Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES (6)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
ESRI® ArcGIS Desktop
Juhendmaterjal
©ALPHAGIS 2007 Sisukord
SISSEJUHATUS 3 1.1 A RCGIS KASUTAJALIIDES 3 1.1.1 ArcMap 4 1.1.2 ArcCatalog 4 1.1.3 ArcToolbox 5 1.1.4 Command Line 6 1.1.5 ArcGISi töövahendid 6
2 ANDMETE KUVAMINE JA NAVIGEERIMINE ARCMAP`IS 8 2.1 K AARDIKIHT 10 2.2 A NDMEFREIM 10 2.3 K AARDIKIHTIDE JA ANDMEFREIMIDE HALDAMINE ­ KIHIHALDUR (TOC) 11 2.4 K AARDIDOKUMENDI LOOMINE JA AVAMINE 11
3 KAARDIKIRJAD 12 3.1 M ÄRGISED 12 3.2 A NNOTATSIOONID 13
4 SELEKTEERIMINE JA PÄRINGUD 14
5 TABELITEGA TÖÖTAMINE 15 5.1 T ABELITE SEOSED 16 5.1.1 Join meetod 17 5.1.2 Relate meetod 17
6 KAARDIANDMETE LOOMINE JA REDIGEERIMINE 18 6.1 A RCGIS JA GEOANDMEBAAS 18 6.1.1 Geoandmebaas ja selle elemendid 18 6.2 A NDMETE EDITEERIMINE 23 6.2.1 Editor tööriistariba 23 6.3 OBJEKTIKLASSI LOOMINE 24
7 KAARDI MATEMAATILINE ALUSE SEADISTAMINE 27
8 TEEMAKAARDI KOOSTAMINE 27
LISA 1. ARCMAP MENÜÜRIBA KÄSKUDE KIRJELDUSED 29
LISA 2. ARCCATALOG MENÜÜRIBA KÄSKUDE KIRJELDUSED 32
LISA 3. EDITEERIMISEL KASUTATAVAD LÜHIKÄSUD 33
2 Sissejuhatus
Käesolev materjal on mõeldud iseseisvaks õppimiseks kõigile, kes kasutavad ESRI® ArcGIS Desktop tarkvara . Konspekti sis u ei hõlma kogu ArcGIS Desktop toodete poolt pakutavat funktsionaals ust, vaid käsitleb esmajärjekorras kõige enamkasutatavaid ning olulisemaid funktsioone. Selle käigus antakse ülevaade ruumiandmete loomise ja haldamise peamistest töövahenditest. Materjal baseerub ArcGIS versioonile 9.2. Kõik õigused käesoleva dokumendi osas kuuluvad AlphaGIS OÜ`le.
1 ArcGIS Desktop
ArcGIS Desktop hõlmab eneses kolme erinevat töölaua GIS tarkvaratoodet ( ArcView ®, ArcEditorTM ja ArcInfo ®), mis võimaldavad ruumiliste andmetega töötamist ning analüüside teostamist läbi ühis e kasutajaliidese ja arenduskeskkonna. Ülesehituselt ning ka kõige väiksema funktsionaals usega on ArcView®, millele järgnevad järjest suuremate võimalustega ArcEditorTM ja ArcInfo®. Iga kõrgem tase sis aldab kõigi madalamate tasemete võimalusi.
1.1 ArcGIS kasutajaliides
Kõik ArcGIS Desktop tooted (ArcView®, ArcEditorTM ja ArcInfo®) omavad kahte ühist aplikatsiooni (ArcMap ja ArcCatalog), mis omakorda sisaldavad ühis eid tööaknaid (ArcToolbox ja Command Line). ArcMap aplikatsiooni näol on tegemist kaardiliidesega, mis on loodud ruumiandmete editeerimise, visualiseerimise ning väljundi (teemakaart) loomiseks. ArcCatalog on ruumiandmete brauser , mis on vajalik töövahend nt. uute objektiklasside (feature class ) ja geoandmebaaside (geodatabase) genereerimiseks ning võimaldab teostada ka mitmeid vajalikke geotöötluse protseduure ning metaandmestiku haldamist (vt. ka joonis 1).
Joonis 1. ArcCatalog ja ArcMap aplikatsioonid
3 1.1.1 ArcMap
ArcMap on peamine töövahend kaardi loomisega seotud tegevuste (kuvamine, redigeerimine, päringud, ruumianalüüsid, aruandevormid, väljund) realiseerimiseks. Läbi ArcMap`i toimub ka kaardikihtide ( layer ) ja andmefreimide (data frame ) üldine organiseerimine (nt. kihtide lisamine, eemaldamine, nende kuvamise järjekord jne.), sümboloogia seadis tamine ja mitmesugused info- ja ruumipäringud. Geoandmetega töötamine toimub kaardidokumendi (MXD fail) põhiselt, kuhu kasutajal on võimalik salvestada juba valmis kujundatud kaardikihid ning kõik nendega seonduvad parameetrid /seadis tused. ArcMap`i aknas oleva kihi graafilis t kujutis t saab vastavalt vajadusele navigeerida/suurendada/vähendada. Kasutajaliidese ülesehitus on näidatud ka joonisel 2.
Tiitliriba Menüüriba Standard- tööriistariba
Kihihaldur Kaardiaken
Kaardikihi Tools tööriistariba rippmenüü
Joonistamine Olekuriba
Joonis 2. ArcMap kasutajaliides
ArcMap`i kasutajaliides
Tiitliriba ­ kaardidokumendi (.mxd) nime kuvamine Kihihaldur ­ kaardikihtide (layer) ja andmefreimide (Data Frame) haldamine Olekuriba ­ selekteeritud tööriistariba info ja hiire pointeri asukoha koordinaatide info kuvamine
1.1.2 ArcCatalog
ArcCatalog on vahend GIS andmete organis eerimiseks ja haldamiseks . Aplikatsioon , mis on sisulis elt käsitletav kui ruumiandmete Windows Explorer , sis aldab vahendeid geograafilise andmestiku sir vimiseks, geograafilis eks (kihi graafiline pilt) ja tabelkujul (atribuuditabelid) kuvamiseks, loomiseks ning metaandmete salvestamiseks (vt ka joonis 3). Samuti määratakse läbi ArcCatalog`i loodava geoandmebaasi või objektiklassi ülesehitus ja sis u (struktuur).
4 Joonis 3. ArcCatalog
1.1.3 ArcToolbox
ArcToolbox aken (vt. ka joonis 4) on kättesaadav nii ArcMap`i kui ka ArcCatalog`i aplikatsiooni kaudu, läbi mille on aktiveeritavad geotöötluse erinevad funktsioonid (andmete konverteerimine , matemaatilise aluse / koordinaatsüsteemi ja projektsiooni seadis tamine jne), mudelid ja skriptid. Kasutatavate funktsioonide hulk sõltub konkreetsest desktop tarkvarast/litsentsis t.
Joonis 4. Clip töövahendi aktiveerimine ArcToolbox`is
5 1.1.4 Command Line
Sarnaselt ArcToolbox`le on nii ArcMap`i kui ka ArcCatalog`i aplikatsiooni kaudu kättesaadav ka käsurea (Command Line) kasutamise võimalus (vt. ka joonis 5).
Käsurea aktiveerimine
Protseduuri kirjeldamine
Protsessi raport
Süntaksi kirjutamine
Joonis 5. Command Line
1.1.5 ArcGISi töövahendid
ArcMap`i aplikatsiooni keskkonnas on standardsed GIS töövahendid kättesaadavad käsunuppude (tools) kaudu, mis on programmi siseselt ja temaatiliselt grupeeritud vastavate tööriistaribade (toolbar) alla. Tööriistariba on hõlpsasti kasutatav ja ning vajadusel saab sinna käsunuppe ka täiendavalt juurde lis ada. Kui mõni riba on mittenähtav või kui on soov vähekasutatav välja lülitada, saab seda teha valides menüüribast Tools > Customize > Toolbars ning markeerides "linnukesega" soovitava tööriistariba ees oleva ruudu või vastupidi. Peamised tööriistaribad on Tools ja Standard. Täiendavad geotöötluse vahendid on kättesaadavad ArcToolbox`i akna kaudu (vt. ka ptk. 1.1.3). Lis as 1 on välja toodud kõik ArcMap menüüribas olevate käskude ning lisas 2 ArcCatalog menüüriba kirjeldused.
6 Standard tööriistariba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ­ New Map File ­ uue kaardidokumendi (.MXD fail) loomine 2 ­ Open ­ olemasoleva kaardidokumendi, kaardipõhja/ malli ( template ) avamine 3 ­ Save ­ kaardidokumendi (.MXD fail) või kaardipõhja/malli (template) salv estamine 4 ­ Print ­ kaardi printimine 5 ­ Cut ­ valitud elementide lõikamine lõikepuhvris se 6 ­ Copy ­ valitud elementide kopeerimine 7 ­ Paste ­ lõikepuhvris olevate elementide "kleepimine" 8 ­ Delete ­ valitud elementide kustutamine (eeldab editeerimise reziimi ) 9 ­ Undo ­ annulleerib tagasi viimati sooritatud käsu 10 ­ Redo ­ ennis tab eelnevalt sooritatud käsu 11 ­ Add Data ­ aktiivsesse andmefreimi andmestiku (kaardikiht) lis amine 12 ­ Map Scale ­ kaardi mõõtkava seadis tamine 13 ­ Editor ­ Editeerimise tööriistariba avamine 14 ­ ArcCatalog ­ ArcCatalog aplikatsiooni avamine 15 ­ ArcToolbox ­ ArcToolbox akna avamine/ peitmine 16 ­ CommandLine ­ CommandLine akna avamine/peitmine 17 ­ What`s This? ­ infopäring konkreetse tööriista kohta
Tools tööriistariba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ­ Zoom In ­ kaardiakna kuva interaktiiv ne suurendamine 2 ­ Zoom Out ­ kaardiakna kuva interaktiivne vähendamine 3 ­ Fixed Zoom In ­ kaardiakna tsentripõhine suurendamine 4 ­ Fixed Zoom Out ­ kaardiakna tsentripõhine vähendamine 5 ­ Pan ­ kaardiaknas "käpaga" navigeerimine 6 ­ Full Extent ­ kõigi kaardiaknas olevate kihtide kuvamine täies ulatuses 7 ­ Go Back To Previous Extent ­ kaardiakna eelneva vaate kuvamine 8 ­ Go Forward To Next Extent - kaardiakna järgneva vaate kuvamine 9 ­ Select Features ­ interaktiivne objekti valimine 10 ­ Clear Selected Features ­ selektsiooni tühistamine 11 ­ Select Elements ­ elementide valimine 12 ­ Identif y ­ elemendi atribuudiinfo kuvamine 13 ­ Find ­ elemendi otsing kihi ja andmevälja alusel 14 ­ Go To XY ­ koordinaadipaarile (X,Y) liikumine 15 ­ Measure ­ objektide geomeetria mõõtmine 16 ­ Hyperlink ­ hüperlingi lisamine
7 2 Andmete kuvamine ja navigeerimine ArcMap`is
Andmete kuvamisel ArcMap`is saab kasutaja valida kas andmevaate (data view) või kujundusvaate ( layout view) reziimi vahel (vt. ka joonis 6).
Joonis 6. ArcMap`i andme- ja kujundusvaade
Andmevaade ­ andmetega töötamine (päringud, selekteerimine, redigeerimine, analüüs jne) Kujundusvaade ­ väljundi (teemakaardi, väljatrüki) loomine / vormistamine (legendi, kaardivõrgu, mõõtkavajoonte, tekstide jms. lisamine).
Lisaks eelpool nimetatud vaadetele saab ArcMap`i kaudu seadistada iga kaardikihi põhiselt ka vaadet, mis on mõõtkavast sõltuv ning kus igale kihile saab määratleda sobiv ad miinimum ja maksimum mõõtkava vahemikud, mille puhul vastavaid kihte kaardiaknas kuvatakse. Näiteks võiksime kuvada asustusüksuste piir e arvmõõtkava vahemikus, mis jääb 1:1000 ja 1:100 000 vahele.
8 Praktiline töövahend on ka View menüü alt aktiveeritav bookmarks, kus kasutaja saab mingi piirkonna vaate ulatuse kaardidokumenti salvestada (nt. luua bookmark Tallinna linna Pirita linnaosa kohta).
Kaardiaknas liikumiseks on samuti mitmeid võimalusi. Üks võimalus on kasutada standardseid navigeerimise tööriistu (zoom in, zoom out, pan...). Täiendavaid navigeerimise vahendeid ( Overview , Magnifier, Viewer) saab andmevaate reziimis olles aktiveerida Window menüü alt (vt. ka joonis 7). Nii näiteks saab spetsialis t, kellel on soov töötada üheaegselt mitme monitoriga, kasutada erinevate vaadete/mõõtkava ulatuste tekitamiseks töönuppu Viewer. Avades Viewer akna, saab seal lisaks navigeerimisele defineerida soovitud arvmõõtkava. Magnifier on kaardiakna "suurendusklaas", mis võimaldab esmalt huvipakkuvama piirkonna peale liikuda ning niitristiku lähedale jääva ala konkreetse protsendimäära (nt. 300%) kaudu üles suurendada. Overview näitab kaardidokumendi aktiivse andmefreimi (vt. ka ptk 2.2) nähtava kaardiakna ulatust võrrelduna kõigi andmefreimis olevate kaardikih(t)i(de) objektide geograafilis e ulatusega.
Joonis 7. Navigeerimise töövahendid Overview, Magnifier ja Viewer
9 2.1 Kaardikiht
Kaardikiht (layer) ­ digitaalse geograafilis e andmekogu visuaalne esitus MXD kaardidokumendis, mis on kirjeldatud mitmesuguste parameetritega (sümboloogia, andmeväljad, märgised jne.). Kaardikihina on käsitletavad: 1) Vektorkujul olevad andmekogud (vector dataset) ­ Coverage, .shp, CAD failid või geoandmebaasi andmekogud/objektiklassid; 2) Annotatsioonid; 3) Rasterkujul olevad andmekogud ( raster dataset) ­ GRID ja erineva formaadiga rasterfailid; 4) TIN andmekogud.
Kaardikihi omadustega seonduvalt saab TOC aknas kaardikihi selekteerimisel ning paremat hiireklahvi alla
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #1 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #2 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #3 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #4 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #5 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #6 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #7 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #8 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #9 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #10 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #11 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #12 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #13 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #14 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #15 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #16 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #17 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #18 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #19 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #20 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #21 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #22 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #23 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #24 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #25 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #26 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #27 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #28 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #29 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #30 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #31 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #32 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #33 ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES #34
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 34 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-08-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 164 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Merliiiin Õppematerjali autor

Lisainfo

ArcGIS programmi juhend
Eesti keeles ja piltidega.

arcgis

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (6)

Ozzy12 profiilipilt
Ozzy12: Head inimesed,

Seda materjali on kõigil võimalus ka ilma mingi asjaajamiseta alla laadida:

http://www.alphagis.ee/data/img/ArcGI S_desktop_tarkvara_juhendmaterjal.pdf

Esri temaatilisi eestikeelseid juhendeid, videomaterjali ja muud asjakohast küsige huvi korral otse AlphaGIS-i tehnilise toe seltskonna käest.Kõike kaunist,

Ranel Suurna

AlphaGIS
21:40 26-12-2011
MCarno profiilipilt
MCarno: peamine on see et ta eesti keeles on, kunagi sai seda kuskilt tasuta ka tõmmata, aga näe enam ei leidnud, nüüd pidi ikka ostma
20:01 08-01-2011
Jumal profiilipilt
Jumal: Asjalik materjal. ArcGis Desktop 9.2 jaoks.
20:53 01-08-2009


Sarnased materjalid

575
docx
Nimetu
22
doc
Erinevate GISi programmide põhjalik ülevaade ja võrdlus
29
doc
Kartograafia EKSAMI Kordamisküsimused
16
docx
Geoinformaatika kordamine
91
doc
Exeli õpetus
238
docx
PHP ALUSED RAAMAT
134
pdf
Programmeerimine PHP
70
pdf
Riistvara ja tehniline dokumentatsioon

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun