Facebook Like
Hotjar Feedback

Ajaloo mõisted (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris

A


aadel (rüütliseisus) – suursuguste sõjameeste seisus keskaegses Euroopas; selle moodustasid kõik feodaalid keisrist väikeaadliteni
aarjalased – muistsesse Indiasse tunginud indoeuroopa hõimud, tänapäeva hindude esivanemad
aastatuhat – ajavahemik, mille kestus on tuhat aastat
abolitsionistlik liikumine – orjapidamise kaotamist taotlev liikumine Ameerika Ühendriikides
absolutism riigivorm , milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule
abtmungakloostri ülem
abtiss – nunnakloostri ülem
agoraa – akropoli läheduses asuv koosoleku- ja tu­ruplats, mille ümber paiknesid templid ja linnaelani­ke majad
agressor – sõjaalgataja ja vallutaja
akadeemiaAteena linna lähedale rajatud filosoo­fiakool, mille Platon asutas pärast mitmeid aastaid võõrsil viibimist
akropol – polise keskuse kaljukünkale ehitatud kindlus, mille ümber paiknesid templid ja linnaelani­ke majad, kaugemale jäid põllud, karjamaad ja üm­berkaudsed külad
Allah – jumal islamis
amfiteater – gladiaatorite mõõgavõitlusteks ehita­tud avalik vaatemängukoht
amnestiakaristusest vabastamine
andam – alamatelt riigi valitsemiseks korrapäraselt võetav maks
anglikaani kirik – reformatsiooni käigus rajatud kuningale alluv Inglismaa riigikirik , õpetus on sisult protestantlik, kuid jumalateenistuse kord on väliselt sarnane katoliku kirikule; kirikukorraldus Inglismaal
annekteerimine – riigi või maa-ala vägivaldne liitmine ilma otsese sõja­tegevuseta liidetava riigi sisemisi vastuolusid või väljapääsmatut olu­korda kasutades
anšluss – (sks k „liitmine“) pärast Esimest maailmasõda ja Austria-­Ungari lagunemist tekkinud idee, et Austria ei saa majanduslikult üksi hakkama ja peaks liituma Saksamaaga. 1930. aastatel tõstatasid lii­tumise mõtte uuesti natsionaalsotsialistid, ent nüüd juba rahvuslikku ühtsust rõhutades
AntantSuurbritannia , Prantsusmaa ja Venemaa liit 1907 –1917, moodustati vastukaaluks Kolmikliidule
apostel – kreeka k „saadik“; vanaajal kristlust levi­ tanud rändavad jutlustajad, kes liikusid linnast linna, kuulutades kõikjal rõõmusõnumit Kristusest ja peagi saabuvast jumalariigist
arbuja – ennustaja , keda peeti hingede- ja elavate maailma va­hendajaks
aristokraatia – kreeka k „parimate võim“; kõige suursugusemad ja mõjukamad inimesed; vaenlase kallaletungi ajal juhtisid kaitset ja retki naabrite vastu
aristokraatlik – ühiskonna kõrgkihile omane
askeet – inimene, kes karmide ja kasinate eluviisidega püüab vabane­da oma hinge uuestisünnist
atentaat – tapmiskatse või tapmine, peamiselt poliitilistel motiividel
atleet – Olümpias olümpiamängudel osalev kreek­lasest sportlane
augur preester , kes ennustas lindude lennu järgi
autonoomia – omavalitsus, osaline iseseisvus , mis antakse riigi mingi piirkonna elanikele
autoritaarne – võimule pimesi alistumist nõudev
autoritaarne diktatuur – ebademokraatlik valitsemisvorm, kus kogu võim on koondunud ühe isiku või väikese isikute rühma kätte ja rah­val ei ole mingit võimalust osaleda riigi juhtimises
autoriteet – mõjukas, omal alal tunnustatud isik

B


Babüloni rippuvad aiad – Babüloni kuningalossi katusele ja müüride­le rajatud nn rippuvad aiad, kus kasvasid viljapuud ja lilled; üks vanaaja seitsmest maailmaimest
Babüloni vangipõlv – juudi rahva küüditamine Babüloonlasse kunin­gas Nebukadnetsar II poolt
bakalaureus – vanem üliõpilane keskaegses ülikoolis, kes oli omandanud alama astme õpetuse ja võis juba ise nooremaid õpetada
Balti erikord – Eesti- ja Liivimaa eriõigused Põhjasõja-järgse Vene riigi koosseisus
barbar – kreeklaste ja roomlaste kasutatud nimetus teiste rahvaste esindajate kohta; nimetus tulenes sellest, et võõras keel kõlas hellenite kõrvale arusaamatu põrinana (bar-bar); tänapäeval tähistab eba­kultuurset, tsiviliseerimata ja metsikut inimest
barokk – 17.-18. sajandil Euroopas valitsenud kunstisuund , mida ise­loomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded
beduiin araabia rändkarjakasvataja
benediktlased – püha Benediktuse rajatud munga - ja nunnaor­du liikmed, elasid kloostrites; benediktlaste ordu oli tähtsaim munga- ja nunnaordu keskaja esimesel poolel
bolševik – enamlane, kommunist Venemaal
blokaad – riigi eraldamine sõjalise jõuga või majanduslike ja poliitilis­te vahenditega, et sundida teda esitatud tingimusi vastu võtma
bojaar – rüütliseisusesse kuuluv kõrgaadlik Venemaal kuni 18. sajandi alguseni
Bourbonid – Prantsuse revolutsiooni eel ning Napoleoni järel Prant­susmaad valitsenud dünastia
braahman – preester muistses Indias, kuulus kõrgeimasse kasti ja tema ülesanne oli kuulutada jumalasõna
budism religioon , mis rajanes Gautama Buddha õpetusel ja tekkis Indias u 500 aastat eKr hinduismi kõrvale
Bütsants – Ida- Rooma keisririik keskajal

D


daaklased – praeguse Rumeenia piirides üle Doo­nau jõe paiknenud Daakia riigi elanikud, kelle kunin­ga väe keiser Traianus aastail 98 –117 pKr raskes võitluses purustas ja Daakiast sai Rooma provints
debatt – väitlus
deism – 17.-18. sajandil levinud õpetus Jumalast kui maailma loojast, kes aga ei sega end looduse ja ühiskonna ellu
dekreet – kõrgema riigivõimu määrus
deklaratsioon – ametlik avaldus
demokraatia – poliitiline korra vorm, kus riigi juhtimine toimub rah­va valitud saadikute kaudu ning eksisteerivad demokraatlikud va­badused
demokraatlikud vabadused – sõnavabadus, trükivabadus, koosole­kute ja demonstratsioonide vabadus, südametunnistuse vabadus, elukoha valiku vabadus
desarmeerimine – relvastuse ja relvajõudude likvideerimine või vä­ hendamine ; relvitustamine
despootpiiramatu võimuga valitseja. Despootiat (despoodi võimu) iseloomustab valitseja omavoli ja alamate õigusetus
dialoog – kahekõne; Platoni teosed vestlustena fi­losoofide vahel
diktaat – oma seisukoha või tingimuste jõuga pealesurumine
diktaator – piiramatu võimuga valitseja
diktatuur – mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim; üksikisiku ( diktaatori ) või väikese poliitilise kildkonna pii­ ramatu võim ühiskonnas
diplomaatia – riigi välispoliitiline tegevus oma huvide kaitsel
diskrimineerimine – kellegi õiguste kitsendamine
dogmalause, mida tunnistatakse vääramatu tõena
doktor – õppejõud keskaegses ülikoolis, tänapäeval teaduskraad
doktriin – üldkehtivaks muudetud poliitiliste või sõjaliste põhimõtete kogum; õpetus, poliitiline juhtmõte
dominiiklasedkerjusmungad (dominiiklaste ordu liikmed); paljud neist pühendusid pühakirja tõlgendamisele ja mitme­test said keskajal tuntud õpetlased
dominioon – Briti impeeriumi koosseisu kuuluv või Briti Rahvaste Ühenduse autonoomne liikmesriik, mil­lel on oma parlament , valitsus, kohtusüsteem ja seadusandlus (nt Austraalia, Kanada )
družiinaidaslaavi vürstide sõjaline kaaskond
dünastia – rida samast suguvõsast põlvnenud (omavahel suguluses) ja üksteise järel valitse­nud monarhe (riigivalitsejaid)

E


edikt – kuninga või keisri eriti tähtis määrus
eepos – pikk jutustav teos, üldjuhul värsivormiline, põhineb rahvalauludel, müütidel ja muistenditel
eKr – aeg enne Kristuse sündi
eksport – kaupade väljavedu
eremiit – kreeka k „inimtühi paik“ või „kõrb“; ristiusu õpetusi järgiv jumalakartlik inimene, kes otsustas argi­elust ja perekonnast lahti öelda ning pühenduda täieli­kult hingeharimisele ja Jumala teenimisele
esseeride partei – tekkis 1901. a Venemaal narodniklike rühmituste ühinemisel
etniline – mingi rahvaga või selle päritoluga seoses olev
etruskid – vanaajal Apenniini poolsaare põhja- ja keskosas elanud rahvas, kelle järgi piirkond sai ni­meks Etruuria; nende päritolu küsimus on tänapäe­vani lahendamata

F


faalanks – spartalaste lahingurivi, kus sõdalased kiivrit, rinnakaitset, suurt ümmargust kilpi, oda ja lühikest mõõka kandes rivistusid mitmesse viirgu
fašism – äärmuslik diktatuurivorm Itaalias, mida iseloomustas juhi­kultus, militarism ja rassism
feenid Iirimaa iseseisvust taotlenud poliitilise salaühingu liikmed 19. sajandil
feodaal (läänimees) – feoodi ehk lääni saaja, kes andis selle eest isandale truudusvande, kohustudes seega isanda kutsel väe­salga eesotsas sõjateenistusse ilmuma; valdav osa keskaegse­test ülikutest Lääne-Euroopas olid feodaalid
feodalism ( feodaalkord ) – ühiskonnakorraldus, kus valitseja an­dis ülikutele ja need omakorda oma alamatele kasutada maad koos seal elavate talupoegadega, vastutasuks nõudis maa saa­jatelt truudusvannet ja sõjasalkadega väeteenistusse ilmumist
filosoof – kreeka k „tarkuse armastaja “; muistses Kreekas õpetlane, kes juurdles maailma olemuse üle foorumturuplats Roomas, rajati parast küngaste­vahelise soo kuivendamist
frantsisklased – kerjusmungad (frantsiskaani ordu liikmed), pidid olema vaesed ja hankima elatist kerjates
föderatism – riikide ühinemise põhimõte, mille järgi mitu riiki moodus ­tavad liitriigi (föderatsiooni)

G


gallid – rahvas, kes elas Po jõe tasandikul Itaalias ja ka teisel pool Alpi mägesid, tänapäeva Prantsusmaal
generaalstaadidseisuste (vaimulike, aadlike ja linnakodanike) esinduskogu kesk- ja varauusaegsel Prantsusmaal
germaanlased – Rooma keisririigist põhja pool Euroo­pa kesk- ja idaosas elanud rahvad ; tänapäeva sakslaste, inglaste, hollandlaste ja Skandinaavia rahvaste esivanemad. Tungisid 4. – 6. sajandil Suure rahvasterändamise käigus Lääne-Rooma riigi aladele
gild – kaupmeeste või käsitööliste organisatsioon linnas
,,Gilgameš“muistne sumeri eepos kuningas Gilgamešist, kes oli pooljumal, poolinimene; arvatavasti vanim kirjandusteos maailmas
gladiaator – ladina k „mõõgavõitleja“; osalesid ve­ristel võitlustel avalikel vaatemängudel, mida peeti selleks ehitatud amfiteatrites ja mis olid Roomas kõrges hinnas
glasnost – avalikustamispoliitika
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ajaloo mõisted #1 Ajaloo mõisted #2 Ajaloo mõisted #3 Ajaloo mõisted #4 Ajaloo mõisted #5 Ajaloo mõisted #6 Ajaloo mõisted #7 Ajaloo mõisted #8 Ajaloo mõisted #9 Ajaloo mõisted #10 Ajaloo mõisted #11 Ajaloo mõisted #12 Ajaloo mõisted #13 Ajaloo mõisted #14 Ajaloo mõisted #15 Ajaloo mõisted #16 Ajaloo mõisted #17
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 17 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-03-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 5 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor maarjamarleen2309 Õppematerjali autor

Lisainfo


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

14
docx
Ajaloo mõisted
2
odt
Ajaloo mõisted
4
docx
Ajaloo mõisted
2
doc
Ajaloo mõistes
4
odt
Ajaloo KT mõisted
5
doc
Ajaloo mõisted-isikud
27
doc
Ajaloo mõisted ja isikud
10
docx
Ajaloo ühiskona mõistedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun