Antiikkirjandus (2)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on antiikkirjandus ?
 • Millisesse ajavahemikku see langeb ?
 • Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust ?
 • Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega ?
 • Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduse kujunemisel ?
 • Milline erinevus on kreeka ja rooma kirjanduste tekke ning arenemise vahel ?
 • Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks ?
 • Milliseid ajajärke eristatakse kreeka ja rooma kirjanduste puhul ?
 • Milline on eepose ,,Ilias" peateema ja kompositsioon ?
 • Kuidas ja milliste epiteetidega võib neid iseloomustada ?
 • Milline on eepose ,,Odüsseia" peateema ja kompositsioon ?
 • Mida on teada Homerose päritolust ja eluloost ?
 • Kes oli Demodokos ?
 • Milliseid teooriaid eksisteerib Homerosele omistatud eeposte tekke kohta ?
 • Milline on aegade jooksul olnud suhtumine Homerose eepostesse ?
 • Kes olid ahhailased, argiivid, danaoslased ?
 • Mis on heksameeter ?
 • Kes on Homerosele omistatud eeposte eesti keelde tõlkijad ?
 • Kus asus muistne Trooja ?
 • Millal toimus Trooja sõda ?
 • Kes oli ja mida kirjutas Hesiodos ?
 • Mida kujutavad endast Homerose hümnid ?
 • Kuidas jagunes vanakreeka poeesia arhailisel ajal ?
 • Milline oli selle seos muusikaga ?
 • Millised olid luule teemad erinevatel autoritel ?
 • Mis iseloomustab jambi ?
 • Mis iseloomustab eleegiat ?
 • Kes on alltoodud värsside autor ?
 • Kuidas nimetatakse seda värsimõõtu ?
 • Kuidas seostub värsside sisu autori elukäiguga ?
 • Millised on nende elu ja loomingu hilisemad interpretatsioonid ?
 • Mis iseloomustab Pindarose loomingut ?
 • Milline oli atika draama tekkimise kontekst ?
 • Millised on nende tuntumad teosed ?
 • Mida tähendavad sõnad ,,orkestra", ,,skenee" ja ,,theatron" ?
 • Mida tähendavad sõnad ,,draama", ,,ditüramb", ,,tragöödia", ,,komöödia" ?
 • Kuidas on arhailine eepika ja lüürika mõjutanud draama kujunemist ?
 • Millises vanakreeka tragöödias on üheks peategelaseks jumal Dionysos ?
 • Mille poolest erinevad teineteisest vana-atika ja uus-atika komöödia ?
 • Kummaski vallas? Kas võite nimetada nende teoseid ?
 • Kuidas on vanakreeka draama mõjutanud hilisemate aegade draamakunsti ?
 • Mis iseloomustab Aleksandria luulet ?
 • Mida uut on Euroopa kirjandusele andnud Theokritos ?
 • Millistes suundades arenes 5. ­4. sajandil eKr vanakreeka proosa ?
 • Milliseid vanakreeka ajalookirjanikke teate ?
 • Millise filosoofiakoolkonna mõjul tekkis Antiik-Kreekas kõnekunst ja miks ?
 • Kes olid vanakreeka tuntumad kõnemehed ?
 • Millises Aristophanese komöödias oli Sokrates üks peategelasi ?
 • Mille poolest on oluline Aristophanese komöödia ,,Konnad" ?
 • Milline on olnud Aristotelese mõju Euroopa kirjandusele ja filosoofiale ?
 • Milline on Plutarchose tuntuim teos ?
 • Millest kirjutas Lukianos ?
 • Millised jooned on iseloomulikud vanakreeka romaanile ?
 • Millise teose on kirja pannud keiser Marcus Aurelius ?
 • Kes on antiikajal kirjutanud valme ?
 • Kes olid enamasti valmide tegelasteks ?
 • Millal tekkis rooma kirjandus ja mis oli sellele tekkeajal iseloomulik ?
 • Mis on fabula palliata ja fabula togata ?
 • Mille poolest erines rooma teater kreeka teatrist ?
 • Millist ainest kasutasid oma komöödiates Plautus ja Terentius ?
 • Milles seisneb Terentiuse tähtsus eesti teatriloos ?
 • Kes olid rooma kirjanduses tähtsamad proosaautorid I sajandil eKr ?
 • Milline on Cicero kirjanduslik pärand ?
 • Millest need räägivad ?
 • Milline oli Titus Liviuse peateos ja mida see käsitles ?
 • Millise kreeka filosoofi mõttemaailmale toetus Lucretiuse looming ?
 • Mis iseloomustab Catulluse loomingut ?
 • Millised olid ootused luuletajatele ?
 • Kes olid rooma kirjanduse kuldse ajastu tähtsamad luuletajad ?
 • Kes oli Vergilius ?
 • Millised olid Horatiuse põhimõtted elus ja loomingus ?
 • Milline on Ovidiuse kuulsaim teos ?
 • Millised on Ovidiuse muud teosed ?
 • Kes olid Tibullus ja Propertius ?
 • Kes oli ja mida kirjutas Seneca ?
 • Millest räägib Lucanuse teos ,,Bellum civile" ?
 • Milline teos arvatakse pärinevat Petroniuse sulest ?
 • Millist valdkonda käsitleb Quintilianuse looming ?
 • Milliseid keisririigi aegseid rooma ajalookirjanikke ja -teoseid teate ?
 • Mida hõlmab Plinius Noorema kirjanduslik pärand ?
 • Kes oli Plinius Vanem ?
 • Mis on Apuleiuse peateos ?
 • Milline on selle raamatu peateema ?
 • Milliseid kristlikke rooma autoreid teate ?
 
Säutsu twitteris
Antiikkirjanduse kursuse kordamisküsimused.
1. Mis on antiikkirjandus ? Millisesse ajavahemikku see langeb?
Atiikkirjanduse moodustavad vana-kreeka ja - rooma kirjandused, mis langeb ajavahemikku 8. saj eKr. kuni 5. saj pKr..
2. Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust?
Kreeka kirjandust loodi Vahemeremaade idaosas (Balkani poolsaare lõunaosa, Egeuse mere saared ja Väike- Aasia läänerannik). Hiljem levis kirjanduse ja kultuuri mõju Kreeka kolooniate tõttu nii ida kui ka lääne poole (Itaalia, Põhja-Aafrika rannik ).
3. Mille poolest on vanakreeka kirjandus teiste Euroopa kirjanduste hulgas iseäralik?
Kreeka kirjandus on Euroopa kirjandustest kõige vanem ja ainus kirjandus, mis on arenenud täiesti iseseisvalt, ilma teistele kirjandustele toetumata. Võrsus suulisest folkloorist ja on ilma ida mõjutusteta.
4. Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega?
Rooma kirjandus tekkis ja hakkas arenema alles 3. sajandil eKr ja lähtus seejuures põhiliselt möödunud sajandite kreeka kirjanduse ja kultuuri eeskujudest. Paljud rooma kirjanduse teosed on tegelikult kreeka kirjanduse mugandused ( eeposed ).
5. Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduse kujunemisel?
Rooma kirjanduse kaudu on antiikkirjandus mõjutanud hilisemat Euroopa kirjandust ja selle kaudu ka kogu maailmakirjanduse arengut. Siin mängib rolli just keeleline aspekt, sest Euroopa ühiskeeleks sai pikaks ajaks roomas valitsnud ladina keel.
6. Milline erinevus on kreeka ja rooma kirjanduste tekke ning arenemise vahel?
Kreeka kirjanduse puhul on tegemist täiesti iseseisvalt tekkinud ja arenenud nähtusega, millel puuduvad otsesed eelkäijad ja eeskujud. Kuid rooma kirjandus on suurelt osalt lähtunud ja kopeerinud just kreeka kirjanduse töid ja saavutusi.
7. Milline on olnud antiikkirjanduse mõju maailmakirjandusele erinevatel aegadel ? Tooge näiteid.
Antiikkirjandus on paljude kirjandusžanride looja (dramaturgia, eeposed, retoorika ). Näiteks renessanssi perioodil lähtuti paljuski kirjanduses antiikkirjanduse olnud humanismist ja inimese esikohale seadmisest. Klassitsismiperioodid seati jälle kirjanduses eeskujuks antiikdraama kindlaid reegleid ja struktuuri.
8. Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks? Tooge žanriti näiteid murrete kasutamise kohta.
Kreeka murded, mis kujunesid kirjanduskeelteks:
1) Aioolia murre ( „ Ilias “ ja „Odüsseia“ on kirjutatud aioolia murde sugemetega )
2) Dooria murre ( Alkmani koorilüürika )
3) Joonia murre ( Herodotos „Historai“)
4) Atika murre ( Sophokles „Kuningas Oidipus”)
9. Kuidas on Kreeta -Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse kujunemist?
Kreeta-Mükeene kultuuril oli suur mõju mütoloogia lõplikus kujunemises. Kreeta-Mükeene ajajärgust pärinevad eeposte motiivid, mida kasutasid kreeka kirjanikud (müüdud jumalatest ning kangelastest ). Samuti pärineb Kreetalt lineaarkiri A, mille põhjal kreeklased lõid lineaarkirja B (dešifreeritu) ning Mükeene ajast on pärit ka heksameetri värsimõõt.
10. Milliseid ajajärke eristatakse kreeka ja rooma kirjanduste puhul?
Kreeka kirjanduse ajajärgud:
1) arhailine ajajärk 8.–6. sajandil eKr;
2) klassikaline periood 5.–4. sajandil eKr,
3) hellenismi ajajärk 3.–1. sajandil eKr,
4) Rooma impeeriumi periood 1.–4. sajandil pKr.
Rooma kirjanduse ajajärgud:
1) Kuni 3. sajandini eKr – rahvaloominguline sõnakunst ning üksikud kirjapanekud.
2) Arhailine ajastu (240–80 eKr)
3) Kuldne ajastu (80 eKr–14 pKr)
4) Hõbedane ajastu (14–138 pKr)
5) Hilise impeeriumi periood kuni keskajani (2. saj.–6. saj. pKr)
11. Milline on eepose „Ilias” peateema ja kompositsioon ?
Iliase “ peateemaks on Achilleuse vihavimm. Agamemnoni nõuab kreeklaste leeri tabanud katku tõttu Achillieuselt hüvituseks tema sõjasaaki. Achilleuse au on riivatud ja ta keeldub Trooja sõjast osa võtmast. Achilleuse tegevusettus viib selleni , et tema südamesõber Patroklos läheb sõtta kreeklastele appi ning sureb . See on Achilleusele liikumapanevaks jõuks, raevunud sõbra surma üle ning tahab troojalastele kätte maksta. Kompositsioon on ajalises järjestuses, eepos algab Trooja sõja 10. aastal, kajastab 49-50 päeva. Eepos koosneb 24. laulust ja ligikaudu 15 700 värsist.
12. Kes olid „Iliases” väljapaistvamad tegelased (nii jumalate kui inimeste poolel)? Kuidas ja milliste epiteetidega võib neid iseloomustada?
Kreeklaste poolel: (välejalgne) Achilleus ; (rahvaste juht) Agamemnon; Menelaos ; Odysseus; Nestor .
Kreeklasi pooldavad jumalad: (veisesilmine) Hera ; (särasilmine neitsi) Athena ; Poseidon; Hermes ;
Troojalaste poolel: (helkivakiivrine) Hektor ; Aineias; Paris ; Helenos; Antenor;
Troojalasi pooldavad jumalad: Aphrodite ; Ares; Apollon ; Artemis
13. Milline on eepose „Odüsseia” peateema ja kompositsioon?
„Odüsseia“ kajastab aega pärast Trooja sõda, täpsemalt Odüsseuse koduteed. Tegevus on suunatud ühele lõpptulemusele: Odysseuse kojujõudmine truu naise Penelope juurde. Kompositsioonilt on „Odüsseia“ keerukam , sest algab sündmuste keskel ning eelnevatest sündmustest saab lugeja teada alles loo käigus. Eepos koosneb 24. laulust ja ligikaudu 12 000 värsist.
14. Mida on teada Homerose päritolust ja eluloost? Kes oli Demodokos?
Pimeda lauliku Homeros elu kohta pärinevad teated on vastukäivad. Arvatavasti elas Homeros 8. sajandil eKr (osad teooria asetavad eluaja 12. sajandisse eKr) ning pärit oli Väike-Aasia rannikualalt (kodulinnaks võis olla Smyrna).
Demodokos on „Odüsseias” esinev pime laulik ehk aoid ning teda on samastatud Homerose endaga.
15. Milliseid teooriaid eksisteerib Homerosele omistatud eeposte tekke kohta? Milline on aegade jooksul olnud suhtumine Homerose eepostesse?
Mõlemad eeposed on küll omistatud Homerosele, kuid on pakutud välja ka seda, et Homeros on ainult „Iliase“ autor ning „Odüsseia“ kirjutas keegi teine. Samuti on pakutud välja teooria, et „Iliase“ kirjutas Homeros nooruspõlves, „Odüsseia“ aga vanaduspõlves, sellega seletati kahe teose stiililist erinevust.
Keskajal vajusid Homerose eeposed unustusse. Homerost hakati uuesti lugema 14.–15. sajandil. 17. sajandil oli neisse pigem eitav suhtumine. Huvi Homerose eeposte vastu tärkab taas 18. sajandil, kui algas ka eeposte teaduslik käsitlemine.
16. Kes olid ahhailased , argiivid, danaoslased?
Ahhailased, argiivid, danaoslased on sünonüümid, mida Homeros kasutas kreeklaste kohta oma eepostes.
17. Kas „Ilias” ja „Odüsseia” olid ainsad arhailise aja kreekakeelsed eeposed?
„Ilias” ning „Odüsseia” ei olnud ainsad antiikaegsed eeposed. Homerosele omistatakse ka koomilisi eeposi „Margites” ning „Batrachomyomachia” ehk „ Konnade ja hiirte sõda”.
18. Mis on heksameeter ? Millised antiikautorid on oma loomingu kirjapanekul kasutanud heksameetrit?
Heksameeter on antiikaja vanim värsimõõt, tekkis 2 aastatuhat eKr. Koosneb kuuest värsijalast, millest neli esimest võivad olla nii daktülid kui ka spondeused. Heksameetri põhitunnuseks on ka tsesuur ehk värsisisene paus . Riimi ei kasutatud.
Heksameetrit on kasutanud Homeros, Hesiodos , Simonides , Ovidius Vergilius , Juvenalis , Titus Lucretius Carus, Publius Vergilius Maro .
19. Kes on Homerosele omistatud eeposte eesti keelde tõlkijad?
„Iliase” ja „Odüsseia” eesti keelde tõlkija on August Annist , tema tõlkeid on hiljem redigeerinud Karl Reitav
20. Kus asus muistne Trooja? Millal toimus Trooja sõda? Millal ja kelle poolt Trooja taasavastati 19. sajandi lõpus?
Trooja asus Väike-Aasia ranniku lähedal. Arheoloogid on Troojas eristanud 9 kultuurikihti: Trooja asutamine paigutatakse umbes aastasse 3600 eKr. Trooja sõda paigutatakse 12-13 sajandisse eKr. 19. sajandi teisel poolel tegid Troojas väljakaevamisi saksa arhioloog Schliemann ja ameerika asekonsul Calvert.
21. Kes oli ja mida kirjutas Hesiodos?
Hesiodos (7. saj algus eKr) sündis Boiootia linnas Askras. Meieni on tervikuna säilinud kaks Hesiodose eepost: jumalate põlvnemisest rääkiv „Teogoonia“ (1022 värssi) ja põllumehi õpetav „Tööd ja päevad“ (828 värssi). Osaliselt säilinud „Naiste kataloog
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Antiikkirjandus #1 Antiikkirjandus #2 Antiikkirjandus #3 Antiikkirjandus #4 Antiikkirjandus #5 Antiikkirjandus #6 Antiikkirjandus #7 Antiikkirjandus #8 Antiikkirjandus #9 Antiikkirjandus #10 Antiikkirjandus #11 Antiikkirjandus #12 Antiikkirjandus #13
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 202 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Konrad Magi Õppematerjali autor

Lisainfo

Tegemist antiikkirjanduse (kreeka ja rooma) kordamisküsimuste ja vastustega 2011 aasta versiooniga, kus sees 82 küsimust:

1. Mis on antiikkirjandus? Millisesse ajavahemikku see langeb?
2. Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust?
3. Mille poolest on vanakreeka kirjandus teiste Euroopa kirjanduste hulgas iseäralik?
.....
81. Mis on Apuleiuse peateos? Milline on selle raamatu peateema?
82. Milliseid kristlikke rooma autoreid teate?

rooma , kreeka , antiik , antiikkirjandus , homeros , ilias , aristoteles , sophokles , vergilius , ovidius , horatius , cicero

Mõisted

Sisukord

 • Antiikkirjanduse kursuse kordamisküsimused

Teemad

 • Mis on antiikkirjandus? Millisesse ajavahemikku see langeb?
 • Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust?
 • Mille poolest on vanakreeka kirjandus teiste Euroopa kirjanduste hulgas
 • iseäralik?
 • Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega?
 • Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduse kujunemisel?
 • Milline erinevus on kreeka ja rooma kirjanduste tekke ning arenemise vahel?
 • Milline on olnud antiikkirjanduse mõju maailmakirjandusele erinevatel
 • aegadel? Tooge näiteid
 • Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks? Tooge žanriti
 • näiteid murrete kasutamise kohta
 • Aioolia murre
 • Dooria murre
 • Joonia murre
 • Atika murre
 • Kuidas on Kreeta-Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse
 • kujunemist?
 • Milliseid ajajärke eristatakse kreeka ja rooma kirjanduste puhul?
 • Kreeka kirjanduse ajajärgud
 • Rooma kirjanduse ajajärgud
 • Milline on eepose „Ilias” peateema ja kompositsioon?
 • Kes olid „Iliases” väljapaistvamad tegelased (nii jumalate kui inimeste
 • poolel)? Kuidas ja milliste epiteetidega võib neid iseloomustada?
 • rahvaste juht
 • särasilmine neitsi
 • helkivakiivrine
 • Milline on eepose „Odüsseia” peateema ja kompositsioon?
 • Mida on teada Homerose päritolust ja eluloost? Kes oli Demodokos?
 • Milliseid teooriaid eksisteerib Homerosele omistatud eeposte tekke kohta?
 • Milline on aegade jooksul olnud suhtumine Homerose eepostesse?
 • Kes olid ahhailased, argiivid, danaoslased?
 • Kas „Ilias” ja „Odüsseia” olid ainsad arhailise aja kreekakeelsed eeposed?
 • Mis on heksameeter? Millised antiikautorid on oma loomingu kirjapanekul
 • kasutanud heksameetrit?
 • Kes on Homerosele omistatud eeposte eesti keelde tõlkijad?
 • Kus asus muistne Trooja? Millal toimus Trooja sõda? Millal ja kelle poolt
 • Trooja taasavastati 19. sajandi lõpus?
 • Kes oli ja mida kirjutas Hesiodos?
 • Mida kujutavad endast Homerose hümnid?
 • Kuidas jagunes vanakreeka poeesia arhailisel ajal? Mis iseloomustab
 • arhailise aja kreeka luulet? Milline oli selle seos muusikaga?
 • Eleegia ja jamb
 • Koolilüürika ehk koorimeelika
 • Menoodiline lüürika ehk soololüürika
 • Nimetage kreeka kuulsamaid jambi- ja eleegialoojaid ning soolo- ja
 • koorilüürikuid. Millised olid luule teemad erinevatel autoritel?
 • Kuulsamad eleegia ja jamb loojad
 • Kuulsamad soololüürika loojad
 • Kuulsamad koorilüürika loojad
 • Mis iseloomustab jambi? Mis iseloomustab eleegiat?
 • Kes on alltoodud värsside autor? Kuidas nimetatakse seda värsimõõtu?
 • Kuidas seostub värsside sisu autori elukäiguga?
 • Küllap mu laitmatu kilbiga nüüd mõni sailane hoopleb
 • andes jalgele tuld, võssa ma kaotasin ta
 • Surmast niiviisi pääsin. No jäägu kus see ta ja teine
 • kilbi ma jällegi saan, kehvem ei endisest uus
 • ……………………………………………………
 • Mulle mu kartmatus piigis on leib ja on ismari veingi;
 • piigile toetades end – ma seda veini ka joon
 • Millised on peamised motiivid ja teemad Sappho, Alkaiose ja Anakreoni
 • loomingus? Millised on nende elu ja loomingu hilisemad interpretatsioonid?
 • Millisele autorile kuuluvad alljärgnevad värsiread ja millise sündmuse puhul
 • on need kirjutatud?
 • Rändaja, tõtta ja vii Lakedaimoni rahvale teade
 • täitsime tõotuse siin, langenud viimseni me
 • Mis iseloomustab Pindarose loomingut?
 • Milline oli atika draama tekkimise kontekst? Milliseid probleeme kajastas
 • atika tragöödia 5. sajandil eKr?
 • Mille poolest erinesid Vana-Kreeka teater ja draamaetendused
 • tänapäevastest?
 • Nimetage vanakreeka kuulsamad tragöödiakirjanikud. Mis on iseloomulik
 • nende autorite loomingule ja millised on nende tuntumad teosed? Mille poolest
 • nende elu ja looming üksteise omast erineb?
 • Aischylos
 • Sophokles
 • Euripides
 • deus ex machina
 • Mida tähendavad sõnad „orkestra”, „skenee” ja „theatron”? Mida tähendab
 • väljend „deus ex machina”?
 • Orkestra
 • Skeene
 • Theatron
 • Deus ex machina”
 • Mida tähendavad tragöödia puhul sõnad „mimesis”, „hamartia”
 • anagnorisis”, „peripeteia” ja „katarsis”?
 • Mimesi
 • Hamartia
 • Anagnorisis
 • Peripeteia
 • Katarsis
 • Mida tähendavad sõnad „draama”, „ditüramb”, „tragöödia”, „komöödia”?
 • Draama
 • Ditüramb
 • Tragöödia
 • Komöödia
 • Kuidas on arhailine eepika ja lüürika mõjutanud draama kujunemist?
 • Millises vanakreeka tragöödias on üheks peategelaseks jumal Dionysos?
 • Mille poolest erinevad teineteisest vana-atika ja uus-atika komöödia? Kes on
 • tuntumad autorid kummaski vallas? Kas võite nimetada nende teoseid?
 • Vana-atika komöödia
 • Uus-atika komöödias
 • Kuidas on vanakreeka draama mõjutanud hilisemate aegade draamakunsti?
 • Mis iseloomustab Aleksandria luulet?
 • Mida uut on Euroopa kirjandusele andnud Theokritos?
 • Millistes suundades arenes 5. –4. sajandil eKr vanakreeka proosa?
 • Ajalooproosa
 • Retooriline proosa
 • Filosoofiline proosa
 • Milliseid vanakreeka ajalookirjanikke teate? Millest nad kirjutasid ja mis
 • iseloomustab nende loomingut?
 • Herodotose
 • Thukydides
 • Xenophon
 • Millise filosoofiakoolkonna mõjul tekkis Antiik-Kreekas kõnekunst ja miks?
 • Kes olid vanakreeka tuntumad kõnemehed?
 • Lysias
 • Isokrates
 • Demosthenes
 • Millises Aristophanese komöödias oli Sokrates üks peategelasi? Kuidas teda
 • on seal kujutatud?
 • Mille poolest on oluline Aristophanese komöödia „Konnad”?
 • Nimetage ja iseloomustage Platoni teoseid. Millise õpetusega on Platon
 • eelkõige jäänud filosoofia ajalukku?
 • Milline on olnud Aristotelese mõju Euroopa kirjandusele ja filosoofiale?
 • Milline on Plutarchose tuntuim teos? Milline on olnud Plutarchose mõju
 • järelpõlvedele?
 • Millest kirjutas Lukianos?
 • Millised jooned on iseloomulikud vanakreeka romaanile?
 • Millise teose on kirja pannud keiser Marcus Aurelius?
 • Kes on antiikajal kirjutanud valme? Kes olid enamasti valmide tegelasteks?
 • Millal tekkis rooma kirjandus ja mis oli sellele tekkeajal iseloomulik?
 • Millist autorit peetakse rooma kirjanduse rajajaks, mis oli tema tähtsaim
 • teos?
 • Millised korduvad teemad ja motiivid mütoloogia ja ajaloo vallast esinesid
 • rooma kirjanduses?
 • fabula togata
 • Fabula palliata
 • Mille poolest erines rooma teater kreeka teatrist?
 • Millist ainest kasutasid oma komöödiates Plautus ja Terentius? Kuidas
 • iseloomustaksite nende autorite komöödiaid? Nimetage autoreid, kes on Plautuse
 • teostest inspiratsiooni saanud. Milles seisneb Terentiuse tähtsus eesti teatriloos?
 • fabula palliata
 • Iseloomustage kuldset ajajärku rooma proosakirjanduses
 • Kes olid rooma kirjanduses tähtsamad proosaautorid I sajandil eKr?
 • Milline on Cicero kirjanduslik pärand?
 • Nimetage Julius Caesari teosed. Millest need räägivad?
 • Milline oli Titus Liviuse peateos ja mida see käsitles?
 • Millise kreeka filosoofi mõttemaailmale toetus Lucretiuse looming?
 • Mis iseloomustab Catulluse loomingut?
 • Iseloomustage kuldset ajajärku rooma luules. Kelle valitsemisaega see langes
 • ja millised olid ootused luuletajatele?
 • Kes olid rooma kirjanduse kuldse ajastu tähtsamad luuletajad?
 • Kes oli Vergilius? Nimetage ta teosed ja nende ainestik. Milline oli Vergiliuse
 • retseptsioon hilisemal ajal?
 • Millised olid Horatiuse põhimõtted elus ja loomingus? Millistele varasematelt
 • luuletajatelt on Horatius oma loomingus mõjutusi saanud? Milliseid motiive
 • oskate Horatiuse loomingust välja tuua?
 • kuldne kesktee
 • carpe diem
 • Milline on Ovidiuse kuulsaim teos? Mida see teos sisaldab ja milles seisneb
 • selle tähtsus hilisematele aegadele? Millised on Ovidiuse muud teosed?
 • Kes olid Tibullus ja Propertius?
 • Kes oli ja mida kirjutas Seneca?
 • Millest räägib Lucanuse teos „Bellum civile”?
 • Milline teos arvatakse pärinevat Petroniuse sulest?
 • Iseloomustage Martialise ja Juvenalise loomingut
 • Millist valdkonda käsitleb Quintilianuse looming?
 • Milliseid keisririigi aegseid rooma ajalookirjanikke ja -teoseid teate?
 • Tacitus
 • Suetonius
 • Ammianus Marcellinus
 • Mida hõlmab Plinius Noorema kirjanduslik pärand? Kes oli Plinius Vanem?
 • Nimetage Aafrikast pärit rooma kirjanikke?
 • Mis on Apuleiuse peateos? Milline on selle raamatu peateema?
 • Milliseid kristlikke rooma autoreid teate?

Kommentaarid (2)

tuutiki_a profiilipilt
tuutiki_a: Tänud!
22:55 18-12-2012
Scatty profiilipilt
Scatty: hea
14:32 03-01-2014


Sarnased materjalid

18
doc
Antiikkirjanduse eksam 2011
20
doc
Antiikkirjanduse konspekt
9
doc
Antiikkirjandus
76
doc
Antiikkirjandus
19
doc
Antiikkirjanduse kordamine eksamiks
3
doc
Antiikkirjandus
22
doc
Antiikkirjanduse kordamisküsimused
3
doc
Antiikkirjandus

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !