Arenguteooriad, Lektüür, Anti Kidron (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Arenguteooriad
Lektüür
Gordon Willard Allporti individuaalse dispositsiooni õpetus
Allport on psühholoogias tuntud kõige visama ja põhjalikuma isikuomaduste uurijana. Koos Odbertiga leidsid nad Websteri sõnastiku 1925. Aasta väljandest 18 000 inimest kirjeldavat sõna, millest ligemale neljandik iseloomustab nende hinnangul isiksust.Osa leitud sõnu kirjeldasid iseloomujooni, teised psüühilisi seisundeid, kolmandad kujutasid endast inimese hinnangulisi määratlusi, ülejäänud aga inimese füüsilisi omadusi.
Allporti isiksuse teooria võiks lihtsustatult kokku võtta ühe lausega: inimene on see, millised on tema iseloomujooned.
Individuaalne dispositsioon
Üldised iseloomu jooned on mingisse kindlasse kultuuri kuuluvaile isikuile üldomased. Neis joontes peegelduvad rahvusele, etnilisele grupile või kultuurile ühised omadused.
Palju selgemat keelt kõnelevad inimese kordumatust loomusest tema individuaalsed omadused. Allporti meelest rööviks inimese kirjeldamine mingite universaalsete omadustega tema kordumatu loomuse.
Kardinaalsed dispositsioonid on inimese olemuse ja tema käitumise aluseks olevad omadused.
Keskseid dispositsioone võib vaadelda isiksuse kandetaladena- need on kardinaalsetest joontest vähem eredad , ent samas konkreetse inimese juhttunnused.
Teised dispositsioonid on iseloomujooned, mis mõjutavad inimkäitumist harvem ettetulevates situatsioonides , need kirjeldavad inimest pealiskaudsemalt ja on vähem püsivad.
Lisaks ülalmainituile rõhutab Allport ka motivatsioonilisi ning stilistilisi dispositsioone. Motivatsioonilised dispositsioonid toetuvad inimese vajadustele ja ajendeile ning tingivad, initsieerivad teatud käitumise.
Isiksus
Allport uuris läbi enne teda esitatud 49 isiksuse määratlust, enne kui tõi välja viiekümnenda, milles ta rõhutab järgmist:
Isiksus on samaaegu produkt ja protsess
Isiksust iseloomustab kindel struktuur
Isiksusel on võime areneda
Inimese individuaalsus määrab talle isikupärase viisi kohaneda keskonnaga, käituda ja mõtelda.
Käitumine pole mitte üksnes adaptiivne, vaid ka ekspressiivne.
Isiksuse kese on Allporti järgi tema väärtustele ja veendumustele toetuv prooprium. Proopriumi seitse aspekti on järgmised: oma keha tunnetus, iseenda pideva identsuse tunnetus, eneseaustus ; oma isiksuse avardamine; kujutlus iseendast; ratsionaalne isiksus ning isiklikud püüdlused.
Motivatsioon
Allporti järgi peaks motivatsioonikäsitlus vastama neljale nõudele:
 • Motiive ei tuleks käsitada mitte inimelu jooksul samalaadseks jäävana, vaid ajas muutuvana,
 • Tuleks tunnistada hulga eri laadi motiivide olemasolu; seega pole õige taandada inimkäitumise motivatsioon mõne üksiku keskse ajejõu toimele,
 • Teooria peaks rõhutama tunnetusprotsesside dünaamilist iseloomu,
 • Motivatsioonikäsitlus peaks tunnistama iga indiviidi motiivide unikaalsust, kordumatut kvaliteeti.

Tema motivatsiooniteooria „fundamentaalse autonoomia postulaat“ polemiseerib jõuliselt freudismiga: küpse isiksuse ajejõud ei ole kujundatud tema mineviku motiividest.
Areng
Allporti meelest on psüühilise tervuse ja küpsuse juhttunnus terve elu kestev isiksuseks saamise protsess. Tema kuulus lausung kõlab: inimene on see, kelleks ta kujuneb.
G.W.Allport: Isiksuse kujutamisest kirjanduses ja psühholoogias
Isiksuse detailseks tundmaõppimiseks on kaks printsipiaalset lähenemist: kirjanduslik ja psühholoogiline.
Kirjandusel on kunstimeetod, psühholoogial teadusmeetod. Esimene õppetund, mille psühholoogia peaks kirjanduselt saama, on ettekujutuse loomine millestki isiksusele olulisest, tema püsiomadustest. Kasutades laborit ning vaatlusandmeid, võib psühholoogia kirjandusest mitu korda täpsemalt kindlaks määrata iga indiviidi jaoks talle eluliselt tähtsate eri situatsioonide täpse kogumi ning samasugust tähendust omavate käitumisvastuste täpse kogumi. Järgmine kirjanduse tähtis õppetund puudutab teoste sisu. Igasugune tegevus on hästi kujutatud karakteri peegeldus ja teostus. Seda käitumise siseloogikat määratletakse mõistega endaga vastandumine . Ent endaga vastandumise meetodit psühholoogias ilmselt ei hakata kasutama.
Hinnang
Allport kaitses seisukohta, et inimeste kesksete ajejõudude hulka kuulub püüd kasvada ja muutuda ning uusi väljakutseid otsida ja neile vastata, mitte üksnes pinge kahandamine , status quo säilitamine või püüd keskonnaga muganduvalt kohaneda. Allporti konseptsiooni põhimõisted moodustavad küll selge struktuuri, ent need on ebamäärased, laialivalguvad, mistõttu on osutunud raskeks testide konstrueerimine tema teooria kehtivuse kontrollimiseks empiirilistes uuringutes.
Abraham Maslow humanistlik isiksuseteooria
Maslow vaadete kujunemisel mängisid olulist osa eksistentsialistlik filosoofia, mille kesksed postulaadid võiks visandada järgmiselt:
 • Iga inimene on konkreetses ajas ja ruumis unikaalne ,
 • Ehki kõik inimesed on oma keskkonna saadused, kannab igaüks oma elukäigu eest isiklikku vastutust,
 • Elu on meile kõigile esitatud väljakutse mõtestada oma individuaalne eksistents põhiolemuselt absurdses maailmas,
 • Tajudes oma vastutust saatuse ees, tunnevad paljud inimesed üksildust, ärevust ning meeleheidet,
 • Elu üks põhiküsimusi on see, kas inimesed suudavad elu juhuslikkuse määramatusega näotsi olles elada ehtsat ja siirast elu,
 • Kuna igaüks on oma elu arhitekt , asetab see suuri nõudeid elus tehtavaile valikuile,
 • Elu mõtet ei saa keegi kingituseks- see tuleb endal leida,
 • Elu on just säärane, milliseks me selle ise endale teeme.

Humanistlik psühholoogia
Tanapäeva humanistlikku psühholoogiat iseloomustavad järgmised jooned:
 • Rahulolematus patoloogiatele keskendunud teooriatega,
 • Inimese kasvu, enesemäärangu, valikuvabaduse ja vastutuse enda peale võtmise potentsiaali olemasolu tunnistamine,
 • Veendumus selles, et inimene ei ela üksnes leivast; et tal on ka kõrgemad nõudmised nagu õppimine, töö, armastus ja looming,
 • Tunnete, soovide ja emotsioonide väärtustamine nende objektiviseerimise või pealiskaudse selgitamise asemel,
 • Veendumus selles, et inimene suudab eristada tõde valest, käituda kõrgema headuse nõuetele vastavalt; usk igavikulistesse väärtustesse, nagu tõde, õnn, armastus ning ilu.

Inimkäitumise motivatsioon
Maslow jaoks muutus vajaduste hierarhia loogiliseks jätkuks tema eelnevatele töödele biheivioristlike, freudistlike ja adleriaanlike mudelitega. Vajaduste hierarhia näeb ülalt alla vaadates välja järgmine.
Eneseaktualiseerimine
Eneseaustus
Sotsiaalne kuuluvus ja armastus
Ohutustarve
Füsioloogilised vajadused
Maslow järgi asub inimene kõrgemaid tarbeid üldjuhul rahuldama alles pärast seda, kui alamad on rahuldatud, kuid rahuldatud tarbed lakkavad toimimast motivaatoritena. See, kelle füsioloogilised vajadused on jäägitult rahuldatud, on baasvajaduste rahuldamisest palju enam huvitatud oma kõrgematest tarvetest. Kellel on prestiizne eriala ja kindel töökoht, seda ei heiduta mõte töötuks jääda.
Eneseaktualiseerimine
Eneseaktualiseerimine on Maslow järgi inimese, annete, võimete, potentsiaalide täielik kasutuselevõtt, mille läbielamine tagab kõrge eneseaustuse, rõõmu ja rahulduse.
Uurides mainitud ajaloo suurnehi mitmekügselt paljude dokumentide, intervjuude jm põhjal, tõi Maslow esile 15 end täiuslikult aktualiseeriva isiksuse juhttunnust:
 • Hea reaalsustaju ja elu tegelikkusega kohanemise võime,
 • Võime end, kaasinimesi ja sotsiaalset keskkonda aktsepteerida selisena, nagu see on,
 • Vahenditus, lihtsus ja loomulikkus,
 • Herk probleemitaju ja probleemidele keskendumine ,
 • Oskus olla omaette ja koos teistega ,
 • Suhteline sõltumatus kultuurinormidest ja keskkonna ettekirjutustest,
 • Elutaju värskus,
 • Müstiliste ja tippelamuste teke,
 • Sotsiaalne soojus -ühtsustunde kogemine kaasinimestega ,
 • Sügavad, samas valitud inimsuhted ,
 • Demokraatlik meelelaad,
 • Oskus teha vahet eesmärkide ja vahendite, hea ja halva vahel,
 • Filosoofiline , heatahtlik huumor,
 • Loovus ,
 • Vastuseis enda ,,ülekultuuristamisele,, sotsiaalse keskkonna poolt.
  Defitsitaarne ja olemisele pühendunud psühholoogia
  Humanistliku psühholoogia põhiideede lahtimõtestamiseks vastandas Maslow inimeste põhivajaduste defitsiidiga seotud problemaatikaga tegelevale traditsioonilisele defitsitaarsele psühholoogiale „olemispsühholoogia“- inimese kõrgematele vajadustele ja tema eneseaktualiseerimisele pühenduva õpetuse.
  Arengut kindlustav käitumine
  Maslow vaadete kulminatsiooniks võiks pidada nende konkreetsete käitumisviiside kirjeldamist, mis viivad eneseaktualiseerimisele.
 • Keskendumine, 2) Teadlik valik areneda ja kasvada, 3) Enesetunnetus, 4) Ausus, 5) Järelekaalumine, 6) Enesearendamine, 7) Tippelamused, 8) Ego kaitsemehhanismide.
  Metapatoloogia
  Kui metaväärtusi taotlevad kõrgemad vajadused on alla surutud või jäävad krooniliselt rahuldamata, tekib psüühiline bäiritus, millel on iseloomulik sümptomaatika. Kui inimene on frustreeritud endale oluliste väärtusteta taotluse korduvalt luhtunud katsetest, võivad temas esile tulla järgmised metapatoloogia ilmingud: küünilisus, usaldamatus, skeptitsism ; arvestamine vaid iseendada; põlgus või viha teiste inimeste vastu; kannatamatus; vulgaarsus ; halb maitse; deindividualisatsioon; lootusetus ja käegalöömine; seaduskuulekusest irdumine ; äärmuslik egoism ; süngus, pahurus; huumoritaju kadu; vastutuse veeretamine teiste õlgadele; elumõttle kaotamine.
  Humanistliku teraapia põhimõtte
  Maslovi seisukohal, kliinilised lähenemised aitavad saavutada rahuldavaid tulemusi. Psühhoteraapia peab aitama rahuldada põhivajadusi( õppida tunnetama ennast, ületama isiklikke piiranguid, omandama teadmisi ja n.e.)
  Õppimine ja õpetamine
  Maslow arvas ,et õppimine on protsess, mis on seotud kõige inimlike vaadustega. See on mitte ainult teadmiste omandamine, aga samuti individuaalse ettekujutuse omandamist enesest, oma tunnetest, käitumisest ja suhetest ümbritseva keskkonnaga.
  Eneseteadvuse ärkamine, spontaansus ja isiksuse kasv on Maslowi arvates, võtmeteemad.
  Humanistlik lähenemine õpetamisse, nn afektiivse õpetamise kontseptsioon peab oluliseks õpetamise mitteintellektuaalset külge- emotsioone, tundeid, iseloomu. Ei tohi kasutusele võtta mingisuguseid strateegiaid , kuni õpilased ja õppejõud pole selleks valmis.
  Humanistlik õpetamine
  -vastutus oma identiteedi tundmaõppimise ja arendamise eest
  - armastusevajaduse toetamine ja tunnustamine, iseenda väärtuslik tunnetamine
  - õppejõud kui struktureeriv agent avatud õpperuumis
  - õppimine grupides
  Maslow oli veendunud, et õpetamine peab olema suunatud isiksuse täiustumisele, valiku- a keeldumisvõime arendamisele. Ta arvas ka, et maalikunst , muusika ja tantsud on väga kasulikud meie psühholoogilisele ja bioloogilisele identiteedi saavutamiseks. Oli tuntud ka õpetamisviisiga, mis
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #1 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #2 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #3 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #4 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #5 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #6 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #7 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #8 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #9 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #10 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #11 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #12 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #13 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #14 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #15 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #16 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #17 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #18 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #19 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #20 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #21 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #22 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #23 Arenguteooriad-Lektüür-Anti Kidron #24
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-01-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 30 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor s1LenD Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Gordon Willard Allporti individuaalse dispositsiooni õpetus. Abraham Maslow humanistlik isiksuseteooria.Carl Rogersi fenomenoloogiline isiksuse käsitlus. George Kelly isiksuslike konstruktide teooria.Hans Eysencki isiksuse tüpoloogia. Raymond Bernhard Cattelli isiksuslike joonte teooria.Burrhus Frederic Skinneri neobiheivioristlik teooria. Albert bandura sotsiaal-kognitiivne teooria. Julian Bernard Rotteri sotsiaalkognitiivse õppimise teooria.
  Gordon , Willard , Allporti , individuaalse , dispositsiooni , õpetus , Abraham , Maslow , humanistlik , isiksuseteooria , Carl , Rogersi , fenomenoloogiline , isiksuse , käsitlus , George , Kelly , isiksuslike , konstruktide , teooria , Hans , Eysencki , isiksuse , tüpoloogia , Raymond , Bernhard , Cattelli , isiksuslike , joonte , teooria , Burrhus , Frederic , Skinneri , neobiheivioristlik , teooria , Albert , bandura , sotsiaal-kognitiivne , teooria , Julian , Bernard , Rotteri , sotsiaalkognitiivse , õppimise , teooria , Anti , Kidron

  Mõisted

  Sisukord

  • Individuaalne dispositsioon
  • Isiksus
  • Motivatsioon
  • G.W.Allport: Isiksuse kujutamisest kirjanduses ja psühholoogias
  • Hinnang
  • Humanistlik psühholoogia
  • Inimkäitumise motivatsioon
  • Eneseaktualiseerimine
  • Arengut kindlustav käitumine
  • Metapatoloogia
  • Humanistliku teraapia põhimõtte
  • Õppimine ja õpetamine
  • Humanistlik õpetamine
  • Humanistlik eetika
  • Maslowi panus organisatsioonipsühholoogiasse
  • Loovus
  • Tippelamused
  • Transpersonaalne psühholoogia
  • Uurib järgmisi teemasid
  • Instrumentaalsest ja assotsiatiivsest õppimisest
  • Elukogemuste väärtustamine
  • Isiksuse fenomenoloogiline käsitlus
  • Minakontseptsioon
  • Arengut soodustavad ja takistavad tegurid
  • Kogemuse allasurumine
  • Isikute tingimatu aksepteerimine
  • Psühholoogilise ohutuse kujundamise kolm tingimust
  • Loovusest
  • Konstruktiivse loovuse seesmised tingimused
  • Isiksuse omaduste kategooriad
  • L-, Q-, ja O-andmed
  • L-andmed
  • Q-andmed
  • O-andmed
  • Käitumist kujundavad tegurid
  • Respondentne käitumine
  • Operantne tingimine
  • Käitumise kinnistamine
  • Instrumentaalne õppimine
  • Käitumise modifitseerimine
  • Käitumisteraapia
  • Eneseregulatsioon
  • Mallõpe
  • Tähelepanu
  • Meeldejätmine
  • Motoorne reprodutseeriv tegutsemise
  • Motivatsiooni kujunemise
  • Enesekontroll
  • Kehtestamine
  • Kehtestamise pähimõtted
  • Enesekaristamine
  • Eneseefektiivsus
  • Agressiivsuse tõlgendamine
  • Käitumispotentsiaal
  • Ootused
  • Kinnistajad
  • Situatsioon
  • Kuus põhivajadust
  • VAJADUSTE KOLM KOMPONENTI
  • Internaalne ja eksternaalne kontrolli lookus
  • Usaldus inimsuhetes

  Teemad

  • Gordon Willard Allporti individuaalse dispositsiooni õpetus
  • Abraham Maslow humanistlik isiksuseteooria
  • Uurib järgmisi teemasid
  • Carl Rogersi fenomenoloogiline isiksuse käsitlus
  • Psühholoogilise ohutuse kujundamise kolm tingimust
  • George Kelly isiksuslike konstruktide teooria
  • Hans Eysencki isiksuse tüpoloogia
  • Raymond Bernhard Cattelli isiksuslike joonte teooria
  • Pealispindsed omadused
  • Burrhus Frederic Skinneri neobiheivioristlik teooria
  • Albert bandura sotsiaal-kognitiivne teooria
  • Julian Bernard Rotteri sotsiaalkognitiivse õppimise teooria

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  990
  pdf
  Maailmataju ehk maailmapilt 2015
  106
  pdf
  PSÜHHOLOOGIA ALUSED
  83
  doc
  Õiguse sotsioloogia
  107
  docx
  Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse
  38
  docx
  Isiksus Anti
  88
  doc
  Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused
  524
  doc
  Arengupsühholoogia
  194
  pdf
  Käitumine klassiruumis-Bill Rogers

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !