Sõnu seletav sõnaraamat

302 - Mitmesoonelist kaablit kasutatakse ühefaasiliste masinate toiteks? Kolme soonelist kaablit 308-Millise jõuallikaga on varustatud motoriseeritud käsimasinad? Väikeselitraažilise sisepõlemismootoriga 314-Milliseid seadmeid kasutatakse ruloonpõrandakatte paigaldamisel? Äärelõikurid,Liim-mastiks laoturid,Rullid materjali kinni rullimiseks,Ruloonmaterjali keevitusseadmed paanide monolitiseerimiseks 320-Mis on masinate remondi eesmärk? Masina töövõime taastamine
3 ce - märki kasutavad riigid CE märgistus on kohustuslik teatavatele tooterühmadele Euroopa majanduspiirkonnas (EEA), mis koosneb 27 liikmesriigist (EL) ja EFTA riikidest (Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein). CE-märgistus on kohustuslik paljudele Euroopa Liidu (EL) piires müüdavatele toodetele olenemata sellest, kas need on toodetud EL territooriumil või sellest väljaspool.
313 - Millise toitega värvipüstoleid kasutatakse kiireltkuivavate värvide pealekandmiseks? Paagist värviga toidetavad, Püstoli küljes asuvast anumast toidetavad 314-Milliseid seadmeid kasutatakse ruloonpõrandakatte paigaldamisel? Äärelõikurid, Liim-mastiks laoturid, Rullid materjali kinni rullimiseks, Ruloonmaterjali keevitusseadmed paanide monolitiseerimiseks

319 - Nimetage kaasaegsete masinate tootjate poolt kehtestatud tehnohoolduste perioodilisus. 10 töötundi — päevane e. vahetuseline; 50 töötundi — nädalane; 250 töötundi — igakuine; 500 töötundi — iga kvartaliline; 1000 töötundi — pool-aastane; 2000 töötundi — aastane; 3000 töötundi —kahe aastane.
300 ühikut – 50000 kgf Manom. näit – x kgf Kujutegur k=0,91. Tabel nr 3 – Survetugevus Muut uva suurus Purust Survet ega av ugevu Normaliseeritud survetugevus küljep jõud Prk s, Rs ikkuse survel keskk Prk nr leidmi ond ne [7p] Laius Laius kgf/c N/mm 1 2 Mano kgf N/mm2 m2 2 [mm] [mm] m. näit keskm üksi keskm üksik keskm.
334 välisuksed - JA AKNAD 335VÄLISSEINTE VÄLISVIIMISTLUS 336 VÄLISSEINTE SISEVIIMISTLUS 337 MONTEERITAVAD VÄLISSEINAD 338 PÄIKSEKAITSE 339 MUUD 391 EHITUSPLATSI TEHNILINE VARUSTUS 392 TELLINGUD 393 KINDLUSTUSTÖÖD 394 LAMMUTUSTÖÖD 395 KORRASTUSTÖÖD 396 TAASKASUTAMINE 397 EHITAMINE PAJASETINGIMUSTES 398 TÄIENDAVAD MEETMED

3 uurimised on näidanud, öelda, et korruse kõrguse määrata pinnase normsurve et hoone kui terviku ulatuses rakendatud korrutamise teel deformatsioonid () koondatud jõud jaotub osavaruteguriga. 2 Seni, kui tuulekoormusele ei mõjuta alumises tasapinnas kasutatakse koormuste seina kohalikke sisejõude.
3 i - profiili kiive A. Leida näites terasprofiili IPE 360 (terasest S355) kiivekandevõime, kui profiil töötab lihttala skeemi kohaselt ja ava on L = 6,0 m. Koormus on rakendatud tala ülemisele vööle, mis on kogu pikkuses külgsuunas toetamata.
3 elektri - ja sidepaigaldis Puitkorterelamute ehitamise algajal oli elektripaigaldis üldiselt haruldus ja see oli pigem üksikute jõukamate inimeste „eralõbuks“ või olid elektriga varustatud suuremate tehaste juures olevate töölisasumite elamud.

350 - 400 mm. 2. Soojusisolatsioonimaterjalide liigid, nende kasutamise omapära Orgaanilised (looduslikud – roog, turvas, kõrkjas, õlg)- Roogplaate on Eestis kasutatud peamiselt seinte isoleerimiseks( ka vanade hoonete lisasoojustuseks.
317 - Mis on masinate tehnohoolduste eesmärk?Masinate töövõime säilitamiseks ja võimalike tõrgete vältimiseks normatiivse tööea vältel kehtestavad tootjad meetmete kompleksid, mida tuleb kindlate töötundide järel sooritada.
315 - Milliseid seadmeid kasutatakse mosaiikpõrandate viimistlemisel? Mosaiik-faktuuriga betoonpõrandate viimistlemine toimub kahe operatsiooniga – eelnev lihvimine ja sellele järgnev poleerimine kõrgläikega pinna saavutamiseks.

319 - Nimetage kaasaegsete masinate tootjate poolt kehtestatud tehnohoolduste perioodilisus. 10 th-päevane e vahetuseline,50 th-nädalane,250 th-igakuine,500 th- igakvartaline,1000 th-pooleaastane,2000 th-aastane,3000 th-kahe aastane
3 painde - ja survetugevuse määramine Painde- ja survetegevuse määramiseks valmistati normaalkonsistentsest taignast 6 proovikeha, mõõtmetega 40x40x160 mm. Kolm proovikeha tardusid toatemperatuuril ja kolm tardusid 50oC juures.
312 - Milliste tööorganitega on varustatud värske krohvi hõõrutid? Vastassuunas pöörlevate ketastega, Labadega varustatud pöörleva tiivikuga (Mõlemad tüüpi hõõrutid on varustatud krohvisegu niisutussüsteemiga)

315 - Milliseid seadmeid kasutatakse mosaiikpõrandate viimistlemisel? Lihvimismasin,Poleerimismasin 321-Millised on kaasaegsete masinate remondi liigid?Jooksev remont,Avariiremont e ettenägematu remont,Kapitaliremont
311 - Millisteks töödeks saab kasutada mehhaanilisi otsevooluga krohvipritse? - krohvitöödel krohvisegu peale kandmiseks pindadele - müüritöödel müürimördi laotamiseks kivide kihtide vahele
306 - Millistest allikatest toidetakse hüdraulilisi käsimasinaid? Teiste ehitusmasinate hüdrosüsteemidest, Individuaalsetest kergesti teisaldavatest SPM-iga käitatavatest pumbajaamadest.

3 m on täislastis süviseda T=8m Koostada metatsentri epüür süvissummaga oT= 1m. Võrdluseks koostada ka näites 5.2 toodud kolmnurkse praami metatsentri epüür süvissummaga oT = 1m
3 as - i juhtimine AS-i juhtimisorganid on: (1) Seltsi Aktsionäride üldkoosolek (“Üldkoosolek”); (2) Seltsi juhatus (“Juhatus”). Üldkoosolek on AS-i kõrgeim juhtimisorgan.
320 - Mis on masinate remondi eesmärk? Operatsioone, mille käigus taastatakse masina või tema üksikute agregaatide töövõime nende asendamise teel uutega, nimetatakse remondiks.

301 - Mis on kõrgsagedusega vahelduvvoolu masinate peamised eelised? Elektriohutus,Hea võimsuse ja kaalu suhe 307-Nimetage hüdrauliliste käsimasinate peamised puudused.
360d12 – 767,6d1 + 215,6 = 0 767,6 − 767,6 2 − 4 ⋅ 360 ⋅ 215,6 d1 = = 0,33m 2 ⋅ 360 h = d1 + cnom + Ø/2 = 330 + 80 + 10/2 = 415 mm – valin h=450 mm d1 = 365 mm
360d12 – 782,6d1 + 278,9 = 0 782,6 − 782,6 2 − 4 ⋅ 360 ⋅ 278,9 d1 = = 0,45m 2 ⋅ 360 h = d1 + cnom + Ø/2 = 450 + 80 + 10/2 = 535 mm – valin h=550 mm d1 = 465 mm

313 - Millise toitega värvipüstoleid kasutatakse kiireltkuivavate värvide pealekandmiseks? Paagist värviga toidetavad,Püstoli küljes asuvast anumast
302 - Mitmesoonelist kaablit kasutatakse ühefaasiliste masinate toiteks? 303-Mitmesse elektriohutuse klassi jaotatakse vahelduvvoolu käsimasinad?
303 - Mitmesse elektriohutuse klassi jaotatakse vahelduvvoolu käsimasinad? 3 klassi 309-Nimetage motoriseeritud käsimasinate peamised puudused.

3 soojus - ja niiskuslike tingimuste kriitilisuse hindamine Kaks peamist kriteeriumit, mille alusel tuleb kontrollida piirde soojus- ja niiskusliku
305 - Millega toodetakse suruõhku pneumoinstrumentide käitamiseks? kas statsionaarseid kompressorjaamu või liikuvaid kompressoragregaate
321 - Millised on kaasaegsete masinate remondi liigid? a) jooksev remont; b) avariiremont e. ettenägematu remont; c) kapitaalremont.

3 sise - ja väliskrohvid Krohviks nimetatakse mitmesugustel sideainetel baseeruvaid polümeere ja teisi lisandeid sisaldavaid mörte.
3 1 - lqo-,..i1*::,:..1.i1.i1,:i +t _,ry*:t***-..1r: :. - pt*LqiL-xJ,, jlb*"rMlr*id.l^c.a- tputua,itu^- " n{cJ,wl louuijiv.
317 - Mis on masinate tehnohoolduste eesmärk? Tehnohoolduste teostamise eesmärk on masinate töövõime säilitamine.

308 - Millise jõuallikaga on varustatud motoriseeritud käsimasinad? Väikeselitraažilise sisepõlemismootoriga
301 - Mis on kõrgsagedusega vahelduvvoolu masinate peamised eelised? Elektriohutus, Hea võimsuse ja kaalu suhe
304 - Nimetage käsimasinais kasutatavate pneumomootorite tüübid? Rootormootorid,Turbiinmootorid,Kolbmootorid

316 - Millistesse klassidesse jaotatakse üldistatult masinate töötamise tingimused? Kerged,Keskmised,Rasked
300 - Millise märgiga on tähistatud topeltisolatsiooniga käsimasinad? Suurema ruudu sees väiksem ruut
315 - Milliseid seadmeid kasutatakse mosaiikpõrandate viimistlemisel? Lihvimismasin,Poleerimismasin

3d joonised – Uus ehitus [WWW] http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/3D+joonised/Uus%20ehitis/ (28.11.2011)
302 - Mitmesoonelist kaablit kasutatakse ühefaasiliste masinate toiteks? Kolme soonelist kaablit
313 - Millise toitega värvipüstoleid kasutatakse kiireltkuivavate värvide pealekandmiseks?

330 - maht peaks haarama kandvad välisseinad, mittekandvad; välisuksed ja aknad, paigaldat.
319 - Nimetage kaasaegsete masinate tootjate poolt kehtestatud tehnohoolduste perioodilisus.
3 mahulis - plaaniline lahendus Hoone projekteeritud funktsioon on ametipinnad ehk remonditsehh.

316 - Millistesse klassidesse jaotatakse üldistatult masinate töötamise tingimused?
3 nõuded on täidetud, siis tuleb kontrollida ainult tabelis K.4 näidatud purunemisviise.
311 - Millisteks töödeks saab kasutada mehhaanilisi otsevooluga krohvipritse?

303 - Mitmesse elektriohutuse klassi jaotatakse vahelduvvoolu käsimasinad?
302 - Mitmesoonelist kaablit kasutatakse ühefaasiliste masinate toiteks?
300 - Millise märgiga on tähistatud topeltisolatsiooniga käsimasinad?

312 - Milliste tööorganitega on varustatud värske krohvi hõõrutid?
314 - Milliseid seadmeid kasutatakse ruloonpõrandakatte paigaldamisel?
315 - Milliseid seadmeid kasutatakse mosaiikpõrandate viimistlemisel?

301 - Mis on kõrgsagedusega vahelduvvoolu masinate peamised eelised?
308 - Millise jõuallikaga on varustatud motoriseeritud käsimasinad?
3100m2 - se põrandapinna puhul annab elementmaksumuseks 25.20€/m2-le.

320 - Mis on masinate remondi eesmärk? Masina töövõime taastamine
305 - Millega toodetakse suruõhku pneumoinstrumentide käitamiseks?
304 - Nimetage käsimasinais kasutatavate pneumomootorite tüübid?

306 - Millistest allikatest toidetakse hüdraulilisi käsimasinaid?
310 - Kirjeldage püssirohuga töötava seadme tööpõhimõtet.
307 - Nimetage hüdrauliliste käsimasinate peamised puudused.

309 - Nimetage motoriseeritud käsimasinate peamised puudused.
300 pooled on üldehitustööd ja teine pool eriehitustööd.

300 – 450 °C, mistõttu sarrusevardad pikenevad.
318 - Nimetage üldistatud tehnohoolduste liigid.
317 - Mis on masinate tehnohoolduste eesmärk?

300 ühikut – 5000 kgf Manom. näit – x kgf
320 - Mis on masinate remondi eesmärk?
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto