tekkida suuremaid kahtlusti hinnangu usaldusväärsuses. Lisaks ettevõtet iseloomustavatele üldistele tunnustele ja andmetele tuleks audiitoril pöörata tähelepanu järgmistele asjaoludele:
  • Perspektiivse
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Auditeerimine-Viktor Arhipov #1 Auditeerimine-Viktor Arhipov #2 Auditeerimine-Viktor Arhipov #3 Auditeerimine-Viktor Arhipov #4 Auditeerimine-Viktor Arhipov #5 Auditeerimine-Viktor Arhipov #6 Auditeerimine-Viktor Arhipov #7 Auditeerimine-Viktor Arhipov #8 Auditeerimine-Viktor Arhipov #9 Auditeerimine-Viktor Arhipov #10 Auditeerimine-Viktor Arhipov #11 Auditeerimine-Viktor Arhipov #12 Auditeerimine-Viktor Arhipov #13 Auditeerimine-Viktor Arhipov #14 Auditeerimine-Viktor Arhipov #15 Auditeerimine-Viktor Arhipov #16 Auditeerimine-Viktor Arhipov #17 Auditeerimine-Viktor Arhipov #18 Auditeerimine-Viktor Arhipov #19 Auditeerimine-Viktor Arhipov #20
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-01-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 62 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor msillandi Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Rmp ja aruandluse korraldamise printsiibid
  Nad on olulised printsiibid kõik, aga kõik ei pruugi olla audiitortegevuses võrdse väärtusega.
  1. Majandusüksuse printsiip
  Rmp kohuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid, lahus tema omanike, töötajate, klientide jt isikute varast, kohustustest ja majandustehingutest.
  2. Jätkuvuse printsiip
  Rmp aruannete kootamisel lähtutakse eeldusest, et rmp kohuslane on jätkuvalt tegutsev ja tal ei ole kavatsust ega põhjust oma tegevust lõpetada või oluliselt selle mahtu vähendada. Juhul kui rmp aruanne ei ole kooskõlas antud printsiibiga, siis peaks juhtkond seletama milliseid arvestuspõhimõtteid rakendati ja kuidas jätkuvus tagatakse. Saneerimine ehk ettevõttele antakse teatud periood et oma ettevõtte seisu parandada.
  3. Arusaadavuse printsiip
  Rmp aruannetes peab info olema esitatud nii, et se oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on selleks piisavalt majanduslikud eel-teadmised.
  4. Olulisuse printsiip
  Aruannetes tuleb kajastada kogu oluline info, mis mõjutab rmp kohuslase finants seisundit, majandustulemuste rahavoogusid. Oluline on info, mis võib mõjutada aruande lugeja poolt tehtavaid majandusotsuseid. Vähe olulisi objekte või tehinguid võib kajastada lihtsustatud viisil.

  5. Järjepidevuse printsiip
  Rmp ja aruannete koostamisel tuleb kasutada järjepidevalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja skeeme.........

  audiitor , finants , protseduurid , aruandlus , varad , aruanded , ülevaatus , asjaolud , paberid , auditeerimine , tehingud , dokumendid , klient , tööpaberid

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  20
  pdf
  Auditeerimine
  17
  doc
  Auditeerimine
  15
  docx
  Auditeerimine
  19
  doc
  Auditeerimine - Arhipov
  19
  doc
  Auditeerimine
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  19
  doc
  Auditeerimise kokkuvõte
  12
  doc
  Auditeerimine

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun