Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "ANDMETE KOGUMISE JA ANALÜÜSIMISE VIISID" leiti 20 faili

19
docx

ANDMETE KOGUMISE JA ANALÜÜSIMISE VIISID

Laura-Ly Lotamõis ANDMETE KOGUMISE JA ANALÜÜSIMISE VIISID KODUTÖÖ Õppeaines: UURIMISMEETODITE ALUSED Rõiva- ja tekstiiliteaduskond Õpperühm: RR 11 Juhendaja: Merje Beilmann Esitamiskuupäev:................. Allkiri:.................. Tallinn 2014 Sisu...

andmeanals -
3 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

28 2.2.1 Külastajasegmendid ............................................................................................................... 31 2.2.2 Riikliku seire andmete kasutamise võimalused külastusseirel ............................................... 35 2.2.3 Andmete kogumise hea tava ................................................................................................. 38 2.2.4 Pilootprojekti andmemudel.................................................................................................... 42 3. KÜLASTUSSEIRE JA KÜLASTUSKOORMUSE HINDAMISE MEETODID...

Loodus - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
60
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND

Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames või seda toetavana (üldpädevuste arendamiseks) loodud teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte. Töö autor kannab isiklikku vastutust töö sisu, kvaliteedi ja selles esitatud andmete õigsuse eest. 3 1. ÕPILASUURIMUS JA PRAKTILINE TÖÖ TARTU KRISTJAN JAAK PETERSONI GÜMNAASIUMIS 1.1. Õpilasuurimuse või praktilise töö eesmärgid Õpilasuurimuse ja praktilise töö eesmärgiks on õpilase loova eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste omandamine: 1) uuritava prob...

Essee filmist - Keskkool
4 allalaadimist
30
doc

Raamatukogunduse lõpueksam

Raamatukogude olemus ja tüübid Raamatukogu on informatsiooni, teadus, arendus ja kultuurikeskus, mille ülesanne on dokumentide ja inforessursside kogumise , töötlemise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu tagada vaba juurdepääs üldkasutatavale informatsioonile. Raamatukogu on igasugune dokumentide korrastatud kogu, kus teenindavad koosseisulised...

Raamatukogundus ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
112 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

Keskkonnaregistri eesmärk on koondada kogu keskkonnaandmestik ühte registrisse, seostades selle kaudu kõik keskkonnaandmed ajas ja ruumis ning anda neile õiguslik tähendus, tagades sellega andmestiku usaldatavuse nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil. Registri veebirakendust täiendatakse pidevalt uute andmetega . Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium, volitatud töötleja Keskkonnaagentuur, maardlate nimistu osas on volitatud töötlejaks Maa-amet. Keskkonnaregistri avalik teenus on internetis kättesaadav ja valdkonnapõhised teemad on elustik, loodusvarad, kaitstav loodus, vesi jne.  Keskkonnanäitajad- keskkonnaindikaatorite põhjal saadav ülevaade keskkonnaseisundist. Su...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
52 allalaadimist
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

Tallinna Järveotsa Gümnaasium TALLINNA JÄRVEOTSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Koostanud: Chris-Evelin Luik Tallinn 2009 Sisukord SISSEJUHATUS...

Eesti keel - Keskkool
101 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

4636 Aktiivne Aktiivne Aktiivne 116 254 96 118 ne Aktiivne Aktiivne nKuivne Aktiivne Aktiivne kaasamine Aktiivne kaasamine kaasamine kaasamine Aktiivne kaasamine Aktiivne kaasamine Aktiivne A...

Psühholoogia -
12 allalaadimist
55
docx

UURIMISMEETODID

Skocpol’i, Stoker’i seisukohad siin). – Seos teooriatega – ei ole teooriat, pole teaduslikku uurimust – Andmete kogumine – on eesmärgistatud ja andmeid üritatakse koguda erinevatest allikates, et ei tekiks kallutatuse ohtu. – Süsteemne analüüs – selleks on välja töötatud kindlad meetodid Teadus versus ajakirjandus • Mõlemad: – Koguvad fakte, tõendeid ja andmeid – Üritavad näidata, et nende andmed on adekvaatsed ja tõesed • Ometi on väga olulisi erinevusi: – Erinev auditoorium • Ajakirjandus – laiem auditoorium •...

Uurimismeetodid -
16 allalaadimist
16
doc

Turundusuuring.Referaat

Põhimõisted. Turundusuuringu etapid ja vajalikkus. Andmete kogumise meetodid. Referaat Tallinn 2009 Turundusuuring 2 ...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
186 allalaadimist
33
ppt

Uurimistoo alused 2012 - Alusdokumendid

01.2011.a. määruse nr 2 "Gümnaasiumi riiklik õppekava" lisa 12 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1200/9201/1002/VV Õppe ja kasvatuseesmärgid: Taotletakse, et õpilane: 1) Oskab seada eesmärke, sõnastada uurimisküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande elluviimise eest 2) Oskab planeerid...

Uurimistöö alused - Keskkool
10 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

EESTI-AMEERIKA ÄRIAKADEEMIA JUHTIMISE ALUSED Konspekt Koostaja: Ain Karjus 2012/2013. õa. SISUKORD Jrk. nr. Nimetus Lk. nr....

Juhtimine -
170 allalaadimist
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

9/6/2011 Eesmärk...

Uurimistöö alused - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
159
doc

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat

2 ­ kavand Kultuuriveebi sisu ja kvaliteedipõhimõtete piiritlemine lähtudes kasutajate vajadustest Toimetanud MINERVA 5. töörühm. 6. november 2003 MINERVA 5. töörühm Kultuuriveebi sisu ja kvaliteedipõhimõtete piiritlemine lähtudes kasutajate vajadustest Tegevuse eestvedaja Henry Ingberg (Prant...

Kultuurilugu - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
42
docx

Geoinfosüsteemid

sarnased nõuded: 2 GEOINFOSÜSTEEMID Eksamiteemad lakoonilisuse printsiip - näidata vaid neid ja ainult neid elemente, mis on vajalikud kõige olulisemate andmete esitamiseks üldistavusprintsiip - kujutis peab olema üldistav, hoiduda tuleb kõrvalistest elementidest, mis hajutavad tähelepanu univerasaalsusprintsiip - ühe kaardi või kaartidegrupi juures tuleb kasutata ühtlustatud tingmärke tähtsamate elementide rõhutamine - olulisim tuleb eraldi välja tuua autonoomsusprintsiip - info, mis on iseseisev tuleb esitada eraldi kaardina stereotüüpide kasutamise printsiip - tuleb arvestaada või...

Geoinfosüsteemid - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
176
pdf

LÕPUTÖÖ "Operatiivkaartide koostamise metoodika"

Töö on kirjutatud eesti keeles, eesti- ja venekeelse kokkuvõttega. Töö on kirjutatud 88 lehel, millest 40 lehte moodustab põhiosa. Lõputöö koostamisel kasutas autor kokku 18 erinevat eesti- ja venekeelset allikat. Töö sisaldab 10 tabelit, 15 joonist ja 13 lisa. Töös kasutatakse kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Andmete kogumiseks kasutati veebikeskkonnas ja paberkandjal läbi viidud ankeetküsitlused ekspertide, meeskonnavanemate, operatiivkorrapidajate ja rühmapealikute vahel. Uurimisstrateegiana on kasutatud juhtumiuuringut. Lõputöös käsitletav probleem seisneb operatiivkaardi vormi, juhendi, säilitamisviisi ebamugavuses. Töö eesmärk on pakkuda uue operatiivkaardi koostamise põhimõtted, mille abil kaardistatakse ära olulised andmed objekti k...

Ühiskond -
7 allalaadimist
38
docx

Andmeanalüüs: Faili vormistamine

Laura-Ly Lotamõis ANDMETE KOGUMISE JA ANALÜÜSIMISE VIISID KODUTÖÖ Õppeaines: UURIMISMEETODITE ALUSED Rõiva- ja tekstiiliteaduskond Õpperühm: RR 11 Juhendaja: Merje Beilmann Esitamiskuupäev:…………….. Allkiri:……………... Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus Andmete kogumise ja analüüsimise viise on mitmeid...

andmeanals -
17 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

Õigusriigis peaks see olema seaduse tasandil, mitte määrustes. Just tegevusjuhise iseloom alternatiivide õiguspärane-mitteõiguspärane kaudu eristab neid kaudsetest käitumise kujundamise instrumentidest. Nt teatud informatsiooniõiguslike kohustuste kehtestamine, tegutsemisloa andmise kontroll (nt isikuandmete töötlemiseks), järelevalveinstrumendid, repressiivsed e rikkumisjärgselt kohandatavad instrumendid (nt trahv). Normitehniliselt toimub otseselt käitumist kujundavate instrumentide loomine läbi seadusandja tegevuse: poliitikuilt suuniseid saanud seadusandja kujundab oma pädevuse piires konkreetsed kohustused ja keelud, millele antakse seaduse või muu õigusaktiga õiguslik jõud. 3) Käitumist kaudselt kujundavad instrumendid – need kuju...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
247 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Nõudlust püütakse prognoosida tarneahela eri lülides. Puudub informatsioon ahela muude liikmete prognoosidest, laosaldodest javõi tarnetest tulevikus. Viivitused andmete edastamisel osaliste vahel juhivad valeinformatsioonini nõudluse tegeliku taseme kohta. Kuna informatsiooni 24 1 Logistika ülesanded ja missioon partneritele õigel ajal ei saadeta, hakkavad need nõudlust ennetama, mis omakorda viib väärate...

Logistika alused - Kutsekool
139 allalaadimist
46
docx

Kvalitatiivsete meetodite üldkursus

Sõnastage uurimisteema, mida sobib uurida kvalitatiivsel meetodil. Põhjendage, kuidas see teema on seotud kvalitatiivse traditsiooniga. Kasutage kvankval erinevuste tabelit 5 3. Kvalitatiivsete meetodite arengu üheksa momenti (Denzin & Lincoln) Kvalitati...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
31
pdf

Äriuuringute alused

ÄRIUURINGUTE ALUSED TMO0150 UURINGUTE VAJALIKKUS Me ei saa otsustada tähtsates küsimustes ilma asjakohast informatsiooni sügavamalt uurimata, kogudes rohkem teavet aspekti kohta, millest me oleme huvitatud. Seejärel me analüüsime kogu seda informatsiooni, et võtta vastu otsus meie probleemi õige lahenduse kohta või vastata ker...

Majandus -
13 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun